Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-16.30

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Melinda Christiansson Wahlqvist
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare
Agneta Hedlundh, skolkonsulent 

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-09-13


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 49-64
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-09-06

Datum för 2004-09-13 Datum för 2004-10-05 
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 49 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 50 Delårsrapport 2 för barn- och skolförvaltningen

§ 51 Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem,
”Wärnerssonpengarna”

§ 52 Fördjupning av översiktsplanen för skärgården

§ 53 Ansökan från Styrelsen för Närtuna Fria Skola, ekonomisk förening, om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun

§ 54 Ansökan från Anne-Marie Zetterman, enskild fysisk person, om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun - Skärsta

§ 55 Resultat från årets ferieskola

§ 56 Förtydligande av riktlinjer och tillämpningsföreskrifter, rätten till barnomsorg vid förälders sjukskrivning och omsorgsbehov av särskilda skäl

§ 57 Ändring av ramschema inom barn- och skolförvaltningens enheter, 
Roslagsskolan

§ 58 Skolskjutsärenden, rapport 

§ 59 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Carina Frödin

§ 60 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Kristina Kindwall

§ 61 Nybyggnation av förskola i Svanberga

§ 62 Barnomsorg i Rimbo centralort, Vallby hage

§ 63 Upptagningsområde Rimbodistriktet

§ 64 Handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter, 
remiss
__________

Bsau § 49

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Ärendet kommer att behandlas direkt på nämndens sammanträde den 20 september 2004.

__________


Bsau § 50

Delårsrapport 2 för barn- och skolförvaltningen

Ärendet kommer att behandlas direkt på nämndens sammanträde den 20 september 2004. 

__________


Bsau § 51

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ansökan/rekvisition av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem, som inte ingår i det generella statsbidraget, skall upprättas gemensamt med utbildningsförvaltningen.

att barn- och skolnämnden för läsåret 2004/2005 gör anspråk på 22 506 tkr. Utbildningsnämndens del blir 2 900 tkr av den totala ramen för Norrtälje kommun på 25 406 tkr. 

att barn- och skolnämnden för läsåret 2005/2006 gör anspråk på 27 272 tkr, under förutsättning att den totala ramen för Norrtälje kommun fastställs till 31 761 tkr.

att de resurser som ställs till barn- och skolnämndens förfogande skall användas till personalförstärkningar som i första hand stöder elever i behov av särskilt stöd för att de skall nå målen för sina studier. 

att 600 tkr även detta år fördelas till särskolebarn på fritidshem.

att uppdra till förvaltningen att fördela resurserna till distrikten för vidare fördelning till de elever som har de största behoven.

att friskolorna ses som ett eget distrikt och att en fördelning baserat på antal elever sker dem emellan.

att föreslå att ordföranden i barn- och skolnämnden undertecknar den gemensamma ansökan/rekvisitionen. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-08-17

Bsau § 51forts 

Bakgrund

Riksdagen beslutade år 2001 att införa ett särskilt statsbidrag för att öka personaltätheten i skolor och fritidshem. Bidraget är avsett att förbättra förutsättningarna för att höja skolans resultat i förhållande till mål uttryckta i 
läroplaner och kursplaner genom att mer personal tillförs skolan och fritidshemmen. För varje kommun fastställer Skolverket en bidragsram som beräknas utifrån antalet barn och ungdomar i åldern 6-18 år i kommunen kalenderåret för aktuellt bidragsår.

Statsbidraget till personalförstärkningar har från och med år 2005 två delar, en del som ingår i det generella statsbidraget och en del som kommunen ansöker om hos Skolverket. Villkoret för att Norrtälje kommun skall tilldelas hela statsbidrag för bidragsåret 2004/2005 är att personaltätheten ökar i förhållande till det nya basåret, som är läsåret 2003/2004. Tidigare var basåret 2000/2001. 

Tjänstemannaberedning

Fördelningen av statsbidraget mellan barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har beretts av förvaltningscheferna och diskuterats vid ett möte med nämndernas båda ordföranden och förvaltningschefer den 16 augusti. 

Friskolor har rätt att ta del av statsbidraget, vilket emellertid inte skall fördelas generellt, utan användas till personalförstärkningar där de bäst behövs för att kunskapsmålen skall uppnås. För närvarande finns inga data eller kvalitetsredovisningar som gör det möjligt att bedöma om kvalitetsnivån inom de i kommunen belägna friskolorna ligger lägre eller högre än den genomsnittliga kvalitetsnivån i Norrtäljes kommunala skolor.

Friskolorna föreslås ses som ett distrikt och den interna fördelningen mellan friskolorna görs med representanter för dem.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Nya uppgifter har framkommit kring statsbidragets storlek. Tidigare har bidraget baserats på antal elever, men i år görs det på antalet invånare i kommunen. Reviderat beslutsunderlag kommer att presenteras till nämndens sammanträde den 20 september.

__________

Bsau § 52 Dnr BSN 04-148 212

Fördjupning av översiktsplanen för skärgården

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till ledningskontoret påpeka att endast ett fåtal av de verksamheter som ingår i barn- och skolnämndens ansvarsområde finns nämnda i översiktsplanen. Uppgifter saknas om samarbete med Waxholmsbolaget när det gäller skolskjutsar för elever bosatta i skärgården. I övrigt har nämnden inga synpunkter på planen.


Underlag för beslut

Ledningskontorets skrivelse 2004-06-02

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för skärgården i Norrtälje ska hållas utställt för samråd i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) den 1 juni till den 15 september 2004.

Handlingarna har översänts till nämnden för kännedom och möjlighet till samrådsyttrande. Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen sändas till ledningskontoret senast den 15 september.

__________


Bsau § 53 Dnr BSN 04-147 603

Ansökan från Styrelsen för Närtuna Fria Skola, ekonomisk förening, om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att tillstyrka att Skolverket godkänner Närtuna Fria Skolas ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till den planerade fristående grundskolan Närtuna Fria Skola.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet och önskar följande antecknat i protokollet:

”Ansökan bygger på att den fristående skolan ska bedrivas i Närtuna skolas nuvarande lokaler, dvs den kommunala skolverksamheten läggs ned. Detta anser vi inte vara förenligt med varken valfrihetstanken eller kommunens skolpliktsansvar. 

Att ha två skolor i Närtuna anser vi inte vara ekonomiskt försvarbart. Elevunderlaget är inte tillräckligt stort. Därför kan vi inte tillstyrka att Skolverket godkänner Närtuna Fria Skolas ansökan.”


Underlag för beslut

Skolverkets remiss 2004-06-04 inkl ansökan från Närtuna Fria Skolas styrelse
Förvaltningens förslag till beslut 2004-06-28

Bakgrund

Styrelsen för Närtuna Fria Skolas ekonomiska förening har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun från och med läsåret 2005/2006.
Barn- och skolnämnden bereds av Skolverket tillfälle att yttra sig över ansökan.

Bsau § 53 forts

Styrelsen planerar att starta förskoleklass och grundskola som fullt utbyggd ska ta emot 200 elever år 0-9. Namnet ska vara Närtuna Fria Skola och ska inrymmas i nuvarande Närtuna skolas lokaler. Skolan avser att följa Lpo94 och arbeta utan timplan i linje med det projekt som redan pågår i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka att Skolverket godkänner start av denna nya friskola. Behovet av skola i Närtuna är långsiktigt och den kan drivas i kommunal alternativt enskild regi. Förvaltningen kan i dagsläget inte se att en start av enskild skola i Närtuna kommer att ge några ekonomiskt negativa konsekvenser för kommunen. Ur elevsynpunkt bör dock påtalas att skoltaxi ej ges till skolor som drivs av enskilda utövare.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden

Patrik Dahl (c) yrkar att ansökan bifalles. 

Ytterligare diskussion kommer att föras i arbetsutskottet kring upptagningsområden, lokaler, avknoppning av kommunala verksamheter som övergår i enskild verksamhet, rätten till skolskjuts etc. 

Reservation 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet och önskar anteckning i protokollet.

__________Bsau § 54 Dnr BSN 04-108 603

Ansökan från Anne-Marie Zetterman, enskild fysisk person, om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att tillstyrka att Skolverket godkänner Anne-Marie Zettermans ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till den planerade fristående förskoleklassen och fristående grundskolan, Skärsta. 

att avvakta kommunstyrelsens beslut om lokalutredningen och se vilka konsekvenser det får lokalmässigt. Kommunen kan inte garantera att Skärstas lokaler finns till förfogande för friskolan. Nämnden vill inte föregripa lokalrevisionen.


Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet eftersom effekterna av det interna hyressystemet i kommunen inte blivit tillräckligt belyst. 


Underlag för beslut

Skolverkets remiss 2004-05-03 inkl ansökan från Anne-Marie Zetterman
Förvaltningens förslag till beslut 2004-08-09

Bakgrund

Anne-Marie Zetterman, enskild fysisk person, har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun från och med läsåret 2005/2006.
Barn- och skolnämnden bereds tillfälle att till Skolverket yttra sig över ansökan.

Anne-Marie Zetterman planerar att starta förskoleklass och grundskola med 70 elever år 0-6. Namnet ska vara Skärsta skola och ska inrymmas i de nuvarande kommunala skollokalerna. Skärsta skola avser att följa Lpo94 och de nationella kursplanerna.

Tjänstemannaberedning

Under våren har en konsult för kommunens räkning gjort en lokalrevision i Hallstavik. Konsulten konstaterar att det finns ett lokalöverskott i skolorna, vilket motiverar en neddragning av lokalytorna. Det mest effektiva sättet kan vara nedläggning av Skärsta skola. 

Bsau § 54 forts

Om beslut tas om nedläggning av Skärsta skola sker det utifrån ekonomiska ställningstaganden. Drift av Skärsta skola i enskild regi skulle innebära påtagliga negativa följder för kommunens ekonomi jämfört med en nedläggning. Anne-Marie Zetterman är endast intresserad av att öppna Skärsta skola som enskild skola om kommunen beslutar att lägga ner nuvarande Skärsta skola. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 9 augusti 2004 att nämnden beslutar föreslå Skolverket avslå Anne-Marie Zettermans ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till den planerade fristående förskoleklassen och fristående grundskolan, Skärsta.

Förvaltningens motivering till ett avslag är att drift av Skärsta skola i enskild regi skulle innebära påtagliga negativa följder för kommunens ekonomi jämfört med en nedläggning.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden

Patrik Dahl (c) yrkar att nämnden tillstyrker ansökan. 

Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar att nämnden bifaller ansökan. 

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet eftersom effekterna av det interna hyressystemet i kommunen inte blivit tillräckligt belyst. 

__________


Bsau § 55

Resultat från årets ferieskola

Den administrativa chefen redogör för elevernas betygsresultat både före och efter genomförd ferieskola enligt föreliggande förteckning. 

__________


Bsau § 56

Förtydligande av riktlinjer och tillämpningsföreskrifter

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att revidera tillämpningsföreskrifterna kring rätten till barnomsorg vid förälders sjukskrivning och omsorgsbehov av särskilda skäl.


Bakgrund

Med anledning av att missförstånd uppstår kring tolkningen av riktlinjerna föreslår förvaltningen att de skall förtydligas.

__________
Bsau § 57

Ändring av ramschema inom barn- och skolförvaltningens enheter, Roslagsskolan

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare beredning och revidering av delegationsordningen. 


Underlag för beslut

Ansökan 2004-08-11


Bakgrund

Roslagsskolan anhåller i skrivelse daterad den 11 augusti 2004 om att få ramen utökad till 07.45-16.30 för att kunna få in allra största delen av lektionerna inom tidsramen 07.45-14.15. Enheten behöver marginal enstaka dagar fram till kl 16.30 med anledning av gruppdelningar som grundas på pedagogiska skäl.

Elever som färdas med buss till Roslagsskolan anländer mellan 07.30 och 07.35. Undantag är vissa elever som går i musikklasserna. De senare kommer i vissa fall till Norrtälje 07.50, varför musikklasserna har 08.00 som starttid måndag till fredag.

__________
Bsau § 58

Skolskjutsärenden, rapport

Skolskjuts Rådmansö

Skolkonsulenten redogör för hur skjutsarna till och från Rådmansöenheten fungerar och vilka konsekvenser Busslinks ändrade tur får för eleverna. 


Skolskjuts vid växelvis boende

Skolkonsulenten informerar om Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:64 om skolskjuts i grundskola och särskola vid växelvis boende, vilket innebär att 

- Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner

- I de fall barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom en och samma kommun, skall behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser, om det är fråga om växelvis boende enligt ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Det spelar ingen roll om föräldrarna bor inom samma eller inom olika upptagningsområden.

- Behovet av skolskjuts skall också prövas från en icke-vårdnadshavares adress i vissa fall, nämligen när det är fråga om sådant boende som enligt praxis kan anses vara s k varaktigt boende.

- Skyldigheten att pröva behov av skolskjuts från båda adresserna gäller i princip endast när barnet bor lika mycket hos vardera föräldern.

__________


Bsau § 59

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Carina Frödin

Beslut

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Carina Frödin som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 oktober 2004,

att till Carina Frödin utbetala bidrag för inskrivna barn.Underlag för beslut

Ansökan 
Förvaltningens skrivelse 2004-08-17

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem har kommit från Carina Frödin, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören har även besökt hemmet. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 17 augusti 2004 att arbetsutskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall utbetalas för inskrivna barn.

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44.

__________

Bsau § 60

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Kristina Kindwall

Beslut

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Kristina Kindwall som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 oktober 2004, 

att till Kristina Kindwall utbetala bidrag för inskrivna barn.Underlag för beslut

Ansökan 
Förvaltningens skrivelse 2004-08-17

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem har kommit från Kristina Kindwall, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören har även besökt hemmet. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 17 augusti 2004 att arbetsutskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall utbetalas för inskrivna barn.

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44.

__________


Bsau § 61

Nybyggnad av förskola i Svanberga

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden.


Underlag för beslut

Arbetsutskottets protokoll 2003-09-15
Nämndens protokoll 2003-11-17 inkl bilagor
Arbetsutskottets protokoll 2004-05-03 inkl tekniska kontorets program daterat 2004-02-18.

Bakgrund

Tekniska kontoret har på uppdrag av barn- och skolförvaltningen tagit fram ett underlag för nybyggnad av en förskola med två avdelningar i Svanberga.

Enligt beslut i investeringsgruppen den 19 mars 2004 har tekniska kontoret sänt en preliminär investeringsberedning för vidare handläggning hos barn- och skolnämnden. 

Vid arbetsutskottet den 3 maj 2004 utgick ärendet från dagordningen i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för 2005. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet enligt skrivelse daterad den 6 september 2004.

Beslutande sammanträde 

Arbetsutskottet hänskjuter ärendet direkt till nämnden med anledning av att vissa kompletterande fakta behöver tas fram innan beslut fattas 

__________
Bsau § 62

Barnomsorg i Rimbo centralort, Vallby hage

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen för att ge förvaltningen möjlighet att kontrollera vissa uppgifter med tekniska kontoret innan beslut fattas.


__________
Bsau § 63

Upptagningsområde Rimbodistriktet

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen, men återkommer vid senare tillfälle då ärendet beretts ytterligare.

__________


Bsau § 64

Handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter, remiss 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande som sitt eget.

Underlag för beslut
Räddningstjänstens handlingsprogram 2004-08-12
Förvaltningens skrivelse 2004-08-26
Bakgrund
Enligt lagen om skydd mot olyckor skall kommunen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänstverksamhet i syfte att minska antalet dödsfall till följd av olyckor, men även för att minska samhällets kostnader för olyckor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända Räddningstjänstens Handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter på remiss. Eventuellt yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 september. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen anser att räddningstjänstens handlingsprogram är utmärkt. Emellertid innebär handlingsprogrammets genomförande att ytterligare arbetsuppgifter läggs på personal och chefer inom barn- och skolförvaltningen, vilka redan i dagsläget är mycket hårt belastade. 
Det är därför mycket viktigt att en centralt placerad ”mentor” har tid och förmåga att leda det direkta arbetet ute i förvaltning, distrikt och enheter. Under förutsättning att den kompetensen och tiden finns har programmet möjlighet att bli mycket framgångsrikt. Utan dessa resurser kommer det att falla.
__________