BSN 030217
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 12.00-14.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Marianne Sänkelä, ekonomichef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Kent Henningson, distriktschef
Björn Sandblad, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-02-27

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 18-25
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-02-17

Datum för 2003-02-28 Datum för 2003-03-21
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Lars Hedberg s x 
Anders Sundberg s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 18 Val av justerare och tid för justering

§ 19 Internfördelad budget 2003 för barn- och skolnämnden

§ 20 Förändrade upptagningsområden i centrala Norrtälje, bordlagt ärende 

§ 21 Informations- och planeringsträff angående uppdrag att utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola

§ 22 Organisationsförändring gällande ledningen vid Grind-, Park-
och Vätöenheterna

§ 23 Förändring av bidrag till friskolor i Norrtälje kommun med anledning av ny lagstiftning, s k skolpliktskostnad

§ 24 Nämndsrepresentant i Kommunala Handikapprådet

§ 25 Övrig information

__________

Bsn § 18

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
torsdagen den 27 februari 2003, kl 10.00.

__________


Bsn § 19 Dnr BSN 03-049 041

Internfördelad budget 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 17 mars 2003 för komplettering av beslutsunderlaget, samt

att redovisning av de uppdrag som lämnas vid dagens sammanträde skall ske vid arbetsutskottets sammanträde den 10 mars 2003.


Underlag för beslut 

Förteckning över internfördelad budget 2003 

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2003-02-10, § 8 att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar nämnden i enlighet med ordförandens förslag att ärendet återremitteras för ytterligare beredning till nämndens sammanträde den 17 mars 2003. 

__________

Bsn § 20 Dnr BSN 02-037 611

Förändrade upptagningsområden i centrala Norrtälje, bordlagt ärende 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att utreda vilka ekonomiska och praktiska konsekvenser ett slopande av upptagningsområden skulle innebära, samt 

att redovisning sker vid arbetsutskottets sammanträde den 2 juni 2003.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Vid nämndens sammanträde den 3 februari 2003 togs beslut kring ändring av upptagningsområden för Vigelsjö-/Lommarskolorna, Grind-/Parkskolorna och Kvisthamraskolan. Nämnden beslutade även att bordlägga beslutspunkten med uppdrag till förvaltningen att utreda vilka ekonomiska och praktiska konsekvenser ett slopande av upptagningsområden skulle innebära. 

Beslutande sammanträde

Den bordlagda att-satsen enligt arbetsutskottets förslag lyder: att uppdra till förvaltningen att utreda vilka ekonomiska och praktiska konsekvenser ett slopande av upptagningsområden skulle innebära, samt att redovisning sker vid arbetsutskottets sammanträde den 2 juni 2003.

Yrkanden

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar
- avslag på arbetsutskottets förslag

Patrik Dahl (c) med instämmande av Inga-Maja Dunér (fp) och Ulla-Britt 
Pettersson (kd) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag

Bsn § 20 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

__________


Bsn § 21

Informations- och planeringsträff angående uppdrag att utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för informationen och uppmana nämndens ledamöter att i 
möjligaste mån delta vid träffen den 7 mars 2003. 


Underlag för beslut 

Kallelse 2003-02-12 

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att barn- och skolförvaltningen i samråd med kommunstyrelsen skall utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola som säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som för alternativa utförare och friskolor.

Tjänstemannaberedning

Inför genomförande av uppdraget har en planeringsgrupp bestående av representanter från barn- och skolförvaltningen och ledningskontoret beslutat att genomföra en informations- och planeringsdag i syfte att tydliggöra utredningsuppdraget.

Mötet äger rum den 7 mars 2003 kl 09.00-15.00 i Norrtäljesalen, kommun-
huset Ankaret i Norrtälje. 

__________

Bsn § 22 Dnr BSN 02-037 611

Organisationsförändring gällande ledningen vid Grind-, Park- 
och Vätöenheterna

Beslut 

Ärendet utgår från dagordningen.


Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2003-02-10, § 9 att behandla ärendet direkt på nämndens sammanträde den 17 februari 2003.

Beslutande sammanträde

Ordföranden informerar att ärendet utgår från dagordningen då ytterligare 
beredning krävs med hänsyn till ärendets principiella karaktär.

__________


Bsn § 23

Förändring av bidrag till friskolor i Norrtälje kommun med anledning av ny lagstiftning, s k skolpliktskostnad

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att arbeta in ett bidrag på 2 % i budgetfördelningen för år 2003 för att se vilket utfall detta ger. 


Underlag för beslut 

Skrivelse 2003-02-11 från Ann S Pihlgren, rektor för Freinetskolan Mimer och representant för övriga friskolor i Norrtälje kommun

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade i december 2001 att från och med 2002-07-01 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla. De kommunala verksamheterna är skyldiga att ta emot de elever och barn som har skolplikt eller en garanterad plats inom barnomsorgen. Detta leder till kostnader inom de kommunala verksamheterna som de enskilda verksamheterna inte omfattas av, varför ett avdrag på 5 % (s k skolpliktskostnader) görs från driftsbidraget till friskolorna.

Förvaltningen fick vid samma tillfälle i uppdrag att under våren vidare utreda ovannämnda procentsatser gällande driftsbidraget, vilket har skett i samarbete med friskolornas representant Ann S Pihlgren. Med anledning av förändrade förutsättningar pga ny lagstiftning föreslår förvaltningen ett avdrag på 2 % från driftsbidraget. Friskolorna ställer sig bakom förslaget.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsn § 24

Nämndsrepresentant i Kommunala Handikapprådet

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom (s) som nämndens representant i Kommunala 
Handikapprådet.


Underlag för beslut 

Upprop från omsorgsnämndens ordförande

Bakgrund

Barn- och skolnämnden skall i enlighet med nämndens reglemente utse en 
representant till det Kommunala Handikapprådet, vilket består av företrädare från kommunens handikapporganisationer.

Beslutande sammanträde

Nämnden beslutar att utse Jan Sjöblom (s) till sin representant och kallelse till ett första sammanträde den 26 februari 2003 överlämnas.

__________


Bsn § 25

Övrig information

* Kommunstyrelsen informerar
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören, ekonomichefen och budgetchefen inledde dagens sammanträde med att informera om kommunens totala ekonomiska läge och uppmanade nämnden och förvaltningen att "hålla budget". Ett område som särskilt kommer att beaktas är kommunens lokalkostnader, varför en controller kommer att anställas för att genomföra en totalöversyn av lokalerna inför budget 2004.

* Utbildning för nämnden den 2 april 2003 
Den tidigare inplanerade träffen med rektorer och nämnd den 14 april utgår och ersätts av att nämnden kommer att delta vid rektorskonferens den 2 april (heldag) vid Sigtunahöjdens hotell och konferens. Kallelse med detaljerad information följer. Boka dock in datumet redan nu! Den 14 april blir i och med detta ett ordinarie sammanträde. 

* Nämndens ikon på skoldatanätet Rurik
På skoldatanätet Rurik finns ikonen BSN Internt där förvaltningen lägger ut viktig information som kan vara bra för nämnden att känna till. Denna ikon kan läsas och användas endast av nämndens ledamöter och nämndsekreteraren.

__________