Barn- och skolnämndens arbetsutskott 02 02 04
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-02-11


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 4-15
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-02-04

Datum för 2002-02-12 Datum för 2002-03-05
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 4 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 5 Bokslut 2001 för barn- och skolnämnden

§ 6 Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

§ 7 Internfördelning budget 2002 för barn- och skolnämnden

§ 8 Kompletta 0-9 grundskolor inom barn- och skolförvaltningen,
samtliga distrikt, rapportering av uppdrag

§ 9 Allmän förskola

§ 10 Barnkonventionen - ny barnchecklista, arbetsordning samt 
implementering av FN:s konvention om barns rättigheter

§ 11 Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 12 Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning - förvaltarmöte, 
val av förvaltarrepresentant

§ 13 Ansökan om finansiering av projektet "Roslagens Stråkinstitut"

§ 14 Ansökan om medel till drift av Klotets verksamhet

§ 15 Förändring av Park- och Grindskolornas upptagningsområden

__________


Bsau § 4 

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Ärendet utgår från dagordningen med anledning av att budgetmaterialet 
ej programmerats in i datasystemet.

__________


Bsau § 5 Dnr BSN 02-027 041

Bokslut 2001 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 18 februari 2002
med anledning av att komplett beslutsunderlag ej hunnit samman-
ställas.


Bakgrund

Enligt tidsplan över planerings- och uppföljningsprocesser rörande budgethantering år 2002 skall bokslut för 2001 och förvaltningens verksamhetsberättelse vara kommunens ledningskontor tillhanda den 14 februari för att ingå i kallelse till kommunstyrelse och fullmäktige. Kallelsen kompletteras även med nämndens justerade protokoll.

___________

Bsau § 6 Dnr BSN 02-048 041

Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att anta prioriteringar i verksamhetsplan 2002 i enlighet med 
skrivelse 2002-01-09.


Underlag för beslut 

Reviderad skrivelse 2002-01-09.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 1999-04-26, § 88 kommunens skolplan - "Kompassen" - plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. 

Tjänstemannaberedning

Förslaget till verksamhetsplan 2002 redogör för målen för personalbemanning, betyg enligt läroplanen, kunskapsgaranti, "röda tråden" i barn- och skolnämndens verksamhet för barn i åldern 1-16 år, samt barns och ungdomars inflytande. Förvaltningen beskriver även hur dessa mål skall uppnås, samt kostnaden därför.

Politikerberedning

Au 17/12, 7/1 Ärendet har tidigare behandlats i arbetsutskottet 2001-12-17 och 2002-01-07, 
BSN 14/1 samt i nämnd 2001-01-24.

__________

Bsau § 7 

Internfördelning budget 2002 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 18 februari 2002 
med anledning av att beslutsunderlag ej hunnit färdigställas.

__________ 


Bsau § 8 Dnr BSN 02-012 611

Kompletta 0-9 grundskolor inom barn- och skolförvaltningen, 
samtliga distrikt - rapportering av uppdrag

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning, samt 

att rapport om det pågående arbetet lämnas vid nämndens sammanträde den 18 februari 2002.


Bakgrund 

1996-04-18, § 45 beslutade barn- och skolnämnden att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen. Arbetet med genomförandet har därefter pågått kontinuerligt. 

Som en del i kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 75 om en ombyggnad av Centralskolan i Hallstavik uppdrogs till barn- och skolnämnden att ge förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde.

Barn- och skolnämnden beslutade 2001-05-14, § 60 bland annat att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor och anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos. 

Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram förslag på genomförande av utvärdering av utbyggnaden av kompletta 0-9 grundskolor, samt att redovisa förslag på införande av kompletta grundskolor.

__________

Bsau § 9 Dnr BSN 01-366 712

Allmän förskola

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för diskussion i de politiska grupperna.


Bakgrund

Riksdagen godkände 2000-11-24 regeringens proposition om maxtaxa och allmän förskola, vilket innebär att från och med den 1 januari 2003 införs en avgiftsfri allmän förskola om minst 525 timmar per år för fyra- och femåringar. Kommunen är skyldig att erbjuda plats, men vårdnadshavarna avgör om de vill utnyttja möjligheten.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har samlat in synpunkter från representanter för berörda, t ex personal vid öppen förskola, förskola, rektorer och föräldrar, om hur de tänker kring allmän förskola och vad de kan utnyttja. 

Förvaltningens förslag till genomförande av allmän förskola för 4- och 5-åringar redogör för för- och nackdelar i de två föreliggande alternativen i skrivelse 2002-01-07.

__________ 

Bsau § 10 Dnr BSN 02-019 600

Barnkonventionen - ny barnchecklista, arbetsordning samt implementering av FN:s konvention om barns rättigheter 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att anta förslaget på ny barnchecklista vid handläggning och beslut, 

att arbetsordning för användandet av barnchecklista fastställs,

att anta och till kommunstyrelsen lämna över förslag till att ta fram en kommunal strategi för genomförande av barnkonventionen i Norrtälje kommun.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 2001-10-29, barnchecklista 2002-01-08, samt förslag till implementering av FN:s konvention 2002-01-08

Bakgrund

Barnombudsmannen (BO) och den parlamentariska Barnkommittén har visat på behovet av en nationell strategi för hur barnkonventionen skall genomföras på alla nivåer i samhället. Regeringens proposition (1997/98:182) ger förslag på en sådan strategi för att genomföra FN:s konvention om barns rättigheter.

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-12-16, § 154 att införa en enkel barnchecklista för kontroll av att barnkonventionens grundläggande artiklar beaktas vid varje ärendes beredning och inför beslut. Nämnden beslutade även att till kommunstyrelsen översända förslag till ett gemensamt, kommunövergripande förhållningssätt kring beaktandet av barnkonventionen.

Kommunstyrelsen uppdrog 2000-04-13, § 119 åt ledningskontoret att lägga fram förslag till ett övergripande måldokument som anger hur barnkonventionen skall beaktas i kommunens verksamheter och hur detta skall följas upp och redovisas. Något förslag har ännu ej presenterats.

Bsau § 10 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har på uppdrag av barn- och skolnämnden tagit fram en reviderad barnchecklista samt ett förslag på hur ett kommunövergripande arbete kan initieras av kommunstyrelsen. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-10-29.

__________


Bsau § 11

Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att med anledning av att det är barn- och skolnämnden som, enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente, har beslutanderätten att tillsätta ledamöter och ersättare i utskottet hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 18 februari 2002.


Bakgrund

Helene Thor (c) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-26, § 284 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2001-12-17, § 309 att till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja Mai Helsing-Olsson (c).

Helene Thor tjänstgjorde även som ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 

__________

Bsau § 12 Dnr KS 02 046

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning - förvaltarmöte -
val av förvaltarrepresentant

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att med anledning av att det är barn- och skolnämnden som har beslutanderätten att utse förvaltarrepresentanter hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 18 februari 2002.


Bakgrund

Stiftelselagen (SL) trädde i kraft den 1 januari 1996. Om ett åtagande att förvalta stiftelselagens egendom görs av en eller flera fysiska personer föreligger egen förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en juridisk person föreligger anknuten förvaltning. När kommunen åtager sig att förvalta en donation (förvaltningsåtagande) föreligger således en stiftelse med anknuten förvaltning.

Kommunkansliet har i skrivelse 1997-01-24 redogjort närmare för stiftelselagen. Kommunstyrelsen beslutade 1997-03-24, § 62 att anta direktiv rörande stiftelser med anknuten förvaltning att gälla fr o m den 1 april 1997.

Den nämnd som är angiven som förvaltare skall, enligt stiftelseförordnandet, besluta om utdelning, samt blir redovisningsskyldig inför kommunstyrelsen.
Förvaltare består av nämndens ledamöter. Förvaltarstyrelse (kommunstyrelsen) och förvaltare bestämmer själv sin organisation. Barn- och skolnämnden ansvarar för följande stiftelser:

- Stenbergska stiftelsen
- Skolfonden
- Carlssonska stiftelsen
- Fonden till förmån för lärare

Förvaltaren har tidigare beslutat om utdelning nedanstående datum:
1997-09-01 § 1, 1997-09-11 § 2, 1997-11-13 § 3, 1998-04-23 § 4, 
1998-12-11 § 5, 1999-04-29 § 6, 1999-11-25 § 7, 2000-05-22 § 8, 
samt 2001-06-11 § 9.

Bsau § 12 forts 

Helene Thor (c), som entledigats från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden, tjänstgjorde även som nämndens förvaltarrepresentant, varför val av ny förvaltarrepresentant måste förrättas.

__________

Bsau § 13 Dnr BSN 01-264 613

Ansökan om finansiering av projektet "Roslagens Stråkinstitut"

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att avslå ansökan om bidrag för Roslagens Stråkinstitut med anledning av att nämnden saknar medel.


Underlag för beslut 

Ansökan från Medborgarskolan Roslagen 2001-09-25
Förvaltningens yttrande 2001-112-04

Bakgrund

Medborgarskolan Roslagen anhåller i skrivelse 2001-09-25 om ett bidrag på 350 000 kronor till projekt "Roslagens Stråkinstitut". Projektets syfte är att 
utröna om det i kommunen finns förutsättningar för en fristående musikutbildning som alternativ till den kommunala musikskolan. Projektet beräknas starta under januari 2002 och permanentas efter tre år med egen finansiering. Beskrivning av projektets genomförande, mål och syften ges utförligt i ansökan.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrande 2001-12-04 nämnden besluta att ej bevilja bidrag till Roslagens Stråkinstitut då det, med hänvisning till beskrivning av inriktning och upplägg, är svårt att se några fördelar i den alternativa musikskoleverksamheten.

__________


Bsau § 14 Dnr BSN 01-273 044

Ansökan om medel till drift av Klotets verksamhet

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att avslå ansökan om medel till Klotets verksamhet med anledning av att nämnden saknar medel,

att uppdra till förvaltningen att söka samverkan med representanter från Klotet för att om möjligt integrera Klotets intentioner i barn- och skolnämndens verksamheter.


Underlag för beslut 

Rädda Barnens ansökan för Projekt Klotet år 2001
Föreningen Klotets ansökan för år 2002 

Bakgrund

Rädda Barnen ansökte i oktober 2001 om medel till drift av verksamheten vid Projekt Klotet år 2001. I skrivelse 2001-10-31 anhåller Föreningen Klotet om ekonomiskt bidrag om 456.000 kr för att under år 2002 bedriva Klotets verksamhet i bostadsområdet Flygfältet.

Verksamheten planeras att år 2002 bedrivas inom fyra huvudområden:

1 Utveckling av det pedagogiska arbetet i form av fortsatt arbete med barnens livsberättelser, tidningen Klotet och barnens brevväxling. Samarbetet med Flygskolan utvecklas.

2 Upprätthålla strukturen i basverksamheten med barnen i form av den öppna verksamheten och lördagsklotet.

3 Klotet som en länk ut i samhället i form av kurser och familjeutflykter.

4 Klotet som mötesplats i form av föreningsarbete och familjesöndagar.

Bsau § 14 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-11-13 nämnden besluta att avslå ansökan med hänvisning till att det är omöjligt att avsätta de medel som ansökan avser utan att menligt påverka den egna verksamheten på Flygfältet och i övriga kommunen.

Politikerberedning

Au 17/12 -01 Arbetsutskottet beslutade 2001-12-17, § 109 att lyfta ärendet vid de mjuka nämndernas presidiemöte den 30 januari med anledning av att denna verksamhet omfattar även andra organisationer i kommunen.

__________


Bsau § 15 Dnr BSN 02-037 611

Förändring av Park- och Grindskolornas upptagningsområden 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att Park- och Grindskolornas upptagningsområden i fortsättningen utgör ett gemensamt upptagningsområde där närheten till skola i första hand avgör var man erbjuds plats i barnskolan (förskoleklass). Detta gäller från och med antagningen till läsåret 2002/2003,

att med början läsåret 2002/2003 successivt införa en "enparallellig" organisation på Parkskolan, vilket innebär att man kan ta emot ca 25 sex-
åringar varje läsår,

att tidigare beslut som ger barn på Montessoriförskolan Grind plats på Grindskolan oavsett vilket upptagningsområde man tillhör omprövas. Detta innebär att endast barn boende i området som idag finns på Montessoriförskolan Grind bereds plats på Grindskolan från och med läsåret 2002/2003,

att tekniska kontoret uppdras att göra en förstudie av hur en anpassning av Parkskolans lokaler till 0-6-verksamhet kan göras.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-01-22 

Bakgrund

Parkskolan började läsåret 1999/2000 successivt införa skolår 4-6. Samtidigt hade den dåvarande rektorsgruppen i distriktet i uppdrag att se över framtida behov med utgångspunkt från det beslut nämnden fattat om en inriktning mot sammanhållna grundskolor i kommunen, vilket skulle innebära en samordning av skolverksamheterna med i första hand Grind- och Roslagsskolorna.

Enligt beräkningar kommer Parkskolans elevtal inte att förändras nämnvärt under de närmaste sex åren, medan Grindskolans elevtal minskar påtagligt. Roslagsskolan får elevökningar som gör att det kan komma att bli nödvändigt att avlasta skolan i någon form. 

Bsau § 15 forts

Eventuellt nybyggande i Solbackaområdet, och en generationsväxling i Fågelsången och Solbacka, kan förändra bilden. Eventuell etablering av ytterligare friskolor i Norrtälje kommer påverka elevtalen i de kommunala skolorna.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-01-22 nämnden besluta om ändring av nuvarande upptagningsområden till skolorna. Bakgrund och konsekvenser beskrivs detaljerat i yttrandet.

___________