BSN 040419

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Kjell-Åke Eriksson, verksamhets- och kvalitetsuppföljning
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-04-26

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 33-44
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-04-19

Datum för 2004-04-27 Datum för 2004-05-18
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Lars Hedberg s x 
Anders Sundberg s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 33 Val av justerare och tid för justering

§ 34 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 35 Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens enheter

§ 36 Resursskola - ny verksamhet i samverkan mellan socialnämnden och barn- och skolnämnden

§ 37 Riktlinjer i regler och tillämpningsföreskrifter för placering i barnomsorg, revidering

§ 38 Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola (nytt resursfördelningssystem) säkerställande av kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som verksamheter i enskild regi

§ 39 Kontaktpolitikerorganisationen

§ 40 Anmälan av delegationsärenden

§ 41 Anmälan av delgivningar

§ 42 Rapport från förvaltningen

§ 43 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande 

§ 44 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 33

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor måndagen den 26 april 2004, kl 13.00. 

__________

Bsn § 34 Dnr BSN 04-044 040 

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för redovisningen och de utmärkta rapporter som ekonomichefen presenterar, och

att ställningstagande när det gäller besparingar sker vid nämndens sammanträde den 17 maj 2004. 


Underlag för beslut

Skrivelse 2004-04-16 inkl bilagor

Bakgrund

Vid nämndens sammanträde den 22 mars 2004 fick förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottet den 5 april ta fram redovisning hur det prognostiserade underskottet i budget skall täckas. 

Politikerberedning

Au 5/4 En omfattande redovisning och diskussion fördes kring olika besparingsalternativ och vilka konsekvenser dessa kan få. Förvaltningen fick i uppdrag att räkna fram vilka effekter maxtaxan får beroende på olika avgiftsberäkningar och förmiddags-, respektive eftermiddagsplaceringar för ”15-timmarsbarnen”.

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen refererar till tidigare lämnad prognos som visade på ett underskott på förskolan med 7 mkr, skolskjutsar 1 mkr och grundskolan ca 1 mkr och har till ledningskontoret anmält att en indexuppräkning behöver göras då detta inte skett på flera år.

Ekonomichefen presenterar månatlig ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars månad enligt skrivelse daterad den 16 april 2004. Skrivelsen anger en rad åtgärder som kan vidtas för att begränsa det beräknade underskottet. 

__________ 

Bsn § 35 Dnr BSN 04-067 611

Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens 
enheter

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagordningen, men kommer att behandlas vid nämndens sammanträde den 17 maj 2004.

__________

Bsn § 36 Dnr BSN 02-184 611

Resursskola - ny verksamhet i samverkan mellan socialnämnden och barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att i samverkan med socialnämnden bedriva ett treårigt projekt med Resursskola med start den 1 augusti 2004. 


Underlag för beslut

Socialchefens tjänsteskrivelse 2004-02-11 inkl nämndens protokoll 
2004-02-19 § 37
Resursenhetens skrivelse 2004-02-24

Bakgrund

Skoldaghemmet Örnen tar emot ungdomar i högstadieåldern. Huvudman är barn- och skolnämnden. Skoldaghemmets personal har pedagogisk utbildning och arbetar som ett traditionellt skoldaghem, men saknar familjeterapeutisk utbildning. Såväl socialnämnd som socialförvaltning har haft önskemål om att få möjlighet att ge synpunkter på vilka barn som skall få en plats i skoldaghemmet. 

Under våren 2003 hade sju av de åtta ungdomar som är inskrivna på skoldaghemmet kontakt med socialtjänsten i olika former. Socialchefen och barn- och skolchefen gav då en särskild arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta förslag till ny verksamhet, vilken bygger på samverkan mellan de båda förvaltningarna.

Uppdraget byggde på att i största möjliga mån hitta en samverkansmodell för arbete med ungdomar i öppenvård för att förhindra olika former av institutionsplaceringar.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens skrivelse daterad den 24 februari 2004 redogör detaljerat för hur den nya verksamheten kommer att bedrivas. 

Bsn § 36 forts

Politikerberedning

Au 5/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 april 2004, § 27. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 37 Dnr BSN 04-063 712

Riktlinjer i regler och tillämpningsföreskrifter för placering i barnomsorg, revidering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta de ändrade riktlinjerna i regler och tillämpning för placering i barnomsorg daterade den 5 april 2004, 

att de ändrade riktlinjerna skall gälla fr o m den 1 juli 2004. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-02-24 
Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
i Norrtälje kommun daterade 2004-04-05

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade den 18 november 2002, § 135 att anta riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan.

Den administrativa chefen presenterade förslag till nya riktlinjer vid arbetsutskottet den 8 mars 2004. Förvaltningen har i de nu presenterade riktlinjerna tydligare markerat barnets rätt till verksamhet enligt lag, samt föräldrarnas rätt till verksamhet för att arbeta och studera. Den nuvarande köordningen gör det omöjligt för föräldrar, som fått sitt önskemål tillgodosett vid placeringen, att ändra till annan form. 

Politikerberedning

Au 8/3 Arbetsutskottet beslutade den 8 mars att hänskjuta ärendet till nämnden så att förvaltningen skulle kunna granska några speciella formuleringar innan beslut tas. 

BSN 22/3 Nämnden beslutade den 22 mars 2004 att återremittera ärendet till den 19 april 2004 för ytterligare diskussion och kommunicering med berörda. 

Bsn § 37 forts

Politikerberedning

Au 5/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 april 2004, § 28. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningen kommer att göra en komplettering i skrivelsen om riktlinjer med information till föräldrar att de enskilda verksamheterna har egna barnomsorgsköer.

__________

Bsn § 38 Dnr BSN 03-096 600

Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola (nytt resursfördelningssystem), säkerställande av kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som verksamheter i enskild regi

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta de nya reglerna för finansiering av barnomsorg och grundskola vilka säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som verksamheter i enskild regi enligt skrivelse 2004-04-05, reviderad 
2004-04-19. 

Reservation 
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Underlag för beslut

Skrivelse 2004-04-05, rev 2004-04-19

Bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog våren 2003 till barn- och skolnämnden att, i samråd med kommunstyrelsen, utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola, vilka säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som verksamheter i enskild regi.

Syftet med utredningen var att den skulle utmynna i ett förslag som svarar mot de målsättningar som barn- och skolnämnden formulerar, och som innebär ett system som säkerställer kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden där föräldrar och elever har möjlighet att välja barnomsorg och skola.

Varje enhet skall ha ett optimalt ansvar och möjlighet att utforma och profilera sin verksamhet utifrån behov och förutsättningar. Samma resurser skall följa barnet och eleven oavsett val enligt en ”Norrtäljemodell”. 

Bsn § 38 forts

Tjänstemannaberedning 

Styrgrupp för uppdraget blev kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och skolnämndens arbetsutskott. En projektgrupp bestående av tjänstemän från kommunens ledningskontor och barn- och skolförvaltningen tillsattes. 

Upphandlad konsult har varit KPMG, vars rapport har legat till grund för projektgruppens förslag. Projektgruppen har också tagit hänsyn till det remissvar som inkommit från de enskilda utförarna av skola och barnomsorg.

Det slutliga förslaget till beslut, som reviderats av den borgerliga gruppen, föreligger i skrivelse daterad den 5 april 2004. Förslaget redogör bland annat för uppdragets bakgrund, system för resursfördelning, ersättning till enheterna, lokaler, föräldrars och elevers rätt att välja skola och barnomsorg, resursenheten, särskolan och genomförandet.

Politikerberedning
Au 5/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 april 2004, § 24. Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Beslutande sammanträde 
Yrkanden
Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Patrik Dahl (c), Inga-Maja Dunér (fp), Ulla-Britt Pettersson (kd), Claes-Göran Brile (m) och Robert Johansson (c) yrkar 
- bifall till arbetsutskottets förslag. 

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Hanna Stymne-Bratt (s) yrkar:

Under punkt 3 Ersättning till enheterna, tredje punkten (sid 4)
- Strukturbidrag till de enheter som av t ex geografiska, socioekonomiska eller kommunstrategiska skäl behöver extra stöd för att få likvärdiga möjligheter att uppnå målen.

Under punkt 3.4 Anslag som ingår i resursfördelningssystemet (sid 6)
- Principen vad gäller ledningsresurs måste vara att lönesättande chef också har budgetansvaret. Därmed kan inte rektors lön ingå i elevpengen.

Bsn § 38 forts

Under punkt 4.3.1 Stödteamen (sid 10)
- Däremot ska inte någon organisatorisk förändring ske förrän det nya systemet använts en tid och en genomgripande utvärdering kunnat göras.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning.
Ja = enligt arbetsutskottets förslag 
Nej = enligt Olle Janssons (s) m fl förslag 

Omröstningsresultat

Claes-Göran Brile (m) Ja
Patrik Dahl (c) Ja
Robert Johansson (c) Ja
Inga-Maja Dunér (fp) Ja
Ulla-Britt Pettersson (kd) Ja
Olle Jansson (s) Nej
Marita Jeansson (s) Nej
Jan Sjöblom (s) Nej
Ulrika Enlund (s) Nej
Hanna Stymne-Bratt (s) Nej
Lotta Lindblad Söderman (m) Ja

Med sex ja-röster och fem nej-röster beslutar barn- och skolnämnden enligt arbetsutskottets förslag. 

__________


Bsn § 39

Kontaktpolitikerorganisationen

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att nämnden på förmiddagen den 17 maj besöker någon eller några enheter på sina respektive distrikt för att träffa elever från elevråd och enhetsråd,

att distriktscheferna ansvarar för arrangemangen efter samråd med ”sin” kontaktpolitikergrupp, 

att tre frågeställningar tas med vid besöken kring:
- mobbningsplanen och dess förankring, 
- drogpolicyn för elever i grundskolan och 
- det individuella utvecklingssamtalet och elevernas upplevelse 
och förberedelse. 

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade den 19 maj 2003 att kontaktpolitikerna ska delas in i fyra grupper med varsitt geografiskt ansvarsområde, och att distriktscheferna är sammankallande.

Det beslutades då även att tre gemensamma frågeställningar skall tas upp vid besök på förvaltningens enheter som ett led i uppföljnings- och utvärderingsarbetet som ingår i nämndens kvalitetsredovisning. Barn- och skolnämnden skall nu ta ställning till vilka dessa frågor skall vara.

Politikerberedning

BSN 22/3 Nämnden beslutade den 22 mars 2004 att återremittera ärendet till den 19 april 2004 för att ge ledamöterna möjlighet att ta ställning till de olika frågor som föreslagits.

Beslutande sammanträde 

Förslag till frågeställningar som skall tas med vid kontaktpolitikerbesök på förvaltningens enheter delas ut. Skriftlig redovisning lämnas till nämndsekreteraren snarast efter genomförda besök. 
__________

Bsn § 40

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 439-448 enligt 
föreliggande förteckning 2004-04-06.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 41

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2004-04-06 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 42

Rapport från förvaltningen

Möte med de enskilda verksamheterna

Förvaltningen informerar från möte den 7 april om samarbete mellan de enskilda verksamheterna och barn- och skolförvaltningen kring barnomsorgsköer inom Norrtälje kommun. Det gemensamma uppdraget är att se till att de medborgare som är berättigade till det ska få barnomsorg inom fyra månader. 

När föräldrar ställer sina barn i flera köer innebär det svårigheter för förvaltningen med planering och framförhållning. De enskilda verksamheterna har lång kö, men det är svårt att veta hur aktiv den är. För att gemensamt försöka lösa dessa problem beslutade mötet att bilda en arbetsgrupp med fyra representanter från de enskilda verksamheterna, två kommunala rektorer och två representanter från den centrala förvaltningen. Ärendet kommer att behandlas i barn- och skolnämnden i september månad 2004. 

Tillsättning av rektor vid Frötunaenheten och Resursenheten

Förvaltningschefen informerar att Arne Björk erhållit tjänsten som rektor vid Frötunaenheten. Under april och maj arbetar han 60 % på Frötuna och 40 % på Resursenheten. Agneta Edman stöttar Frötunaenheten när det gäller barnomsorgsdelen. 

Under juni, juli och augusti är Helene Walukiewicz tillförordnad rektor på Resursenheten. Extern rekrytering av rektor till Resursenheten har påbörjats, och förhoppningsvis är ny rektor på plats i september. 

Löneförhandlingar

Förvaltningschefen informerar att ramavtalen för årets löneförhandlingar är klara. Om allt går som tänkt med lönesamtalen kan ny lön finnas med i juliutbetalningen.

__________


Bsn § 43

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Möte med Norrtälje Autismförening

Ordföranden informerar att hon och några av nämndens ledamöter tillsammans med representanter från förvaltningen kommer att träffa Norrtälje Autismförening den 19 april 2004 för att diskutera de svårigheter som finns och se om det går att hitta lösningar tillsammans.

Budgetkonferens 

Ordföranden informerar från årets tvådagars budgetkonferens den 30-31 mars. 

__________
Bsn § 44

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________