Plats och tid                                Svanbergaenheten

                                                      Sjöhagavägen kl 13.00-17.00

 

Beslutande                                 Se förteckning    

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande                    Björn Sandblad, t f förvaltningschef

                                                      Carin Lundqvist, sekreterare

 

                                                     

 

 

 

 

Utses att justera                         Olle Jansson

 

Justeringens                              Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid                                2007-06-14

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer 63-72

                                                                             Carin Lundqvist

  

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Ann S Pihlgren

                                                     

 

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Olle Jansson

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Barn- och skolnämnden

 

Sammanträdesdatum          2007-06-12

 

Datum för                                   2007-06-18                                         Datum för                                        2007-07-09

anslags uppsättande                                                               anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                          Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

för protokollet                             Estunavägen 14, Norrtälje        

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                        Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

NAMN

PARTI

NÄRVARO

TID

 

VOTERING

 

 

 

Ja

Nej

 

Ja

Nej

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann S Pihlgren

m

x

 

 

 

 

Nils Matsson

m

x

 

 

 

 

Bino Drummond

m

x

 

 

 

 

Patrik Dahl

c

x

 

 

 

 

Britt-Marie Åhman

c

x

 

 

 

 

Margareta Säterli

fp

 

x

 

 

 

Ann Lewerentz

kd

x

 

 

 

 

Olle Jansson

s

x

 

 

 

 

Marita Jeansson

s

x

 

 

 

 

Jan Sjöblom

s

x

 

 

 

 

Leif Glavstedt

v

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Forslund

m

x

 

 

 

 

Anders Björkman

m

x

 

 

 

 

Inger Nordqvist

m

x

 

 

 

 

Ove Eriksson

m

x

 

 

 

 

Linda Sundberg

c

 

x

 

 

 

Liv Westermark

c

 

x

 

 

 

Mikael Öst

fp

x

 

Tjänstgörande

 

 

Raija Lundgren

s

x

 

 

 

 

Marcus Ramming

s

 

x

 

 

 

Veronica Hartwig

s

 

x

 

 

 

Emil Persson

s

x

 

 

 

 

 

 

Närvaro totalt

N

F

Votering totalt

Ja

 

Nej

 

Avstår

 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 

§ 63   Val av justerare och tid för justering

 

§ 64  Månadsrapport för barn- och skolnämnden

 

§ 65   Principer för elevpeng till Musikskolan

 

§ 66   Ansökan om auktorisation av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskolor, Växtrikets Förskolor AB

 

  § 67   Anmälan av delegationsbeslut

 

  § 68   Anmälan av delgivningar

 

  § 69   Rapport från förvaltningen

           

  § 70   Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

 

  § 71   Kurser och konferenser

 

  § 72   Övriga ärenden

 

                                               § 73  Detaljplan för Solbacka strand

 

  § 74   Föreläggande av vite på grund av utebliven skolgång

           

__________

 

 

 


                                        Bsn § 63

 

Val av justerare och tid för justering

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

att        utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,

 

att        justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

            torsdagen den 14 juni 2007.

 

__________

 

 


Bsn § 64

 

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

 

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

att        tacka för rapporten 

 

 

Underlag för beslut

 

Förvaltningens månadsrapport per april 2007

 

Bakgrund

 

Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning föreligger.
Uppföljningen visar att samtliga barn- och skolnämndens verksamheter ligger inom budgetram efter maj månad, utom fritidshemsverksamheten som uppvisar ett mindre underskott.

 

Ingen avvikelse förutses för helåret.

 

Au 29/5                  Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 maj 2007 § 58

 

Beslutande sammanträde

BSN 12/6                          

                               Ekonomichefen redogör för ekonomi- och verksamhetsuppföljning      2007.

 

 

 

____________
Bsn § 65

 

Elevpengsbaserat resursfördelningssystem till den frivilliga musikskoleverksamheten

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av en sjätte att-sats.

 

att            fastställa det av förvaltningen föreslagna                  resursfördelningssystemet för den                    frivilliga musikskoleverksamheten att gälla för perioden               2007-08-01 - 2008-07-31

att            ge förvaltningen i uppdrag att detaljberäkna    nivån på pengen

att            ge förvaltningen i uppdrag att ta fram              principer för auktorisation av enskild         musikskoleanordnare

att            ge förvaltningen i uppdrag att ta fram              principer för utvärdering av den frivilliga
                 musikverksamheten

att            ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal för                      perioden 2007-08-01- 2008-07-31, med                    ekonomiska föreningen Kulturskolan i Rimbo,           under bildande.

att            auktorisationen som beslutades i barn- och      skolnämnden den 24 april 2007 § 43,                 återkallas om erforderliga handlingar inte                  har lämnats till förvaltningen före den
                 31 juli 2007

 

Protokollsanteckning

 

      Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan          Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och önskar följande antecknat i protokollet:

 

   ”Vi har tidigare yrkat avslag på avknoppning av musikskolans          verksamhet i Rimbo eftersom majoriteten av personalen inte ställer                 sig bakom ansökan.

 

Bsn § 65 forts

Vi yrkar nu avslag på principer för elevpeng för Musikskolan eftersom det blir vägledande för ev. framtida avknoppningar inom Musik­skolan. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att man väljer att besluta om principerna trots att ett antal viktiga frågor ännu inte utretts”.

 

Underlag för beslut

 

Förvaltningens skrivelse daterad 2007-05-29

 

Bakgrund

 

Barn- och skolnämnden uppdrog den 24 april 2007, § 43 till förvalt­ningen att till nämndens sammanträde i juni ta fram förslag till ersätt­ningssystem och -nivåer för musik­skoleverksamheten.

 

Bengt Hilding har i ansökan daterad 2007-02-19 till barn- och skolnämnden begärt att få överta driften av musikskolans verksamhet i Rimbo från och med höstterminen 2007.

 

Barn- och skolnämnden beslutade 2007-04-24 att bifalla ansökan om övertagande av driften av musikskolans verksamhet i Rimbo från och med höstterminen 2007.

 

Och att uppdra till barn- och skolförvaltningen att förelägga nämnden förslag till ersättningssystem senast vid nämndssammanträdet i juni 2007.

 

Förvaltningens yttrande


Förvaltningen har tagit fram förslag till ersättningssystem och - nivåer för musikskoleverksamheten att gälla under perioden 2007-08-01- 2008-07-31.


Politikerberedning

 

Au 29/5            Arbetsutskottet behandlade i ärendet den 29 maj 2007 § 61

                         Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltog inte i beslutet.

 

 

 

 

                        

                        Bsn § 65 forts

 

Bsn 12/6         Beslutande sammanträde

 

Ajournering

  Ajournering för överläggningar sker kl. 16.25-16.55.

   

   Yrkanden

 

   Vice ordförande Olle Jansson (s) med instämmande av Marita             Jeansson (s), Jan Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar

-  avslag på arbetsutskottets förslag med motivering enligt                    protokollsanteckning.

 

   Ann Lewerentz (kd) och Nils Matsson (m) med instämmande av                            Patrik Dahl yrkar
-  bifall till arbetsutskottets förslag

 

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

 

Reservation     

Vice ordförande Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till sin protokollsanteckning.

.

 

                        _____________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­

 


 

Bsn § 66

 

Ansökan om auktorisation av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskolor, Växtrikets Förskolor AB

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

 

att     ge Växtrikets Förskolor AB i Norrtälje auktorisation att bedriva enskild bidragsfinansierad förskola med 140 barn fördelade på tre förskolor.

 

att     godkänna att Växtrikets Förskolor AB erhåller bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad förskola från och med den 1 september 2007.

 

att     tillståndet återkallas om begärda handlingar inte har lämnats till förvaltningen senast den 31 augusti 2007.

 

att     den kommunala verksamheten vid förskolorna Gnistan, Höjdhoppet och Växtriket upphör.

 

 

Underlag för beslut

 

Ansökan från Växtrikets Förskolor AB inklusive bilagor

Förvaltningens skrivelse 2007-05-16

 

Bakgrund

 

Växtrikets Förskolor AB ansöker om att få starta enskild bidrags­finan­sierad verksamhet i form av tre förskolor och avser att ta över och driva den verksamhet som idag bedrivs i kommunal regi, dvs. för­sko­lorna Växtriket, Höjdhoppet och Gnistan som alla ligger i Norrtälje tätort.

 

Verksamheten skall bestå av sju avdelningar förde­lade på tre förskolor där samtliga avdelningar är åldersindelade. Arbets­sättet skall genom­syras av Reggio Emiliafilosofins sätt att se på barn.

 

 

 

 

 

Bsn § 66 forts

 

Politikerberedning          

 

Au 29/5

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2007-05-29 § 61

 

I förvaltningens förslag till att- satser ersatte ordet auktorisation,

ordet tillstånd samt en extra att- sats lades in om att den kommunala verksamheten upphör vid förskolorna Gnistan, Höjdhoppet och Växtriket.

 

 

Beslutande sammanträde

 

Ärendet har behandlats vid arbetsutskottets sammanträde den 29 maj 2007.

 

Förvaltningschefen redogör att efter samråd med de sökande föreslår förvaltningen nämnden att godkänna bidrag från och med den 1 september 2007.

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bsn § 67

 

Anmälan av delegationsbeslut

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 49-52 enligt

                                                    förteckning daterad 2007-05-25

 

                                       

                                        Bakgrund

 

                                        Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut­skott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen dele­gationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.

 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivnings­pärmen.

 

                                        __________


Bsn § 68

 

Anmälan av delgivningar

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning daterad 2007-05-25 över delgivningar föreligger.

                                       

                                       

                                        __________


Bsn § 69

 

Rapport från förvaltningen

 

Rundvandring på Svanbergaenheten och enhetens presentation

Dagens sammanträde inleddes med en rundvandring på Svanbergaenheten där politikerna hade möjlighet att ställa frågor till elever och personal.

Innan nämndsammanträdet presenterade elevrådet informativt enheten med ett bildspel och det fanns möjlighet att ställa frågor. Rektor Inger Langetz och delar ur hennes personal frågade om IT-stöd till enheterna samt lokaler för 7-9 delen.

Ordförande tackar för god information och lån av lokaler till nämndsammanträdet.

 

Genomgång av dagens beslutsärenden

Förvaltningen redogör för de ärenden som skall behandlas vid dagens sammanträde.

 

__________

 


Bsn § 70

 

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

 

Föreläsning om drogvanor

Ordförande informerar från föreläsningen om drogvanor.

 

Föreläsning betyg och bedömning

Marita Jeansson och ordförande informerar från föreläsning om betyg och bedömning

 

__________

 


Bsn § 71

 

Kurser och konferenser

 

Inget att rapportera.

__________

 


Bsn § 72

 

Övriga ärenden

Förvaltningen anmäler övriga ärenden

 

- Remisssvar angående detaljplan för Solbacka strand

- Ansökan hos Länsrätten om utdömande av vite

 

Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar med dessa tillägg

 

att        godkänna dagordningen samt att övriga ärenden behandlas vid             sammanträdet.

 

 


Bsn § 73

 

Detaljplan för Solbacka strand, fastigheterna Tälje 3:58, 3:80-83,

3:202-203, 3:236-237 samt del av Tälje 3:84 och del av Tälje 1:615 i Norrtälje stad.

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

 

att        till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande så som sitt eget.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde.


Underlag för beslut

Stadsarkitektkontorets planförslag 2007-05-29
Förvaltningens yttrande 2007-06-11

Bakgrund       

Planens syfte är att kunna uppföra ny bebyggelse söder om Vätövägen mellan Grindområdet och skyddszonen 500 meter från reningsverket.  Programmet omfattar uppförande av 129 lägenheter i punkthus, 41 enplansvillor, 12 tvåplansvillor, vårdboende med 40 platser samt område för handel eller skola.

Planförslaget översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20§. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 13 juli 2007.


Tjänstemannaberedning

Det planerade bostadsområdet omfattar såväl lägenheter som enfamiljshus, varför det finns skäl anta att andelen barnfamiljer i området blir stor. Behovet av såväl förskola som grundskola måste därför beaktas och tillräckliga ytor reserveras för dessa.

Beslutande sammanträde

Bsn 12/6                          Förvaltningschefen redogör för ärendet.


Bsn § 74

Föreläggande av vite på grund av utebliven skolgång

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

att        hos Länsrätten i Stockholm ansöka om utdömande av vite

att        vitesbeloppet föreslås i enlighet med Länsrättens dom dat. 2007-                   04-27 mål nr 7990-07.

att        uppdra till förvaltningschefen att överlämna nämndens beslut till             Länsrätten i Stockholm.

 

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelser 2007-02-20, 2007-06-12

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade vid sammanträdet den 6 mars 2007 att förelägga ett föräldrapar vid vite om 5 000 kronor vardera, att se till att deras barn återupp­tar sin skolgång senast den 12 mars 2007, samt att uppdra till förvaltningschefen att meddela föräldrarna om vites­före­läggandet.

På barn- och skolnämnden den 20 november 2006 beslutades att införa tillägg i tillämpningsföreskrifter för skol­skjuts avseende båttransport för barn bofasta på ö utan broförbindelse och utan reguljär båttrafik.

Tjänstemannaberedning

Av förvaltningens skrivelse daterad den 12 juni 2007 framgår att föräldrarna trots föreläggande inte låtit barnet komma till skolan, varför ett utdömande av vite anses nödvändigt.

2007-04-27 Länsrättens dom om att barn- och skolnämnden har haft fog för sitt beslut om föreläggande av vite samt vitets storlek.


Bsn § 74 forts

Förvaltningens skrivelse daterad den 20 februari 2007 informerar att sedan skolstarten vårterminen 2007 håller ett föräldrapar sitt barn hemma då de inte vill acceptera barn- och skolnämndens ovannämnda beslut. Föräldrarna har vänt sig till Länsrätten, som valt att inte ta upp fallet (2007-01-11).

Barn- och skolförvaltningen har den 25 januari 2007 anmält ärendet till socialförvaltningen utifrån oro för barnet som inte får möjlig­het att fullgöra sin skolplikt. Trots detta har barnet till dags dato inte kommit till skolan.

Vid kontakt med jurist på Skolverket framhålls att barn- och skol­nämnden är tvingade att vidta ytterligare åtgärder om barnet ej fullgör sin skolplikt. 

I skollagen 3 kap 16 § står:

Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ung­dom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnads­havare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas. Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden enligt denna paragraf får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Politikerberedning

Au 20/2                           Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, § 27.

BSN 6/3                          Barn- och skolnämnden behandlade ärendet den 6 mars 2007, § 23.

 

Beslutande sammanträde

BSN 12/6                        Förvaltningschefen redogör för ärendet.

 

__________________