Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.30

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Kent Henningson, distriktschef
Rektor och representanter från Närtunaenheten
Björn Sandblad, distriktschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-02-07 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 2-16
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-01-31 

Datum för 2005-02-08 Datum för 2005-03-01 
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 2 Diskussion med representanter från Närtunaenheten angående kommunal friskola

§ 3 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 4 Bokslut 2004 för barn- och skolnämnden

§ 5 Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton i 2005 års budget

§ 6 Redovisning av barn- och skolnämndens internkontrollplan 2004 och plan för år 2005

§ 7 Ansökan om bidrag till studieresa till Indien

§ 8 Lokalrevisionen - Förslag till organisatorisk utveckling i centrala Hallstavik

§ 9 Motion om att förskolor och grundskolor utrustas med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal

§ 10 Motion om behovet av barnomsorg på annan tid än vad som nu erbjuds

§ 11 Program för kvinnofrid i Norrtälje kommun

§ 12 Ansökan om ändring av verksamhet inom enskild barnomsorg, personalkooperativet Viktoriagården 

§ 13 Gymnastiksal vid Lännaenheten, Bergshamra

§ 14 Avgifter i grundskolan 

§ 15 Begäran om yttrande över förslag till lokalisering av Montessoriskolan

§ 16 Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmansö skola

__________

Bsau § 2 Dnr BSN 04-351 603

Diskussion med representanter från Närtunaenheten angående kommunal friskola

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

Bakgrund

Styrelsen för Närtuna Fria Skolas ekonomiska förening har hos Skolverket ansökt om att få starta en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun fr.o.m läsåret 2005/2006. Barn- och skolnämnden tillstyrkte ansökan i september 2004. Skolverkets svar väntas inom kort. 

Rektor för Närtunaenheten ansökte i februari 2004 om tillstånd att ombilda dagbarnvårdarverksamheten till förskola. Då lokalen var olämplig för förskoleverksamhet beslutade nämnden att uppdra till tekniska nämnden att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtunaenheten, eller möjligheten att anvisa eventuell närliggande ledig lokal. 

Rektor ansökte i november 2004 hos nämnden om att hösten 2005 få starta en kommunal friskola med barnomsorg och grundskola liknande Sollentunamodellen, att hösten 2005 utöka verksamheten med år 7 för vidare utveckling till en F-9-skola, och att en arbetsgrupp bildas för vidare bearbetning av ärendet. 

Ett eventuellt bildande av en kommunal friskola är en komplex fråga som även måste diskuteras med kommunledningen. Då ärendet inte är färdigberett av förvaltningen har det inte heller behandlats av nämnden. 

Beslutande sammanträde 

Tre representanter från den ekonomiska föreningen och rektor för Närtunaenheten redogör för sina önskemål och synpunkter beträffande start av kommunal friskola. 

Efter att ha diskuterat de oklarheter som råder och konstaterat att det finns fler frågor att utreda, föreslår arbetsutskottet att enheten ser över vilken verksamhetsform som passar dem bäst och återkommer vid behov.
__________

Bsau § 3 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Ärendet kommer att behandlas direkt på nämndens sammanträde den 14 februari 2005.

__________Bsau § 4 

Bokslut 2004 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten,

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i mars ta fram analys av bokslut 2004 och hur budget 2005 påverkas,

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i februari ta fram detaljfördelad åtgärdsplan för att få budget 2005 i balans.


Bakgrund

Enligt tidplan över planerings- och uppföljningsprocesser för budgethantering skall bokslut och verksamhetsberättelse för år 2004 vara kommunens ledningskontor tillhanda den 14 februari för att ingå i kallelse till kommunstyrelse och fullmäktige. Kallelsen skall även kompletteras med nämndens justerade protokoll.

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör muntligt för det preliminära resultatet för bokslut 2004. Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram kompletterande uppgifter till nämndens sammanträde den 14 februari. 

__________
Bsau § 5

Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton i 2005 års budget

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2005 

att för nämndens samtliga konton skall förvaltningschefen, administrativa chefen, ekonomichefen och ekonomisekreteraren var och en för sig utföra beslutsattest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro,

att distriktschef skall ha attesträtt för sitt distrikts samtliga konton vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro,

att respektive distriktschef under perioder av vikariat för förvaltningschefen skall ha attesträtt för nämndens samtliga konton.Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-01-21

Bakgrund

Enligt kommunens attestreglemente skall nämnd utse besluts- och behörighetsattestanter och beställningsberättigade, samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse daterad den 21 januari 2005.

__________


Bsau § 6 Dnr BSN 02-322 600

Redovisning av barn- och skolnämndens internkontrollplan 2004 och plan för år 2005 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att godkänna uppföljningen av 2004 års internkontrollplan, och

att anta den bilagda internkontrollplanen för 2005. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-01-26 inkl bilagor

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder i Norrtälje kommun fr o m 2003 skall upprätta en intern kontrollplan av ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde. 

Barn- och skolnämnden beslutade för 2004 att följande områden skulle ingå i den interna kontrollplanen:

· Diarieföring
· Delegation
· Attestering/representationspolicy
· Köhantering för barnomsorg
· Utskrift av anställningsbeslut
· Registrering av registerutdrag

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår att under 2005 göra följande förändringar:

· Upphandling läggs till 
· Intäkter barnomsorg läggs till 
· Fördjupade kontroller av vissa av 2004 års områden genomförs
· Representation utgår som eget kontrollområde (viss kontroll görs inom ramen för attestering)

__________

Bsau § 7 Dnr BSN 04-281 027

Ansökan om bidrag till studieresa till Indien

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att avslå arbetsgruppens ansökan om bidrag då barn- och skolnämnden saknar centrala medel till detta ändamål.


Underlag för beslut

Ansökan 2004-09-27
Förvaltningens skrivelse 2005-01-14

Bakgrund

En arbetsgrupp bestående av personal och elever från Kvisthamra-, Länna-Rialaenheterna och Resursenheten ansöker om bidrag till en studieresa till Indien. Syftet med resan är att få perspektiv och fördjupad kunskap om utveckling och lärande för barn i utsatta livssituationer.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen anser att syftet med resan är lovvärt, framförallt i dessa tider. Det är dock så att sedan det nya resursfördelningssystemet genomförts finns inga centrala medel att dela ut. Nämnden föreslås därför avslå ansökan.

__________


Bsau § 8 Dnr BSN 04-166 291

Lokalrevisionen - Förslag till organisatorisk utveckling i centrala Hallstavik

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-12-13

Bakgrund

Förvaltningsskrivelsen är framtagen som en följd av den lokalrevision som genomfördes våren 2004, samt utifrån barn- och skolnämndens yttrande över lokalrevisionens slutrapport. 

Beslutsunderlaget består av två förslag, ett som föreslår att Skärsta skola läggs ned och slås samman med Hallstaenheten, ett som föreslår att Skärsta skola behålls. Inget av förslagen är prioriterat före det andra.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 13 december 2004 detaljerat för de båda förslagen och de ekonomiska och pedagogiska konsekvenserna.

Politikerberedning

Au 13/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 december 2004, § 88 och beslutade då föreslå nämnden besluta:

att förvaltningen från och med höstterminen 2005 går ur Skärsta skolas lokaler, 

att Skärsta- och Hallstaenheterna vid samma tidpunkt slås ihop till en enhet,

Bsau § 8 forts

att skapa förutsättningar för ytterligare en fritidsavdelning i anslutning till den befintliga fritidsavdelningen i Gröna huset på Hallsta skola,

att i enlighet med lokalrevisionsrapporten göra nödvändig om- och tillbyggnation på Gottsta skola,

att utreda möjligheterna, samt skapa förutsättningar för ytterligare en slöjdlokal i centrala Hallstavik - i första hand på någon av enheterna Centralskolan, Hallsta skola eller Häverögymnasiet.

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverade sig då mot beslutet till förmån för eget förslag gällande första och andra att-satserna (avslag på ordförandens första och andra att-sats och hänvisning till eget förslag att Skärsta skola behålls då det främjar valfriheten för Hallstaviks elever), men biföll resterande att-satser.

Ärendet behandlades i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004 (före arbetsutskottet).

BSN 10/1 Nämnden beslutade den 10 januari 2005 att återremittera ärendet för ytterligare behandling av de frågor som uppkommit.

Beslutande sammanträde 

Au 31/1 Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 14 februari.

__________


Bsau § 9 Dnr BSN 04-403 400

Motion om att förskolor och grundskolor utrustas med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut. 


Underlag för beslut

Kommunfullmäktiges protokoll 2004-11-29, § 241 inkl motion
Förvaltningens yttrande 2004-01-07

Bakgrund

Elisabeth Björk (s) har till kommunfullmäktige lämnat in motion om att förskolor och grundskolor utrustas med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal. 

Kommunfullmäktige har den 29 november 2004 beslutat överlämna motionen till barn- och skolnämnden för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Av förvaltningens yttrande framgår att ”varningsöron” kostar ca 5000 kr styck i inköp. I kommunal verksamhet finns 96 förskoleavdelningar. Att utrusta samtliga med ”varningsöra” innebär en kostnad på 480 000 kr. Kostnaden för anskaffning av öron till samtliga skolsalar i grundskolan blir dock betydligt högre.

Barn- och skolförvaltningens förskolor har redan ”varningsöron” på ett flertal ställen. Bedömningen är att de ger god effekt. Det vore bra om alla förskoleavdelningars lekrum utrustades med öron.

Inom grundskolan bör ett försök startas på några skolor - både i skolor där ”varningsöra” funnits på förskolan och i skolor som saknat öra. Försöket utvärderas efter ett år.

Bsau § 9 forts

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, dvs att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget.

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut.

__________

Bsau § 10 Dnr BSN 05-001 712

Motion om behovet av barnomsorg på annan tid än vad som nu erbjuds

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget.


Underlag för beslut

Kommunfullmäktiges protokoll 2004-12-20, § 291
Förvaltningens yttrande 2005-01-07

Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v) och Eleonor Rosenquist-Helsing (v) har till kommunfullmäktige lämnat in motion om behovet av barnomsorg på annan tid än vad som nu erbjuds. 

Kommunfullmäktige har den 20 december 2004 beslutat överlämna motionen till barn- och skolnämnden för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Om det finns behov av barnomsorg utanför ordinarie tid vill motionärerna att kommunen skall använda resultatet för att skissa på en framtida lösning för att tillgodose detta behov. Av förvaltningens yttrande framgår att det är svårt att avgöra kostnaderna för att genomföra det motionärerna önskar. 

Den 18 november 2002 beslutade nämnden att inte starta en nattöppen förskola i Hallstavik. Samtidigt beslutade nämnden att avveckla nattomsorg hos dagbarnvårdare. Dessa beslut togs ur ett ekonomiskt perspektiv.

Innan ett arbete startas i linje med vad motionärerna önskar bör diskussion föras om kommunen har ekonomiska möjligheter att genomföra dessa förändringar. Då barn- och skolnämnden saknar medel till detta bör kommunledningen ta ett beslut kring ekonomin innan en undersökning påbörjas. 
__________

Bsau § 11 Dnr BSN 02-079 700

Program för kvinnofrid i Norrtälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsens skrivelse 2004-12-27 inkl remiss
Förvaltningens yttrande 2005-01-17

Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett samhällsproblem som alltid får stora konsekvenser. Det lidande och den långvariga psykiska ohälsa som kan bli följden av kvinnofridskränkningar kan inte nog poängteras. Problematiken har stora sociala följder som i förlängningen medför höga samhällsekonomiska kostnader. Kvinnor i alla åldrar ska känna sig trygga hemma, på sin arbetsplats och i offentliga miljöer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända ledningskontorets förslag till program för kvinnofrid på remiss. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande lyder: Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som ingen enskild myndighet eller organisation kan lösa. Förslaget att kraftsamla genom samverkan och att inrätta en samverkansgrupp är mycket viktigt. 

Vi stödjer förslaget att det är representanter från socialförvaltningen och brottsförebyggande rådet som skall ingå i samverkansgruppen från kommunens sida. Kommunstyrelsen bör emellertid överväga att låta även ungdomsmottagningen ingå i samverkansgruppen. 

Vidare föreslås att i specifika frågor ska även ideella organisationer bjudas in. När frågor som berör andra kommunala nämnder skall behandlas skall även företrädare för dessa bjudas in. Om samverkansgruppen skall behandla frågor som berör skolan bör företrädare för både barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen bjudas in.
__________

Bsau § 12 Dnr BSN 05-019 718

Ansökan om ändring av verksamhet inom enskild barnomsorg, personalkooperativet Viktoriagården

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen på Viktoriagårdens egen önskan.Underlag för beslut

Ansökan 2004-12-19
Förvaltningens skrivelse 2005-01-18

Bakgrund

Den enskilda förskolan/fritidshemmet Viktoriagården har tillstånd att bedriva fritidsverksamhet för barn i åldern 6-12 år enligt kommunens gällande regler.
Viktoriagården ansöker i skrivelse daterad den 19 december 2004 om att få ta emot endast barn i åldern 6-7 år. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 18 januari 2005 att arbetsutskottet avslår Viktoriagårdens ansökan. Enligt Allmänna råd för fritidshem är fritidshem en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder. Att ta emot endast barn i åldern 6-7 år är inte förenligt med de allmänna rådens definition, inte heller med de riktlinjer som tagits i Norrtälje kommun.

Om Viktoriagården kommer att göra någon annan förändring i sin verksamhet måste detta omgående meddelas till förvaltningskontoret. 

__________


Bsau § 13

Gymnastiksal vid Lännaenheten, Bergshamra

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att hemställa att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att utreda förutsättningarna för att bygga ut, alternativt låta bygga ny gymnastiksal vid Länna skola.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-01-24

Bakgrund

I mitten av 90-talet byggdes Länna skola om för att bli en F-9-skola. Lokalerna för idrott och hälsa fungerar emellertid inte i dagsläget då de är dimensionerade för ca 125 elever och skolan idag har drygt 420 elever. Förutom att lokalerna är för små är de också dåligt underhållna, och salen har endast två omklädningsrum.

Enheten har i de senaste årens arbetsmiljöplaner påpekat dessa brister, vilket även Skolverket gjorde i sin inspektionsrapport. Både enheten och den centrala förvaltningen har försökt få till stånd ett samarbete med bygdens föreningsliv, dock utan resultat.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 24 januari 2005 att för att kunna erbjuda Länna skolas elever en rimlig undervisningssituation behövs:
- en modern idrottshall med minst 400 kvm yta, vilken kan delas med t ex vikvägg
- fyra omklädningsrum med tillhörande duschrum för elevernas behov samt personalutrymmen med tillhörande omklädnings- och duschmöjligheter
- hallen bör byggas i så nära anslutning till skolans nuvarande lokaler som möjligt.

__________

Bsau § 14

Avgifter i grundskolan 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen med motiveringen att något beslut inte behöver fattas då frågan är reglerad i Skollagen. De åtgärder som förvaltningen redan nyligen vidtagit i ärendet kommer att följas upp.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-01-24 inkl Avgifter i grundskolan

Bakgrund

Frågan om skolors rätt att ta ut avgifter för vissa kostnader i grundskolan har på många håll aktualiserats. Skolverket har fått en rad anmälningar, och även i deras tillsynsrapporter finns nedslag angående avgifter. Som så ofta med lagtexter finns ett stort utrymme för tolkningar, och enheternas tillämpning är mycket olika.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 24 januari 2005 om ledningsgruppens förslag till Norrtälje kommuns tolkning av lagen.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutas att ärendet utgår från dagordningen. Förvaltningschefen kommer att informera verksamheterna om innebörden av texten i Skollagen och hur den skall tillämpas i förvaltningen. 

__________Bsau § 15 Dnr BSN 05-041 603

Begäran om yttrande över förslag till lokalisering av Montessoriskolan

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen avvakta med beslut i ärendet tills lokalrevisionen av Norrtälje tätorts skollokaler behandlats,

att Montessoriskolan läsåret 2005-2006 erbjuds tillgång till tre klassrum i Musikskolans lokaler för att möjliggöra den tilltänkta expansionen och att en långsiktig lösning kan arbetas fram till sommaren.


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-16, § 376
Förvaltningens yttrande 2005-01-26

Bakgrund

Kommunstyrelsen skall i februari behandla en begäran från Montessoriskolan om förlängning av arrendeavtalet för lokaler. Montessoriskolan önskar också utöka sin verksamhet med år 7-9. Uppbyggnad sker med år 7 höstterminen 2005 och är fullt utbyggt hösten 2007. För detta behövs fler lokaler. För att hitta alternativ till lokalisering för Montessoriskolan har kommunstyrelsen begärt yttrande från barn- och skolnämnden.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 26 januari 2005 att, om grundskolans minskande elevtal innebär att den kommunala verksamheten kan lämna en skola där Montessoriskolan kan lokaliseras, blir det en besparing för kommunen motsvarande den ersättning Montessoriskolan får för sina nuvarande lokaler.

Under våren 2005 genomför kommunens lokalcontroller en lokalrevision av Norrtälje tätorts skollokaler. I väntan på resultatet föreslår förvaltningen att Montessoriskolan får tillgång till tre klassrum som finns i Musikskolans lokaler. 
__________

Bsau § 16 Dnr BSN 04-357 622

Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmansö skola

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tillstyrka att rektor på Rådmansöenheten förhandlar med Pia Anjou om att i personalstyrt företag bedriva produktion av skolmat i Rådmansö skolas kök åt Rådmansöenheten. 

För förhandlingen gäller att:

1 Projekttiden är maximalt till och med vårterminen 2007,
2 Produktionen skall ske i enlighet med kommunens kostpolicy och 
livsmedelslagen
3 Barn- och skolnämnden skriver till tekniska nämnden om möjligheten 
att genomföra projektet i kommunens lokaler
4 Projektet utvärderas en första gång efter ett år
5 Projektet avbryts om andra intressenter begär överprövning av avtalet.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-01-26

Bakgrund

Rådmansöenheten har tidigare ansökt om att få driva skolköksverksamheten i personalstyrt företag som försöksprojekt under två år. Bildandet av den ekonomiska föreningen är ett lokalt initiativ. 

I skolköket arbetar idag tre personer, varav en slutar pga pension och en har tidsbegränsad anställning. Målsättningen ligger helt i linje med nämndens riktlinjer såväl när det gäller elevinflytande som folkhälsoplan. 

Föreningen kommer att verka för elevernas delaktighet och för att integrera verksamheten i det pedagogiska arbetet. Föreningen har också som ambition att samverka med lokala företag, verksamheter och föreningar. 

Bsau § 16 forts

Politikerberedning 

BSN 22/11 Barn- och skolnämnden behandlade ärendet den 22 november 2004, § 112. Nämnden ställde sig positiv till försöket, men innan beslut tas fick förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att driva måltidsverksamheten på Rådmansö som personalstyrt företag och ta fram ett förslag till genomförande.

BSN 10/1 Nämnden beslutade den 10 januari 2005, § 12 att berörd personal på Rådmansöenheten inbjuds till planeringsarbetsutskottet den 17 januari. Nämnden beslutade också att delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet den 31 januari 2005. 

Plan-au 17/1 Arbetsutskottet träffade rektor och måltidspersonalen från Rådmansöenheten den 17 januari. Personalen fick då redogöra för sin syn på projektet och hade möjlighet att diskutera de oklarheter som råder. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________