NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-04-03

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande IngaBrita Mörch

Christina Pettersson

Ulla-Britt Pettersson

Patrik Dahl

Bridget Wedberg

 

 

 

 

Övriga deltagande Gösta Högberg, t f förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Arne Appel, ekonomichef

Anne Josefsson, sekreterare

Carin Lundqvist, assistent

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 2000-04-10

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 16-23

Anne Josefsson

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-04-03

Datum för 2000-04-11 Datum för 2000-05-02

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 16 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 17 Barn- och skolnämndens ram för år 2000

§ 18 Skolpeng ersättning till andra kommuner för grundskoleelever

§ 19 Skrivelse från Parkenheten angående resursfördelning till öppna

förskolan

§ 20 Ansökan om start av kommunal förskola vid Drottningdalsenheten

§ 21 Nyckeltal

§ 22 Arbetsmiljöplaner för barn- och skolförvaltningen

§ 23 Extra anslag för investering under sommaren 2000 inom barn-

och skolförvaltningen i lokala spridningsnät, datorutrustning och

programvara

__________

Bsau § 16

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen, men återkommer vid nämndens

sammanträde den 17 april 2000.

__________

Bsau § 17

Barn- och skolnämndens ram för år 2000

Förslag 1999-05-12 till budgetramar och inriktning 2000-2002 arbetades fram av ledningskontoret i samråd med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Nämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. Barn- och skolnämnden beslutade 1999-05-21, § 68 att till kommunfullmäktige överlämna barn- och skolförvaltningens yttrande 1999-05-21 som sitt eget.

Kommunfullmäktige beslutade 1999-11-29, § 269-270 om drift- och investe-ringsbudget år 2000 samt flerårsplan år 2000-2002.

Efter budgetering av verksamheterna på en ur kvalitetssynpunkt oförändrad nivå saknas i nämndens ram för år 2000 13,9 mkr. Om inte beslut om neddragning av verksamheten fattas snarast kommer alltså bokslutet för år 2000 att uppvisa ett kraftigt överskridande.

Förvaltningens tjänsteutlåtande föreligger i skrivelse 2000-03-20.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att meddela kommunstyrelsen att nämnden saknar 13,9 mkr i sin ram för att bedriva sin verksamhet utan att nedskärningar i verksamheten måste göras, samt att hemställa hos kommunstyrelsen tilldelning av tilläggs-anslag.

__________

Bsau § 18

Skolpeng ersättning till andra kommuner för grundskoleelever

Utgångspunkt för beräkning av skolpeng är det belopp som utarbetats per elev till friskolorna i Norrtälje kommun enligt barn- och skolnämndens beslut 1999-12-16, § 152.

Förvaltningens tjänsteutlåtande föreligger i skrivelse 2000-03-20 där ersättningsnivåer för Norrtälje och andra kommuner framgår. Beloppen som fastställts för år 2000 är exkl hyra 36.024 kr/år, AV-Central 206 kr/år, samt hyra 10.616 kr/år.

Vad gäller lokalkostnaden har ett hyresavtal fastställts för friskolorna på 12.056 kr. Genomsnittligt utbetalas 10.616 kr/år. Ersättningsbeloppet för år 0-9 blir därmed 23.423 kr per termin.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att för år 2000 fastställa ersättningsbelopp till andra kommuner för elever i år 0-9 till 23.423 kronor per termin.

__________

Bsau § 19

Skrivelse från Parkenheten angående resursfördelning till öppna förskolan

I skrivelse 2000-02-15 beskriver Parkenheten sin verksamhet på öppna förskolan och önskar att på kort sikt få ta del av ej utdelade timmar till förskolorna i kommunen.

Vidare önskar Parkenheten att prioriteringar av mål och medel görs i förvaltningen utifrån önskvärd genomlysning av befintlig verksamhet på de öppna förskolorna.

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-03-20 föreligger.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att meddela Parkenheten att

- utredning om nya principer för fördelning av resurser till de öppna

förskolorna pågår och skall vara klar under våren 2000,

- det med hänvisning till barn- och skolnämndens otillräckliga ram

inte finns någon möjlighet att tilldela Parkenheten ytterligare medel

till öppna förskolan.

__________

Bsau § 20 Dnr 00/022 712

Ansökan om start av kommunal förskola vid Drottningdalsenheten

Den lokala styrelsen i Drottningdal ansöker i skrivelse 2000-01-16 om att få starta kommunal förskola. En genomförd föräldraenkät visar önskemål om en kommunal förskola, vilken skall bedrivas i befintliga lokaler där redan öppen förskola, skolverksamhet och dagbarnvårdarverksamhet inryms.

Rektor för Drottningdalsenheten ställer sig i yttrande 2000-02-07 positiv till start av en kommunal förskola. Förvaltningen uttalar i skrivelse 2000-01-27 att den ej ser något hinder för Drottningdalsenheten att öppna förskola.

Au 6/3 Arbetsutskottet har 2000-03-06, § 13 beslutat att återremittera ärendet för en komplettering av ekonomiska verksamhetskonsekvenser.

Au 3/4 Förvaltningen presenterar i skrivelse 2000-03-14 konsekvenser rörande

- barnunderlag på enheten

- kostnad för start av kommunal förskola

- konsekvenser för övriga förskoleverksamheter såsom kommunala

dagbarnvårdare och den enskilda förskolan Vildnissarna.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets planeringssammanträde den

10 april för diskussion och komplettering av information.

__________

Bsau § 21

Nyckeltal

Servicekontoret har fått i uppdrag av ledningskontoret att ta fram material för underlag till nyckeltal. Grundmaterialet kommer att göra det möjligt att jämföra verksamhet inom kommunens samtliga förvaltningar, medan vissa uppgifter kan vara specifikt för varje enskild förvaltning.

Förvaltningen har fått i uppdrag av servicekontoret att komplettera med uppgifter som barn- och skolförvaltningen och nämndens politiker behöver ta del av. Förvaltningen har utgått från uppgifter som ofta efterfrågas i organisationen och SCB. Hänsyn har tagits till att uppgifterna skall ge regelbunden information om hur resurser är fördelade, samt hur de har använts. Detta gör att verksamheten kan följas under budgetåret, samt att materialet kan användas för budgetuppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-03-31.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna det material på underlag till nyckeltal som arbetats fram av barn- och skolförvaltningens tjänstemän.

__________

 

 

Bsau 22

Arbetsmiljöplaner för barn- och skolförvaltningen

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen, men återkommer vid nämndens

sammanträde den 17 april 2000.

__________

Bsau § 23

Extra anslag för investering under sommaren 2000 inom barn- och skolförvaltningen i lokala spridningsnät, datorutrustning och programvara

Inom Norrtälje kommun pågår ett omfattande arbete inom IT-området med att bygga upp ett kommunikationsnät (s k bredband) som skall knyta samman i stort sett alla kommunala arbetsplatser i ett gemensamt kommunnät.

Kommunen deltar även i den riksomfattande satsningen på användning av IT i skolan ITiS, och får därigenom statliga bidrag till den ovan nämnda strukturella uppbyggnaden av det kommunala kommunikationsnätet (inklusive e-postfunktion för förvaltningens elever och personal) om totalt 3,6 mkr.

Utbyggnaden av det kommunala bredbandsnätet innebär dock bara att fiberkabeln dras fram till en anslutningspunkt i respektive skola, vilket beräknas ske under mars-juni 2000.

Förvaltningen redogör i skrivelse 2000-03-27 vad som krävs för att kunna fullgöra det uppdrag som finns inkluderat i utbyggnaden av kommunens bredbandsnät och kommunens åtagande i samband med ITiS.

Barn- och skolförvaltningen behöver inför sommaren 2000 extra investeringsmedel på totalt 11.460 tkr fördelade på

- lokala spridningsnät 6960 tkr

- datorutrustning 3500 tkr

- programvara 1000 tkr

11460 tkr

För att uppnå den datortäthet som ligger till grund för tidigare investerings-äskanden är det extra investeringsbehovet för år 2001 och 2002 ca 3000 tkr

per år.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets planeringssammanträde

den 10 april 2000 för diskussion.

__________