BSN Au 01 11 19

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Leif Glavstedt


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-11-27


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 100-105
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson/Leif Glavstedt


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2001-11-19

Datum för 2001-11-28 Datum för 2001-12-19
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 100 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 101 Bidrag för år 2002 för förskolor och fritidshem som drivs
i enskild regi, samt för friskolor

§ 102 Elevpeng - skolpeng

§ 103 Inskrivningsregler, tillämpningsföreskrifter och barnomsorgstaxa 
för kommunal barnomsorg

§ 104 Allmän förskola

§ 105 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag - ändamålet

__________


Bsau § 100

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten, samt

att uppdra till förvaltningen att bevaka att den tekniska justeringen för 
lönerörelsen 2001 kommer med i budgetbeslutet för år 2002.


Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör muntligt för dagsläget kring budgeten.

__________


Bsau § 101

Bidrag för år 2002 för förskolor och fritidshem som drivs 
i enskild regi, samt för friskolor

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att driftbidraget för 2002 kommer att förändras vid halvårsskiftet
och skall för januari t o m juni vara:

- förskolor 59 224 kr per plats och år
- fritidshem 17 161 kr per barn och år
- grundskolan 41 979 kr per elev och år

att hyrestaket för år 2002 skall vara:
- förskolor 10 500 kr per plats och år
- grundskolan 14 925 kr per elev och år

att från och med 2002-07-01 införa ett procentuellt avdrag för att jämställa kostnadsnivån mellan kommunala enheter och enheter i privat regi med anledning av att kommunen har en skyldighet att alltid ta emot barn och elever i sina verksamheter,

att fördelningen av Svenska 2 och modersmålsundervisning läggs i en central pott, ur vilken friskolorna kan söka medel,

att från och med 2002-07-01 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-10-21 inkl bilagor 

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-03-25, § 37 att förskolor och fritidshem i alternativ regi fr o m den 1 januari 2000 skall ha övergått i verksamhetsformen enskild bidragsfinansierad verksamhet, där uppfyllandet av vissa krav berättigar till bidrag för verksamheten, och där alla de enskilda förskolorna därefter själva handhar kö- och taxedebitering. 

Bsau § 101 forts

Ersättningen till förskolor, fritidshem och skolor i enskild regi beslutas årligen av barn- och skolnämnden.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-10-21 för beräkningar för 2002 års 
ersättning till förskolor, fritidshem och skolor i enskild regi. 

Beslutande sammanträde

Au 19/11 Efter diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå nämnden att fördelningen av Svenska 2 och modersmålsundervisning läggs i en central pott, ur vilken friskolorna kan söka medel. 

Yrkanden

Patrik Dahl (c) med instämmande av Britt Wennerfors (m) och Ulla-Britt 
Pettersson (kd) yrkar 

1 - fördelningen av Svenska 2 och modersmålsundervisning läggs i en central 
pott, ur vilken friskolorna kan söka medel,

2 - att från och med 2002-07-01 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på Patrik Dahls m fl första yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla yrkande nr 1.

Härefter ställer ordförande proposition på bifall till eller avslag på Patrik Dahls m fl andra yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla yrkande nr 2.

__________

Bsau § 102

Elevpeng - skolpeng

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 
3 december 2001 för ytterligare beredning.


Underlag för beslut 

Förteckning över anslagsfördelning 

Tjänstemannaberedning

Ekonomichefen redogör för hur förslaget till skolpeng har arbetats fram. Förteckning över förslag till anslagsfördelning föreligger.

Politikerberedning

Au 22/10 Arbetsutskottet fick 2001-10-22 redovisning av framtaget arbetsmaterial kring skolpeng.

Beslutande sammanträde

Au 19/11 Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att återremittera ärendet för ytterligare beredning och framtagning av utförligare beslutsunderlag.

__________


Bsau § 103

Inskrivningsregler, tillämpningsföreskrifter och barnomsorgstaxa för kommunal barnomsorg

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.


Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-25 angående genomförandet av maxtaxa i kommunen beslutade fullmäktige enligt § 159 att uppdra till barn- och skolnämnden att utforma ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagsbeslutet i samband med nämndens budgetarbete för 2002. Nämnden skulle särskilt undersöka möjligheten att behålla timintervalltaxa. 

Barn- och skolnämndens beslut 2001-09-10, § 109 med förslag till ny barnomsorgstaxa enligt förvaltningens förslag alternativ B har översänts till kommunfullmäktige. Beslut fattas 2001-11-26 vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde.

Med anledning av lagändringar och ovannämnda beslut krävs en revidering av inskrivningsregler och tillämpningsföreskrifter för den kommunala barnom-
sorgen.

Tjänstemannaberedning

Den administrativa chefen redogör för framtaget arbetsmaterial kring inskrivningsregler och tillämpningsföreskrifter för den kommunala barnomsorgen. 

Beslutande sammanträde 

Au 19/11 Efter diskussion kring arbetsmaterialet beslutar arbetsutskottet att reviderat material skall ingå i kallelsen till nämndens sammanträde den 10 december 2001.

__________


Bsau § 104

Allmän förskola

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Bakgrund

Riksdagen godkände 2000-11-24 regeringens proposition om maxtaxa och allmän förskola, vilket innebär att från och med den 1 januari 2003 införs en avgiftsfri allmän förskola om minst 525 timmar per år för fyra- och femåringar. Kommunen är skyldig att erbjuda plats, men vårdnadshavarna avgör om de vill utnyttja möjligheten.

Tjänstemannaberedning

Den administrativa chefen redogör för det pågående arbetet med insamlande av synpunkter från representanter för berörda, t ex personal vid öppen förskola, förskola, rektorer och föräldrar, om hur de tänker kring allmän förskola och vad de kan utnyttja. Ärendet återkommer till nämnd för beslut i februari 2002.

__________Bsau § 105

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag - ändamålet

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 10 december 2001.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 2001-06-11, § 78 att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag för höstterminen 2001, skulle gå till aktiviteter kring värdegrund och mångfald.

Förslag har väckts om en eventuell förändring av ändamålet från Värdegrund och mångfald till En hälsofrämjande förskola-skola. 

Beslutande sammanträde

Au 19/11 Med anledning av tidsbrist beslutar arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 10 december 2001.

__________