Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-10-16


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 08.00-12.00

Beslutande 

IngaBrita Mörch
Christina Pettersson
Ulla-Britt Pettersson
Bridget Wedberg

Övriga deltagande

Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Gudrun Rendling-Rosén, jurist
Agneta Hedlundh, skolkonsulent
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-10-23


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 76-82
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-10-16

Datum för 2000-10-24 Datum för 2000-11-14
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 76 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 77 Ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen

§ 78 Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Herrängsenheten

§ 79 Nytt dagbarnvårdaravtal

§ 80 Verksamhetsplan 2001

§ 81 Mål för musikskolan och fritidsgårdsverksamheten i Norrtälje stad

§ 82 Diskussionsfrågor 

__________

Bsau § 76

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-10-02, § 108 att med anledning av det prognostiserade budgetunderskottet delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om inköpsstopp för barn- och skolförvaltningen.

Au 9/10 Arbetsutskottet beslutade 2000-10-09, § 74 att inköpsstopp gäller med omedelbar verkan och fram till dess att samråd skett med förvaltningens rektorer, varefter beslutet eventuellt omprövas.

Au 16/10 Ekonomichefen redogör för det dagsaktuella budgetläget, enheternas förbrukning hittills och den planerade genomgången med rektorerna.

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsau § 77 Dnr 99/145 001

Ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen

BSN 19/6 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-06-19, § 82 att delegera till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningsledningen ta fram förslag till ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen. 

Au 28/6 Förvaltningschef Gösta Högberg redovisade förslag till ny ledningsorganisation. Arbetsutskottet beslutade 2000-06-28, § 42 att godkänna förvaltningschefens förslag till ledningsorganisation, samt att föreslå kommunstyrelsen fastställa ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen.

BSN 4/9 Med hänvisning till diskussioner som förts mellan kommunstyrelsens och barn- och skolnämndens båda arbetsutskott beslutade barn- och skolnämnden 2000-04-09, § 106 att återkalla sin begäran hos kommunstyrelsen om fastställande av ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen.

Au 25/9 I enlighet med förslaget till ny ledningsorganisation skall fyra distriktschefstjänster tillsättas. Annonsering har skett i dagspress och fackliga förhandlingar genomfördes 2000-09-25. Arbetsutskottet har 2000-09-25, § 72 behandlat ärendet.

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-10-02, § 115 att tillsätta Irene 
Hjalmarsson-Rosén, Per Jangen och Kjell-Åke Eriksson på tre av de fyra 
distriktschefstjänsterna, att uppdra till förvaltningen att fortsätta rekryteringsarbetet för den fjärde distriktschefstjänsten, samt att delegera till arbetsutskottet att besluta om tillsättning av den fjärde distriktschefstjänsten.

Au 16/10 Förnyade intervjuer till den fjärde distriktschefstjänsten har genomförts. Facklig förhandling ägde rum 2000-10-16. 

Arbetsutskottet beslutar

att tillsätta Björn Sandblad på den fjärde tjänsten som distriktschef.

___________

Bsau § 78 Dnr 99/465 611

Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Herrängsenheten

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-04-18, § 45 att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen, samt att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till komplettering av den nuvarande skolorganisationen i syfte att utöka antalet sammanhållna grundskolor.

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-10-17, § 122 att uppdra till förvaltningen att i samråd med enhetsråden arbeta fram förslag till

- kompletta grundskolor i en och samma enhet
- komplettering av vissa skolor vad avser skolorganisationen att omfatta
så stor del som möjligt av grundskolan,
- en fördjupad samverkan mellan två eller flera enheter där eleverna från ena 
enheten fullgör sin skolgång i den andra 

Nuläge

Arbetet med planering, information och genomförande av kompletta grundskolor har därefter pågått kontinuerligt. Några av förvaltningens enheter har inkommit med ansökningar om start av nya 7-9-enheter, däribland Herrängsenheten.

BSN 4/9 Förvaltningens förslag till beslut 2000-08-31 presenterades. Ärendet återremitterades 2000-09-04, § 92 för ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

Au 18/9, 25/9 Arbetsutskottet har 2000-09-18, § 66 och 2000-09-25, § 73 behandlat ärendet.

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden behandlade 2000-10-02, § 112 år 7-9 på Rådmansö- och Frötunaenheterna och beslutade bland annat att fortsätta arbetet med 0-9-skolor i Norrtälje kommun.

Au 16/10 Förvaltningens förslag till beslut 2000-10-01 föreligger.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att ge distriktschef och rektor i uppdrag att redovisa förslag till hur en 7-9-del på Herrängsenheten eventuellt kan byggas upp,

Bsau § 78 forts

att frågan skall behandlas ur ekonomisk och pedagogisk synvinkel, samt

att redovisningen skall ske vid nämndens sammanträde i februari 2001.

__________
Bsau § 79 Dnr 98/579 717

Nytt dagbarnvårdaravtal

Au 10/1 Förvaltningen fick hösten 1998 i uppdrag av dåvarande nämnd att se över eventuell förändring av dagbarnvårdaravtalet, vilket gäller t o m 2001-03-31. 
Nuvarande nämnd har uppdragit till förvaltningen att presentera förslag till nytt dagbarnvårdaravtal. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-12-27.

Arbetsutskottet beslutade 1999-01-10, § 6 att uppdra till förvaltningen att kontakta Kommunal för inhämtande av deras synpunkter, samt att arbetsutskottets ledamöter kontaktar förhandlingsdelegationen, varefter diskussion sker vid nämndens sammanträde den 24 januari 2000.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-01-10.

Au 6/3 Arbetsutskottet har 2000-03-06, § 14 behandlat ärendet.

BSN 20/3 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-03-20, § 30 
att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare 
arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,
att anta förslag till processbeskrivning, 
att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01, samt
att en första presentation av förslaget ges vid nämndens sammanträde den 4 september 2000.

Au 21/8 Personalsamordnaren redogjorde 2000-08-21 för förslag till lokal överenskommelse om anställningsvillkor för dagbarnvårdare i Norrtälje kommun. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2000-08-21 barn- och skolnämnden besluta
att anta förslaget till nytt dagbarnvårdaravtal 2000-08-18 för vidare beslut i förhandlingsdelegationen,
att rektorerna gemensamt i distrikten inventerar grupplokaler och tar fram ev åtgärdsplan för att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler, som är en förutsättning för att genomföra det nya avtalet.

Barn- och skolnämnden föreslås dessutom att ge i uppdrag till förvaltningen
att ta fram förslag till förändring om omkostnadsersättningen,
att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för familjedaghem,
att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för barnomsorg i 
Norrtälje kommun.


Bsau § 79 forts

Arbetsutskottet beslutade 2000-08-21, § 52 att hänskjuta ärendet till nämnden för ställningstagande med anledning av att beslutsunderlaget presenterades vid sittande arbetsutskott.

BSN 4/9 Personalsamordnaren redogjorde för föreliggande förslag 2000-08-21 till lokal överenskommelse om anställningsvillkor för dagbarnvårdare i Norrtälje kommun. Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 95 att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 2 oktober 2000 efter ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

Au 18/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-09-18, § 69. 

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-10-02, § 114 att återremittera ärendet för komplettering med enkätundersökning av dagbarnvårdarnas ställningstagande.

Au 16/10 Administrativa chefen informerar att enkätfrågor sänts ut till samtliga dagbarnvårdare och att svar redan börjat inkomma till förvaltningen. En sammanställning av enkätsvaren kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 6 november.

Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporten.

__________
Bsau § 80 Dnr 00/077 611

Verksamhetsplan 2001

Au 21/8 Kommunfullmäktige har 1999-04-26, § 88 fastställt kommunens barn- och skolplan – ”Kompassen” – plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, upprättas en årlig verksamhetsplan där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.

Arbetsutskottet beslutade 2000-08-21, § 45 att ärendet lyfts i nämndens grupper den 4 september 2000.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 89 att återremittera ärendet till den 2 oktober 2000 då nämnden presenterar sina prioriteringar för år 2001.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 59 att uppdra till förvaltningen att arbeta fram förslag till verksamhetsplan 2001.

BSN 2/10 Förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2001 föreligger i skrivelse 2000-09-22. Barn- och skolnämnden beslutade 2000-10-02, § 109 att återremittera ärendet till nämndens sammanträde i november för ytterligare diskussion.

Au 16/10 Arbetsutskottet beslutar

att reviderad verksamhetsplan 2001, med prioriteringar kring kunskapsgaranti, profilering av skolorna, IT-satsning och lokalt nätverk framgår, skall presenteras direkt vid nämndens sammanträde den 6 november.

__________
Bsau § 81

Mål för musikskolan och fritidsgårdsverksamheten i Norrtälje stad

I ”Kompassen”, barn- och skolnämndens plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, saknas mål för några av förvaltningens verksamheter, däribland musikskolan och fritidsgårdarna. Musikskolans rektor har fått i uppdrag av nämnden att utforma mål för dessa verksamheter.

Målen för musikskolans verksamhet är framtagna i samarbete med enhetens personal och kan på sikt ingå som underlag för nämndens fortsatta arbete med Kompassen.

Målen för fritidsgårdarna är speciellt utformade för den särskilda verksamheten i Norrtälje stad. För att kunna gälla all fritidsgårdsverksamhet i förvaltningen och ingå i Kompassen behöver en viss omarbetning av materialet göras. 

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-10-16.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa de av rektor och personalen framtagna målen för musik-
skolans verksamhet och fritidsgårdarna i Norrtälje stad.

__________

Bsau § 82

Diskussionsfrågor

Vid dagens sammanträde diskuterades även nedanstående frågor:

* Seminarium med Börje Ehrstrand om verksamheterna på Rinkeby-skolan. Beslutades att om möjligt anordna ett seminarium tillsammans med nämnden och förvaltningens rektorer.

* Kontaktpolitikerorganisationen, dess representation och framtida program.

* Byggnationen vid Elmsta skolgård.

* Resgrupper med SL

* PUL – personuppgiftslagen. Beslutades att förvaltningsjuristen vid kommande nämndsammanträde skall informera om lagen.

* Nämndens decembersammanträde. Beslutades att till nämndens sammanträde den 4 december inbjuda samtliga rektorer och distriktschefer för diskussioner.

* Möjlighet för barn över tolv år att få stanna kvar på fritidshem. Ärendet kommer att lyftas vid nästa presidieträff med de mjuka nämnderna.

__________