Barn- och skolnämndens arbetsutskott 02 01 07
Plats och tid Hallsta skola, Hallstavik kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Bridget Wedberg § 2-3


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Charlotte S Grape, projektledare förskola
Björn Sandblad, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-01-14


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-3
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-01-07

Datum för 2002-01-15 Datum för 2002-02-05
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Upphörande av kommunrekrytering till IT-profilen på 
Norrsundsenheten

§ 2 Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

§ 3 Tilläggsanslag till Skeboenheten för bemanning under vårterminen 
2002 

__________


Bsau § 1

Upphörande av kommunrekrytering till IT-profilen på 
Norrsundsenheten

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att från och med höstterminen 2002 upphöra med den kommunöver-
gripande nyrekryteringen till IT-profil på Norrsundsenheten.

Underlag för beslut 
Förvaltningens skrivelse 2001-11-30

Bakgrund

1998-08-27, § 80 beslutade barn- och skolnämnden att inrätta klass med IT-profil vid Norrsundsskolan i Älmsta med start höstterminen 1999, att upptagningsområdet gäller för hela kommunen, samt att elever från andra upptagningsområden än Norrsundsskolans erhåller busskort.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-11-30 nämnden besluta att kommun-rekryteringen till IT-profilen på Norrsundsenheten upphör från och med år 2002. Vid diskussioner om den framtida organisationen mellan Elmstaenheten, Norrsundsenheten och Väddö Kompetenscentrum framgår klara svårigheter att rymma fler elever på Norrsund än som finns inom det egna geografiska området. I och med bredbandsuppkopplingen i kommunen bör alla enheter framöver ha både möjlighet och skyldighet till utvecklande IT-undervisning.

Politikerberedning

Au 17/12 Arbetsutskottet beslutade 2001-12-17, § 110 att på grund av tidsbrist återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 januari 2002.

Beslutande sammanträde

Distriktschefen redogör för ärendet. Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden besluta att fr o m höstterminen 2002 upphöra med den kommunövergripande nyrekryteringen till IT-profil på Norrsundsenheten. De elever som redan tagits in i IT-klass får fortsätta tills de är färdiga.
__________

Bsau § 2 

Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att kostnadsberäknat beslutsunderlag presenteras vid nämndens sammanträde den 14 januari 2002.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 1999-04-26, § 88 kommunens skolplan - "Kompassen" - plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens arbetsmaterial kring verksamhetsplanen kommer att utgöra 
underlag för nämndens verksamhetsplan 2002.

Politikerberedning

Au 17/12 Arbetsutskottet beslutade 2001-12-17, § 107 återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 januari 2002 för att ge förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till verksamhetsplan.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar att kostnadsberäknat beslutsunderlag presenteras vid nämndens sammanträde den 14 januari 2002.

___________

Bsau § 3 

Tilläggsanslag till Skeboenheten för bemanning under vårterminen 2002 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att bevilja Skeboenheten tilläggsanslag upp till minimibemanning för årskurs 4-6 under vårterminen 2002.


Bakgrund

Skeboenheten har i dagsläget 54 elever uppdelade på årskurserna 0-3 och 
4-6. Enheten har haft svårt att rekrytera behörig personal, vilket bl a har inneburit att vissa åldersgrupper har fått byta lärare varje år. Resultatet av detta är att flera av barnen har stora svårigheter att klara skolgången. Enheten klarar inte den personaltäthet som krävs enligt tidigare beslutad resurstilldelning för personalbemanning.

Från och med vårterminen 2002 finns behörig personal tillgänglig, vilket gör att enheten kan få en kontinuitet i personalgruppen. För att möjliggöra för enheten att klara den uppkomna situationen anhåller enheten via distriktschefen om utökade resurser under vårterminen.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________