Barn- och skolnämndens arbetsutskott 01 12 17
Plats och tid Barn- och skolnämndens distriktskontor
Baldersgatan 17, Norrtälje, kl 08.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-12-27


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 106-110
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2001-12-17

Datum för 2001-12-28 Datum för 2002-01-18
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 106 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 107 Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

§ 108 Intäkter i barn- och skolförvaltningens elevverksamheter

§ 109 Ansökan om medel till drift av Klotets verksamhet

§ 110 Upphörande av kommunrekrytering till IT-profilen på 
Norrsundsenheten

__________


Bsau § 106

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 
14 januari 2002.

___________


Bsau § 107

Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 januari 2002 för att ge förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till verksamhetsplan.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 1999-04-26, § 88 kommunens skolplan - "Kompassen" - plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens arbetsmaterial kring verksamhetsplanen kommer att utgöra 
underlag för nämndens verksamhetsplan 2002.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till verksamhetsplan 
innan beslut fattas i nämnden.

___________


Bsau § 108

Intäkter i barn- och skolförvaltningens elevverksamheter

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att inkomna remissvar inarbetas i ett reviderat förslag till beslut, vilket kommer att ligga till grund för nämndens beslut den 14 januari 2002.

Underlag för beslut 

Förslag till regler och riktlinjer 2001-09-24
Remissvar från enhetsråd och lokala styrelser

Bakgrund

Den förändring som grundskolan har genomgått de senaste tjugo åren, har 
bl.a. bidragit till att skolan har blivit mera öppen mot övriga samhället. Många skolor har skapat sig en egen profil, som ytterligare har medverkat till att öka öppenheten. Det förekommer också att skolor/klasser anordnar aktiviteter som medför inkomster för arrangörerna. Exempel på sådana aktiviteter kan vara uppförande av teaterpjäser eller musikteater, konserter, modevisning eller skoldans/disco.

Barn- och skolnämnden anser att vissa regler måste finnas och följas för att denna typ av verksamhet skall kunna bedrivas så friktionsfritt som möjligt.

Politikerberedning

Au 24/9 Arbetsutskottet beslutade 2001-09-24, § 90 

att sända förslag till Regler och riktlinjer för hantering av intäkter i barn- och skolförvaltningens elevverksamheter på remiss till förvaltningens samtliga enhetsråd och lokala styrelser, 

att det av missivbrevet skall framgå att dessa regler gäller från det att beslut har fattats i nämnden och ej retroaktivt,

att svar på remissen skall ha kommit förvaltningskontoret tillhanda senast den 1 december 2001 och presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2001.

Bsau § 108 forts

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar att inkomna remissvar inarbetas i ett reviderat förslag till beslut, vilket kommer att ligga till grund för nämndens beslut den 14 
januari 2002.

__________

Bsau § 109 Dnr BSN 01-273 044

Ansökan om medel till drift av Klotets verksamhet

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för beredning vid de mjuka nämndernas presidiemöte den 30 januari kl 15.00. 


Underlag för beslut 

Rädda Barnens ansökan för Projekt Klotet år 2001
Föreningen Klotets ansökan för år 2002 

Bakgrund

Rädda Barnen ansökte i oktober 2001 om medel till drift av verksamheten vid Projekt Klotet år 2001. I skrivelse 2001-10-31 anhåller Föreningen Klotet om ekonomiskt bidrag om 456.000 kr för att under år 2002 bedriva Klotets verksamhet i bostadsområdet Flygfältet.

Verksamheten planeras att år 2002 bedrivas inom fyra huvudområden:

1 Utveckling av det pedagogiska arbetet i form av fortsatt arbete med barnens livsberättelser, tidningen Klotet och barnens brevväxling. Samarbetet med Flygskolan utvecklas.

2 Upprätthålla strukturen i basverksamheten med barnen i form av den öppna verksamheten och lördagsklotet.

3 Klotet som en länk ut i samhället i form av kurser och familjeutflykter.

4 Klotet som mötesplats i form av föreningsarbete och familjesöndagar.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-11-13 nämnden besluta att avslå ansökan med hänvisning till att det är omöjligt att avsätta de medel som ansökan avser utan att menligt påverka den egna verksamheten på Flygfältet och i övriga kommunen.

Bsau § 109 forts

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att lyfta ärendet vid de mjuka nämndernas presidiemöte den 30 januari med anledning av att denna verksamhet omfattar även andra verksamheter i kommunen.

__________


Bsau § 110

Upphörande av kommunrekrytering till IT-profilen på 
Norrsundsenheten

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att på grund av tidsbrist återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 januari 2002.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-11-30

Bakgrund

1998-08-27, § 80 beslutade barn- och skolnämnden att inrätta klass med IT-profil vid Norrsundsskolan i Älmsta med start höstterminen 1999, att upptagningsområdet gäller för hela kommunen, samt att elever från andra upptagningsområden än Norrsundsskolans erhåller busskort.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-11-30 nämnden besluta att kommun-rekryteringen till IT-profilen på Norrsundsenheten upphör från och med år 2002. Vid diskussioner om den framtida organisationen mellan Elmstaenheten, Norrsundsenheten och Väddö Kompetenscentrum framgår klara svårigheter att rymma fler elever på Norrsund än som finns inom det egna geografiska området. I och med bredbandsuppkopplingen i kommunen bör alla enheter framöver ha både möjlighet och skyldighet till utvecklande IT-undervisning.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar på grund av tidsbrist att återremittera ärendet till 
arbetsutskottets sammanträde den 7 januari 2002 då distriktschefen skall 
redogöra för ärendet.

__________