BSN 040322

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Kent Henningson, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-03-29

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 19-32
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-03-22

Datum för 2004-03-30 Datum för 2004-04-20
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x Tjg 19-32 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg § 19-26 
Olle Sewerin s x Tjg § 26-32 
Diana Morales s x 
Lars Hedberg s x 
Anders Sundberg s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 19 Val av justerare och tid för justering

§ 20 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 21 Hyresbidrag till Gottröra förskola, ansökan om förhöjt bidrag

§ 22 Start av förskoleverksamhet vid Närtunaenheten

§ 23 Motion från Elisabeth Björk (s) om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor

§ 24 Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola (nytt resursfördelningsssystem) - säkerställande av kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som i verksamheter i enskild regi

§ 25 Gemensam kö till all barnomsorg inom kommunal och enskild verksamhet i Norrtälje kommun

§ 26 Riktlinjer i regler och tillämpningsföreskrifter för placering i barnomsorg, revidering 

§ 27 Kontaktpolitikerorganisationen - frågeställningar

§ 28 Anmälan av delegationsärenden

§ 29 Anmälan av delgivningar

§ 30 Rapport från förvaltningen

§ 31 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 32 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 19

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor måndagen den 29 mars 2004 kl 13.00.

__________Bsn § 20 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottet den 5 april 2004 ta fram redovisning över hur det prognostiserade underskottet i budget skall täckas.


Underlag för beslut

Ekonomisk uppföljning 2004-03-01, 2004-03-05
Sammanfattning av uppföljning 2004-03-08 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningen redogör för den ekonomiska uppföljningen både per verksamhet och enhet per februari månad enligt föreliggande förteckningar daterade den 1 och den 5 mars 2004. Även en sammanfattning av enheternas ekonomiska uppföljning per 2004-02-29 föreligger.

__________
Bsn § 21 Dnr BSN 03-076 718

Hyresbidrag till Gottröra förskola, ansökan om förhöjt bidrag

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att avslå Liv Westermarks begäran om förhöjt hyresbidrag för perioden februari - augusti 2004. 

Motivering till avslaget: Nämnden har beslutat att hyrestaket för år 2004 är 10 208 kronor per plats och år. I antagen budget finns inget utrymme för hyresersättningar utöver detta tak. 

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
reserverar sig till förmån för eget förslag och önskar följande antecknat i protokollet: ”Då det inte finns någon anledning att förespegla kommuninnevånarna att avvikelser från tagna beslut skulle vara möjliga vill vi reservera oss mot ändringen av i arbetsutskottet beslutat förslag till motivering.”


Underlag för beslut

Ansökan 2004-02-01
Förvaltningens yttrande 2004-02-26

Bakgrund

Liv Westermark ansöker i skrivelse daterad den 1 februari om förhöjt hyresbidrag. Hon har under hösten 2003 byggt ett hus ämnat för förskoleverksamhet för barn bosatta i Gottröra med omnejd. 

Då den nuvarande hyresnivån med befintligt barnantal överstiger hyrestaket ansöker Liv Westermark om ett förhöjt bidrag fram till augusti då man räknar med att förskolan ska vara fullbelagd och att ordinarie bidrag ska räcka för att täcka hyreskostnaden. 

Bsn § 21 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 26 februari 2004 för ärendets ekonomiska delar. Nämnden har beslutat om ett hyrestak som för 2004 uppgår till 10 208 kronor per plats och år. Denna princip har gällt under lång tid och borde därför varit känd under förskolans planerings- och uppbyggnadsfas. Det finns således ingen anledning att avvika från denna princip i detta ärende. 

Politikerberedning

Au 8/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2004, § 14 Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden

Vice ordförande Olle Jansson (s) yrkar
- enligt arbetsutskottets förslag: Nämnden har beslutat att hyrestaket för år 2004 är 10 208 kronor per plats och år, och anser att det inte finns någon anledning att avvika från denna princip.

Ordförande Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- att beslutsmotiveringen ändras till: Nämnden har beslutat att hyrestaket för år 2004 är 10 208 kronor per plats och år. I antagen budget finns inget utrymme för hyresersättningar utöver detta tak. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

__________

Bsn § 22 Dnr BSN 04-045 291

Start av förskoleverksamhet vid Närtunaenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att uppdra till tekniska nämnden att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtunaenheten, eller möjligheten att anvisa eventuell närliggande ledig lokal.

Underlag för beslut

Rektors ansökan 2004-02-17
Utlåtande från barntillsynsinspektören
Förvaltningens skrivelse 2004-02-19

Bakgrund

Rektor för Närtunaenheten ansöker i skrivelse daterad den 17 februari 2004 om tillstånd att ombilda dagbarnvårdarverksamheten till förskola. Rektor redogör i sin skrivelse för de ekonomiska konsekvenserna. Kostnadsökningen är obetydlig i jämförelse med den kvalitetshöjning en förskola ger. Dock saknas kostnadsberäkning för byggandet av ny permanent förskolelokal.

Tjänstemannaberedning

Barntillsynsinspektören anser att lokalen där verksamheten ska bedrivas är olämplig till förskoleverksamhet, men kan fungera under en övergångsperiod. 

Distriktschefen föreslår i skrivelse daterad den 19 februari 2004 att nämnden beslutar att tillstyrka start av förskola i provisorisk lokal (Trollstugan) vid Närtunaenheten, och att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtunaenheten. 

Politikerberedning
Au 8/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2004, § 15. 

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar nämnden att i beslutssatsen göra tillägget: ” eller möjligheten att anvisa eventuell närliggande ledig lokal”.
__________

Bsn § 23 Dnr BSN 04-008 624

Motion från Elisabeth Björk (s) om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att till fullmäktige framföra att barn- och skolnämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar,

att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2004, och 

att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.


Underlag för beslut

Förvaltningens yttrande 2004-03-05 och 2004-03-22

Bakgrund

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande senast den 16 april 2004. Elisabeth Björk (s) föreslår i sin motion att fullmäktige ger de båda utbildningsnämnderna i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 5 mars 2004 att en bred diskussion om skolans ansvar för barnens hälsa redan är påbörjad inom barn- och skolförvaltningen och är helt i linje med den av fullmäktige antagna folkhälsoplanen och föreslår nämnden bifalla motionen. 

Bsn § 23 forts 

Politikerberedning

Au 8/3 Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2004, § 16 att hänskjuta ärendet till nämnden den 22 mars 2004 då förvaltningen fått i uppdrag att presentera de hälsofrämjande åtgärder som redan görs på enheterna.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 22 mars 2004 för de pågående hälsoprojekten inom förvaltningens enheter och det arbete förvaltningens centrala arbetsgrupp gör kring hälsofrågor. Representanter från arbetsgruppen ingår också i kommunens folkhälsogrupp.

Yrkanden 

Vice ordförande Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Hanna Stymne Bratt (s) yrkar
- att motionen bifalles.

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Patrik Dahl (c), Claes-Göran Brile (m), Ulla-Britt Pettersson (kd), Mai Helsing-Ohlsson (c) och Inga-Maja Dunér (fp) yrkar
- att nämnden beslutar att till fullmäktige framföra att barn- och skolnämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2004, och att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

__________Bsn § 24 Dnr BSN 03-096 600

Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola (nytt resursfördelningssystem), säkerställande av kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som i verksamheter i enskild regi

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet kommer att behandlas i nämnd så snart styrgruppen presenterat förslaget till beslut gällande regler inför fullmäktiges uppdrag att införa ett nytt resursfördelningssystem.


Bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog våren 2003 till barn- och skolnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola, vilka säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som verksamheter i enskild regi.

Syftet med utredningen var att den skulle utmynna i ett förslag som svarar mot 
de målsättningar som barn- och skolnämnden formulerar, och som innebär ett system som säkerställer kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden där föräldrar och elever har möjlighet att välja barnomsorg och skola.

Varje enhet skall ha ett optimalt ansvar och möjlighet att utforma och profilera sin verksamhet utifrån behov och förutsättningar. Samma resurser skall följa barnet och eleven oavsett val enligt en "Norrtäljemodell".

Politikerberedning

Styrgruppen, dvs kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och skolnämndens arbetsutskott, kommer inom kort att träffas för att slutföra förslaget till beslut gällande regler inför fullmäktiges uppdrag att införa ett nytt resursfördelningssystem.

__________

Bsn § 25 Dnr BSN 04-062 712

Gemensam kö till all barnomsorg inom kommunal och enskild verksamhet i Norrtälje kommun 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare diskussioner och kommunicering med berörda.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-03-01

Bakgrund

Den kommunala barnomsorgskön administreras av distriktskontoren. Enskild verksamhet administrerar sin egen kö. Detta gör att barnomsorgsbehovet i kommunen blir oöverskådligt då föräldrar placerar sina barn i kö på flera ställen för att försäkra sig om en barnomsorgsplats.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 1 mars 2004 att flera av de enskilda verksamheterna har framfört önskemål om en gemensam kö. En konsekvens blir då att bidraget sänks med motsvarande summa som är avsatt för att administrera kön i enskild verksamhet. 

Enligt Svenska Kommunförbundet är det barn- och skolnämnden som ställer villkoren för auktorisation och därmed finns inga restriktioner om vilka krav som ställs på de enskilda verksamheterna. Kommunförbundet påpekar vikten av att man som förälder inte tvingas in i enskild verksamhet om man inte särskilt önskar det. 

Politikerberedning

Au 8/3 Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2004, § 18 föreslå nämnden besluta att införa gemensam kö till all barnomsorg inom kommunal och enskild verksamhet i Norrtälje kommun fr o m den 1 augusti 2004. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Bsn § 25 forts

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärendet för ytterligare diskussion och kommunicering med berörda.

__________Bsn § 26 Dnr BSN 04-063 712

Riktlinjer i regler och tillämpningsföreskrifter för placering i barnomsorg, revidering 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 19 april 2004 för ytterligare diskussion och kommunicering med berörda. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-02-24 

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade den 18 november 2002, § 135 att anta riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har i de nu föreslagna riktlinjerna tydligare markerat barnets rätt till verksamhet enligt lag, samt föräldrarnas rätt till verksamhet för att arbeta och studera. Den nuvarande köordningen gör det omöjligt för föräldrar, som fått sitt önskemål tillgodosett vid placeringen, att ändra till annan form. 

Politikerberedning

Au 8/3 Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2004, § 19 att hänskjuta ärendet till nämnden den 22 mars 2004 så att förvaltningen till dess kan granska några speciella formuleringar innan beslut tas.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärende för att ge möjlighet till ytterligare diskussioner och kommunicering med berörda.

___________

Bsn § 27 

Kontaktpolitikerorganisationen - frågeställningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 19 april 2004 för att ge ledamöterna möjlighet att ta ställning till de olika frågor som föreslagits.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade den 19 maj 2003 att kontaktpolitikerna delas in i fyra grupper med varsitt geografiskt ansvarsområde, och att distriktscheferna är sammankallande.

Det beslutades även att tre gemensamma frågeställningar skall tas upp vid besök på förvaltningens enheter som ett led i uppföljnings- och utvärderingsarbetet som ingår i nämndens kvalitetsredovisning. 

Barn- och skolnämnden skall nu ta ställning till vilka dessa frågor skall vara.

Politikerberedning

Au 8/3 Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2004, § 22 att ärendet behandlas vid nämndens sammanträde den 22 mars 2004.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärendet till sammanträdet den 19 april 2004 för att ge ledamöterna möjlighet att ta ställning till de olika frågor som föreslagits.

__________ 
Bsn § 28

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 431-438 enligt 
föreliggande förteckning 2004-03-04.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 29

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2004-03-10 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 30 

Rapport från förvaltningen

Verksamhetsplan 2005
Under förmiddagspasset arbetar nämndens ledamöter och förvaltningens rektorer tillsammans med Verksamhetsplanen för 2005 med Björn Sandblad som mentor. 

Mobbning på Bålbroenheten
Förvaltningschefen redogör för omständigheterna kring de mobbningsfall som inträffat på Bålbroenheten.

Tillsättning av rektor på Frötunaenheten 
Förvaltningschefen informerar om arbetet med tillsättning av rektor vid Frötunaenheten och de intervjuer som genomförts. Ett trettiotal personer sökte tjänsten och nio blev uttagna för intervju.

Barnomsorgsfakturor
Den administrativa chefen redogör för det fel som funnits på barnomsorgsfakturorna från och med september 2003 för de barn som har rätt till allmän förskola. Felet har nu korrigerats och texten på fakturorna har förtydligats. 

Förvaltningen har sänt brev till samtliga berörda föräldrar och informerat om felet och att de som inte fått avdrag för perioden kommer att ersättas. Förvaltningen kommer inte heller att kräva tillbaka pengar från de föräldrar som har fått ett för stort avdrag.

__________


Bsn § 31

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Vid arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2004 behandlades nedanstående ärenden.

Auktorisation av enskilt familjedaghem
Beslut på delegation: Arbetsutskottet beslutade att godkänna enskilda personen Maud Ingalill Gertrud Löfstedt som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 april 2004, och att till Maud Löfstedt utbetala bidrag för inskrivna barn.

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem på Tjockö har kommit från Maud Löfstedt, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören har även besökt hemmet.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 25 februari 2004 att nämnden beviljar auktorisationen under förutsättning att begärda handlingar inkommit till förvaltningen inom utsatt tid. 

Ombyggnation av köket på Elmstaenheten, information
Arbetsmiljöverket och miljö- och hälsoskyddsnämnden riktade år 2000 anmärkningar mot Elmsta skolas kök, varför tekniska kontoret vidtog vissa provisoriska åtgärder. Samtidigt togs ett ombyggnadsförslag fram som underlag för en investeringsberedning. 

Investeringsgruppen beslutade i januari 2004 att en arbetsgrupp skall tillsättas för kökets ombyggnad. Tidigare kalkyler skall revideras, kapaciteten bedömas och alternativa förslag tas fram. Eventuellt behöver ny hemställan göras till tekniska nämnden.

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 24 februari 2004 för omfattningen av matproduktionen för Väddödistriktets enheter och de myndighetskrav och underhållsåtgärder som man måste ta hänsyn till.

Kvalitetsredovisning 2003 för barn- och skolnämnden
En del i kommunens satsning på skolan har varit att genom projektet Växtkraft utveckla ett verktyg för planering, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Detta verktyg möjliggör kontroll av att budgetramar hålls, att organisationen utvecklas och kvalitetssäkras, och att alla anställda får möjlighet till personlig utveckling. 

Bsn § 31 forts

Nämnden beslutade i december 2003 att anta förslaget till Plan för uppföljning och utvärdering och Kvalitetsredovisning. Av planen framgår vilket område som skall följas upp, metod, tidpunkt, vem som är ansvarig /delaktig, när - och till vem - redovisning skall ske. Planen uppfyller ett av nämndens mål i "Med fokus på lärandet". 

Kjell-Åke Eriksson presenterade förvaltningens arbetsmaterial kring kvalitetsredovisningen för 2003. Arbetsutskottet skall under mars månad lämna sina synpunkter på materialet. Så snart kvalitetsredovisningen färdigställts kommer den att presenteras även för nämndens ledamöter. 
___________

Vid dagens sammanträde lämnas nedanstående information:

Möte om krishantering 
Vice ordföranden Olle Jansson (s) informerar från den träff Länsstyrelsen anordnat om krishantering. Information gavs även om Räddningstjänstens arbete och de hotbilder som finns i samhället. 

Arbetsgrupper 
Beslutas att följande personer ingår i arbetsgrupper enligt nedan:
- Övergången grundskolan-gymnasiet: Lotta Lindblad Söderman (m) sammankallande, Hanna Stymne-Bratt (s) och Robert Johansson (c)
- Musikskolan: Claes-Göran Brile (m) sammankallande, Olle Sewerin (s), Mai Helsing-Ohlsson (c), Ulla-Britt Pettersson (kd) och Marita Jeansson (s).

Offentligt nämndsammanträde
Nämnden har tidigare planerat att ha ett offentligt nämndsammanträde den 17 maj 2004. Exempel på ärenden som inte bör behandlas på offentligt sammanträde är nämndernas budgetframställningar till fullmäktige. Med anledning av att nämnden den 17 maj skall lämna sina synpunkter på budgetremissen får det offentliga sammanträdes flyttas fram till den 7 juni 2004. 

Möte med Norrtälje Autismförening
Norrtälje Autismförening önskar träffa politiker från barn- och skolnämnden den 19 april 2004 för diskussion om de svårigheter som finns och att gemensamt hitta lösningar. Lotta Lindblad Söderman, Olle Jansson, Jan Sjöblom och Inga-Maja Dunér anmäler sitt intresse. Nämndsekreteraren kontaktar Autismföreningen om vilka som deltar och tar reda på agendan för mötet. 

__________

Bsn § 32

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________