Arbetsutskottet 01 08 20

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Leif Glavstedt


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-08-27


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 64-80
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2001-08-20

Datum för 2001-08-28 Datum för 2001-09-18
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 64 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 65 Tertialuppföljning 2 för barn- och skolnämnden

§ 66 Budget 2002-2004 för barn- och skolnämnden

§ 67 Ansökan från Björkö-Arholmaenheten om att få starta förskola/fritids och öppen förskola fr o m höstterminen 2001 

§ 68 Ansökan om godkännande av och bidrag till fristående grundskola, Kunskapsskolan i Norrtälje

§ 69 Ansökan om godkännande av och bidrag till fristående förskoleklass och grundskola, Norrtälje Fria Skola AB

§ 70 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksam-het, Smörblommans förskola

§ 71 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksam-het, Trollebo förskola

§ 72 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksam-het, Vintergatans förskola

§ 73 Motion ang införande av den s k Uppsalamodellen i kommunens barn-omsorg

§ 74 Motion ang översyn av städmetoderna så att det gynnar astmatiker och andra allergiker m m

§ 75 Översiktsplan för Norrtälje kommun

§ 76 Om- och tillbyggnad av Rialaenhetens kök

§ 77 Resurscenters organisation - förslag till delning

§ 78 Inköp inom barn- och skolförvaltningens verksamheter av nötkött och livsmedel innehållande nötkött - redovisning av uppdrag 
§ 79 Barnomsorgstaxan - redovisning av uppdrag

§ 80 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksam-het, Montessoriförskolan Grind
Bsau § 64

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten, samt

att reviderat material med skriftliga kommentarer presenteras på nämnd-sammanträdet den 10 september 2001.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för barn- och skolnämndens förbrukning t o m 2001-07-30 enligt förteckning som delades ut.

__________ 

Bsau § 65

Tertialuppföljning 2 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 10 september 
2001 med anledning av att beslutsunderlag ännu ej kunnat färdigställas.

__________
Bsau § 66

Budget 2002-2004 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 10 september
2001 då diskussion genomförts i de olika politiska grupperna.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till budget 2002 daterat 2001-08-17.

Bakgrund

Ledningskontoret har upprättat förslag till budgetramar och inriktning 2002-2004 daterat 2001-05-22, vilket godkänts av kommunfullmäktige 2001-06-25, § 151. Fullmäktige beslutade även att uppdra till samtliga nämnder att se över antagna mål och program så att inriktningen överensstämmer med kommunens antagna vision 2001-02-19, § 53. Nämndens ram 2002 utgör 661 919 tkr.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till budget 2002 föreligger i skrivelse 2001-08-17. 
Äskanden utöver tilldelad ram är 23 525 tkr.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-08-20.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutade enhälligt att ärendet behandlas direkt på nämndsam-manträdet den 10 september efter det att de olika politiska grupperna haft möj-lighet till diskussion.

__________


Bsau § 67 Dnr BSN 01-135 712

Ansökan från Björkö-Arholmaenheten om att få starta förskola/fritids och öppen förskola fr o m skolstart höstterminen 2001 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att avslå ansökan om att få starta förskola på Björkö-Arholmaenheten, 

att istället medge medelstilldelning på 0,88 årsarbetare från kontot för oför-delade anslag, så att enheten att i övrigt kan genomföra sin organisation i enlighet med ansökan daterad 2001-04-23.


Underlag för beslut 

Ansökan 2001-04-23
Tjänsteutlåtande 2001-06-20

Bakgrund

Björkö-Arholmaenheten ansöker i skrivelse 2001-04-23 om att få starta för-skola/fritids och öppen förskola på enheten fr o m skolstarten höstterminen 2001. 

Det nya dagbarnvårdaravtalet ger ingen möjlighet att bibehålla barnomsorg på Björkö i nuvarande omfattning. Enligt enhetens bedömning är det ej möjligt att bedriva verksamheten med mindre än 2,50 årsarbetare. Det finns också en risk att dagbarnvårdarna säger upp sig om verksamheten bedrivs utan tillskott av re-surser utöver den som normen medger. Det behövs även en flexibilitet i organi-sationen för att kunna ta emot inflyttningar.

Enheten har lagt ett förslag till drift av verksamheten, vilket innebär att man startar en integrerad verksamhet i lokal vid Björkö-Arholma skola omfattande förskola, fritidshem och öppen förskola.

I förslaget förutsätter man att barnen äter i skolans matsal, vilken har kapacitet för denna utökning. Det skulle därmed bli ekonomiskt och arbetsmässigt möjligt att bibehålla personal och de skulle också vara väl förberedda inför starten av allmän förskola 2003.
Bsau § 67 forts

Tjänstemannaberedning

I tjänsteutlåtande 2001-06-20 redogör ekonomichefen för ärendet inklusive kalkyl över personaltilldelning. 

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att avslå ansökan om start av förskola på Björkö-Arholmaenheten, men bevilja medelstilldelning på 0,88 årsarbetare så att enheten även i fortsättningen kan bedriva barnomsorgsverksamhet.

__________Bsau § 68 Dnr BSN 01-134 603

Ansökan om godkännande av och bidrag till fristående grundskola,
Kunskapsskolan i Norrtälje

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 10 september 2001.


Underlag för beslut 

Skolverkets remiss 2001-04-18
Förvaltningens skrivelse 2001-07-30

Bakgrund

Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2002/2003. Kunskapsskolans ansökan föreligger.

Nämndens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2001.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-07-30 barn- och skolnämnden tillstyrka att Skolverket godkänner start av och bidrag till den planerade friskolan Kun-skapsskolan i Norrtälje.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att ärendet behandlas direkt på nämn-dens sammanträde den 10 september 2001.

__________
Bsau § 69 Dnr BSN 01-098 603

Ansökan om godkännande av och bidrag till fristående förskoleklass 
och grundskola, Norrtälje Fria Skola AB

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 10 september
2001.


Underlag för beslut 

Skolverkets remiss 2001-04-18
Förvaltningens skrivelse 2001-07-30

Bakgrund

Norrtälje Fria Skola AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående förskoleklass och grundskola i Norrtälje kommun 
fr o m läsåret 2002/2003. Ansökan föreligger i skrivelse 2001-03-20.

Nämndens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2001.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-07-30 barn- och skolnämnden tillstyrka att Skolverket godkänner start av och bidrag till den planerade friskolan Norr-tälje Fria Skola.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att ärendet behandlas direkt på nämn-dens sammanträde den 10 september 2001.

__________

Bsau § 70 Dnr BSN 00-412 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, Smörblommans förskola

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna Smörblommans förskolas komplettering av taxa gällande 
15 timmar per vecka då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Underlag för beslut 

Ansökan 2001-05-31 från Smörblommans förskola
Förvaltningens skrivelse 2001-07-03

Bakgrund

Smörblommans förskola ansöker i skrivelse 2001-05-31 om att fr o m den 1 juni 2001 få komplettera barnomsorgsavgiften, vilket skulle innebära en avgift enligt nedan

- arbetslösa 750 kr/mån
- syskon 650 kr/mån

- föräldralediga 1000 kr/mån
- syskon 650 kr/mån

Halv avgift tas ut i juli för yngsta syskonet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-07-03. Handlägga-ren av ärendet gör bedömningen att förskolans föreslagna föräldraavgift /taxa ej oskäligt avviker från kommunens.

__________

Bsau § 71 Dnr BSN 00-415

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, Trollebo förskola

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna Trollebo förskolas komplettering av taxa gällande 
15 timmar per vecka då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Underlag för beslut 

Ansökan 2001-05-30 från Trollebo förskola
Förvaltningens skrivelse 2001-07-03 

Bakgrund

Trollebo förskola ansöker i skrivelse 2001-05-30 om att få göra en komplette-ring av taxan för barn till föräldralediga som är placerade 15 tim/vecka, vilket skulle innebära en avgift på:

- 1200 kr/mån

Avgiften tas ut 11 månader per år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-07-03. Handlägga-ren gör bedömningen att den föreslagna föräldraavgiften/taxan ej oskäligt avvi-ker från kommunens.

__________


Bsau § 72 

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, Vintergatans förskola

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna Vintergatans förskolas komplettering av taxa gällande 
15 timmar per vecka då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Underlag för beslut 

Ansökan från Vintergatans förskola
Förvaltningens skrivelse 2001-07-06

Bakgrund

Vintergatans förskola ansöker om att fr o m den 1 juli 2001 få komplettera barnomsorgstaxan, vilket skulle innebära en avgift enligt nedan

- första barnet 800 kr
- syskonavgift 600 kr

Avgift tas ut 12 månader per år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-07-06. Handlägga-ren av ärendet gör bedömningen att förskolans föreslagna föräldraavgift /taxa ej oskäligt avviker från kommunens.

__________


Bsau § 73 

Motion ang införande av den s k Uppsalamodellen i kommunens 
barnomsorg

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att avslå motionen med anledning av att ärendet i dagsläget saknar 
aktualitet.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-08-17.

Bakgrund

Rubricerade motion behandlades i april 1997 av dåvarande barn- och skol-nämnd, som 1997-04-24, § 61 beslutade att avslå densamma. 

Ärendet har åter aktualiserats av kommunens ledningskontor och lämnats till barn- och skolnämnden för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande 2001-08-17 föreligger. Barn- och skolförvaltningen har under perioden 1997-2001 inte fått någon förfrågan från kunderna att införa modellen. Av den anledningen finner förvaltningen det ej aktuellt att införa den-samma.

__________

Bsau § 74 Dnr BSN 01-163 624

Motion ang översyn av städmetoderna så att det gynnar astmatiker
och andra allergiker m m

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att bifalla motionen då nämnden ställer sig positiv till översynen, samt 

att påpeka att från och med år 2000 ingår Astma- och allergiförbundets checklista vid förvaltningens årliga skyddsronder, samt att förvaltningen även beslutat att skolsköterskorna skall medverka vid enheternas skydds-ronder för att särskilt bevaka miljön för astmatiker och allergiker.

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-08-17.

Bakgrund

Kerstin Bergström (s) och Marita Jeansson (s) inlämnade rubricerade motion på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-03-26. I motionen föreslås att Norr-tälje kommun skall se över städmetoderna så att de gynnar astmatiker och andra typer av allergiker, och att samtliga skolor i Norrtälje kommun skall använda Astma- och Allergiförbundets checklista vid skyddsrond för att minska riskerna för allergier.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2001-04-26, § 100 beslutat att överlämna motionen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande. Re-misstiden för motionen har förlängts till 2001-09-26.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande 2001-08-17 föreligger. Från och med år 2000 ingår Astma- och allergiförbundets checklista vid förvaltningens årliga skyddsronder. Förvaltningen har även beslutat att skolsköterskorna skall medverka vid enhe-ternas skyddsronder för att särskilt bevaka miljön för astmatiker och allergiker.
__________
Bsau § 75

Översiktsplan för Norrtälje kommun

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 10 september 2001.

Underlag för beslut 

Översiktsplan för Norrtälje kommun

Bakgrund

Den gällande översiktsplanen för Norrtälje kommun antogs av kommunfull-mäktige 1990-09-24. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit uppdrag att planen skall revideras avseende vatten- och skärgårdsfrågor. Underlag för be-dömning av vattenfrågor samt utredningen "Skärgården - Hållbar framtid" har tagits fram inför revideringen av den kommunomfattande planen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt att utan eget ställningstagande sända ut underlaget för revideringen av kommunens översiktsplan på bred re-miss. Remisstiden pågår fram till den 15 september 2001.

Remissunderlaget, som sänts ut separat till bland andra nämndens ledamöter, består av två delar: 

Övergripande strategi med sammanvägning av olika allmänna intressen, en översiktlig beskrivning av förväntade konsekvenser samt en förteckning med exempel på aktiviteter som anger hur de 15 nationella miljömålen berörs av pla-nen. Denna del finns på kommunens hemsida, www.norrtalje.se.

Allmänna intressen med beskrivningar av olika allmänna intressen med för varje sektor angivna mål, strategier och åtgärder för framtiden. 

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas vid nämndens sammanträde den 10 september 2001 efter det att ledningskontorets planeringschef Gunnel 
Löfqvist informerat kring översiktsplanen.
__________
Bsau § 76

Om- och tillbyggnad av Rialaenhetens kök

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att tillstyrka tillbyggnadsalternativ C:1 i byggkostnadskalkyl 2001-06-20 
från Bitek avseende Riala skola, samt

att om eventuella problem för genomförande av alternativ C uppstår, till-styrka alternativ B:1, som är en fristående byggnad.


Underlag för beslut 

Byggkostnadskalkyl och ritningar 2001-06-20 från Bitek

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-12-04, § 145 att uppdra till tekniska kontoret att genomföra programarbete och därefter återkomma med projektet för Rialaenheten som investeringsärende, samt att ta fram kostnadskalkyl för tillagnings- respektive mottagningskök och personalutrymmen.

Beslutande sammanträde

På grund av jäv deltog inte ordförande Britt Wennerfors (m) i handläggningen av detta ärende. För denna paragraf tjänstgör Olle Jansson (s) som ordförande och Patrik Dahl (c) som justeringsman.

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________Bsau § 77

Resurscenters organisation - förslag till delning

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att resurscenter delas på två enheter - särskolan och resursenheten,

att när så är möjligt, ge barn och elever den hjälp de har rätt till i närheten 
av sitt hem, samt

att godkänna föreliggande annonsmanus för rektorstjänsterna för särskolan 
och resursenheten.

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-08-03 samt annonsmanus

Bakgrund 

1997 tillsatte dåvarande barn- och skolnämnd en arbetsgrupp med uppdrag att utreda förutsättningar för en samlad organisation av särskolan och resursenhe-ten. Sammanslagningen genomfördes i juli 1998. Det har dock visat sig att re-surscenters nuvarande organisation är alldeles för omfattande. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-08-03 att nuvarande resurscenter delas upp i två enheter - särskolan och resursenheten. Syftet med delningen är att er-hålla enheter som är möjliga att ledas av varsin rektor med de speciella krav som dessa tjänster kräver. 

Det senaste året har resurscenter anpassats till förvaltningens nya distriktsorga-nisation med t ex ett stödteam i varje distrikt. Ambitionen är att barn och elever får den hjälp de har rätt till i närheten av sitt hem.

Förslaget till förändring har behandlats i resurscenters samverkansgrupp, som enhälligt ställer sig bakom en delning av enheten. 

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet och föreliggande annonsmanus.
Bsau § 78 Dnr BSN 00-396 622

Inköp inom barn- och skolförvaltningens verksamheter av nötkött och livsmedel innehållande nötkött - redovisning av uppdrag

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporten, samt

att samma information ges till nämndens ledamöter vid sammanträdet den 
10 september 2001.

Bakgrund

I samband med den offentliga debatten kring galna kosjukan och de nyupp-täckta fallen av sjukdomen BSE och sambandet med den dödliga Creutzfeld Jakobs sjukdom, som orsakat stor oro bland personal och föräldrar när det gäll-er användandet av utländska nötköttsprodukter, beslutade nämnden 2001-04-09, § 46 att inköpsansvariga av livsmedel till barn- och skolförvaltningen skall använda sig av det utrymme som finns inom befintlig livsmedelsupphandling att hitta svenskt nötkött och produkter innehållande endast svenskt nötkött. 

Nämnden beslutade samtidigt att uppdra till förvaltningen att efter vårterminens slut göra en utvärdering för att utröna i vilken mån inköpsansvariga lyckats hitta svenskt nötkött.

Tjänstemannaberedning

Kostkonsulten redogör i skrivelse 2001-07-03 för genomförandet av utvärde-ringen, vilken visar på mycket få indikationer på att inköpsansvariga haft pro-blem med att hitta svenskt nötkött och produkter innehållande endast svenskt nötkött. Prisökningen på köttprodukter upplevdes däremot ge ekonomiska följ-der. 

__________
Bsau § 79

Barnomsorgstaxan - redovisning av uppdrag

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att till kommunfullmäktige överlämna förslag till ny barnomsorgstaxa 
enligt förvaltningens alternativ B

Bakgrund

I anslutning till ärendet kring riksdagens beslut om maxtaxa avseende förskole-verksamhet och skolbarnsomsorg i Norrtälje kommun beslutade nämnden 2001-06-11 att uppdra till förvaltningen 

att utreda möjligheterna att utforma 
- en barnomsorgstaxa med hel- respektive halvtidsplacering
- en fast abonnemangsavgift och en tidsrelaterad förbrukningsavgift
- resurstilldelning byggande på hel- respektive halvtidstilldelning, samt

att förvaltningen lämnar rapport om 
- hur många föräldrar som utnyttjat möjligheten att göra delbetalning av 
barnomsorgstaxan, och 
- hur många som utnyttjat rätten till barnomsorg vid föräldraledighet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-25 angående genomförandet av maxtaxa i kommunen beslutade fullmäktige enligt § 159 att uppdra till barn- och skolnämnden att utforma ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagsbe-slutet i samband med nämndens budgetarbete för 2002. Nämnden skall särskilt undersöka möjligheten att behålla timintervalltaxa.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen och den administrativa chefen redogör för framtaget arbetsma-terial kring förslag till ny barnomsorgstaxa. 

Yrkanden

Ordföranden Britt Wennerfors (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Ulla-Britt Pettersson (kd) yrkar
- att nämnden till kommunfullmäktige överlämnar förslag till ny barnomsorgs-taxa enligt förvaltningens alternativ B.

Bsau § 79 forts

Olle Jansson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) yrkar
- att nämnden till kommunfullmäktige överlämnar förslag till ny barnomsorgs-taxa enligt förvaltningens alternativ A.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet antar ordförandens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig till förmån för eget för-slag.

__________

Bsau § 80 Dnr BSN 00-416 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, Montessoriförskolan Grind

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna Montessoriförskolan Grinds förslag till taxehöjning då den ej 
oskäligt avviker från kommunens.

Underlag för beslut 

Ansökan 2001-08-05
Förvaltningens skrivelse 2001-08-15

Bakgrund

Montessoriförskolan Grind har för avsikt att göra en taxehöjning med 200 kr för första barnet och 150 kr för syskon, vilket skulle innebära en föräldraavgift enligt nedan:

- första barnet 1600 kr/mån
- syskon 850 kr/mån

Juli månad är avgiftsfri.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-08-15. Handlägga-ren av ärendet gör bedömningen att förskolans föreslagna föräldraavgift/taxa ej oskäligt avviker från kommunens.

__________