Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-11-20


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande IngaBrita Mörch
Christina Pettersson
Ulla-Britt Pettersson
Leif Glavstedt


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-12-04


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 83-92
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-11-20

Datum för 2000-12-05 Datum för 2000-12-26
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 83 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 84 Godkännande av taxa/föräldraavgift Montessoriföreningen Grossgärdet

§ 85 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, Montessoriförskolan Amorinen

§ 86 Ansökan om bidrag till projekt inom etik och moral, Lännaenheten

§ 87 Om- och tillbyggnation på Rånäsenheten

§ 88 Centralskolans ombyggnad, etapp II

§ 89 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond

§ 90 Barn- och skolnämndens sammanträdestider, revidering

§ 91 Om- och tillbyggnation av köken vid Riala- och Drottningdalsenheterna

§ 92 Ansökan om bidrag till skolresa

__________


Bsau § 83

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Arbetsutskottet beslutar

att redovisning ges direkt på nämndsammanträdet den 4 december 2000.

__________

Bsau § 84 Dnr 98/046 718

Godkännande av taxa/föräldraavgift Montessoriföreningen Grossgärdet

Montessoriförskolan Grossgärdet ansökte 2000-09-30 om att få ändra sin föräldraavgift. Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 63 att återremittera ärendet för ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

Den nya taxan innebär att det blir dyrare för föräldrar som har arbetstider som kräver barnomsorg före kl 07.00 och efter kl 17.00. Snittavgiften på 1.100 kronor per månad avviker i sig ej oskäligt, men är ett resultat av att några föräldrar måste betala mer på grund av arbetstider som kräver barnomsorg före och efter nämnda klockslag. Förvaltningens bedömning är att taxeförändringen avviker oskäligt vad gäller likställighet för föräldrar. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-10-27.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ej godkänna Grossgärdets förändring av taxa då den avviker från kommunens vad gäller likställighet för föräldrar oavsett tiden för omsorgsbehov inom den ram som gäller i riktlinjerna för barnomsorg, samt

att återkomma i ärendet med anledning av att förvaltningen vid nämndens sammanträde i januari skall redovisa tidigare erhållet uppdrag att ta fram förtydligande av riktlinjer för barnomsorg.

__________

Bsau § 85

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, Montessoriförskolan Amorinen

Montessoriförskolan Amorinen anhåller i skrivelse 2000-10-30 om att få göra en taxehöjning med 200 kronor per månad för första barnet. Syskonavgiften kvarstår som tidigare, dvs 800 kr för andra barnet och 500 kr för tredje barnet.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-11-08.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna Montessoriförskolan Amorinens förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

__________
Bsau § 86 Dnr 99/172 610

Ansökan om bidrag till projekt inom etik och moral, Lännaenheten

Lännaenheten anhåller i skrivelse om bidrag till projekt inom etik och moral. Projektet startade utifrån en gemensam oro bland föräldrarna över händelser som inträffat och som påverkade skolans stämning negativt.

Lösningen på problemet blev könsindelade samtalsgrupper där samtalet främst skulle styras av elevgruppens behov. Projektet har bedrivits varannan vecka på tid för elevens val. Utvärdering av samtalsgrupperna har genomförts liksom diskussioner kring framtida planering. Personalen fann då att projektet drevs utifrån personliga yrkeserfarenheter, entusiasm och engagemang, men att detta i längden inte skulle räcka för att fortsätta att ha den höga kvalitet som önskades. Projektets upplägg beskrivs i enhetens skrivelse.

Personalen avser att med detta projekt kunna öka den positiva kommunikationen och respekten bland eleverna och även ge dem en större självkännedom och ett ökat självförtroende.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 60 att återremittera ärendet för
komplettering av beslutsunderlag.

Au 20/11 Kostnadskalkyl för ovanstående projekt har inkommit till förvaltningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ur nämndens utvecklingsanslag anslå 50.000 kronor till Lännaenhetens projekt inom etik och moral.

__________

Bsau § 87

Om- och tillbyggnation på Rånäsenheten

Bakgrund

Förslag till investeringsprogram 1998-2000 för om- och tillbyggnation av barn- och skolförvaltningens lokaler behandlades av nämnden 1997-04-24, § 51 och 1998-04-23, § 59.

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-11-12, § 111 att godkänna förslag 1998-10-19 för om- och nybyggnation vid Rånäs skola, samt att hos kommunfullmäktige ansöka om 18,7 mkr ur 1999 års investeringsbudget.

Reviderat beslutsunderlag för om- och tillbyggnation förelåg när nämnden 1999-04-29, § 50 godkände underlaget för om- och tillbyggnation vid Rånäsenheten.

Förvaltningschefen redogjorde 2000-09-04, § 103 för information från tekniska kontoret gällande ökade kostnader för om- och tillbyggnationen av Rånäs skola. Efter inkomna anbud var bedömningen att för att kunna genomföra projektet krävdes drygt 28 mkr, vilket innebär en ökning med 10 mkr. Kostnadsökningen härrör sig från ökning av byggkostnadsindex samt att projektet utökats av tekniska orsaker under projekteringstiden. För att genomföra projektet i nuvarande utformning krävs ett tilläggsäskande.

Beslutande sammanträde

Au 20/11 Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till nämnden den 4 december 2000 då beslutsunderlag erhållits från tekniska kontoret.

__________

Bsau § 88

Centralskolans ombyggnad, etapp II

Bakgrund etapp I

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-05-28, § 70 i politiska direktiv för Centralskolan, Hallstavik, att en samlad lösning skall göras för matsal/ mötessalar, samt att slöjdsalar och tekniksal skall rymmas i den stora skolbyggnaden så att atriumhuset kan friläggas.

Tekniska kontorets skrivelse 2000-01-31 inklusive investeringsunderlag 2000-01-28 föreslår att en ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad utföres som en första etapp i ombyggnaden av Centralskolan.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-02-23, § 19 att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp I på Centralskolan, Hallstavik.

Bakgrund etapp II

Vid arbetsutskottets sammanträde 2000-08-21 redogjorde förvaltningschefen för dagsläget för ombyggnaden av Centralskolan etapp II. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet med anledning av att ytterligare beredning krävs.

Beslutande sammanträde

Au 21/11 Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till nämnden den 4 december 2000 då beslutsunderlag erhållits från tekniska kontoret.

__________

Bsau § 89 Dnr 00/130 046

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond

Bakgrund

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990-08-13 genom en donationshandling med tillhörande statuter att förvaltas av dåvarande skolstyrelsen, nuvarande barn- och skolnämnden.

Fondens grundbelopp utgjordes av 200.000 kronor. Skolstyrelsen beslutade 1990-08-23, § 144 att förvalta fondmedlen i enlighet med donators framställda önskan. En tilläggsdonation om 25.000 kronor gjordes 1991-03-11 med syfte att skapa förutsättningar för en fullständig stipendieutdelning 1991 utan att
realvärdet av fondens grundbelopp minskades.

Lennart Bagger-Sjöbäck överlämnade personligen en tilläggsdonation om 100.000 kronor till barn- och skolnämndens arbetsutskott den 27 mars 2000.
Syftet med denna tilläggsdonation var att kompensera fonden för senare års låga räntenivå och att stärka underlaget för fondens avkastning och framtida stipendieutdelningar inom den kommunala musikskolan.

Utförliga föreskrifter och förbehåll kring donationen framgår av skrivelse 2000-03-12, PM och statuter.

Politikerberedning

BSN 17/4 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-04-17, § 51 att tacksamt mottaga den överlämnade tilläggsdonationen om 100.000 kronor, samt att förvalta medlen i enlighet med donators önskan.

Beslutande sammanträde

Au 20/11 I skrivelse 2000-10-09 informerar Lennart Bagger-Sjöbäck att han med tanke på sin ålder bestämt sig för att avsluta sin aktiva befattning med stipendiefonden och överlämna ansvaret att förvalta stipendiefondens angelägenheter till barn- och skolnämndens arbetsutskott.

Ordföranden har varit i kontakt med Lennart Bagger-Sjöbäck och på nämndens vägnar tackat för förtroendet att få förvalta fondens medel, vilket kommer att ske i enlighet med donators önskan. Kort efter detta samtal nådde oss budskapet att Lennart Bagger-Sjöbäck avlidit.

Bsau § 89 forts

Arbetsutskottet beslutar

att anslå 10.000 kronor ur nämndens konto till Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond som ett bevis på och erkänsla för dennes insatser för våra ungdomars musikliv, samt

att föreslå barn- och skolnämnden godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

__________

Bsau § 90

Barn- och skolnämndens sammanträdestider, revidering

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-06-19, § 75 om sammanträdestider för år 2001. Med anledning av att ekonomichefen har svårigheter att till dessa nämndsdatum få fram budgetredovisningar föreslås nämnden flytta fram sammanträdena en vecka.

Förslag till reviderade sammanträdesdatum föreligger i skrivelse 2000-11-16.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider för 2001 enligt nedan:

Arbetsutskott Nämnd

dec 8 jan
22 jan 12 feb
19 feb 12 mars
19 mars 9 april
23 april 14 maj
28 maj 11 juni

20 aug 10 sept
17 sept 8 okt
22 okt 12 nov
19 nov 10 dec
17 dec jan 2002

__________

Bsau § 91

Om- och tillbyggnation av köken vid Riala- och Drottningdalsenheterna

Bakgrund

Barn- och skolnämnden har 1999-06-17, § 86 föreslagit kommunstyrelsen att anta förslag 1999-05-17 till investeringsplanering 1999-2001, vilket bland annat innebär att i anslutning till Riala skola uppförs en nybyggnation som innehåller ett tillagnings/serveringskök och matsal/undervisningssal att vara färdigställda under 2000, samt att Drottningdals kök byggs om för att klara enhetens behov.

Beslutande sammanträde

I enlighet med investeringsrutinen skall tekniska kontoret ha verksamhetsnämndens uppdrag att återkomma med investeringsärende inklusive beslutsunderlag. För att åstadkomma tillförlitligt underlag behöver tekniska kontoret komplettera programmet med förprojektering och systemhandlingar. Ritningar och tidsplan föreligger.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar att uppdra till tekniska kontoret

att att genomföra programarbete och återkomma med respektive projekt som investeringsärende, samt

att för Rialaenheten ta fram kostnadskalkyl för tillagnings- respektive mottagningskök och personalutrymmen.

__________

Bsau § 92

Ansökan om bidrag till skolresa

En grupp elever som läser tyska i årskurs 9 anhåller i skrivelse 2000-11-08 om bidrag till en skolresa till Tyskland för att träna språket. De beräknade kostnaderna för gruppen, som består av 10 personer, uppgår till drygt 3000 kronor per person.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan om medel till skolresa med motiveringen att nämnden ej har möjlighet att inom den tilldelade budgeten sponsra skolresor för kommunens elever.

__________