Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2000-10-09


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande IngaBrita Mörch
Christina Pettersson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl


Övriga deltagande Britt-Marie Hedlund, t f förvaltningschef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-10-16


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 74-75
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-10-09

Datum för 2000-10-17 Datum för 2000-11-07
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 74 Månatlig budget- och verksamhetsrapport – inköpsstopp

§ 75 Uppdrag till förvaltningen

__________

Bsau § 74

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Ekonomichefen redogör muntligt för aktuellt budgetläge, vilket visar på ett underskott på 2,7 mkr.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-10-02, § 108 att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om inköpsstopp för barn- och skolförvaltningen.

Arbetsutskottet beslutar

att inköpsstopp skall gälla med omedelbar verkan och fram till dess att samråd skett med förvaltningens rektorer, varefter beslutet eventuellt kan omprövas.

Reservation

Christina Pettersson (s) reserverar sig mot beslutet.

__________

Bsau § 75

Uppdrag till förvaltningen

Stimulansplatser

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att ta fram kostnader för stimulansplatser 
där motivet är föräldrarnas valfrihet kring föräldraledighet och ej ren stimulansplats, samt

att ärendet redovisas vid arbetsutskott den 20 november 2000. 


Differentierat öppethållande på förskolor

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att undersöka behovet och spridningen av 
öppethållande på förskolor före kl 07.00 och efter kl 18.00, samt

att ärendet redovisas vid arbetsutskott den 20 november 2000. 

__________