Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-02-07

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande IngaBrita Mörch

Christina Pettersson

Ulla-Britt Pettersson

Patrik Dahl

Leif Glavstedt

 

 

 

 

Övriga deltagande Gösta Högberg, t f förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Arne Appel, ekonomichef

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 2000-02-14

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 8-11

Anne Josefsson

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-02-07

Datum för 2000-02-15 Datum för 2000-03-07

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 8 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 9 Projekt etik, moral och könsroller

§ 10 Trafiksäkerheten vid barn- och skolförvaltningens enheter

§ 11 Investeringar 2000 Centralskolans ombyggnad av kök/matsalsbyggnad, etapp I

__________

Bsau § 8

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Ekonomichefen redogör för preliminär bokslutsrapport 1999.

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsau § 9 Dnr 99/172 610

Projekt etik, moral och könsroller

Polisen, skolan och socialförvaltningen samarbetar i den så kallade POSS-gruppen, vars mål är att med förenade krafter förebygga, upptäcka och hjälpa ungdomar som anses vara i farozonen. Gruppen ansöker i skrivelse 1999-12-21 om medel för att kunna genomföra ett projekt om etik, moral och könsroller.

Förvaltningens yttrande 2000-01-14 föreligger.

Au 7/2 Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att ur nämndens utvecklingsanslag avsätta 63.000 kronor till POSS-gruppens projekt etik, moral och könsroller.

__________

 

 

Bsau § 10 Dnr 00/018 512

Trafiksäkerheten vid barn- och skolförvaltningens enheter

Skolskjutsentreprenörerna har lyft frågan angående trafiksäkerheten vid barn- och skolförvaltningens enheter. Flera chaufförer upplever trafiksituationen som pressande med många barn framför och bakom bilarna vid hämtning och avlämning, speciellt då backningsmanövrer är nödvändiga.

Förvaltningens yttrande 2000-01-14 föreligger.

Au 7/2 Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till tekniska nämnden att lämna förslag till lösningar av trafik-föringen vid Bålbro-, Kvisthamra-, Park- och Grindenheterna för att förbättra trafiksäkerheten vid avlämning och hämtning av elever vid

respektive enhet, samt

att skolskjutsentreprenörerna skall ges möjlighet att lämna synpunkter vid framtagandet av förslagen.

__________

Bsau § 11

Investeringar 2000 Centralskolans ombyggnad av kök/matsalsbyggnad,

etapp I

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-05-28, § 70 i politiska direktiv för Centralskolan, Hallstavik, att en samlad lösning skall göras för matsal/ mötessalar, samt att slöjdsalar och tekniksal skall rymmas i den stora skolbyggnaden så att atriumhuset kan friläggas.

I tekniska kontorets skrivelse 2000-01-31 inklusive investeringsunderlag 2000-01-28 föreslås att en ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad utföres som en första etapp i ombyggnaden av Centralskolan. Åtgärder för etapp I framgår av skrivelsen.

Arbetsutskottets förslag

Barn och skolnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr

för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp I på Centralskolan, Hallstavik.

__________