Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-09-27

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 69-83
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-09-20

Datum för 2004-09-28 Datum för 2004-10-19
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x Tjg § 69-80 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x Tjg § 69-83 
Ingvar Holmqvist fp x Tjg § 69-83 
Melinda Christiansson fp x 
Göte Waara kd x Tjg § 81-83 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Per Gustavsson s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 69 Val av justerare och tid för justering

§ 70 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 71 Delårsrapport 2 för barn- och skolnämnden

§ 72 Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

§ 73 Fördjupning av översiktsplanen för skärgården, remiss

§ 74 Ansökan från Styrelsen för Närtuna Fria Skola, ekonomisk förening, om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun

§ 75 Ansökan från Anne-Marie Zetterman, enskild fysisk person, om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun, Skärsta

§ 76 Handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter, remiss

§ 77 Nybyggnad av förskola i Svanberga

§ 78 Anmälan av delegationsärenden

§ 79 Anmälan av delgivningar

§ 80 Rapport från förvaltningen
- Förtydligande av riktlinjer och tillämpningsföreskrifter vid förälders sjukdom
- Skolskjuts Rådmansö
- Skolskjuts vid växelvis boende
- Resultat från ferieskolan
- Utbildningsdag för nämnden - Skolverksrapporten
- Passerkort till Ankaret

§ 81 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 82 Kurser och konferenser

§ 83 Barnomsorg i Rimbo centralort, Vallby hage
___________

Bsn § 69

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor måndagen den 27 september 2004 kl 13.00. 

__________

Bsn § 70

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten,

att uppdra till förvaltningen 
- att redovisa resultatbudget så snart något material finns tillgängligt, 
- att vid ev budgetunderskott föreslå vilka åtgärder som kan vidtas,
- att senast den 11 oktober sända nästa ekonomirapport till nämnden.


Underlag för beslut

Ekonomisk uppföljning juli daterad 2004-08-30
Ekonomisk uppföljning augusti daterad 2004-09-15
Utfall per juli månad

Bakgrund

Förvaltningen redogör för den ekonomiska uppföljningen per enhet juli månad, samt per verksamhet augusti månad enligt föreliggande förteckningar och kommentarer. 

__________


Bsn § 71

Delårsrapport 2 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och med godkännande översända barn- och skolnämndens delårsrapport 2 för år 2004 till kommunstyrelsen.


Underlag för beslut

Kommentarer till utfall per 31/8
Ekonomisk redovisning per 31/8
Redovisning av mål och nyckeltal för perioden 

Bakgrund

Enligt ledningskontorets anvisningar och tidsplan för 2004 skall nämndernas delårsrapport 2 vara dem tillhanda senast den 16 september 2004.

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för ärendet och ger kommentarer kring den ekonomiska redovisningen och till utfallet per den 31 augusti. Skrivelsen redogör även för vissa mål och nyckeltal för perioden i enlighet med uppföljningsplanen.

__________Bsn § 72 Dnr BSN 04-180 044

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ansökan/rekvisition av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem, som inte ingår i det generella statsbidraget, skall upprättas gemensamt med utbildningsförvaltningen.

att barn- och skolnämnden för läsåret 2004/2005 gör anspråk på 21 974 tkr. Utbildningsnämndens del blir 2 900 tkr av den totala ramen för Norrtälje kommun på 24 874 tkr. 

att barn- och skolnämnden för ht 2005 gör anspråk på 13 171 tkr, under förutsättning att den totala ramen för Norrtälje kommun hösten 2005 fastställs till 15 348 tkr.

att de resurser som ställs till barn- och skolnämndens förfogande skall användas till personalförstärkningar som i första hand stöder elever i behov av särskilt stöd för att de skall nå målen för sina studier. 

att 600 tkr även läsåret 2004/2005 fördelas till särskolebarn på fritidshem.

att uppdra till förvaltningen att utifrån elevantal fördela resurserna till distrikten lika för varje elev. Distriktsvis fördelas resurserna sedan till de elever som har de största behoven. 

att friskolorna ses som ett eget distrikt och att en fördelning sker dem emellan.

att samtliga distrikt en gång per år (maj månad) i kvalitetshöjande syfte skall redovisa till nämnden hur fördelningen av medlen använts.

att föreslå att ordföranden i barn- och skolnämnden undertecknar den gemensamma ansökan/rekvisitionen. 

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande, men instämmer i att ny att-sats om redovisning av fördelningen av medel läggs till. 

Bsn § 72 forts

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-08-20

Bakgrund

Riksdagen beslutade år 2001 att införa ett särskilt statsbidrag för att öka personaltätheten i skolor och fritidshem. Bidraget är avsett att förbättra förutsättningarna för att höja skolans resultat i förhållande till mål uttryckta i 
läroplaner och kursplaner genom att mer personal tillförs skolan och fritidshemmen. För varje kommun har Skolverket fastställt en bidragsram som beräknats utifrån antalet barn och ungdomar i åldern 6-18 år i kommunen kalenderåret för aktuellt bidragsår.

Statsbidraget till personalförstärkningar har från och med år 2005 två delar, en del som ingår i det generella statsbidraget och en del som kommunen ansöker om hos Skolverket. Villkoret för att Norrtälje kommun skall tilldelas hela statsbidrag för bidragsåret 2004/2005 är att personaltätheten ökar i förhållande till det nya basåret, som är läsåret 2003/2004. Tidigare var basåret 2000/2001. 

Tjänstemannaberedning

Fördelningen av statsbidraget mellan barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har beretts av förvaltningscheferna och diskuterats vid ett möte med nämndernas båda ordföranden och förvaltningschefer den 16 augusti. 

Friskolor har rätt att ta del av statsbidraget, vilket emellertid inte skall fördelas generellt, utan användas till personalförstärkningar där de bäst behövs för att kunskapsmålen skall uppnås. För närvarande finns inga data eller kvalitetsredovisningar som gör det möjligt att bedöma om kvalitetsnivån inom de i kommunen belägna friskolorna ligger lägre eller högre än den genomsnittliga kvalitetsnivån i Norrtäljes kommunala skolor.

Friskolorna föreslås ses som ett distrikt och den interna fördelningen mellan friskolorna görs med representanter för dem.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 13 september 2004.

Bsn § 72 forts

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Nya uppgifter har framkommit kring statsbidragets storlek. Tidigare har bidraget baserats på antal elever, men i år görs det på antalet invånare i kommunen. 

Yrkanden

Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.

Olle Jansson (s) yrkar
- om tillägg i att-satsen om friskolorna: 
”att friskolorna ses som ett eget distrikt och att en fördelning sker dem emellan om man kan påvisa att kvalitetsnivån ligger lägre än genomsnittsnivån i de kommunala skolorna i Norrtälje.” 

Leif Glavstedt (v) yrkar
- bifall till ny att-sats om redovisning av fördelningen av medlen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets grundförslag och att ny att-sats läggs till beträffande återrapportering till nämnden hur de olika distrikten har fördelat sina medel.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande, men instämmer i att ny att-sats om redovisning av fördelningen av medel läggs till. 

___________
Bsn § 73 Dnr BSN 04-148 212

Fördjupning av översiktsplanen för skärgården

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till ledningskontoret påpeka att endast ett fåtal av de verksamheter som ingår i barn- och skolnämndens ansvarsområde finns nämnda i översiktsplanen. Uppgifter saknas om samarbete med Waxholmsbolaget när det gäller skolskjutsar för elever bosatta i skärgården. I övrigt har nämnden inga synpunkter på planen.


Underlag för beslut

Ledningskontorets skrivelse 2004-06-02

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för skärgården i Norrtälje ska hållas utställt för samråd i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) den 1 juni till den 15 september 2004.

Handlingarna har översänts till nämnden för kännedom och möjlighet till samrådsyttrande. Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen sändas till ledningskontoret senast den 15 september.

Ärendet har behandlats i PAMK den 13 september 2004.

__________


Bsn § 74 Dnr BSN 04-147 603

Ansökan från Styrelsen för Närtuna Fria Skola, ekonomisk förening, om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att tillstyrka att Skolverket godkänner Närtuna Fria Skolas ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till den planerade fristående grundskolan Närtuna Fria Skola.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet och önskar följande antecknat i protokollet:

”Ansökan bygger på att den fristående skolan ska bedrivas i Närtuna skolas nuvarande lokaler, dvs den kommunala skolverksamheten läggs ned. Detta anser vi inte vara förenligt med varken valfrihetstanken eller kommunens skolpliktsansvar. 

Att ha två skolor i Närtuna anser vi inte vara ekonomiskt försvarbart. Elevunderlaget är inte tillräckligt stort. Därför kan vi inte tillstyrka att Skolverket godkänner Närtuna Fria Skolas ansökan.”


Underlag för beslut

Skolverkets remiss 2004-06-04 inkl ansökan från Närtuna Fria Skolas styrelse
Förvaltningens förslag till beslut 2004-06-28

Bakgrund

Styrelsen för Närtuna Fria Skolas ekonomiska förening har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun från och med läsåret 2005/2006.
Barn- och skolnämnden bereds av Skolverket tillfälle att yttra sig över ansökan.


Bsn § 74 forts 

Styrelsen planerar att starta förskoleklass och grundskola som fullt utbyggd ska ta emot 200 elever år 0-9. Namnet ska vara Närtuna Fria Skola och ska inrymmas i nuvarande Närtuna skolas lokaler. Skolan avser att följa Lpo94 och arbeta utan timplan i linje med det projekt som redan pågår i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka att Skolverket godkänner start av denna nya friskola. Behovet av skola i Närtuna är långsiktigt och den kan drivas i kommunal alternativt enskild regi. Förvaltningen kan i dagsläget inte se att en start av enskild skola i Närtuna kommer att ge några ekonomiskt negativa konsekvenser för kommunen. Ur elevsynpunkt bör dock påtalas att skoltaxi ej ges till skolor som drivs av enskilda utövare.

Politikerberedning

Au 6/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 september 2004, § 53.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 13 september 2004.

Reservation 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet och önskar anteckning i protokollet.

__________


Bsn § 75 Dnr BSN 04-108 603

Ansökan från Anne-Marie Zetterman, enskild fysisk person, om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att tillstyrka att Skolverket godkänner Anne-Marie Zettermans ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till den planerade fristående förskoleklassen och fristående grundskolan, Skärsta. 

att avvakta kommunstyrelsens beslut om lokalutredningen och se vilka konsekvenser det får lokalmässigt. Kommunen kan inte garantera att Skärstas lokaler finns till förfogande för friskolan. Nämnden vill inte föregripa lokalrevisionen.


Reservation och protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet och önskar följande antecknat i protokollet:

”Ansökan bygger på att den fristående skolan ska bedrivas i Skärsta skolas nuvarande lokaler, dvs den kommunala skolverksamheten läggs ned. Detta anser vi inte vara förenligt med varken valfrihetstanken eller kommunens skolpliktsansvar.

Att utöka antalet skolor i Hallstaviksområdet anser vi inte vara ekonomiskt försvarbart. Elevunderlaget är inte tillräckligt stort. Därför kan vi inte tillstyrka att Skolverket godkänner Anne-Marie Zettermans ansökan.” 


Underlag för beslut

Skolverkets remiss 2004-05-03 inkl ansökan från Anne-Marie Zetterman
Förvaltningens förslag till beslut 2004-08-09

Bsn § 75 forts

Bakgrund

Anne-Marie Zetterman, enskild fysisk person, har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun från och med läsåret 2005/2006.

Barn- och skolnämnden bereds tillfälle att till Skolverket yttra sig över ansökan.

Anne-Marie Zetterman planerar att starta förskoleklass och grundskola med 70 elever år 0-6. Namnet ska vara Skärsta skola och ska inrymmas i de nuvarande kommunala skollokalerna. Skärsta skola avser att följa Lpo94 och de nationella kursplanerna.

Tjänstemannaberedning

Under våren har en konsult för kommunens räkning gjort en lokalrevision i Hallstavik. Konsulten konstaterar att det finns ett lokalöverskott i skolorna, vilket motiverar en neddragning av lokalytorna. Det mest effektiva sättet kan vara nedläggning av Skärsta skola. 

Om beslut tas om nedläggning av Skärsta skola sker det utifrån ekonomiska ställningstaganden. Drift av Skärsta skola i enskild regi skulle innebära påtagliga negativa följder för kommunens ekonomi jämfört med en nedläggning. Anne-Marie Zetterman är endast intresserad av att öppna Skärsta skola som enskild skola om kommunen beslutar att lägga ner nuvarande Skärsta skola. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 9 augusti 2004 att nämnden beslutar föreslå Skolverket avslå Anne-Marie Zettermans ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till den planerade fristående förskoleklassen och fristående grundskolan, Skärsta.

Förvaltningens motivering till ett avslag är att drift av Skärsta skola i enskild regi skulle innebära påtagliga negativa följder för kommunens ekonomi jämfört med en nedläggning.

Politikerberedning

Au 6/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 september 2004, § 54.

Bsn § 75 forts

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 13 september 2004.

Yrkanden

Patrik Dahl (c) med instämmande av Ulla-Britt Pettersson (kd), Ingvar Holmqvist (fp) och Claes-Göran Brile (m) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag. 

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar
- att nämnden föreslår Skolverket avslå Anne-Marie Zettermans ansökan.

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet och önskar anteckning i protokollet.

__________


Bsn § 76 Dnr BSN 04-203 170

Handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter, remiss 
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande som sitt eget, samt att påpeka att utrymme för ytterligare kostnader inte finns i barn- och skolnämndens budget 2005.


Underlag för beslut
Räddningstjänstens handlingsprogram 2004-08-12
Förvaltningens skrivelse 2004-08-26
Bakgrund
Enligt lagen om skydd mot olyckor skall kommunen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänstverksamhet i syfte att minska antalet dödsfall till följd av olyckor, men även för att minska samhällets kostnader för olyckor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända Räddningstjänstens Handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter på remiss. Eventuellt yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 september. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen anser att räddningstjänstens handlingsprogram är utmärkt. Emellertid innebär handlingsprogrammets genomförande att ytterligare arbetsuppgifter läggs på personal och chefer inom barn- och skolförvaltningen, vilka redan i dagsläget är mycket hårt belastade. 
Det är därför mycket viktigt att en centralt placerad ”mentor” har tid och förmåga att leda det direkta arbetet ute i förvaltning, distrikt och enheter. Under förutsättning att den kompetensen och tiden finns har programmet möjlighet att bli mycket framgångsrikt. Utan dessa resurser kommer det att falla.

Bsn § 76 forts
Politikerberedning
Au 6/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 september 2004, § 64.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i PAMK den 13 september 2004.
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Bsn § 77 Dnr BSN 02-260 712

Nybyggnad av förskola i Svanberga

Beslut

Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta investeringsmedel för genomförande av nybyggnation av en förskola med två avdelningar i Svanberga,

att bevilja driftsbidrag för barn- och skolnämnden,

att lokalerna kan tas i bruk från den 1 augusti 2005. 


Underlag för beslut
Arbetsutskottets protokoll 2003-09-15
Nämndens protokoll 2003-11-17 inkl bilagor
Arbetsutskottets protokoll 2004-05-03 inkl tekniska kontorets program daterat 2004-02-18 samt förvaltningens skrivelse 2004-09-06

Bakgrund

Tekniska kontoret har på uppdrag av barn- och skolförvaltningen tagit fram ett underlag för nybyggnad av en förskola med två avdelningar i Svanberga. Enligt beslut i investeringsgruppen den 19 mars 2004 har tekniska kontoret sänt en preliminär investeringsberedning för vidare handläggning hos barn- och skolnämnden. Vid arbetsutskottet den 3 maj 2004 utgick ärendet från dagordningen i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för 2005. 

Tjänstemannaberedning
Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet enligt skrivelse daterad den 6 september 2004.

Politikerberedning
Au 6/9 Arbetsutskottet beslutade den 6 september 2004, § 61 att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden.

Beslutande sammanträde 
Förvaltningschefen redogör för ärendet. 
__________


Bsn § 78 Dnr BSN 03-017 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 461-475 enligt 
förteckning daterad 2004-06-02, nr 476-492 daterad 2004-08-03 och 
nr 493-496 daterad 2004-09-01.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 79

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2004-09-13 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 80

Rapport från förvaltningen

Förtydligande av riktlinjer och tillämpningsföreskrifter - 
Revidering i regler och avgifter i kommunal barnomsorg gällande barnets vistelsetid i barnomsorg vid förälders sjukdom - Dnr BSN 04-063 712

Med anledning av att missförstånd uppstått kring tolkningen av reglerna för barnomsorg beslutar nämnden att desamma skall revideras.

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta förändringar i regler och avgifter för kommunal barnomsorg 
enligt nedan:

Vid förälders sjukdom:

- vid förälders sjukskrivning upp till 30 dagar får platsen disponeras enligt tidigare inlämnat schema,

- överstiger sjukskrivningen 30 dagar har barnet rätt till 15 timmar per vecka i barnomsorgen,

- om behovet av vistelsetid på grund av förälders sjukdom är mer än 15 timmar per vecka ansöker föräldern om placering av särskilda skäl. Ansökan sänds tillsammans med läkarintyg till Barn- och skolförvaltningen, Box 803, 761 28 Norrtälje.


Skolskjuts Rådmansö

Skolkonsulenten har för arbetsutskottet redogjort hur skjutsarna till och från Rådmansöenheten fungerar och vilka konsekvenser Busslinks ändrade tur får för eleverna. 

Skolskjuts vid växelvis boende

Skolkonsulenten har informerat arbetsutskottet om Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:64 om skolskjuts i grundskola och särskola vid växelvis boende, vilket innebär att 

Bsn § 80 forts

- Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner

- I de fall barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom en och samma kommun, skall behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser, om det är fråga om växelvis boende enligt ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Det spelar ingen roll om föräldrarna bor inom samma eller inom olika upptagningsområden.

- Behovet av skolskjuts skall också prövas från en icke-vårdnadshavares adress i vissa fall, nämligen när det är fråga om sådant boende som enligt praxis kan anses vara s k varaktigt boende.

- Skyldigheten att pröva behov av skolskjuts från båda adresserna gäller i princip endast när barnet bor lika mycket hos vardera föräldern.


Resultat från årets ferieskola

Den administrativa chefen har informerat arbetsutskottet om elevernas betygsresultat både före och efter genomförd ferieskola enligt förteckning som presenterades.


Utbildningsdag för nämnden - Skolverksrapporten

Skolverket kommer den 28 september att till nämnden och rektorerna lämna sin redovisning av den utbildningsinspektion som genomförts. 

Platsen är Skovsjöholm (Färdväg från Norrtälje mot Stockholm: sväng av mot Arninge/Vaxholm och tag av mot Vaxholm i rondellen. Efter ca 4 km tag till vänster mot Åkersberga/Svinninge. Efter ytterligare 4 km finner du Skovsjöholms skylt)

Programmet är att klockan 13.30-15.30 rapporterar Skolverket, därefter blir det kaffepaus och mellan 16.00-17.30 är det diskussion med nämnd och rektorer:
VAD sade Skolverket?

Passerkort till kommunhuset Ankaret

Ordföranden uppmanar nämndens ledamöter att snarast möjligt i receptionen kvittera ut sina passerkort, vilka går till barn- och skolförvaltningens och övriga förvaltningars entréer i kommunhuset Ankaret. 
__________

Bsn § 81

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Verksamhetsplan 2005 

Ordföranden informerar om nämndens pågående arbete med verksamhetsplanen för år 2005. Enligt den ekonomiska tidsplanen skall nämndernas verksamhetsplaner vara inlämnade till ledningskontoret under november månad. 


Möten med presidierna i de mjuka nämnderna

Vice ordföranden informerar att framtida träffar med presidierna i de mjuka nämnderna skall förläggas ute i verksamheterna. Nästa möte äger rum på Centralskolan i Hallstavik.


Kontaktpolitikerorganisationen

Översyn av nuvarande kontaktpolitikerorganisation och planering framöver behöver göras. Ärendet återkommer snarast.

__________


Bsn § 82

Kurser och konferenser

Seminarium om kommunal friskola

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att Lotta Lindblad Söderman (m), Olle Jansson (s), Hanna Stymne Bratt (s) och Patrik Dahl (c) deltar vid seminariet den 8 oktober i Sollentuna angående Kommunal friskola, 

att deltagande i seminariet berättigar till förrättningsarvode.

__________
Bsn § 83

Barnomsorg i Rimbo centralort, Vallby hage 

Beslut

Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att tekniska kontoret från och med den 1 januari 2005 förhyr en förskoleavdelning i Vallby hage med senare planerad utökning till två avdelningar, samt att barn- och skolnämnden beviljas driftsbidrag för detta. 


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-09-02, rev

Bakgrund

Rimbo tätort fortsätter att växa med en kontinuerlig tillströmning till barnomsorgen som följd. Nya förskoleavdelningar har öppnats både 2003 och 2004 samtidigt som antalet dagbarnvårdare ökat. Enligt ledningskontorets prognoser ökar antalet barn i förskoleåldern i Rimbo tätort, men den största och mest svårbedömda tillströmningen av barn förväntas komma via inflyttning. I Rimbo centralort byggs ca 200 nya lägenheter. 
Om Vallby förskola tas i bruk kan antalet dagbarnvårdare begränsas till en grupp, vilket gör det möjligt att lokalen i Skarsjöstugan samnyttjas med Öppna förskolan. Med denna lösning behöver inte ombyggnad ske av bottenvåningen i Rimbo kommunalhus för dagbarnvårdarnas räkning. 
En negativ konsekvens av ovanstående är att Öppna förskolan med sina 50 familjer som använder verksamheten måste minska sitt öppethållande från fyra till tre dagar.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 2 september detaljerat för antalet barn i distriktet, barnomsorgskön, dagbarnvårdarna, kostnader etc.
Beslutande sammanträde 
Förvaltningschefen redogör för ärendet. 
___________