NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-01-10

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-11.00, 13.00-15.00

Beslutande IngaBrita Mörch

Christina Pettersson

Ulla-Britt Pettersson

Patrik Dahl

Leif Glavstedt

 

 

 

 

Övriga deltagande Gösta Högberg, bitr förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Arne Appel, ekonomichef

Kerstin Henriksson, personal- och ekonomiassistent

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 2000-01-17

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-7

Anne Josefsson

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-01-10

Datum för 2000-01-18 Datum för 2000-02-08

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Avskrivning av fordringar barnomsorgsavgifter

§ 2 Beslutsattestanter och ersättare för konton i budget år 2000

§ 3 Budgetprognos år 2000

§ 4 Maxtaxa och allmän förskola, remiss

§ 5 Framställan från Grindenheten att få medel att utbilda personal i

samband med allergisanering på Solbackastugan

§ 6 Nytt dagbarnvårdaravtal

§ 7 Övriga frågor - Barn- och skolnämndens utvecklingsanslag - Samverkan med utbildningsnämnden

__________

Bsau § 1 Dnr 98/445 719

Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

Föreliggande förteckning upptar samtliga fordringar som efter kontroll av

vederbörandes nuvarande betalningsförmåga lämnats till långtidsbevakning.

Dessa fordringar bedöms för närvarande som mycket osäkra och föreslås avskrivas i bokslutet för 1999. Detta innebär inte att skulderna efterskänks utan kommer att bevakas även i fortsättningen och om möjligt drivas in. Sammanlagt uppgår de fordringar som bedöms som osäkra till 181 175 kronor.

Förteckningen delas ut vid sammanträdet med anledning av sekretess. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-12-29.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att avskriva fordringar avseende obetalda barnomsorgsavgifter enligt

förteckning 1999-12-21 om tillsammans 181 175 kronor.

__________

Bsau § 2 Dnr 00/005 040

Beslutsattestanter och ersättare för konton i budget år 2000

Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente skall nämnd utse

beslutsattestanter och ersättare för dessa, samt ange omfattningen av upp-

dragen.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-12-29.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att bifogad attestantförteckning skall gälla för år 2000, samt

att Arne Appel och Hans Nordström skall ha attesträtt för samtliga

nämndens konton.

__________

Bsau § 3

Budgetprognos år 2000

Ekonomichefen redogör för dagsläget för budget 2000 och de avvikelser som råder i förhållande till ram. Vid arbetsutskottets nästa planeringssammanträde skall definitionen av nollbasbudgetering och fördelningsmodell diskuteras.

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

__________

 

 

 

Bsau § 4 Dnr 99/473 710

Maxtaxa och allmän förskola, remiss

Rapporten Maxtaxa och allmän förskola (Ds 1999:53) är utarbetad av en tjänstemannagrupp inom regeringskansliet som sedan i våras arbetat med att ta fram förslag till hur en maxtaxa inom barnomsorgen och en allmän förskola kan utformas och genomföras. Reformen innehåller tre delar:

1 Maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

2 Allmän förskola för fyra- och femåringar

3 Förskoleverksamhet för barn till arbetssökande

Norrtälje kommun har beretts tillfälle att lämna remissyttrande över rapporten. Yttrandet skall vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 februari 2000. Barn- och skolnämnden bereds tillfälle att yttra sig över förslaget till remissvar innan slutligt förslag utformas.

Kommunfullmäktige föreslås i skrivelse 1999-12-13 besluta att yttra sig i enlighet med ledningskontorets förslag till remissvar 1999-12-08.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att instämma i ledningskontorets yttrande över betänkande Maxtaxa och allmän förskola (Ds 1999:53), dock med följande justeringar:

- eventuellt ökade skolskjutskostnader bör belysas i yttrandet

- förtydligande att alternativ 1 gäller införande av allmän förskola, och

att maxtaxan är ett senare kommunalt beslut.

Protokollsanteckning

Majoriteten önskar följande anteckning i protokollet:

Vi känner oss tveksamma till förslaget om maxtaxa, dels beroende på att det för oss är främmande att subventionera höginkomsttagares avgifter med skattemedel, dels för att förslaget saknar styrmedel för att undvika överkonsumtion av barnomsorg genom att taxan och tiden inom barnomsorgen inte kopplas samman.

__________

Bsau § 5 Dnr 99/036 712

Framställan från Grindenheten att få medel att utbilda personal i samband med allergisanering på Solbackastugan

Biträdande rektor Ingela Skalin-Lundman har i en framställan begärt 15.000 kr för utbildning av personal i samband med att Solbackastugan allergianpassas.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-12-20.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att bifalla framställan om 15 000 kronor till utbildning av personal, samt

att dessa medel tas ur barn- och skolnämndens utvecklingsanslag, vilket innebär att tidigare fattade beslut härmed fullföljes.

__________

Bsau § 6 Dnr 98/579 717

Nytt dagbarnvårdaravtal

Förvaltningen fick hösten 1998 i uppdrag av dåvarande nämnd att se över eventuell förändring av dagbarnvårdaravtalet, vilket gäller t o m 2001-03-31. Nuvarande nämnd har uppdragit till förvaltningen att presentera förslag till nytt dagbarnvårdaravtal.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-12-27 barn- och skolnämnden besluta

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare

arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,

att anta förslag till processbeskrivning, samt

att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att kontakta Kommunal för inhämtande av

deras synpunkter, samt att arbetsutskottets ledamöter kontaktar förhandlingsdelegationen, varefter diskussion sker vid nämndens sammanträde den 24 januari 2000.

 

__________

 

 

Bsau § 7

Övriga frågor

Barn- och skolnämndens utvecklingsanslag

 

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att vid ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag särskilt

prioritera ansökningar kring etik och moral.

 

Samverkan med utbildningsnämnden i gemensamma ärenden

Utbildningsnämndens och barn- och skolnämndens arbetsutskott har

2000-01-10 träffats för att diskutera gemensamma ärenden, t ex övergången från högstadiet till gymnasiet och policy för handhavande av lärarkandidater från ILU och Lärarhögskolan i Stockholm.

__________