Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-06-28


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00

Beslutande 

IngaBrita Mörch
Jan Sjöblom
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Leif Glavstedt

Övriga deltagande 

Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Carin Lundqvist, sekreterare Utses att justera Jan Sjöblom

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-06-30


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragraf 41-43
Carin Lundqvist

Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Jan Sjöblom


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-06-28

Datum för 2000-07-03 Datum för 2000-07-24
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 41 Skolmåltidsupphandling, Svanbergaenheten

§ 42 Ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen

§ 43 Förändrad föräldraavgift vid Montessoriföreningen Grossgärdet

__________Bsau § 41 Dnr 00/024 622

Skolmåltidsupphandling, Svanbergaenheten

Under perioden 1997-08-211998-06-21 levererade Svanberga Gästgiveri färdiglagad mat (skollunch) till Svanbergaenheten enligt avtal 108. Efter förhandling förlängdes avtalet fr o m 1998-08-191999-06-10 och 1999-08-192000-06-09. Ytterligare förlängning är ej möjlig enligt kommunens upphandlingsenhet, då tidigare förutsättningar har förändrats, beroende på att elevantalet har ökat.

Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) kommer en förenklad upphandling att genomföras vad gäller skolluncher till Svanbergaenheten inför höstterminen 2000. 

Förfrågningsunderlag daterat 2000-05-22 har utarbetats i samarbete med rektor, kostkonsult och upphandlingsansvarig i kommunen.

BSN 22/5 Barn- och skolnämnden har 2000-05-22, § 70 beslutat

att godkänna annonsering av skolmåltidsupphandling för 
Svanbergaenheten,
att uppdra till förvaltningen att genomföra upphandlingen, samt
att delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet.

Au 28/6 Vid anbudstidens utgång 2000-06-15 hade två anbud inkommit. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-06-27

Arbetsutskottet beslutar

att bemyndiga förvaltningschefen att teckna avtal med Rodengymnasiet enligt förfrågan och lämnat anbud.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

__________
Bsau § 42

Barn- och skolförvaltningens ledningsorganisation 

Barn- och skolnämnden har 2000-06-19, § 82 beslutat delegera till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningsledningen ta fram förslag till ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen. Förvaltningschefen Gösta Högberg redovisar muntligt förslag till ny ledningsorganisation.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna förvaltningschefens förslag till ledningsorganisation, samt

att föreslå kommunstyrelsen fastställa ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen.

___________


Bsau § 43


Förändrad föräldraavgift vid Montessoriföreningen Grossgärdet

I skrivelse 2000-06-13 informerar Montessoriföreningen Grossgärdet barn- och skolnämnden om ändring av föräldraavgift.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna Montessoriföreningen Grossgärdets avgift på 5000 kr för juli månads barnomsorgsbehov då det tillsammans med beslutad avgift för de övriga 11 månader, inte skäligen avviker på årsbasis från den kommunala avgiften samt

att beslutet gäller för verksamhetsåret 2000. 

att uppdra till förvaltningen att innan årskiftet ta fram ett förtydligande av riktlinjerna för enskild barnomsorg.

__________