BSN 04 05 17


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.00-16.30 

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-05-24

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 45-58
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-05-17

Datum för 2004-05-25 Datum för 2004-06-15
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x Tjg 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Lars Hedberg s x 
Anders Sundberg s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 45 Val av justerare och tid för justering

§ 46 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport, besparing 2004 

§ 47 Höjning av musikskoleavgiften från och med höstterminen 2004 

§ 48 Fastställande av elev- och barnpeng 2004/2005

§ 49 Budget och inriktning 2005-2007, remissvar

§ 50 Upprustning av Edsbroenhetens skolgård, investeringsärende

§ 51 Program till detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling

§ 52 Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens enheter

§ 53 Anmälan av delegationsärenden

§ 54 Anmälan av delgivningar

§ 55 Rapport från förvaltningen

§ 56 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande 

§ 57 Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

§ 58 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 45

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor måndagen den 24 maj 2004, kl 13.00. 

__________

Bsn § 46

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport, besparingar 2004 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till extra arbetsutskott direkt efter dagens sammanträde och extra nämndsammanträde den 28 maj 2004 kl 09.00.


Underlag för beslut

Skrivelse 2004-04-16 inkl bilagor
Tilläggsskrivelse 2004-05-17 inkl bilagor 

Bakgrund

Ekonomichefen refererar till tidigare lämnad prognos och månatlig ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars månad enligt skrivelse daterad den 16 april 2004, vilken visade på ett underskott på förskolan med 7 mkr, skolskjutsar 1 mkr och grundskolan ca 1 mkr. Anmälan har gjorts till ledningskontoret att en indexuppräkning på skolskjutsar behöver göras då detta inte skett på flera år. Förvaltningens skrivelse anger en rad åtgärder som kan vidtas för att begränsa det beräknade underskottet. 

Den ekonomiska redovisningen för april månad kommer att ingå i delårsbokslutet som skall vara ledningskontoret tillhanda den 26 maj och behandlas i nämnd den 7 juni. Den administrativa chefen redogör för hur besparingen på 1,2 mkr på specialistfunktioner gjorts i enlighet med nämndens beslut den 16 december 2003. 

Politikerberedning

Au 3/5 Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2004, § 30 att uppdra till förvaltningen att till den 17 maj ta fram beräkningar gällande antal barnomsorgsplatser i relation till rambudget. Arbetsutskottet beslutade dessutom föreslå nämnden besluta att inga nya förskoleplaceringar skulle ske tillsvidare. 

Bsn § 46 forts

Beslutande sammanträde 

Förvaltningen presenterar tilläggsskrivelse daterad den 17 maj 2004 inklusive bilagor som redovisar åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram 2004-2005, och jämförelse över nuvarande respektive ändrad tilldelning till förskola. 

Ajournering för överläggningar kl 15.25-15.30.

Ordföranden föreslår att nämnden återremitterar ärendet till extra arbetsutskott direkt efter dagens sammanträde och extra nämndsammanträde den 28 maj 2004 kl 09.00.

__________Bsn § 47 Dnr BSN 03-049 041

Höjning av musikskoleavgiften från och med höstterminen 2004 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att musikskoleavgiften skall vara 600 kronor per termin gällande från höstterminen 2004 i enlighet med barn- och skolnämndens beslut daterat den 1 december 2003, § 138.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet. Detta som en följd av reservationen i budgetbeslutet den 1 december 2003. 


Underlag för beslut

Skrivelse 2004-04-29

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade vid sitt budgetsammanträde den 1 december 2003 att föreslå en höjning av musikskoleavgiften från 450 till 600 kronor per termin att gälla från höstterminen 2004. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig då mot beslutet till förmån för eget förslag.

Taxehöjningen är en del i det besparingskrav på ca 500 tkr som ålagts musikskolan för verksamhetsåret 2004. Förvaltningens skrivelse daterad den 29 april 2004 föreligger. 

Politikerberedning

Au 3/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 maj 2004, § 38.

__________


Bsn § 48 

Fastställande av elev- och barnpeng 2004/2005

Beslut

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslut då de tidsmässigt inte givits möjlighet att ordentligt sätta sig in i ärendet.

Barn- och skolnämnden beslutar 

att elev- och barnpeng för höstterminen 2004 fastställes enligt tabell på sidan 5 i tjänsteskrivelsen daterad den 3 maj 2004,

att avdrag för central reserv för barn med grava funktionshinder fastställs till 1,25 %,

att enhetsbidrag för de kommunala enheterna fastställs till 500 tkr per enhet och år. Bidraget finansieras genom ett avdrag på elev- och barnpengen för de kommunala enheterna,

att avdrag för skolpliktskostnader (gäller enskilda verksamheter) fastställs till 2 %,

att påslag för centrala förvaltningskostnader (gäller enskilda verksamheter) fastställs till 5 %, 

att definitiv elev- och barnpeng för verksamhetsåret 2005 fastställs i samband med barn- och skolnämndens sammanträde den 18 oktober 2004,

att uppdra till förvaltningen att kommunicera beslutet med de enskilda verksamheterna,

att eventuella justeringar av tilldelningskvoten till förskola och skolbarnsomsorg görs efter nämndens extra sammanträde den 28 maj, 

att avvikelsen i förhållande till tidigare tilldelningsmodell inte får vara mer än 3 % gällande höstterminen 2004.

Bsn § 48 forts

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-05-03

Bakgrund

I enlighet med det nya resursfördelningssystemet (beslutat 2004-04-19, § 38) skall elev- och barnpeng fastställas för barn och elever inom förskoleverksamhet, familjedaghem, grundskoleverksamhet, fritidshem och skolbarnsomsorg. Beräkningarna bygger på befintliga tilldelningskvoter och kan således komma att justeras i samband med eventuella besparingsbeslut som nämnden fattar. 

I nämndens strävan att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar riktas 38 mkr till barn i behov av särskilt stöd utöver det som redan finns i barn- och elevpengen. De riktade medlen finns i form av centrala medel till barn med grava fysiska handikapp, medel för svenska 2 och hemspråk, samt fältassistent och Resursenheten inklusive Familjecenter och Kärnan. Delar av statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem riktas till barn i behov av särskilt stöd. 
Tjänstemannaberedning

I skrivelse daterad den 3 maj 2004 informerar förvaltningen att målet har varit att utforma en elev- och barnpeng som innebär konkurrensneutralitet mellan enskilt och kommunalt drivna verksamheter. I förslaget har en ”grundpeng” räknats fram som är lika för båda. 

Från grundpengen görs ett avdrag för att skapa en central reserv för barn med grava funktionshinder. Reserven ska säkra enheternas möjlighet att få extra resurser till enskilda barn och elever. Till reserven läggs också en central pott för modersmål och svenska 2-undervisning. Ovanstående gäller såväl kommunala som enskilda verksamheter.

Förvaltningen redogör vidare för hanteringen av skolpliktskostnader, verksamheter i enskild regi, fördelning av anslag, samt lokalkostnadsbidrag.

Politikerberedning

Au 3/5 Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2004, § 40 att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut. 

Bsn § 48 forts

Beslutande sammanträde 

Förvaltningen kompletterar beslutsunderlaget med reviderad tabell över elev- och barnpengen för höstterminen 2004.

Ordföranden föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens förslag och ytterligare tre beslutssatser, dvs att uppdra till förvaltningen att kommunicera beslutet med de enskilda verksamheterna, att ev justeringar av tilldelningskvoten till förskola och skolbarnsomsorg görs efter nämndens extra sammanträde den 28 maj, och att avvikelsen i förhållande till tidigare tilldelningsmodell inte får vara mer än 3 % gällande höstterminen 2004
__________
Bsn § 49 

Budget och inriktning 2005-2007, remissvar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till extra arbetsutskott direkt efter dagens sammanträde och extra nämndsammanträde den 28 maj 2004 kl 09.00


Underlag för beslut

Remissvar daterat 2004-05-03 inkl bilaga om kösituationen inom barnomsorgen

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sänt budget och inriktning 2005-2007 på remiss till samtliga nämnder

Enligt ledningskontorets tidplan för arbete med budget och uppföljningar under 2004 skall nämndernas svar på budgetremissen vara ledningskontoret tillhanda via e-post senast den 7 maj 2004. 

Remissvaret inklusive tjänsteutlåtande och justerade förhandlings- och nämndprotokoll skall vara inlämnade senast den 10 maj. Om nämndsprotokoll lämnas vid senare tidpunkt finns inte garantier för att nämndens synpunkter hinner beaktas i det fortsatta budgetarbetet. Detta betyder att barn- och skolnämndens svar i princip måste vara fastställt redan vid beslutsarbetsutskottet den 3 maj. 

Tjänstemannaberedning

Remissvaret, som berör både drift- och investeringsbudget, redogör bland annat för huruvida kommunens och nämndens mål och uppdrag är möjliga att genomföra med de nu föreslagna ekonomiska ramarna, om nya beslut och verksamhetsförändringar krävs till följd av ändrade lagar, regler och ramtilldelning. Bilagan till remissvaret beskriver kösituationen inom barnomsorgen. 

Bsn § 49 forts

Politikerberedning

Au 3/5 Efter genomgång och redovisning av remissvaret konstaterades att vissa mindre justeringar skulle göras i beslutsunderlaget inför nämnd. Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2004, § 31 föreslå nämnden besluta att med godkännande översända barn- och skolnämndens remissvar angående budget och inriktning 2005-2007 till kommunstyrelsen. 

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärendet till extra arbetsutskott direkt efter pågående sammanträde och extra nämndsammanträde den 28 maj 2004.

__________


Bsn § 50

Upprustning av Edsbroenhetens skolgård, investeringsärende

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret ta fram förslag till nödvändiga åtgärder så att verksamheten kan bedrivas tillfredsställande, och att information löpande lämnas till rektor. 


Underlag för beslut

Skrivelse 2004-04-15 inkl bilagor

Bakgrund

Edsbroenhetens skolgård har sedan länge ett eftersatt underhåll och en utemiljö som inte lämpar sig för moderna utelekar. Rektor har i arbetsmiljöplanerna för 2003 och 2004 äskat medel för upprustning av utemiljön. 

Ärendet är inte prioriterat inom barn- och skolnämndens investeringsanslag och ryms inte heller inom tekniska kontorets budgetram för löpande underhåll. 

Elever, personal och föräldrar har tillsammans tagit fram flera förslag till åtgärder, vilka presenteras i separat skrivelse. 

Tjänstemannaberedning

Enhetens rektor och distriktschefen informerar i skrivelse daterad den 15 april 2004 om arbetsmiljö och säkerhet, lekens betydelse för lärandet, hälsoperspektivet och idéer för framtiden. 

Politikerberedning

Au 3/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 maj 2004, § 32.

__________


Bsn § 51

Program till detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ställa sig positiv till planförslaget.


Underlag för beslut

Program till detaljplan 2004-03-25
Förvaltningens skrivelse 2004-04-26

Bakgrund

Entreprenörfirman M J Contractor har hos kommunen begärt att få planlägga och bebygga fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling.
Syftet med ett detaljplaneprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede av planprocessen och att ge berörda parter möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.
Planförslaget innebär att 30-35 tomter för friliggande villor i 1-1½ planshus, samt en fastighet för flerbostadshus med ca 10-15 lägenheter i två stycken tvåvåningsbyggnader tillskapas i området.
Tjänstemannaberedning
Barn- och skolförvaltningen är positiv till ökat bostadsbyggande i det föreslagna området. Närtunaenheten har för närvarande plats för flera skolbarn, men saknar lokaler för förskoleverksamhet. Beslut om att uppdra åt tekniska kontoret att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtuna skola är fattat den 22 mars 2004. Förskola i privat regi finns sedan ett år etablerad i Gottröra. 
Politikerberedning
Au 3/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 maj 2004, § 39.
__________

Bsn § 52
Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens 
enheter

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att bevilja ändring av Bålbroenhetens ramschema så att årskurs 4-6 slutar 
kl 13.15 på fredagar istället för kl 14.50. Denna ändring innebär ingen ökning av skjutskostnaderna under läsåret 2004/2005.

att återremittera Långsjöenhetens ansökan för ytterligare diskussion innan beslut tas. 

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Underlag för beslut

Enheternas ansökningar 2004-03-09 och 2004-03-17
Förvaltningens yttranden 2004-03-22

Bakgrund

Bålbroenheten och Långsjöenheten har ansökt om förändring av ramschemat på respektive enhet. Bålbroenhetens önskemål är att årskurs 4-6 slutar kl 13.15 på fredagar istället för kl 14.50. Denna ändring innebär ingen ökning av skjutskostnaderna under läsåret 2004/2005. 

Långsjöenhetens önskemål är att eleverna slutar kl 13.15 på fredagar. En sådan ändring av ramschemat medför ökade skjutskostnader på cirka 50 000 kronor per läsår. Ärendet utgick från dagordningen vid nämndens sammanträde den 19 april 2004 med anledning av att nya uppgifter framkommit i ärendet. 

Tjänstemannaberedning

Skolkonsulenten redogör i skrivelser daterade den 22 mars 2004 för vilka konsekvenser en ändring av ramschemat får för respektive enhet och vilka kostnader det medför.

Bsn § 52 forts

Politikerberedning

Au 3/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 maj 2004, § 35. 

Beslutande sammanträde 

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- enligt arbetsutskottets förslag 

Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- att beslut tas idag även om Långsjöenhetens ansökan

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

__________

Bsn § 53

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 449-460 enligt 
föreliggande förteckning 2004-05-03.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 54

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2004-05-05 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 55

Rapport från förvaltningen

ESF del 2 - fortbildning
Förvaltningschefen informerar att drygt hälften av förvaltningens enheter har lämnat in sina rapporter för utbildningsbehovet, vilket utgör steg 2 i Växtkraft Mål 3-projektet. Ansökningarna uppgår hittills till 4,5 mkr. Av den summan har förvaltningen möjlighet att få tillbaka 30-40 %. 

Förvaltningen kommer huvudsakligen att använda sig av intern utbildning och Utbildningscentrums resurser. Förvaltningen erhåller även bidrag för att samordna hela utbildningsdelen. Claes Forshill, som har fått uppdraget som samordnare, kommer att vara placerad på förvaltningskontoret under de två år uppdraget beräknas pågå. 

Jobbrotation
Förvaltningschefen informerar att ekonomiskt bidrag kan erhållas från ESF och Länsarbetsnämnden till jobbrotation för personer som varit sjukskrivna mer än ett år, samtidigt som annan personal kan gå utbildning. Diskussioner pågår mellan distriktschef Björn Sandblad, servicekontorets Lisbeth Karlman och kommundirektör Mats Törnquist hur detta skall kunna genomföras.
Norrtälje kommun inför arbetsgaranti för ungdomar
Norrtälje kommun erbjuder ungdomar i åldern 20-24 år, som varit arbetslösa i 90 dagar, en aktiverande och utvecklande insats inom omsorgsverksamheten. 
Ungdomarna får ersättning i form av aktivitetsstöd motsvarande a-kassa, eller lön på 3 280 kr per månad. Alla får dessutom ett resebidrag på 400 kr/månad. Staten ersätter kommunen för lönekostnaderna samt med 150 kr per dag/plats för övriga kostnader. Praktiktiden kan vara högst 12 månader.

Till denna verksamhet behövs en handledare som ska se till att ungdomarna får en lämplig inskolning och vägledning under praktiktiden. Handledaren ska också vara kontaktperson till arbetsförmedlingens handläggare. Även barn- och skolförvaltningen är intresserad av att få ingå i detta projekt, och kommer att kontakta socialnämnden för att undersöka möjligheterna till ett samarbete. 

__________ 
Bsn § 56

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Utvärderingar
Ordföranden påpekar vikten av att de olika utvärderingar och uppföljningar som berör barn- och skolnämndens verksamhetsområde presenteras för nämnden. Detta för att de bättre ska kunna tas till vara och för att konsekvenser och åtgärder bättre ska kunna följas upp.

Ungdomsmottagningen
Ordföranden informerar från besök på Ungdomsmottagningen tillsammans med Landstinget, vilka anser att mottagningen borde utökas och då speciellt kuratorstjänsterna där man även önskar manliga kuratorer. Studiebesök på Österåkers kommuns ungdomsmottagning kommer att göras inom kort.

Möte med de mjuka nämndernas presidier
Vice ordföranden informerar från möte den 13 maj 2004 med de mjuka nämndernas presidier där gemensamma frågeställningar och problem diskuteras. Socialnämndens ärenden ökar i antal och kostnader. 

Nämndsammanträdenas tidsplanering
Kommande nämndsammanträden planeras enligt följande: 
- kl 09.00-12.00 ges förvaltningsinformation
- kl 13.00-15.30 är det gruppmöten inkl kaffe
- kl 15.30 börjar det ordinarie nämndsammanträdet och beräknas 
pågå ca en timme 

De mänskliga rättigheterna
Vid nämndens sammanträde den 20 september kommer Jan Sjöblom (s) att redogöra för ett diskussionsmaterial som handikappförbundens samarbetsorgan HSO har tagit fram i samband med det Europeiska Handikappåret 2003, som i Sverige har fokus på de mänskliga rättigheterna. Kommunala handikapprådet beslutade i februari 2004 att sprida informationsbroschyr till nämnder och förvaltningar att användas vid olika möten. 

__________Bsn § 57 

Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

Ordföranden uppmanar de olika kontaktpolitikergrupperna att inom en vecka sända in sina minnesanteckningar från besöken på de olika enheterna. 

_________


Bsn § 58

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________