Barn- och skolnämndens arbetsutskott 02 03 04

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Bertil Karlsson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Mats-Åke Svarfvar, IT-samordnare
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-03-12


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 16-22
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-03-04

Datum för 2002-03-13 Datum för 2002-04-03
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 16 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 17 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2002 års budget

§ 18 Motion från Maija Kohtanen (s) och Ulla Fransson (s) om handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet

§ 19 Tillsättning av distriktschef för Rimbodistriktet

§ 20 Revidering av avtal med Väddö pastorat angående öppen förskola

§ 21 Policy för användning av IKT (Informations- och kommunikations-
teknologi) inom Norrtälje kommuns skolväsende

§ 22 Offentliga nämndsammanträden

__________


Bsau § 16 Dnr BSN 02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut 

Förteckning över förbrukning t o m februari 2002 

Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för barn- och skolnämndens förbrukning t o m 2002-02-28 enligt förteckning som delades ut.

__________ 
Bsau § 17 Dnr BSN 00-005 040

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2002 års budget

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2002, samt

att för nämndens samtliga konton skall chefsekonomen, ekonomisekreteraren, förvaltningschefen eller den administrativa chefen utföra besluts-attest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-03-04
Norrtälje kommuns attestreglemente

Bakgrund

Enligt kommunens attestreglemente skall nämnd, eller förvaltningschef på delegation, utse besluts- och behörighetsattestanter och beställningsberättigade, samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar.

__________Bsau § 18 Dnr BSN 02-036 091

Motion från Maija Kohtanen (s) och Ulla Fransson (s) om handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Arbetsutskottet beslutar dessutom

att förvaltningen vid nämndens sammanträde den 18 mars 2002 presenterar reviderad skrivelse där problematiken kring sökbilderna till gymnasiet framgår. 
Underlag för beslut 
Förvaltningens skrivelse 2002-02-11
Bakgrund
Rubricerade motion lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-26. I motionen föreslås ökade insatser i grundskolan för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet, samt att en handlingsplan för genomförandet upprättas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-01-17, § 5 att remittera 
motionen till barn- och skolnämnden för yttrande, vilket skall vara ledningskontoret tillhanda senast 2002-03-22.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-02-11 nämnden besluta att bifalla 
motionen, samt att hos kommunfullmäktige äska medel för att möjliggöra 
genomförandet av de ökade insatserna i grundskolan.
Beslutande sammanträde
Efter diskussion beslutas att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde presentera reviderad skrivelse där problematiken kring sökbilderna till gymnasiet framgår. Om möjligt skall även statistikuppgifter lämnas.
__________

Bsau § 19 Dnr BSN 02-021 023

Tillsättning av distriktschef för Rimbodistriktet

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Bakgrund

Tjänsten som distriktschef för Rimbodistriktet är från och med mars 2002 vakant med anledning av att den nuvarande distriktschefen för Rimbodistriktet har erhållit annan tjänst på kommunens ledningskontor.

Annons har varit utlagd i Dagens Nyheter och Metro, samt i Offentliga jobb på Internet. Vid ansökningstidens utgång hade tio ansökningar inkommit. Intervjuer kommer att ske den 7 mars, förhandling med de fackliga organisationerna den 15 mars, samt beslut i nämnd den 18 mars 2002.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 20

Revidering av avtal med Väddö pastorat angående öppen förskola

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare beredning av avtalets utformning.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-01-28

Bakgrund

Barn- och skolförvaltningen har på uppdrag av nämnden besökt Väddö pastorat för diskussion kring ett tidigare tecknat avtal kring öppen förskola mellan pastoratet och dåvarande barn- och utbildningsnämnden. Avtalet som tecknades i december 1992 har blivit inaktuellt och behöver revideras med bland annat förtydliganden kring skyldigheter och rättigheter. Kyrkoherden ser gärna att en samverkan fortsätter, dock med nytt avtal som grund.

Tjänstemannaberedning

Förslag till nytt avtal presenteras i skrivelse 2002-02-19.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutas att ärendet återremitteras för ytterligare beredning av avtalets utformning kring lagrum, avtalstid och eventuell förlängning.

__________


Bsau § 21 

Policy för användning av IKT (Informations- och kommunikations-
teknologi) inom Norrtälje kommuns skolväsende

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att sända förslaget till IKT-policy på remiss till barn- och skolförvaltningens rektorer, 

att yttranden skall vara förvaltningskontoret tillhanda senast den 28 mars 2002, samt

att ärendet lyfts den 18 april vid gemensamt sammanträde med utbildningsnämndens och barn- och skolnämndens arbetsutskott.

Underlag för beslut 
Utkast till IKT-policy 2002-03-04

Bakgrund

Barn- och skolförvaltningen har på uppdrag av nämndens arbetsutskott tagit fram förslag till policy för användning av IKT (Informations- och kommunikationsteknologi).

IKT-verksamheten inom Norrtälje kommuns skolväsende har sin strukturella bas i ett fast bredbandsnät som förbinder i princip alla arbetsplatser inom barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen med varandra. 

Inom nätet finns tjänster för datalagring, programvaru- och fildistribution, samt kommunikation. Nätet har ca 14 000 användare, varav ca 12 000 är studerande från förskola upp till högskola. Nätet är på sedvanligt sätt anslutet till Internet och skyddat via brandväggar och proxyservrar.

Syftet med IKT-verksamheten inom skolområdet är
* att möjliggöra för elever och personal att effektivt använda IKT för 
att på ett kvalitativt och kreativt sätt fullgöra arbete och studier
* att stödja den pedagogiska verksamheten i ett problembaserat, elev-
orienterat och ämnesövergripande arbetssätt
* att stödja utvecklandet av individualiserad undervisning
* att möjliggöra flexibelt lärande

Bsau § 21 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-03-04 detaljerat för de tjänster som tillhandahålls, datalagring, programvaru- och fildistribution, kommunikation, användningen av skoldatanätet, säkerheten, samt tekniskt skydd och användarskydd.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar att sända förslaget till IKT-policy på remiss till förvaltningens rektorer innan ärendet behandlas i arbetsutskott och nämnd.

__________

Bsau § 22 Dnr BSN 02-071 006

Offentliga nämndsammanträden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att lyfta ärendet för diskussion vid nämndens sammanträde den 18 mars.


Underlag för beslut 

Demokratiberedningens skrivelse 2002-02-20 
Ledningskontorets utvärdering 2002-02-20

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i januari 1997 att medge varje nämnd rätt att hålla offentliga nämndsammanträden. I april 2001 gjordes en uppföljning och utvärdering av beslutet. Resultatet har visat att medborgarnas intresse att närvara vid de öppna sammanträdena varit litet. 

Demokratiberedningen efterlyser en utveckling och förbättring av formerna för de offentliga sammanträdena och ställer ett antal frågor som de önskar att nämnden yttrar sig över. 

__________