NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-03-06

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande IngaBrita Mörch

Christina Pettersson

Ulla-Britt Pettersson

Patrik Dahl

Leif Glavstedt

 

 

 

 

Övriga deltagande Gösta Högberg, t f förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 2000-03-20

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 12-15

Anne Josefsson

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-03-06

Datum för 2000-03-21 Datum för 2000-04-11

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 12 Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor och

fritidshem

§ 13 Ansökan om start av kommunal förskola vid Drottningdalsenheten

§ 14 Nytt dagbarnvårdaravtal

§ 15 Försöksverksamhet med lokala styrelser, Skeboenheten

__________

Bsau § 12 Dnr 98/012 718

Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor och fritidshem

Au 26/8 Barn- och skolnämnden beslutade 1999-04-29, § 58 att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem. Godkännande av taxa/föräldraavgift skall dock beslutas av nämnden.

Förvaltningschefen har godkänt start av verksamhet i enskild bidragsfinansierad form och berättigande till bidrag till enskilda förskolor/fritidshem enligt nedan. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-08-04.

Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 65 behandlat ärendet.

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden har 1999-09-02, § 97 beslutat

att godkänna Freinetförskolan Mimers, Rådmansö Waldorfdaghems, kooperativet Småfolkets ek förening, samt personalkooperativet Fröstugans ek förening taxor/föräldraavgifter för förskoleverksamhet i enskild bidragsfinansierad drift enligt skrivelse 1999-08-04, dvs

* Freinetförskolan Mimer

Kommunens taxa 1% plus föräldrainsatser.

* Rådmansö Waldorfdaghem

1.800 kr/plats och månad för det yngsta barnet. För syskon 400 kr/

månad. Juli månad avgiftsfri.

* Kooperativet Småfolket ek för

Samma taxa som kommunen har.

* Personalkooperativet Fröstugan ek för

Föräldraavgift om 2.000 kr/plats och månad för heltid. För tid under 25 timmar/vecka debiteras 1.500 kr/månad, för fritidshemsplats 900 kr/ månad, samt för syskon till det yngsta placerade barnet 400 kr/månad. Juli månad avgiftsfri.

Au 11/11 Förvaltningschefen har godkänt start av verksamhet i enskild bidragsfinansierad form och berättigande till bidrag för förskolan Rövarborgen ek förening i Rö. Nämnden skall godkänna förskolans förslag till taxa/föräldraavgift.

Bsau § 12 forts

* Förskolan Rövarborgen avser att använda en föräldraavgift motsvarande kommunens, dvs inkomst- och timbaserad, beräknad på procent av inkomsten samt utnyttjad i tid i femtimmarsintervall.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-11-03. Arbetsutskottet har 1999-11-11, § 87 behandlat ärendet.

BSN 25/11 Barn- och skolnämnden har 1999-11-25, § 140 beslutat att godkänna förskolan Rövarborgens ek för föräldraavgift då den ej oskäligt avviker från kommunens taxa.

Au 6/3 Förvaltningschefen har i delegationsbeslut beslutat om godkännande och bidragsberättigande av förskolor/fritidshem enligt nedan. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-02-11.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna de nedanstående enskilda bidragsfinansierade verksamheternas föräldraavgift då de ej oskäligt avviker från kommunens taxa, dvs

* Bambino avser att använda sig av en taxa beräknad på tid i femtimmarsintervaller med 100 kr/50 kr påslag för platsen respektive syskonavgift. Intervallerna är 0-35 1.400 kr/700 kr, 36-40 1.500 kr/700 kr osv per månad.

* Vildnissarna avser att använda sig av en taxa likadan som kommunens.

* Rospliggarna avser att använda sig av enhetstaxa. Avgiften är 1.000 kr heltid och syskon 500 kr, halvtid 700 kr/550 kr, 15 timmar 500 kr/

250 kr per månad.

* Igelkotten Sättraby avser att använda sig av en taxa motsvarande kommunens.

* Kråkbrinken avser att använda sig av en enhetstaxa 1.700 kr, 500 kr per månad.

* Vintergatan avser att använda sig av enhetstaxa 1.500 kr, syskon 800 kr, deltid 1.100kr/600 kr per månad.

Bsau § 12 forts

* Smörblomman avser att använda sig av enhetstaxa 1.750 kr heltid, halvtid 1.300 kr, syskon 550 kr, arbetslös 500 kr per månad.

* Trollebo avser att använda sig av enhetstaxa under 25 timmar 1.400 kr, över 25 timmar 1.800 kr, syskon 500 kr per månad.

* Naturbarnstugan avser att använda sig av enhetstaxa, förskolebarn 1.760 kr, fritidsbarn 825 kr och syskon 500 kr per månad.

* Eken avser att använda sig av en taxa som bygger på tid och procent på inkomsten. Upp till 25 timmar, 5% på bruttoinkomst, 26-35 6% och över 36 timmar 7% på bruttoinkomsten. Max 2.200 kr per månad.

* Grossgärdet avser att använda sig av enhetstaxa 1.400 kr, syskon 700 kr per månad.

* Grind avser att använda sig av enhetstaxa 1.400 kr, 1 syskon 700 kr, 2 syskon 350 kr per månad.

* Amorinen avser att använda sig av enhetstaxa 1.500 kr, syskon 800 kr, 15 timmar 500 kr per månad.

* Riala Waldorf avser att använda sig av enhetstaxa 850 kr för förskolebarn och 300 kr fritidsbarn per månad.

* Ekebyholm Sjöflygeln avser att använda sig av samma taxa som kommunen.

__________

Bsau § 13 Dnr 00/022 712

Ansökan om start av kommunal förskola vid Drottningdalsenheten

Den lokala styrelsen i Drottningdal ansöker i skrivelse 2000-01-16 om att få starta kommunal förskola. En genomförd föräldraenkät visar önskemål om en kommunal förskola, vilken skall bedrivas i befintliga lokaler där redan öppen förskola, skolverksamhet och dagbarnvårdarverksamhet inryms.

Rektor för Drottningdalsenheten ställer sig i yttrande 2000-02-07 positiv till start av en kommunal förskola. Förvaltningen uttalar i skrivelse 2000-01-27 att den ej ser något hinder för Drottningdalsenheten att öppna förskola.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för en komplettering av ekonomiska verksamhets-

konsekvenser.

__________

 

Bsau § 14 Dnr 98/579 717

Nytt dagbarnvårdaravtal

Förvaltningen fick hösten 1998 i uppdrag av dåvarande nämnd att se över eventuell förändring av dagbarnvårdaravtalet, vilket gäller t o m 2001-03-31. Nuvarande nämnd har uppdragit till förvaltningen att presentera förslag till nytt dagbarnvårdaravtal.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-12-27 barn- och skolnämnden besluta

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare

arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,

att anta förslag till processbeskrivning, samt

att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01.

Au 10/1 Arbetsutskottet har 1999-01-10, § 6 beslutat att uppdra till förvaltningen att kontakta Kommunal för inhämtande av deras synpunkter, samt att arbetsutskottets ledamöter kontaktar förhandlingsdelegationen, varefter diskussion

sker vid nämndens sammanträde den 24 januari 2000.

Au 6/3 Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare

arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,

att anta förslag till processbeskrivning,

att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01, samt

att en första presentation av förslaget ges vid nämndens sammanträde den 4 september 2000.

__________

 

Bsau § 15 Dnr 97/019 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser, Skeboenheten

I delbetänkande SOU 1995:103 från Skolkommittén föreslås kommunerna genom försöksverksamhet få möjlighet att inrätta en lokal styrelse för en skola. Styrelsen skall ha föräldramajoritet.

En rad beslutsfunktioner, som enligt Lpo 94 och grundskoleförordningen idag ligger på styrelsen för utbildningen eller på rektorn, får överlåtas till den lokala styrelsen. Även andra frågor som resursanvändning, skolorganisation, lokaler och rekrytering kan föras över till den lokala styrelsen.

Försöksverksamheten bör regleras i en särskild förordning och omfatta en femårsperiod, varefter utvärdering sker.

Man bör lokalt komma överens om hur styrelsen skall vara sammansatt och hur styrelseledamöterna skall nomineras. En förutsättning är dock att både elever och lärare ingår i styrelsen.

Au 22/1-96 Arbetsutskottet har 1996-01-22, § 13 behandlat ärendet.

BSN 15/2 Barn- och skolnämnden har 1996-02-15, § 19 behandlat ärendet.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1996-05-20, § 86 behandlat ärendet.

Au 30/5 Arbetsutskottet har 1996-05-30, § 102 behandlat ärendet.

Au 10/6 Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. Arbetsutskottet har 1996-06-10, § 111 behandlat ärendet.

BSN 20/6 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 84 beslutat

att inbjuda enheterna att deltaga i försöksverksamheten med lokala styrelser,

att anmälan om intresse skall komma från respektive enhetsråd och vara nämnden tillhanda senast 1996-11-01,

att antalet lokala styrelser begränsas till högst sex stycken inom barn- och skolförvaltningen, samt

att enskilda avtal tecknas mellan barn- och skolnämnden och respektive enhet som deltager i försöksverksamheten.

Bsau § 15 forts

BSN 19/12 Förvaltningschefen redogör för inkomna intresseanmälningar från enheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1996-12-19, § 161 att fortsatt beredning av ärendet sker i arbetsutskottet.

Au 1/9 -97 Förvaltningens yttrande 1997-08-31 föreligger. Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 181 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Ärendet har behandlats i PAMK 1997-09-19. Barn- och skolnämnden har 1997-10-23, § 139 beslutat

att fastställa arbetsordningen för Skebo lokala styrelse och därmed överföra beslutanderätten från nämnd och rektor till den lokala styrelsen i de ärenden som framgår av arbetsordningen och i enlighet med förordningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom skolan,

att godkänna Skebo lokala styrelses sammansättning enligt föreliggande förteckning, samt

att uppföljning och utvärdering av den lokala styrelsens verksamhet skall ske kontinuerligt genom rapporter till nämnden i form av protokoll från styrelsesammanträden och delrapporter årsvis i april från förvaltningen under den tid försöksverksamheten pågår.

 

BSN 23/4 -98 Förvaltningens delrapport från den lokala styrelsen vid Skeboenheten föreligger i skrivelse 1998-04-12. Barn- och skolnämnden har 1998-04-23, § 51 beslutat att tacka för rapporten.

 

BSN 23/2 -2000 Förvaltningsjuristen redogör för förslag till ny arbetsordning för den lokala styrelsen på Skeboenheten, samt dess representation. Barn- och skolnämnden beslutar 2000-02-23, § 26 att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.

Au 6/3 Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-03-06.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna förslag till ny arbetsordning att gälla för Skebo lokala

styrelse, samt

att godkänna ny representation i styrelsen.

__________