Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämndens arbetsutskott    2000-12-18


Plats och tid   Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
        Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande      

IngaBrita Mörch
        Christina Pettersson
        Ulla-Britt Pettersson
        Patrik Dahl
        Leif Glavstedt


Övriga deltagande       

Gösta Högberg, förvaltningschef
        Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
        Arne Appel, ekonomichef
        Anne Josefsson, sekreterare
    
        

        


Utses att justera       Christina Pettersson

Justeringens    Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid   2001-01-08
        

Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer  94-97
                               Anne Josefsson
        
        Ordförande  ........................................................................
                               IngaBrita Mörch/Patrik Dahll
        
        Justerande   ..................................................................................................................
                               Christina Pettersson


               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
    Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum         2000-12-18

Datum för       2001-01-09            Datum för             2001-01-30
anslags uppsättande     
               anslags nedtagande    

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje
  


Underskrift     .................................................................

         Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

        § 94          Månatlig budget- och verksamhetsrapport

        § 95          Bemanning på kommunalt drivna förskolor

        § 96          Ordningsregler för politisk information i grundskolan

        § 97          Redovisning av uppdrag från nämnden

        __________

        Bsau § 94

        Månatlig budget- och verksamhetsrapport

        Arbetsutskottet beslutar

        att           rapport lämnas direkt på nämndens sammanträde den 8 januari 2001.

        __________

        Bsau § 95

        Bemanning på kommunalt drivna förskolor

        Vid en mindre enhet kan antalet barn minska så att förskolan inte har någon realistisk möjlighet att få ihop ett fungerande schema som täcker bemanningen vid ett öppethållande på 12 timmar.

        Barn- och skolnämnden behöver fastställa en lägsta nivå för antalet anställda vid en förskola, samt principer för hur denna nivå skall tillämpas. Förvaltningen redogör i skrivelse för kvoter som tillämpats under år 2000, samt ger förslag på rutin vid tillämpning av miniminivån.

        Arbetsutskottets förslag till beslut

        Barn- och skolnämnden beslutar

        att    följande kvoter skall tillämpas vid beräkning av antalet årsarbetare  vid förskolorna under år 2001:

               Kök    Antal avdelningar      Antal årsarbetare
                             1-2    0,50
                             3      0,75
                             4      1,00
                             5      1,25
               
               Avdelning      Antal årsarbetare per plats:   0,164

        
               Förutsättningar

               *      Vid fördelning av budget räknas barn under 3 år som 1,5 plats
               *      Fördelningen av budget justeras 15/1, 1/3, 1/9 och 1/11
               *      Om platsantalet vid något räkningstillfälle understiger 19 skall
                      antalet årsarbetare justeras så att lägsta antalet avdelningspersonal
                      uppgår till 3,11
               *      När miniminivån tillämpas skall rapport lämnas vid nämndens
                      nästkommande sammanträde, samt blankett tillställas rektor för
                      ifyllande av åtgärdsprogram, vilket tillsammans med övriga fakta
                      utgör nämndens beslutsunderlag.

        __________

        Bsau § 96             Dnr 00/225 610               
        Ordningsregler för politisk information i grundskolan

Au 21/8 Gymnasieskolan och olika grundskolor har rapporterat problem med att nazistisk, rasistisk propaganda delats ut i elevskåp och på annat sätt spritts i skolorna i sådan omfattning att personalen uppfattar det som ett allt större problem.

        Norrtälje kommun har uppmärksammat ytterligare problem med antidemokratiska grupperingar och har startat ett projekt för att se över vilka åtgärder som kan vidtas mot detta. Gruppen, med arbetsnamnet Gerda, är sammansatt av representanter från näringslivet, kyrkan, polisen, föreningslivet samt olika kommunala företrädare från olika förvaltningar.

        Sveriges grundlagar ger rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet, vilket begränsar kommunens möjligheter att förbjuda t ex Sverigedemokraternas propaganda eller just deras möten. Det skulle strida mot likställighetsprincipen.

        För att möjliggöra spridandet av propagandamaterial i ordnade former är det viktigt att nämnden ställer sig bakom ett sådant beslut då det är en principiell fråga som även innebär en begränsning av tidigare gällande beslut.

        Ordningsreglerna enligt skrivelse 2000-07-26 innebär i korthet att det är tillåtet att sprida politisk information i samband med allmänna val. Däremellan tillåts endast sådan information som ett led i skolans pedagogiska arbete, och på initiativ från skolan/personalen själv. Endast den som har registrerat ett politiskt parti har rätt att lämna informationen. Rektorerna tillstyrker förslaget till ordningsregler.

        Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-07-26.
        Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 56 behandlat ärendet.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 99 att delegera till arbetsutskottet att göra en avstämning med utbildningsnämnden innan beslut fattas i barn- och skolnämnden.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 70 att återremittera ärendet för inväntande av demokratiberedningens yttrande.

Au 18/12        Arbetsutskottets förslag till beslut

        Barn- och skolnämnden beslutar

        Bsau § 96 forts

        att    anta ordningsregler för politisk information och spridande av politiskt material i grundskolan i enlighet med reviderat förslag 2000-12-05.

        __________

        Bsau § 97

        Redovisning av uppdrag från nämnden

        Förvaltningen har 2000-10-09, § 75 samt 2000-09-04, § 94 fått i uppdrag att vid nämndens sammanträde den 8 januari 2001 ta fram uppgifter kring

        -      Kostnader för stimulansplatser
        -      Differentierat öppethållande på förskolor
        -      Förtydligande av riktlinjer för enskild barnomsorg

        Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningen redovisning enligt skrivelse 2000-12-05 kring förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga. Samma redovisning kommer att lämnas till nämnden den 8 januari 2001. Ärendet tas upp för beslut vid nämndens sammanträde i februari.

        Arbetsutskottet beslutar

        att    tacka för rapporten.

        _________