Plats och tid                                Barn- och skolnämndens förvaltningskontor, Diamanten

                                                      Baldersgatan 17, Norrtälje kl 13.30-15.00

 

Beslutande                                 Se förteckning    

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande                    Ulf Gustavsson, förvaltningschef

                                                      Agneta Brus, ekonomichef

                                                      Anne Josefsson, sekreterare

 

                                                     

 

 

 

 

Utses att justera                         Olle Jansson

 

Justeringens                              Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid                                2007-11-28

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer 109-121

                                                                             Anne Josefsson

  

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Ann S Pihlgren

                                                     

 

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Olle Jansson

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Barn- och skolnämnden

 

Sammanträdesdatum          2007-11-20

 

Datum för                                   2007-11-29                                         Datum för                                        2007-12-20

anslags uppsättande                                                               anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                          Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

för protokollet                             Estunavägen 14, Norrtälje        

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                        Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

NAMN

PARTI

NÄRVARO

TID

 

VOTERING

 

 

 

Ja

Nej

 

Ja

Nej

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann S Pihlgren

m

x

 

 

 

 

Nils Matsson

m

x

 

 

 

 

Bino Drummond

m

x

 

 

 

 

Patrik Dahl

c

x

 

 

 

 

Britt-Marie Åhman

c

 

x

 

 

 

Margareta Säterli

fp

x

 

 

 

 

Ann Lewerentz

kd

 

x

 

 

 

Olle Jansson

s

x

 

 

 

 

Marita Jeansson

s

x

 

 

 

 

Jan Sjöblom

s

x

 

 

 

 

Leif Glavstedt

v

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Forslund

m

x

 

Tjänstgörande § 111-121

 

 

Anders Björkman

m

x

 

Tjänstgörande § 109-110

 

 

Inger Nordqvist

m

 

x

 

 

 

Ove Eriksson

m

x

 

 

 

 

Linda Sundberg

c

x

 

Tjänstgörande § 109-121

 

 

Liv Westermark

c

x

 

 

 

 

Mikael Öst

fp

x

 

 

 

 

Raija Lundgren

s

x

 

 

 

 

Marcus Ramming

s

 

x

 

 

 

Veronica Hartwig

s

x

 

 

 

 

Emil Persson

s

 

x

 

 

 

 

 

Närvaro totalt

N

F

Votering totalt

Ja

 

Nej

 

Avstår

 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

§ 109   Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

 

§ 110   Val av justerare och tid för justering

 

§ 111   Långsiktig utvecklingsplan för lärandet inom förskola och skola - organisation och lokaler

 

§ 112   Barn- och skolnämndens mål 2008

 

§ 113   Förslag till ny organisation av ett gemensamt kontor för utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden, uppdrag till förvaltningschefen

 

§ 114   Månadsrapport för barn- och skolnämnden

 

§ 115   Sammanträdestider för barn- och skolnämnden 2008

 

§ 116   Anmälan av delegationsbeslut

 

§ 117   Anmälan av delgivningar

 

§ 118   Rapport från förvaltningen

           

§ 119   Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

 

§ 120   Kurser och konferenser

 

§ 121   Övriga frågor
- Val av skola
- Dagens beslut

 

__________


Bsn § 109

 

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

 

Inga övriga ärenden är anmälda.

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar

 

att        godkänna dagordningen.

 

__________

 

 


Bsn § 110

 

Val av justerare och tid för justering

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

att        utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,

 

att        justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

            onsdagen den 28 november 2007.

 

__________

 

 


Bsn § 111                             Dnr BSN 07-311 600

 

Långsiktig utvecklingsplan för lärandet inom förskola och skola - organisation och lokaler

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

 

att        förskola och skola i Norrtälje organiseras utifrån tydligt fokus på

            - förskola, förskoleklass-5 (F-5), förskoleklass-9 (F-9)

 

att        följande verksamheter blir F-9-enheter:

 

            Norrtälje

            Roslagsskolan

            Grindskolan

            Lommarskolan,

            och planer för uppförande av en F-9-skola i södra Norrtälje

 

            Norr om Norrtälje

            Svanbergaskolan

 

            Söder om Norrtälje

            Länna-Rialaskolan

           

            Öster om Norrtälje

            Rådmansöskolan

 

            Hallstavik

            Centralskolan

            (sammanslagning av Hallstaskolan och Centralskolan)

 

            Elmsta/Norrsund

            Norrsundsskolan

            (sammanslagning av Elmsta- och Norrsundsskolorna)

 

            Rimbo

            Bålbroskolan

            Långsjöskolan


Bsn § 111 forts

 

att        övriga verksamheter i princip organiseras som F-5-verksam­heter,

 

att        det pågående utredningsuppdraget inom förvaltningen om organisation och dimensionering av barnomsorgen och förskolan presenteras till nämndens sammanträde i januari,

 

att        hemställa att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att snarast göra förstudier över ombyggnad, utbyggnad, respektive nybyggnad av följande verksamheter:

 

            Roslagsskolan

            Grindskolan

            Svanbergaskolan

            Färsna skola

            samt en F-9-skola i södra Norrtälje

 

att        i uppdraget till en förstudie av hur en pedagogisk miljö för år F‑9 i Roslagsskolan kan utformas också inkludera Musikskolan

            i Norrtälje,

 

att        utse arbetsgrupper med representant för aktuell enhet och representant för barn- och skolkontoret i projektgrupper som leds av tekniska kontoret,

 

att        uppdra till förvaltningschefen att, utifrån den genomförda utred­ningen av elevutvecklingen inom kommunen, presentera ett förslag på när de olika enheterna övergår till, respektive startar som F-9 respektive F-5-enheter,

 

att        utifrån den föreslagna organisationen vidare uppdra till förvalt­ningschefen att avveckla de paviljonger och lokaler som inte kommer att krävas för förskola och skola i framtiden,

 

att        uppdra till förvaltningschefen att, utifrån den föreslagna organisationen, göra en översyn av enheter och dimensionering av ledningsorganisationen.


Bsn § 111 forts

 

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2007-11-06

 

Bakgrund

 

Under en följd av år har skolan i Norrtälje kommun i olika former av nationella bedömningar och utvärderingar fått blygsamma placeringar. Detta gäller också de rena kunskapsresultaten. Trots starka satsningar har inte målen för verksamheterna kunnat nås.

 

Under de närmaste åren kommer nybyggnation och satsningar inom ett antal områden inom kommunen, tillsammans med ett starkt minskat elevantal i flera delar av kommunen, att göra det nödvändigt med en noggrann översyn och förändring av hur lärandet i kommunen organi­seras.

 

Utgångspunkterna är:

 

·           Norrtälje kommun ska bli en attraktiv skolkommun - ett naturligt val för familjer som vill leva och bo i storstadens närhet, men med den unika miljö för möjligheter, tillväxt och framtidstro som Norrtälje kan erbjuda.

 

·           Kunskapsresultaten i Norrtälje ska på sikt bli ledande inom länet.

 

·           Ledarskapet inom förskola och skola ska få förutsättningar att fokusera på huvudprocessen, att utveckla lärandet, och rektor ska vara en tydlig pedagogisk ledare som lägger grunden till och organiserar lärandet och verksamheten för att skolan ska kunna erbjuda ett utmanande lärande.

 

·           Verksamheterna ska få ökade förutsättningar att fokusera på att utveckla lärandet och ge elever och föräldrar bättre möjligheter att följa elevernas personliga kunskapsutveckling.

 

·           Förskola och skola i Norrtälje ska förberedas för att implementera morgondagens skola med de omfattande förändringar som nationellt kommer att beslutas om under de närmaste åren.


Bsn § 111 forts

 

Politikerberedning

 

Au 6/11                           Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2007, § 94. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

                                       

Beslutande sammanträde

 

Ärendet har behandlats vid barn- och skolförvaltningens samverkans­grupp LOSAM (f.d. PAMK) den 12 november 2007.

 

Särskild MBL-förhandling med Lärarförbundet gjordes den 20 november 2007.

 

Efter förvaltningschefens information och påföljande diskussion i ärendet får presidiet i uppdrag att vara styrgrupp för detta projekt. Återrapportering i ärendet skall vara en stående punkt vid nämndens sammanträden.

 

__________


Bsn § 112                               Dnr BSN 07-312 012

 

Barn- och skolnämndens mål för 2008

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

 

att        anta nedanstående mål och bedömningsunderlag som grund
för 2008 års verksamhetsplan.

 

Mål 1

Kunskapsresultaten skall förbättras varje år och de årliga resultaten skall synliggöras för kommunmedborgarna och brukarna.

 

Vad skall bedömas

I enheternas kvalitetsredovisningar skall årligen göras en analys av kunskapsutveckling och måluppfyllelse för eleverna inom den aktuella verksamheten - såväl utifrån läroplanens strävansmål som utifrån resultat på nationella prov - aktuella kommungemensamma utvärde­ringar, meritvärden och behörighet till gymnasieskolan. 

 

Mål 2

Barn och ungdomar skall garanteras en likvärdig utbildning och bedömning och betygssättning inom kommunens skolor - oavsett huvudman.

 

Vad skall bedömas

Hur väl lärarna utvecklat gemensamma bedömningskriterier inom olika ämnen, och hur väl eleverna upplever att de kommunicerats till dem och används i det dagliga lärandet.

 

Mål 3

Barns och ungdomars delaktighet i och erfarenhet av demokratiskt inflytande skall öka varje år.

 

Vad skall bedömas

Elevernas upplevelse av delaktighet i utformandet av lärandet och den kontinuerliga bedömningen av detsamma.

 

Medarbetarnas självvärdering och analys av hur barnen i förskolan och de yngre åren i skolan engageras i planering av olika aktiviteter.


Bsn § 112 forts

 

Mål 4

Barn och ungdomar skall få väl fungerande förutsättningar att följa sin egen kunskapsutveckling såväl som att föräldrar skall beredas möjlig­heter att följa sina barns och ungdomars kunskapsutveckling.

 

Vad skall bedömas

Att alla barn och elever har individuella utvecklingsplaner och hur de fungerar i vardagen, och att elevens individuella utvecklingsplan också är utgångspunkten för utvecklingssamtalen.

 

 

Underlag för beslut

 

Förvaltningens skrivelse 2007-11-06

 

Bakgrund

 

Kommunfullmäktige har den 1 oktober 2007 beslutat att anta kommun­gemensamma mål och uppdrag 2008-2010 avseende barn- och skol­nämndens verksamheter. Dessa mål och bedömningsunderlag skall ligga till grund för barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2008.

 

Politikerberedning

 

Au 6/11                           Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2007, § 95. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

 

Beslutande sammanträde

 

Ärendet har behandlats vid barn- och skolförvaltningens samverkans­grupp LOSAM (f.d. PAMK) den 12 november 2007.

 

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Nämnden beslutar att förvalt­ningen vid något kommande nämnd­sam­manträde ger exempel på hur de individuella planerna är utformade och används.

 

__________

 

 


Bsn § 113                             Dnr BSN 07-168 001

 

Förslag till ny organisation av ett gemensamt kontor för utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

 

att        uppdra till förvaltningschefen att tillsammans med utbildnings­chefen ta fram ett förslag till organisation av ett gemensamt kontor för de båda nämnderna, med inriktning att den skall träda i kraft den 1 januari 2009, samt fortsätta samarbetet och utveck­lingen av ett gemen­samt kontor.

 

 

Protokollsanteckning

 

Olle Jansson (s), Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) önskar följande antecknat i protokollet.

 

”I de uppdrag som förvaltningscheferna fått om att förbereda en sammanslagning av de båda kontoren, så måste den givetvis grunda sig på konsekvensbeskrivning som belyser för- och nackdelar, inte minst ur ett kvalitets- och elevperspektiv. I övrigt så hänvisar vi till beslut i kommunstyrelsen där vi hävdar att sammanslagningen först kan bli aktuell vid ny mandatperiod.”

 

 

Underlag för beslut

 

Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-28, § 260

 

Bakgrund

 

I samband med att kommunfullmäktige hösten 2005 beslutade att inrätta TioHundraorganisationen fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av såväl den politiska som den kommunala tjänstemanna­organisationen. Kommunstyrelsen gav i sin tur ledningskontoret i uppdrag att utföra översynen.


Bsn § 113 forts

 

Med ledningskontorets förslag som underlag beslutade kommun­styrelsen den 28 september 2007 att uppdra till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att utarbeta ett förslag till organisation av ett gemensamt kontor för de båda nämnderna, med inriktning att träda i kraft den 1 januari 2009, samt att uppdra till de båda nämnderna att uppdra till sina respektive kontor att omgående börja samverka, planera och bygga upp ett gemensamt kontor.

 

Politikerberedning

 

Au 6/11                           Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2007, § 96. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

 

Beslutande sammanträde

 

Ärendet har behandlats vid barn- och skolförvaltningens samverkans­grupp LOSAM (f.d. PAMK) den 12 november 2007.

 

__________

 

 

 

 

 

 


Bsn § 114                             Dnr BSN 07-106 042

 

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar  

 

att        tacka för rapporten och med godkännande överlämna den till kommunstyrelsen.

 

 

Underlag för beslut

 

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2007

 

Beslutande sammanträde

 

Ekonomichefen redogör för det ekonomiska läget enligt föreliggande ekonomi- och verksamhetsuppföljning per oktober månad.

 

Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnadsslag och per verk­samhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning.

 

__________

 

 

 


Bsn § 115

 

Sammanträdestider för barn- och skolnämnden 2008

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

att        fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider för 2008
            enligt nedan:

 

            Arbetsutskott            Nämnd

 

8 januari                     29 januari                           

5 februari                    19 februari

4 mars                         18 mars

8 april                         22 april

6 maj                          20 maj

3 juni                          17 juni

 

5 augusti                     19 augusti

9 september                30 september

7 oktober                    21 oktober

4 november                18 november

2 december                 16 december

 

 

Bakgrund

 

Förslag till sammanträdestider 2008 föreligger.

 

__________

 

 


Bsn § 116        

 

Anmälan av delegationsbeslut

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 71-75 enligt

                                                    förteckning daterad 2007-11-05.

 

                                       

                                        Bakgrund

 

                                        Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut­skott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen dele­gationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.

 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivnings­pärmen.

 

                                        __________


Bsn § 117

 

Anmälan av delgivningar

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning daterad 2007-11-09 över delgivningar föreligger.

 

                                        __________


Bsn § 118

 

Rapport från förvaltningen

 

Förvaltningen informerar om nedanstående ärenden:

 

- En omvärldsgrupp har bildats, vilken ska följa skolutvecklingen nationellt och internationellt, samt se hur vi skall kunna anpassa oss för framtidens skola. De som ingår i gruppen är tre represen­tanter från rektorsgruppen, förvaltningschefen, samt Marita Jeansson (s) och Nils Matsson (m) från nämnden.

 

- Ekonomichefen redogör för det pågående arbetet med framtagning av ny skolpeng. Rapport kommer att ges även vid nämndens sammanträde i december inför beslut i nämnd i januari 2008.

 

- Kommunens ledningskontor, utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen har gjort en gemensam satsning på ”Lärarlyftet”.

Den ekonomiska beräkningen visar på drygt 1,1 miljoner kronor (exklusive vikariekostnad). Matematik, läsning och skrivning för tidiglärare kommer att prioriteras.

 

- Förvaltningen har inför budgetjustering av kommunens budget 2008 ansökt om extra anslag för att i chefsprogrammet genomföra en sats­ning på utbildning av rektorer och arbetsledare.

 

- Utvärdering Särskolan - Erik Jansson har fått i uppdrag av nordost­kommunerna att genomföra en utvärdering av den totala särskole­situationen. Han har också av förvaltningschefen fått frågan om att särskilt utvärdera inkluderingen av särskolan i Norrtälje.

 

- Medel ur barn- och skolförvaltningens personalbudget kommer att användas till att anlita två projektledare (skolledare) på deltid - en i matte, en i läsa/skriva.

 

- Köpmanholmsenhetens rektor kommer under januari och februari att ha semester, för att sedan gå i pension i september månad. I mellan­tiden, mars-augusti, har hon beviljats partiell delpension. För att lösa ledarskapet under första halvåret kommer förskolan och en dagbarn­vårdare att ha sin tillhörighet vid Länna-Riala förskoleenhet med Inger Appel som t f rektor. Arne Björk på Frötunaenheten ansvarar för grundskolan.


Bsn § 118 forts

 

- Delar av Södra förskoleenheten startade i egen regi på Flygfältet. Resterande kommunal verksamhet tillhör nu Västra förskoleenheten med Agneta Hansén som rektor.

 

- Charlotte S Grape, tidigare rektor för södra förskoleenheten, är från den 1 november handläggare på förvaltningskontoret och kommer bland annat att arbeta med övergripande frågor inom barnomsorgen och med systematiskt kvalitetsarbete och utvärderingar.

 

Hon kommer även under sex månader att vikariera som barnomsorgs­chef efter Britt-Marie Hedlund, som begärt tjänstledigt för att fortsätta sitt arbete på Sveriges Kommuner och Landsting.

 

__________

 


Bsn § 119

 

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

 

Norrtälje kommuns flyktingmottagning

Ordföranden informerar att Norrtälje kommun inom kort kommer att ta emot 75 nya flyktingar och att av dessa är cirka hälften barn. Förvalt­nings­chefen har av den anledningen fått i uppdrag att utreda hur motta­gandet av elever­na och deras skolgång skall finansieras, samt om eventuellt behov av inrättande av en ny klass i Hallstavik finns.

 

Överläggning med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

Presidiet har bjudit in Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för att gemensamt diskutera viktiga åtgärder för att förändra och förbättra Norrtälje kommuns placering jämfört med övriga kommuner.

 

Val- och demokratinämnden

Presidiet har bjudit in val- och demokratinämnden för diskussion om barns och elevers behov framöver.

 

__________

 


Bsn § 120

 

Kurser och konferenser

 

Inget att rapportera.

 

__________

 


Bsn § 121

 

Övriga frågor

 

Val av skola

På fråga om hur långt införandet av skolval kommit informerar ord­föranden att hon och förvaltningschefen gemensamt formulerar den skrivelse som skall gå med i informations- och instruktionsutskicket till föräldrar och vårdnadshavare.

 

Beslut i dagens ärenden

En av nämndens ledamöter föreslår att de stora beslut som idag tagits även redovisas för utbildningsnämnden vid lämpligt tillfälle. Förvalt­ningschefen får i uppdrag att kontakta utbildningschefen om detta.

 

__________