BSNAu031201

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Patrik Dahl
Ingvar Holmqvist
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-12-10


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 77-84 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-12-01

Datum för 2003-12-11 Datum för 2004-01-07
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 77 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 78 Avskrivning av fordringar – barnomsorgsavgifter

§ 79 Granskning av verifikationer

§ 80 Plan för uppföljning och utvärdering och Kvalitetsredovisning

§ 81 Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje stad

§ 82 Sammanträdestider 2004 för barn- och skolnämnden

§ 83 Barn- och skolnämndens internkontrollplan, rapport

§ 84 Möte med förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté

__________

Bsau § 77 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet behandlas direkt på nämnd den 16 december 2003.

__________Bsau § 78 Dnr BSN 02-117 043

Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att avskriva fordringar avseende obetalda barnomsorgsavgifter enligt förteckning 2003-11-19 om tillsammans 47 170 kronor.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-11-19

Bakgrund

Barnomsorgsräkningar som inte betalats i tid lämnas till Intrum Justitia för inkassokrav och eventuell långtidsbevakning. Ärendet ligger kvar hos dem tills fordran betalats, varvid Norrtälje kommun får ta del av halva beloppet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 19 november 2003 att nämnden beslutar att fordringar som bedöms mycket osäkra skall avskrivas från och med den 1 december 2003. Summan för de osäkra fordringarna uppgår till 47 170 kronor. Detta innebär inte att skulderna efterskänks, utan kommer att bevakas även i fortsättningen och om möjligt drivas in.

Beslutande sammanträde 

Den administrativa chefen och ekonomisekreteraren redogör för ärendet.

__________

Bsau § 79 Dnr BSN 03-197 040

Granskning av verifikationer

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att godkänna barn- och skolförvaltningens kommentarer och kompletteringar till revisionsskrivelsen, inklusive de två kompletteringar som 
tidigare saknades, och att översända svaret till revisorerna.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-11-19 

Bakgrund

Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ett urval av kommunens verifikationer för 2003. Granskningen har omfattat samtliga verifikationer under perioden januari-maj där beloppet är högre än 1 000 kronor och som avser kostnadsslagen för representation, resor, kurs- och konferenser.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 19 november 2003 att de felaktiga verifikationerna kompletterats med de uppgifter som saknats, och att förvaltningen förbättrat sina rutiner kring fakturahantering. 

Beslutande sammanträde 

Ekonomisekreteraren redogör för ärendet.

_________

Bsau § 80 Dnr BSN 02-247 600 
Plan för uppföljning och utvärdering, och Kvalitetsredovisning
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att anta föreliggande förslag till Plan för uppföljning och utvärdering och Kvalitetsredovisning.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2003-11-28
Förslag till Plan för uppföljning och utvärdering och Kvalitetsredovisning
Bakgrund
Genom projektet Växtkraft gör Norrtälje kommun en satsning på skolans verksamhet. En del i projektet är att utveckla ett verktyg för planering, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Detta möjliggör kontroll av att budgetramar hålls, att organisationen utvecklas och kvalitetssäkras, och att alla anställda får möjlighet till personlig utveckling. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för uppföljning och utvärdering och en manual för enheternas kvalitetsredovisning. Av planen framgår vilket område som skall följas upp, metod, tidpunkt, vem som är ansvarig /delaktig, när - och till vem - redovisning skall ske. Planen uppfyller ett av nämndens mål i "Med fokus på lärandet". Materialet presenterades för nämnden den 20 oktober 2003 av Kjell-Åke Eriksson. 
__________

Bsau § 81 Dnr BSN 01-183 212
Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje stad

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till ledningskontoret framföra barn- och skolnämndens önskemål att nämndens behov av lokaler för barnomsorg och grundskola även kommer att finnas med i detaljplanen för området. 


Underlag för beslut

Ledningskontorets skrivelse 2003-10-27

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Nordrona i Norrtälje skall hållas utställt för samråd i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) den 1 november 2003 till den 15 januari 2004. 

Handlingarna har översänts till nämnden för kännedom och möjlighet till samrådsyttrande. Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen sändas till ledningskontoret senast den 15 januari.

Beslutande sammanträde 

Arbetsutskottet har noterat att nämndens behov av lokaler för barnomsorg och grundskola finns nämnda i översiktsplanen och önskar att detta även kommer att finnas med i detaljplanen för området. 

__________Bsau § 82

Sammanträdestider 2004 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider 2004 
enligt nedan:

Planerings- Arbetsutskott Nämnd
arbetsutskott

26/1 2/2 16/2
9/2 8/3 22/3
29/3 5/4 19/4
26/4 3/5 17/5
10/5 24/5 7/6

30/8 6/9 20/9
27/9 4/10 18/10
25/10 8/11 22/11
29/11 6/12 inför 2005


Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2004 för barn- och skolnämnden varvid hänsyn har tagits till budgetprocessen och 
datum för kommunfullmäktiges planerade sammanträden.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå nämnden besluta enligt förvaltningens förslag. Om arbetsutskottens möten skall ske förmiddag eller eftermiddag skall diskuteras ytterligare.

__________

Bsau § 83 Dnr BSN 02-322 600

Barn- och skolnämndens internkontrollplan, rapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att rapporten lämnas direkt på nämnden den 16 december 2003.


Bakgrund

I Norrtälje kommun pågår ett internkontrollarbete med syfte att få samtliga nämnder att upprätta en internkontrollplan inom sitt eget ansvarsområde. Kommunstyrelsen har beslutat att 2003 skall vara ett introduktionsår för nämnderna och förvaltningarna att arbeta med detta och att samtliga nämnder i sin plan skall ha med inköp av audiovisuella hjälpmedel och möbler och attestering. 

Barn- och skolnämnden beslutade i december 2002 att även delegation och diarieföring skulle ingå i planen för 2003.

_________

Bsau § 84

Möte med förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté 

Förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté (PAMK) har tidigare framfört önskemål om att få föra diskussioner med nämndens politiker, varför arbetsutskottet inbjudit PAMK till dagens sammanträde.

Vid dagens möte har PAMK:en och arbetsutskottet haft en öppen dialog om bland annat budget, tidsplaner, det nya tilldelningssystemet, konsekvenser av besparingar, nämndens nuvarande och framtida verksamheter. Ny träff kommer att bokas i februari-mars inför kommunfullmäktiges remissomgång beträffande budgetramar 2005.

__________