Barn- och skolnämndens arbetsutskott    2001-09-17


Plats och tid   Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
        Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.15

Beslutande      Britt Wennerfors
        Olle Jansson
        Ulla-Britt Pettersson
        Patrik Dahl
        Leif Glavstedt


Övriga deltagande       Gösta Högberg, förvaltningschef
        Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
        Irene Hjalmarsson-Rosén, distriktschef
        Per Jangen, distriktschef
        Björn Sandblad, distriktschef
        Kjell-Åke Eriksson, distriktschef
        Anne Josefsson, sekreterare
    
        

        


Utses att justera       Olle Jansson

Justeringens    Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid   2001-09-24
        

Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer  81-85
                               Anne Josefsson
        
        Ordförande  ........................................................................
                               Britt Wennerfors
        
        Justerande   ..................................................................................................................
                               Olle Jansson


               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
    Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum         2001-09-17

Datum för       2001-09-25            Datum för             2001-10-16
anslags uppsättande     
               anslags nedtagande    

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje
  


Underskrift     .................................................................

         Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

        § 81          Månatlig budget- och verksamhetsrapport

        § 82          Kompletta (0-9) grundskolor inom barn- och skolförvaltningen,
                      samtliga distrikt – redovisning av uppdrag

        § 83          Motion ang behovet av dietist i Norrtälje kommun

        § 84          Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag,
                      - ansökan från Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan

        
§ 85          Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag,
                      - ansökan från Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i
                        Häverödistriktet


        __________

        Bsau § 81             Dnr BSN 00-445   041

        Månatlig budget- och verksamhetsrapport

        Beslut

        
Arbetsutskottet beslutar

        att    ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 8 oktober 2001 då aktuellt beslutsunderlag presenteras.

        __________

        
        

        Bsau § 82             Dnr BSN 99-465   611

        Kompletta (0-9) grundskolor inom barn- och skolförvaltningen,
        samtliga distrikt - redovisning av uppdrag


        Beslut

        
Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

        att    uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på genomförande av utvärdering av utbyggnaden av kompletta (0-9) grundskolor inom barn- och skolförvaltningen.

               
        Bakgrund

        
1996-04-18, § 45 beslutade barn- och skolnämnden att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen. Arbetet med genomförandet har därefter pågått kontinuerligt.

        Som en del i kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 75 om en ombyggnad av Centralskolan i Hallstavik uppdrogs till barn- och skolnämnden att ge förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde.

        Barn- och skolnämnden beslutade 2001-05-14, § 60 att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor och anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos, att redovisning sker under hösten 2001, samt att redovisning för övriga distrikt lämnas vid samma tillfälle.
        
        Beslutande sammanträde

Au 17/9 Distriktscheferna redogör för framtaget arbetsmaterial kring införandet av kompletta grundskolor inom förvaltningen.

        __________

        

        
Bsau § 83             Dnr BSN 01-128   773

        Motion ang behovet av dietist i Norrtälje kommun

        Beslut

        
Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

        att    tillstyrka att motionen bifalles.

        Patrik Dahl (c) deltog ej i beslut på grund av frånvaro under denna punkt.


        Underlag för beslut
        
        
Förvaltningens yttrande 2001-09-17.

        Bakgrund

        
Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) har till kommunfullmäktige inlämnat motion 2000-10-05 angående behovet av en
        dietist i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsen har sänt motionen på remiss till barn- och skolnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden för yttrande.

        Av motionen framgår att diabetes ökar bland barn, ungdomar och äldre. Landstinget har en dietist anställd, vilken kommunen kunnat konsultera, men hennes tid räcker inte till längre för kommunen. Av den anledningen föreslås att kommunen anställer en dietist som kan tillmötesgå det behov som finns inom barn och skola, utbildning och vård och omsorg, vilket är en förebyggande insats för folkhälsan i kommunen.

        Tjänstemannaberedning

        
Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-09-17 för den medicinskt ansvariga skolsköterskans oro gällande överviktiga barn och ungdomar och de konsekvenser detta kan få för deras hälsa. Skolsköterskorna behöver ha tillgång till en dietist för att kunna konsultera dennas expertis vid behov.

        Beslutande sammanträde

Au 17/9 Förvaltningen redogör för ärendet.

        __________
        Bsau § 84

        Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag, ansökan nr 1
        
        Ansökan om medel till internationellt utbyte med u-land, ansökan från Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan


        Beslut

        
Arbetsutskottet beslutar

        att    utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.


        Underlag för beslut

        
Ansökan 2001-06-18 från Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan

        Bakgrund

        
Barn- och skolnämnden beslutade 2001-06-11, § 78 bland annat att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag, avsedda att användas höstterminen 2001, skall gå till aktiviteter kring värdegrund och mångfald. Ansökningar skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 september 2001.

        Rektor för Norrsundsskolan och ordförande för Väddö biståndsförening ansöker i skrivelse 2001-06-18 om bidrag till internationellt utbyte med U-land, Norrtäljes vänort Sicaya i Bolivia.

        Beslutande sammanträde

Au 17/9 Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att överlämna ärendet till nämnden för ställningstagande.

        __________
        Bsau § 85             Dnr BSN 01-179   044

        Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag, ansökan nr 2
        
        Ansökan om extra anslag till utveckling av skolbiblioteken i Häverö
        skoldistrikt, ansökan från Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i
        Häverödistriktet

        Beslut

        
Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

        att    bevilja Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet ett engångsanslag om 50.000 kr ur nämndens utvecklingsanslag för inköp av litteratur.
        

        Underlag för beslut

        
Ansökan 2001-06-01 från Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverö-
        distriktet

        Bakgrund

        
Barn- och skolnämnden beslutade 2001-06-11, § 78 bland annat att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag, avsedda att användas höstterminen 2001, skall gå till aktiviteter kring värdegrund och mångfald. Ansökningar skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 september 2001.

        Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet genom Kalle
        Guettler ansöker i skrivelse 2001-06-01 om extra anslag till utveckling av skolbiblioteken i Häverö skoldistrikt.

        Beslutande sammanträde

Au 17/9 Efter diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå nämnden besluta att som en uppmuntran bevilja Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet ett engångsanslag om 50.000 kr ur nämndens utvecklingsanslag för inköp av litteratur.

        __________