Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-08-21Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 08.00-12.00

Beslutande 

IngaBrita Mörch
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Leif Glavstedt


Övriga deltagande 

Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Kerstin Henriksson, personalsamordnare
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Leif Glavstedt

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-08-28


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 44-57
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Leif Glavstedt


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-08-21

Datum för 2000-08-29 Datum för 2000-09-19
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 44 Budget 2001-2003 för barn- och skolnämnden

§ 45 Verksamhetsplan 2001

§ 46 Tertialuppföljning, delårsbokslut

§ 47 Projekt till stöd för barn med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

§ 48 Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen

§ 49 Centralskolans ombyggnad, etapp II

§ 50 Projekt Familjecenter 

§ 51 Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor och 
fritidshem, Freinetförskolan Mimer

§ 52 Nytt dagbarnvårdaravtal

§ 53 Mätveckor för öppen förskola och fritidsgårdar

§ 54 Förstärkt och utvecklad nämndadministration

§ 55 Drogpolicy för elever i grundskolan

§ 56 Ordningsregler för politisk information i grundskolan

§ 57 Skolskjutsar – ny upphandling

__________
Bsau § 44 Dnr 99/253 041

Budget 2001-2003 för barn- och skolnämnden

Ledningskontoret har upprättat förslag till budgetramar och inriktning 2001-2003 daterat 2000-05-29, vilket antas av kommunfullmäktige 2000-06-26, 
§ 159. 

Förvaltningens budgetförslag till drift- och investeringsbudget 2001 föreligger enligt blankett 1 och 2.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar 

att till kommunfullmäktige överlämna barn- och skolförvaltningens 
budgetförslag 2001 som sitt eget.

Leif Glavstedt (v) deltar ej i beslut.

__________

Bsau § 45

Verksamhetsplan 2001

Kommunfullmäktige har 1999-04-26, § 88 fastställt kommunens barn- och skolplan – ”Kompassen” – plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, upprättas en årlig verksamhetsplan där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet lyfts i nämndens grupper den 4 september 2000.

__________
Bsau § 46

Tertialuppföljning, delårsbokslut

Kommunstyrelsen fastställde 2000-02-03 dokumentet ”Planering och uppföljning under 2000 på väg mot år 2001-2003”. Enligt uppföljningsprocessen skall tertialuppföljning/delårsbokslut redovisas vid nämndens sammanträde i september för att vara kommunstyrelsen tillhanda den 12 oktober.

Ekonomichefen informerar om det pågående arbetet med tertialuppföljningen, vilken kommer att redovisas vid nämndens sammanträde den 4 september.

Arbetsutskottet beslutar

att tertialuppföljningen redovisas direkt på nämndens sammanträde den
4 september 2000.

-__________


Bsau § 47 Dnr 00/199 624

Projekt till stöd för barn med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

I grundskolans senare stadier finns åtskilliga barn/ungdomar med specifika läs- och skrivsvårigheter. Det är nödvändigt med en extra satsning på denna grupp och att det sker så tidigt som möjligt i grundskolan, vilket även underlättar för eleverna när de börjar gymnasiet.

Arbetet med att stödja dessa elever sker inom den normala verksamheten, men förvaltningen önskar genomföra en extra satsning genom att utveckla och sprida den metod som redovisas i projektbeskrivning daterad 2000-05-24. 

Förvaltningens förslag till beslut 2000-07-28 föreligger.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen ansöka om medel till projekt till stöd för barn med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

__________
Bsau § 48

Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-04-18, § 45 att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen, samt att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till komplettering av den nuvarande skolorganisationen i syfte att utöka antalet sammanhållna grundskolor.

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-10-17, § 122 att uppdra till förvaltningen att i samråd med enhetsråden arbeta fram förslag till

- kompletta grundskolor i en och samma enhet
- komplettering av vissa skolor vad avser skolorganisationen att omfatta
så stor del som möjligt av grundskolan,
- en fördjupad samverkan mellan två eller flera enheter där eleverna från ena 
enheten fullgör sin skolgång i den andra 

Arbetet med planering, information och genomförande av kompletta grundskolor har därefter pågått kontinuerligt. Några av förvaltningens enheter har nu inkommit med ansökningar om start av nya 7-9-enheter. 

Diskussion har förts i nämndens arbetsutskott kring en eventuell utökning av 7-9-enheter, och ärendet lyfts för fortsatt diskussion vid nämndens sammanträde den 4 september.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att någon utökning med 7-9-enheter ej kan äga rum innevarande år, samt

att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för framtida utbyggnad av 0-9-enheter.

__________

Bsau § 49

Centralskolans ombyggnad, etapp II

Ombyggnad etapp I

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-05-28, § 70 i politiska direktiv för Centralskolan, Hallstavik, att en samlad lösning skall göras för matsal/ mötessalar, samt att slöjdsalar och tekniksal skall rymmas i den stora skolbyggnaden så att atriumhuset kan friläggas.

I tekniska kontorets skrivelse 2000-01-31 inklusive investeringsunderlag 2000-01-28 föreslås att en ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad utföres som en första etapp i ombyggnaden av Centralskolan. Åtgärder för etapp I framgår av skrivelsen.

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2000-02-07, § 11 behandlat ärendet.

BSN 23/2 Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-11.

Barn- och skolnämnden har 2000-02-23, § 19 beslutat att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp I på Centralskolan, Hallstavik.

Ombyggnad etapp II

Au 21/8 Förvaltningschefen redogör för dagsläget för ombyggnaden av Centralskolan etapp II.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet med anledning av att ytterligare beredning krävs. 

__________

Bsau § 50

Projekt Familjecenter – utvärdering

1997 startades diskussioner mellan Norrtälje kommun och Landstinget om en gemensam satsning på barn och familjer. Ett organiserat förebyggande arbete och en samordning av befintliga resurser för att så tidigt som möjligt nå familjer med behov av stöd behövdes.

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-05-21, § 70 bland annat att projektet Familjecenter påbörjas hösten 1999, att utvärdering av projektet redovisas vid nämndens sammanträde i april 2000, samt att efter denna utvärdering tas ställning till fortsatt verksamhet med sikte att påbörja ytterligare projekt år 2000 att genomföras i kommunen inom en treårsperiod.

Au 5/6 Projektledare Charlotte S Grape redogör för utvärderingen av Familjecenters verksamhet i enlighet med skrivelse 2000-05-26. 

Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 38 beslutat att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde i augusti för vidare beslut efter det att representanter från deltagande organisationer träffats på Familjecenter.

Au 21/8 Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

__________

Bsau § 51 Dnr 98/426 718

Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor och fritidshem,
Freinetförskolan Mimer

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-09-02, § 97 att godkänna Freinetför-skolan Mimers taxa/föräldraavgift för förskoleverksamhet i enskild bidragsfinansierad verksamhet, dvs kommunens taxa –1% plus föräldrainsatser.

Freinetförskolan Mimer och fritidshemmet avser enligt skrivelse 2000-06-26 att förändra taxan från inkomstrelaterad taxa till enhetstaxa enligt nedan:

25 timmar = 1.200 kr/mån
25-35 timmar = 1.600 kr/mån
45 timmar = 2.000 kr /mån
Syskon 25 timmar = 600 kr/mån
Syskon 25 timmar = 800 kr/mån
Fritidshemstaxan = 800 kr/mån, ej syskonavgift
Avgiftsfri månad under förutsättning att barnet/en är lediga under minst tre sammanhängande veckor under perioden juni-juli-augusti.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2000-07-04 barn- och skolnämnden besluta
att godkänna Freinetförskolan Mimers förändring av taxa/föräldraavgift från inkomstbaserad taxa till enhetstaxa då den ej oskäligt avviker från kommunens taxa, samt att ej godkänna förslag till avgiftsfri månad under förutsättning av sammanhållande ledighet av tre veckor under juni-juli-augusti.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar 

att godkännna Freinetförskolan Mimers förändring av taxa/föräldraavgift från inkomstbaserad taxa till enhetstaxa då den ej oskäligt avviker från kommunens taxa, samt

att avvakta med beslut angående förslag till avgiftsfri månad tills nämnden fattat beslut för budget 2001.

__________


Bsau § 52 Dnr 98/579 717

Nytt dagbarnvårdaravtal

Förvaltningen fick hösten 1998 i uppdrag av dåvarande nämnd att se över eventuell förändring av dagbarnvårdaravtalet, vilket gäller t o m 2001-03-31. Nuvarande nämnd har uppdragit till förvaltningen att presentera förslag till nytt dagbarnvårdaravtal.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-12-27 barn- och skolnämnden besluta 

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare 
arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar
att anta förslag till processbeskrivning, samt
att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01.

Au 10/1 Arbetsutskottet har 1999-01-10, § 6 beslutat att uppdra till förvaltningen att kontakta Kommunal för inhämtande av deras synpunkter, samt att arbetsutskottets ledamöter kontaktar förhandlingsdelegationen, varefter diskussion 
sker vid nämndens sammanträde den 24 januari 2000.

Au 6/3 Arbetsutskottet har 2000-03-06, § 14 behandlat ärendet.

BSN 20/3 Ärendet har behandlats i PAMK 2000-01-10.

Barn- och skolnämnden har 2000-03-20, § 30 beslutat 

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare 
arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,

att anta förslag till processbeskrivning, 

att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01, samt

att en första presentation av förslaget ges vid nämndens sammanträde den 4 september 2000.

Au 21/8 Personalsamordnaren redogör för förslag till lokal överenskommelse om anställningsvillkor för dagbarnvårdare i Norrtälje kommun. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2000-08-21 barn- och skolnämnden besluta

att anta förslaget till nytt dagbarnvårdaravtal 2000-08-18 för vidare beslut i förhandlingsdelegationen,
Bsau § 52 forts

att rektorerna gemensamt i distrikten inventerar grupplokaler och tar fram ev åtgärdsplan för att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler, som är en förutsättning för att genomföra det nya avtalet.

Barn- och skolnämnden föreslås dessutom att ge i uppdrag till förvaltningen

att ta fram förslag till förändring om omkostnadsersättningen,

att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för familjedaghem,

att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för barnomsorg i 
Norrtälje kommun.

Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till nämnden för ställningstagande med anledning av att beslutsunderlaget presenterades vid sittande arbetsutskott.

__________

Bsau § 53 Dnr 99/385 620

Mätveckor för öppen förskola och fritidsgårdar

Barn- och skolnämnden har beslutat att förvaltningen under våren 2000 fortsätter att genomföra mätveckor för öppen förskola och fritidsgårdar för att få en bredare bild av besöksfrekvensen då endast en veckas mätning inte ger en rättvis bild av verksamheten. Nämnden är även intresserad av att få en bild av åldersspridningen på fritidsgårdarna.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 37 beslutat att återremittera ärendet till nämndens sammanträde i augusti 2000 då ett komplett material kan presenteras.

Au 21/8 Sammanställning av besöksstatistik på öppen förskola för perioden januari-april 2000 föreligger. Uppgifter rörande fritidsgårdarna är under framtagning.

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten, samt

att sammanställningarna presenteras vid nämndens sammanträde den 4 
september.

__________
Bsau § 54 99/241 001

Förstärkt och utvecklad nämndadministration

Ledningskontoret uppdrog våren 1999 åt servicekontoret att utreda och föreslå former för en samorganisation av Norrtälje kommuns samtliga nämndsekreterare. Servicekontoret har lämnat en allmän beskrivning och synpunkter på nämndkansliernas nuvarande organisation. Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 redogjort för ärendet. 

Den centrala samverkansgruppen CESAM har 2000-04-19, § 44 uttalat att de inte har några invändningar mot förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade 2000-06-08, § 179 att - för sin del – godkänna ledningskontorets förslag till målsättning för en förstärkt och utvecklad nämndadministration i Norrtälje kommun, att – för sin del – godkänna ledningskontorets förslag till projektbeskrivning, projektorganisation och tidplan, att godkänna igångsättandet av detta projektarbete, att uppdra till ledningskontoret remittera förslaget till samtliga nämnder för yttrande, och att ärendet därefter skall tillställas kommunfullmäktige för beslut om projektets fortsatta arbete.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att ta fram yttrande till nämndens samman-
träde den 4 september.

__________

Bsau § 55 Dnr 00/139 624

Drogpolicy för elever i grundskolan

Narkotika- och alkoholanvändningen bland ungdomar har ökat i landet, inte minst i Norrtälje kommun. Förvaltningens rektorer har av den anledningen i samarbete med POSS-gruppen, bestående av representanter från polis, omsorgs-, social- och barn- och skolförvaltningarna, arbetat fram en policy mot droger bland elever i grundskolan.

Policyn skall dels vara förebyggande genom att öka kunskapen om droger och symptom på drogmissbruk, dels skall den ge ett konkret åtgärdsprogram om elev kommer påverkad till skolan.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-05-05.

Förvaltningens förslag till beslut 2000-07-20 föreligger.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta drogpolicyn att gälla för elever i grundskolan i Norrtälje kommun.

__________


Bsau § 56 

Ordningsregler för politisk information i grundskolan

Gymnasieskolan och olika grundskolor har rapporterat problem med att nazistisk, rasistisk propaganda delats ut i elevskåp och på annat sätt spritts i skolorna i sådan omfattning att personalen uppfattar det som ett allt större problem. 

Norrtälje kommun har uppmärksammat ytterligare problem med antidemokratiska grupperingar och har startat ett projekt för att se över vilka åtgärder som kan vidtas mot detta. Gruppen, med arbetsnamnet Gerda, är sammansatt av representanter från näringslivet, kyrkan, polisen, föreningslivet samt olika kommunala företrädare från olika förvaltningar.

Sveriges grundlagar ger rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet, vilket begränsar kommunens möjligheter att förbjuda t ex Sverigedemokraternas propaganda eller just deras möten. Det skulle strida mot likställighetsprincipen.

För att möjliggöra spridandet av propagandamaterial i ordnade former är det viktigt att nämnden ställer sig bakom ett sådant beslut då det är en principiell fråga som även innebär en begränsning av tidigare gällande beslut.

Ordningsreglerna enligt skrivelse 2000-07-26 innebär i korthet att det är tillåtet att sprida politisk information i samband med allmänna val. Däremellan tillåts endast sådan information som ett led i skolans pedagogiska arbete, och på initiativ från skolan/personalen själv. Endast den som har registrerat ett politiskt parti har rätt att lämna informationen. Rektorerna tillstyrker förslaget till ordningsregler.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-07-26.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta ordningsregler för politisk information och spridande av politiskt material i grundskolan i enlighet med dokument daterat 2000-07-26.

__________


Bsau § 57

Skolskjutsar – ny upphandling

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 27 att teckna nu gällande avtal avseende skolskjutsar. Avtalet gäller under tre år fr o m den 1 juli 1997 och kan därefter förlängas med ett år om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig. Avtalet kan endast förlängas en gång.

Au 2/12 Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 94 beslutat att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 december 1999 undersöka möjligheterna att säga upp nuvarande avtal och genomföra ny upphandling den 1 juli 2000, samt om extern konsult behöver anlitas.

BSN 16/12 Ny upphandling av skolskjutsar till den 1 juli 2000 är ej möjlig att genomföra pga tidsbrist. Förhandlingar kommer att påbörjas med kommunens ledningskontor under vecka 51.

Barn- och skolnämnden har 1999-12-16, § 150 beslutat att återremittera ärendet tills kompletterande uppgifter kan presenteras.

Au 8/5 Ekonomisekreteraren och skolkonsulenten har vid arbetsutskottets planeringssammanträde informerat om arbetet med ny upphandling av skolskjutsar och meddelat att två representanter från nämnden bör ingå i arbetsgruppen.
Arbetsutskottet har 2000-05-08, § 26 behandlat ärendet.

BSN 22/5 Barn- och skolnämnden har 2000-05-22, § 59 beslutat att utse Olle Jansson (s) och Göran Pettersson (m) att ingå i arbetsgruppen för ny upphandling av skolskjutsar.

Au 21/8 Ekonomichefen redogör för arbetsmaterialet angående förfrågningsunderlag till ny skolskjutsupphandling, vilket kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 4 september.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av skolskjutsar.