Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-09-18


Plats och tid 
Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande 
IngaBrita Mörch
Christina Pettersson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl

Övriga deltagande
Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Charlotte S Grape, projektledare förskola/barnskola
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-09-25


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 58-70 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-09-18

Datum för 2000-09-26 Datum för 2000-10-17
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 58 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 59 Verksamhetsplan 2001

§ 60 Ansökan om bidrag till projekt inom etik och moral, Lännaenheten

§ 61 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag, Centralskolan

§ 62 Skolskjutsar – ny upphandling

§ 63 Godkännande av taxa/föräldraavgift Montessoriföreningen Grossgärdet

§ 64 Godkännande av taxa/föräldraavgift Montessoriförskolan Bambino

§ 65 Projekt Familjecenter 

§ 66 Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen

§ 67 Centralskolans ombyggnad, etapp II

§ 68 Riktlinjer för kommunens barnomsorg och grundskolor vid special- och 
alternativkost

§ 69 Nytt dagbarnvårdaravtal

§ 70 Ordningsregler för politisk information i grundskolan

__________

Bsau § 58

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Arbetsutskottet beslutar

att redovisning ges direkt på nämndsammanträdet den 2 oktober 2000.

__________

Bsau § 59 Dnr 00/077 611

Verksamhetsplan 2001

Au 21/8 Kommunfullmäktige har 1999-04-26, § 88 fastställt kommunens barn- och skolplan – ”Kompassen” – plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, upprättas en årlig verksamhetsplan där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 45 beslutat att ärendet lyfts i nämndens grupper den 4 september 2000.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden har 2000-09-04, § 89 beslutat att återremittera ärendet till den 2 oktober 2000 då nämnden presenterar sina prioriteringar för år 2001.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutar

att efter diskussion i arbetsutskottet arbetar förvaltningen fram förslag till verksamhetsplan 2001.

__________

Bsau § 60 Dnr 99/172 610

Ansökan om bidrag till projekt inom etik och moral, Lännaenheten

Lännaenheten anhåller i skrivelse om bidrag till projekt inom etik och moral. Projektet startade utifrån en gemensam oro bland föräldrarna över händelser som inträffat och som påverkade skolans stämning negativt.

Lösningen på problemet blev könsindelade samtalsgrupper där samtalet främst skulle styras av elevgruppens behov. Projektet har bedrivits varannan vecka på tid för elevens val. Utvärdering av samtalsgrupperna har genomförts liksom diskussioner kring framtida planering. Personalen fann då att projektet drevs utifrån personliga yrkeserfarenheter, entusiasm och engagemang, men att detta i längden inte skulle räcka för att fortsätta att ha den höga kvalitet som önskades. Projektets upplägg beskrivs i enhetens skrivelse.

Personalen avser att med detta projekt kunna öka den positiva kommunikationen och respekten bland eleverna och även ge dem en större självkännedom och ett ökat självförtroende. 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlag.

__________

Bsau § 61

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag, Centralskolan

Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlag.

__________

Bsau § 62 Dnr 00/268 623

Skolskjutsar – ny upphandling

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 27 att teckna nu gällande avtal avseende skolskjutsar. Avtalet gäller under tre år fr o m den 1 juli 1997 och kan därefter förlängas med ett år om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig. Avtalet kan endast förlängas en gång.

Au 2/12 Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 94 beslutat att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 december 1999 undersöka möjligheterna att säga upp nuvarande avtal och genomföra ny upphandling den 1 juli 2000, samt om extern konsult behöver anlitas.

BSN 16/12 Ny upphandling av skolskjutsar till den 1 juli 2000 är ej möjlig att genomföra pga tidsbrist. Förhandlingar kommer att påbörjas med kommunens ledningskontor under vecka 51. Barn- och skolnämnden har 1999-12-16, § 150 beslutat att återremittera ärendet tills kompletterande uppgifter kan presenteras.

Au 8/5 Ekonomisekreteraren och skolkonsulenten har vid arbetsutskottets planeringssammanträde informerat om arbetet med ny upphandling av skolskjutsar och meddelat att två representanter från nämnden bör ingå i arbetsgruppen.
Arbetsutskottet har 2000-05-08, § 26 behandlat ärendet.

BSN 22/5 Barn- och skolnämnden har 2000-05-22, § 59 beslutat att utse Olle Jansson (s) och Göran Pettersson (m) att ingå i arbetsgruppen för ny upphandling av skolskjutsar.

Au 21/8 Ekonomichefen redogör för arbetsmaterialet angående förfrågningsunderlag till ny skolskjutsupphandling, vilket kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 4 september. Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 57 behandlat ärendet.

BSN 4/9 Den externt anlitade konsulten och förvaltningens skolkonsulent redogör för tankar kring anbudsinfordran för skolskjutsar och det föreliggande förslaget till förfrågningsunderlag daterat 2000-08-30. 

Barn- och skolnämnden har 2000-09-04, § 100 beslutat att bemyndiga arbets-utskottet att å nämndens vägnar pröva och godkänna upprättat förfrågnings-underlag avseende skolskjuts och turbundna resor.Bsau § 62 forts 

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 25 september 2000 för komplettering av beslutsunderlag.

__________

Bsau § 63 Dnr 98/046 718

Godkännande av taxa/föräldraavgift Montessoriföreningen Grossgärdet

Förvaltningschefen har i delegationsbeslut 2000-01-31 beslutat om godkännande och bidragsberättigande av Montessoriföreningen Grossgärdet. 

Montessoriföreningen Grossgärdet avser att använda sig av en enhetstaxa som även omfattar en avgift som uttas om barn lämnas/hämtas före/efter en viss tid.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2000-06-29 barn- och skolnämnden besluta att godkänna Montessoriföreningen Grossgärdets föräldraavgift då den ej oskäligt avviker från kommunens taxa. 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

__________

Bsau § 64 Dnr 98/025 718

Godkännande av taxa/föräldraavgift Montessoriförskolan Bambino

Montessoriförskolan Bambino meddelar i skrivelse att de avser att ändra sin nuvarande månadsavgift som bygger på antalet närvarotimmar till en enhetstaxa. Enhetstaxan innebär en avgift på 1500 kr per månad för det första barnet och 800 kr per syskon. Vid arbetslöshet gäller 15 timmars närvaro per vecka och halv avgift.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-08-24.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna Montessoriförskolan Bambinos förändring av taxa/föräldra-avgift från tariffsystem till enhetstaxa då den ej oskäligt avviker från kommunens.

__________

Bsau § 65 Dnr 99/464 710

Projekt Familjecenter – utvärdering

1997 startades diskussioner mellan Norrtälje kommun och Landstinget om en gemensam satsning på barn och familjer. Ett organiserat förebyggande arbete och en samordning av befintliga resurser för att så tidigt som möjligt nå familjer med behov av stöd behövdes.

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-05-21, § 70 bland annat att projektet Familjecenter påbörjas hösten 1999, att utvärdering av projektet redovisas vid nämndens sammanträde i april 2000, samt att efter denna utvärdering tas ställning till fortsatt verksamhet med sikte att påbörja ytterligare projekt år 2000 att genomföras i kommunen inom en treårsperiod.

Au 5/6 Projektledare Charlotte S Grape redogör för utvärderingen av Familjecenters verksamhet i enlighet med skrivelse 2000-05-26. 

Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 38 beslutat att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde i augusti för vidare beslut efter det att representanter från deltagande organisationer träffats på Familjecenter.

Au 21/8 Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 50 beslutat att återremittera ärendet för ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare diskussion med representanter för de olika organisationerna som ingår i projekt Familjecenter.

__________

Bsau § 66 Dnr 99/465 611

Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen

Au 21/8 Barn- och skolnämnden beslutade 1996-04-18, § 45 att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen, samt att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till komplettering av den nuvarande skolorganisationen i syfte att utöka antalet sammanhållna grundskolor.

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-10-17, § 122 att uppdra till förvaltningen att i samråd med enhetsråden arbeta fram förslag till

- kompletta grundskolor i en och samma enhet
- komplettering av vissa skolor vad avser skolorganisationen att omfatta
så stor del som möjligt av grundskolan,
- en fördjupad samverkan mellan två eller flera enheter där eleverna från ena 
enheten fullgör sin skolgång i den andra 

Arbetet med planering, information och genomförande av kompletta grundskolor har därefter pågått kontinuerligt. Några av förvaltningens enheter har nu inkommit med ansökningar om start av nya 7-9-enheter. 

Diskussion har förts i nämndens arbetsutskott kring en eventuell utökning av 7-9-enheter, och ärendet lyfts för fortsatt diskussion vid nämndens sammanträde den 4 september.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 48 föreslagit nämnden besluta att någon utökning med 7-9-enheter ej kan äga rum innevarande år, samt att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för framtida utbyggnad av 0-9-enheter.

BSN 4/9 Förvaltningens förslag till beslut 2000-08-31 föreligger. 

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 92 att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 2 oktober 2000 efter ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 25 september 2000 för komplettering av ekonomisk redovisning.

__________

Bsau § 67 

Centralskolans ombyggnad, etapp II

Ombyggnad etapp I

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-05-28, § 70 i politiska direktiv för Centralskolan, Hallstavik, att en samlad lösning skall göras för matsal/ mötessalar, samt att slöjdsalar och tekniksal skall rymmas i den stora skolbyggnaden så att atriumhuset kan friläggas.

I tekniska kontorets skrivelse 2000-01-31 inklusive investeringsunderlag 2000-01-28 föreslås att en ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad utföres som en första etapp i ombyggnaden av Centralskolan. Åtgärder för etapp I framgår av skrivelsen.

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2000-02-07, § 11 behandlat ärendet.

BSN 23/2 Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-11.

Barn- och skolnämnden har 2000-02-23, § 19 beslutat att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp I på Centralskolan, Hallstavik.

Ombyggnad etapp II

Au 21/8 Förvaltningschefen redogör för dagsläget för ombyggnaden av Centralskolan etapp II. Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 49 beslutat att återremittera ärendet med anledning av att ytterligare beredning krävs. 

Au 18/9 Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet med ombyggnaden av Centralskolan, Rånäsenheten och Väddö sporthall.

Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporten.

__________

Bsau § 68 Dnr 99/471 622

Riktlinjer för kommunens barnomsorg och grundskolor vid special- och
alternativkost

I ”Kompassen” – Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet – framgår det att enligt åtgärder beslutade av barn- och skolnämnden skall skollunchen ge en tredjedel av det dagliga näringsbehovet. 

Då det i Norrtälje kommun finns många barn och elever som av olika skäl inte kan äta den ordinarie maten behövs special- och alternativkost. Rektorer och ansvariga för skolköken känner en osäkerhet i hur de skall bemöta kraven då barnen/eleverna inte kan äta den ordinarie maten. 

Förvaltningen presenterar i skrivelse 2000-09-05 förslag till informationsmaterial till föräldrar, och riktlinjer för kommunens barnomsorg och grundskola vid special- och alternativkost.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta föreliggande riktlinjer för kommunens barnomsorg och grund-
skolor vid special- och alternativkost.

__________

Bsau § 69 Dnr 98/579 717

Nytt dagbarnvårdaravtal

Au 10/1 Förvaltningen fick hösten 1998 i uppdrag av dåvarande nämnd att se över eventuell förändring av dagbarnvårdaravtalet, vilket gäller t o m 2001-03-31. 
Nuvarande nämnd har uppdragit till förvaltningen att presentera förslag till nytt dagbarnvårdaravtal. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-12-27.

Arbetsutskottet har 1999-01-10, § 6 beslutat att uppdra till förvaltningen att kontakta Kommunal för inhämtande av deras synpunkter, samt att arbetsutskottets ledamöter kontaktar förhandlingsdelegationen, varefter diskussion 
sker vid nämndens sammanträde den 24 januari 2000.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-01-10.

Au 6/3 Arbetsutskottet har 2000-03-06, § 14 behandlat ärendet.

BSN 20/3 Barn- och skolnämnden har 2000-03-20, § 30 beslutat 
att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare 
arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,
att anta förslag till processbeskrivning, 
att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01, samt
att en första presentation av förslaget ges vid nämndens sammanträde den 4 september 2000.

Au 21/8 Personalsamordnaren redogör för förslag till lokal överenskommelse om anställningsvillkor för dagbarnvårdare i Norrtälje kommun. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2000-08-21 barn- och skolnämnden besluta
att anta förslaget till nytt dagbarnvårdaravtal 2000-08-18 för vidare beslut i förhandlingsdelegationen,
att rektorerna gemensamt i distrikten inventerar grupplokaler och tar fram ev åtgärdsplan för att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler, som är en förutsättning för att genomföra det nya avtalet.

Barn- och skolnämnden föreslås dessutom att ge i uppdrag till förvaltningen
att ta fram förslag till förändring om omkostnadsersättningen,
att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för familjedaghem,
att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för barnomsorg i 
Norrtälje kommun.


Bsau § 69 forts

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 52 beslutat att hänskjuta ärendet till nämnden för ställningstagande med anledning av att beslutsunderlaget presenterades vid sittande arbetsutskott.

BSN 4/9 Personalsamordnaren redogör för föreliggande förslag 2000-08-21 till lokal överenskommelse om anställningsvillkor för dagbarnvårdare i Norrtälje kommun. 

Barn- och skolnämnden har 2000-09-04, § 95 beslutat att tacka för rapporten samt att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 2 oktober 2000 efter ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

Au 18/9 Arbetsutskottet diskuterar ärendet med projektledare Charlotte S Grape. 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

__________


Bsau § 70 Dnr 00/225 610 
Ordningsregler för politisk information i grundskolan

Au 21/8 Gymnasieskolan och olika grundskolor har rapporterat problem med att nazistisk, rasistisk propaganda delats ut i elevskåp och på annat sätt spritts i skolorna i sådan omfattning att personalen uppfattar det som ett allt större problem. 

Norrtälje kommun har uppmärksammat ytterligare problem med antidemokratiska grupperingar och har startat ett projekt för att se över vilka åtgärder som kan vidtas mot detta. Gruppen, med arbetsnamnet Gerda, är sammansatt av representanter från näringslivet, kyrkan, polisen, föreningslivet samt olika kommunala företrädare från olika förvaltningar.

Sveriges grundlagar ger rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet, vilket begränsar kommunens möjligheter att förbjuda t ex Sverigedemokraternas propaganda eller just deras möten. Det skulle strida mot likställighetsprincipen.

För att möjliggöra spridandet av propagandamaterial i ordnade former är det viktigt att nämnden ställer sig bakom ett sådant beslut då det är en principiell fråga som även innebär en begränsning av tidigare gällande beslut.

Ordningsreglerna enligt skrivelse 2000-07-26 innebär i korthet att det är tillåtet att sprida politisk information i samband med allmänna val. Däremellan tillåts endast sådan information som ett led i skolans pedagogiska arbete, och på initiativ från skolan/personalen själv. Endast den som har registrerat ett politiskt parti har rätt att lämna informationen. Rektorerna tillstyrker förslaget till ordningsregler.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-07-26.
Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 56 behandlat ärendet.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden har 2000-09-04, § 99 beslutat att delegera till arbetsutskottet att göra en avstämning med utbildningsnämnden innan beslut fattas i barn- och skolnämnden.

Au 18/9 Ordföranden informerar att ärendet har remitterats till demokratiberedningen för synpunkter.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för inväntande av demokratiberedningens 
yttrande.