NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-05-08

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande IngaBrita Mörch

Christina Pettersson

Ulla-Britt Pettersson

Patrik Dahl

Bridget Wedberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Gösta Högberg, t f förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 2000-05-22

 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 24-31

Anne Josefsson

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-05-08

Datum för 2000-05-23 Datum för 2000-06-13

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 24 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 25 Tertialuppföljning, delårsbokslut

§ 26 Skolskjutsar förlängning av avtal/ny upphandling

§ 27 Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor

och fritidshem Viby fria skola

§ 28 Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i

Norrtälje kommun

§ 29 Ansökan om medel för kompetensutveckling för Roslagsskolans

lärarpersonal

§ 30 Förhyrning av paviljonger år 2000

§ 31 Investeringar 2000 nybyggnation av skolgårdar

__________

Bsau § 24

Månatlig budget- och verksamhetsrapport budget 2000

Ekonomichefen redogör för beräknat behov av ramtilldelning 2001-2003 för barn- och skolnämnden, samt grunden för ny fördelningsprincip av budget för grundskolan, förskolan och fritidshemmen.

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsau § 25

Tertialuppföljning, delårsbokslut

Kommunstyrelsen fastställde 2000-02-03 dokumentet "Planering och uppföljning under 2000 på väg mot år 2001-2003". Enligt uppföljningsprocessen skall tertialuppföljning/delårsbokslut redovisas vid nämndens majsammanträde för att vara kommunstyrelsen tillhanda den 8 juni 2000.

Ekonomichefen redovisar att arbetet med tertialuppföljningen påbörjas kommande vecka och presenteras den 22 maj vid nämndens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsau § 26

Skolskjutsar förlängning av avtal/ny upphandling

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 27 att teckna nu gällande avtal avseende skolskjutsar. Avtalet gäller under tre år fr o m den 1 juli 1997 och kan därefter förlängas med ett år om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig. Avtalet kan endast förlängas en gång.

Au 2/12 Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 94 beslutat att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 december 1999 undersöka möjligheterna att säga upp nuvarande avtal och genomföra ny upphandling den 1 juli 2000, samt om extern konsult behöver anlitas.

BSN 16/12 Ny upphandling av skolskjutsar till den 1 juli 2000 är ej möjlig att genomföra pga tidsbrist. Förhandlingar kommer att påbörjas med kommunens ledningskontor under vecka 51.

Barn- och skolnämnden har 1999-12-16, § 150 beslutat att återremittera ärendet tills kompletterande uppgifter kan presenteras.

Au 8/5 Ekonomisekreteraren och skolkonsulenten har vid arbetsutskottets planeringssammanträde informerat om arbetet med ny upphandling av skolskjutsar och meddelat att två representanter från nämnden bör ingå i arbetsgruppen.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) och Göran Pettersson (m) att ingå i arbetsgruppen för ny upphandling av skolskjutsar.

__________

 

 

 

Bsau § 27 Dnr 98/012 718

Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor och fritidshem Viby friskola

Au 26/8 -99 Barn- och skolnämnden beslutade 1999-04-29, § 58 att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem. Godkännande av taxa/föräldraavgift skall dock beslutas av nämnden.

Förvaltningschefen har godkänt start av verksamhet i enskild bidragsfinansierad form och berättigande till bidrag till enskilda förskolor/fritidshem enligt nedan. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-08-04.

Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 65 behandlat ärendet.

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden har 1999-09-02, § 97 beslutat

att godkänna Freinetförskolan Mimers, Rådmansö Waldorfdaghems, kooperativet Småfolkets ek förening, samt personalkooperativet Fröstugans ek förening taxor/föräldraavgifter för förskoleverksamhet i enskild bidragsfinansierad drift enligt skrivelse 1999-08-04, dvs

* Freinetförskolan Mimer

Kommunens taxa 1% plus föräldrainsatser.

* Rådmansö Waldorfdaghem

1.800 kr/plats och månad för det yngsta barnet. För syskon 400 kr/

månad. Juli månad avgiftsfri.

* Kooperativet Småfolket ek för

Samma taxa som kommunen har.

* Personalkooperativet Fröstugan ek för

Föräldraavgift om 2.000 kr/plats och månad för heltid. För tid under 25 timmar/vecka debiteras 1.500 kr/månad, för fritidshemsplats 900 kr/ månad, samt för syskon till det yngsta placerade barnet 400 kr/månad. Juli månad avgiftsfri.

Au 11/11 Förvaltningschefen har godkänt start av verksamhet i enskild bidragsfinansierad form och berättigande till bidrag för förskolan Rövarborgen ek förening i Rö. Nämnden skall godkänna förskolans förslag till taxa/föräldraavgift.

Bsau § 27 forts

* Förskolan Rövarborgen avser att använda en föräldraavgift motsvarande kommunens, dvs inkomst- och timbaserad, beräknad på procent av inkomsten samt utnyttjad i tid i femtimmarsintervall.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-11-03. Arbetsutskottet har 1999-11-11, § 87 behandlat ärendet.

BSN 25/11 Barn- och skolnämnden har 1999-11-25, § 140 beslutat att godkänna förskolan Rövarborgens ek för föräldraavgift då den ej oskäligt avviker från kommunens taxa.

Au 6/3 Förvaltningschefen har i delegationsbeslut beslutat om godkännande och bidragsberättigande av förskolor/fritidshem enligt nedan. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-02-11. Arbetsutskottet har 2000-03-06,

§ 12 behandlat ärendet.

BSN 20/3 Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-24.

Barn- och skolnämnden har 2000-03-20, § 29 beslutat

att godkänna de nedanstående enskilda bidragsfinansierade verksamheternas föräldraavgift då de ej oskäligt avviker från kommunens taxa, dvs

* Bambino avser att använda sig av en taxa beräknad på tid i femtimmarsintervaller med 100 kr/50 kr påslag för platsen respektive syskonavgift. Intervallerna är 0-35 1.400 kr/700 kr, 36-40 1.500 kr/700 kr osv per månad.

* Vildnissarna avser att använda sig av en taxa likadan som kommunens.

* Rospliggarna avser att använda sig av enhetstaxa. Avgiften är 1.000 kr heltid och syskon 500 kr, halvtid 700 kr/550 kr, 15 timmar 500 kr/

250 kr per månad.

* Igelkotten Sättraby avser att använda sig av en taxa motsvarande kommunens.

* Kråkbrinken avser att använda sig av en enhetstaxa 1.700 kr, 500 kr per månad.

Bsau § 27 forts

* Vintergatan avser att använda sig av enhetstaxa 1.500 kr, syskon 800 kr, deltid 1.100kr/600 kr per månad.

 

* Smörblomman avser att använda sig av enhetstaxa 1.750 kr heltid, halvtid 1.300 kr, syskon 550 kr, arbetslös 500 kr per månad.

* Trollebo avser att använda sig av enhetstaxa under 25 timmar 1.400 kr, över 25 timmar 1.800 kr, syskon 500 kr per månad.

* Naturbarnstugan avser att använda sig av enhetstaxa, förskolebarn 1.760 kr, fritidsbarn 825 kr och syskon 500 kr per månad.

* Eken avser att använda sig av en taxa som bygger på tid och procent på inkomsten. Upp till 25 timmar, 5% på bruttoinkomst, 26-35 6% och över 36 timmar 7% på bruttoinkomsten. Max 2.200 kr per månad.

* Grossgärdet avser att använda sig av enhetstaxa 1.400 kr, syskon 700 kr per månad.

* Grind avser att använda sig av enhetstaxa 1.400 kr, 1 syskon 700 kr, 2 syskon 350 kr per månad.

* Amorinen avser att använda sig av enhetstaxa 1.500 kr, syskon 800 kr, 15 timmar 500 kr per månad.

* Riala Waldorf avser att använda sig av enhetstaxa 850 kr för förskolebarn och 300 kr fritidsbarn per månad.

* Ekebyholm Sjöflygeln avser att använda sig av samma taxa som kommunen.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) önskar antecknat i protokollet att miljöpartiet vill

fästa uppmärksamhet på enhetstaxans segregerande inverkan dyrare för låginkomsttagaren och billigare för höginkomsttagaren jämfört med den kommunala taxan.

Au 8/5 Förvaltningschefen har i delegationsbeslut 2000-04-06 beslutat om godkännande och bidragsberättigande av Viby fria skolas fritidsverksamhet. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-04-25.

Bsau § 27 forts

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna Viby fria skolas föräldraavgift då den ej oskäligt avviker från kommunens taxa, dvs inkomst- och timbaserad beräknad på procent av inkomsten samt utnyttjad tid i femtimmarsintervall.

__________

Bsau § 28 Dnr 97/259 021

Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i Norrtälje kommun

I syfte att stödja och tydliggöra rektorsrollen i barn- och skolförvaltningen har dokumentet "Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i Norrtälje kommun" arbetats fram. Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-09-22.

Au 22/9 -97 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 185 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden har 1997-10-23, § 146 beslutat

att anta dokumentet "Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i Norrtälje kommun",

att uppdra till förvaltningen att teckna överenskommelsen,

att barn- och skolnämnden vid sitt majsammanträde årligen får en redovisning av utvärderingen av överenskommelsen, samt

att förtydliga texten i överenskommelsen.

Au 6/5 -99 I beslutet om förändrad ledningsorganisation anges att rektorerna skall organiseras i arbetslag. Under arbetet med att utveckla rektorsarbetslagen har det visat sig att en komplettering av överenskommelsen är nödvändig. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-04-28. Arbetsutskottet har 1999-05-06, § 45 behandlat ärendet.

BSN 21/5 Barn- och skolnämnden har 1999-05-21, § 69 beslutat att gällande Överenskommelse mellan arbetsgivare och rektor i Norrtälje kommun under rubriken Arbetsgivarens förväntningar på rektor kompletteras med:

Arbete i rektorsarbetslag

- alla rektorer organiseras i arbetslag

- i rektorsarbetslagen görs en inbördes arbetsfördelning för den

totala verksamheten inom arbetslagets samlade ansvarsområde.

Au 8/5 Förvaltningschefen redogör för dagsläget kring överenskommelsen och arbetet med framtagning av dokumentation kring styrning.

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten och att samma redovisning ges på nämndens

sammanträde den 22 maj.

__________

Bsau § 29

Ansökan om medel för kompetensutveckling för Roslagsskolans lärarpersonal

Yrkesinspektionen meddelar i inspektionsmeddelande 1999-10-15 vissa brister på Roslagsskolan och påtalar behovet av stöd för utveckling av verksamheten på enheten för att minska den negativa stressen för lärarpersonalen, och ställer krav på förvaltningen att vidta åtgärder och lämna redovisning av dessa.

Förvaltningen redogör i skrivelse 1999-12-09 för arbetet kring vidtagna och planerade åtgärder som genomförs av rektor, samverkansgrupp, huvudskyddsombud samt förvaltningschef gemensamt.

Uppsala universitet, Institutionen för lärarutbildning, har fått i uppdrag att skräddarsy en kompetensutvecklingsinsats för lärarpersonalen under perioden januari 2000 juni 2001. Rektor för Roslagsskolan anhåller i skrivelse 2000-03-01 om medel till detta.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-04-14.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att Roslagsskolan ur enhetens fortbildningsanslag bidrar med 1.000 kr per deltagande person, dvs 53.000 kr,

att bevilja resterande belopp för år 2000, dvs 57.000 kr, ur barn- och skolnämndens utvecklingsanslag till kompetensutveckling för lärarpersonalen på Roslagsskolan, samt

att enheten fortlöpande lämnar rapporter till nämnden.

__________

Bsau § 30

Förhyrning av paviljonger år 2000

Med anledning av att antalet elever vid Bålbro- och Lännaenheterna ökat är barn- och skolförvaltningen tvungna att lösa lokalproblemen genom förhyrning av paviljonger. Förvaltningens redovisning för internhyreskostnader för paviljongerna föreligger i skrivelse 2000-05-05.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att av tekniska kontoret beställa paviljonger till Bålbro- och Lännaenheterna.

__________

Bsau § 31

Investeringar 2000 nybyggnation av skolgårdar

Förvaltningens förslag till investeringsprogram 1999-2001 behandlades i barn- och skolnämnden 1999-06-17, § 86 då nämnden bl a beslutade föreslå kommunstyrelsen att avsätta medel till återställande av skolgårdar i samband med större ombyggnationer.

Länna skola

Tekniska kontoret har under 1999 tagit fram tre olika förslag till ombyggnad av Lännaenhetens skolgård, vilka återremitterats för framtagande av förslag till ombyggnation till en lägre kostnad än vad som tidigare redovisats. I skrivelse 2000-04-15 föreligger ombyggnadsförslag nr 4.

Elmsta skola

Efter om- och tillbyggnation av Elmsta skola är det nödvändigt med upprustning av skolgården. Föreliggande förslag 2000-04-15 har tagits fram i samarbete med enhetens elevgrupper.

Lommarskolan

Lommarskolans skolgård är i stort behov av komplettering av EU-godkänd

utrustning. Tekniska kontorets förslag 2000-04-15 till upprustning föreligger.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-05-03.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar föreslå att

 

Kommunstyrelsen beslutar för

Länna skola

att nybyggnad av Länna skolas skolgård genomförs till en kostnad av

837 000 kronor,

att anslå medel för att täcka ökad driftskostnad på 104 284 kronor i

kommande års (2001) budget.

Bsau § 31 forts

Elmsta skola

att nybyggnad av Elmsta skolas skolgård genomförs till en kostnad av

500 000 kronor,

att anslå medel för att täcka ökad driftskostnad på 55 651 kronor i

kommande års (2001) budget.

Lommarskolan

att nybyggnad av del av Lommarskolans skolgård genomförs till en

kostnad av 160 000 kronor,

att anslå medel för att täcka ökad driftskostnad på 19 648 kronor i

kommande års (2001) budget.

__________