Au  2001-01-22


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Christina Pettersson § 3-11
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Leif GlavstedtÖvriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-01-29


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-11
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2001-01-22

Datum för 2001-01-30 Datum för 2001-02-20
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Godkännande av fritidsverksamhet i enskild bidragsfinansierad form, kooperativet Småfolket

§ 2 Centralskolans byggnation etapp II

§ 3 Investeringar i fasta anläggningar år 2001

§ 4 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 5 Preliminärt bokslut 2000

§ 6 Internfördelad budget 2001

§ 7 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget

§ 8 Skolskjutsar – ny upphandling

§ 9 Redovisning av uppdrag, kostnader för stimulansplatser

§ 10 Delegationsordning för barn- och skolnämnden, rapport

§ 11 Alkoholpolitiskt program i Norrtälje kommun, revidering

__________

Bsau § 1 Dnr BSN 98-330 718

Godkännande av fritidsverksamhet i enskild bidragsfinansierad form, kooperativet Småfolket

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att bifalla Småfolkets begäran om att få öppna fritidshem under förutsättning att tänkta lokaler (övervåning på befintlig förskola) är godkända av räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, samt att föreningen uppvisar bygglovsbeslut,

att när ovanstående krav är uppfyllda Småfolkets ek förening har rätt att erhålla bidrag för de barn som är inskrivna i verksamheten,

att fem barn som sedan tidigare har fritidshemsplacering på Småfolket har kvar sin placering under renoveringstiden i befintliga och godkända förskolelokaler och att Småfolket erhåller bidrag för dessa.

Underlag för beslut

Förskolan Småfolkets ansökan 2000-12-06
Förvaltningens förslag till beslut 2000-12-14

Bakgrund

Småfolkets ek förening har sedan ca ett år drivit enskild förskoleverksamhet. De har nu för avsikt att renovera övervåningen och driva fritidsverksamhet med ca 15 fritidshemsplatser. Småfolket avser att även på fritidshemmet ha en föräldraavgift i enlighet med kommunens. Ansökan föreligger i skrivelse 2000-12-06.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-12-14.

__________
Bsau § 2 Dnr BSN 99-203 026

Centralskolans byggnation etapp II

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 29 januari 2001 med anledning av att beslutsunderlag presenterades vid sittande sammanträde.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-05-28, § 70 i politiska direktiv för Centralskolan, Hallstavik, att en samlad lösning skall göras för matsal/ mötessalar, samt att slöjdsalar och tekniksal skall rymmas i den stora skolbyggnaden så att atriumhuset kan friläggas.

Tekniska kontorets skrivelse 2000-01-31 inklusive investeringsunderlag 2000-01-28 föreslår att en ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad utföres som en första etapp i ombyggnaden av Centralskolan.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-02-23, § 19 att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp I på Centralskolan, Hallstavik.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2000-08-21 redogjorde förvaltningschefen för dagsläget för ombyggnaden av Centralskolan etapp II. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning.

Politikerberedning

Au 20/11 Arbetsutskottet beslutade 2000-11-20, § 88 att hänskjuta ärendet till nämnden den 4 december 2000 då beslutsunderlag saknades.

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-12-04, § 144 att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 18 december 2000 med anledning av att beslutsunderlag från tekniska kontoret ej presenterats.

Au 18/12 Beslutsunderlag hade ej inkommit varför ärendet utgick ur dagordningen.


Bsau § 2 forts

Beslutande sammanträde

Au 22/1 Tekniska kontorets projektbeskrivning 2001-01-22 inklusive ritningar för Centralskolans ombyggnation etapp II presenteras av förvaltningschefen.
__________
Bsau § 3 Dnr BSN 00-004 291

Investeringar i fasta anläggningar år 2001

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

föreslå kommunstyrelsen besluta

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag enligt redovisning om 3300 tkr för önskemål om förändringar föranledda av verksamhetsförändringar,

att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut 2001-01-09

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1998-12-21 att införa ny rutin för investeringar enligt förslag från ledningskontoret 1998-12-09 med start 1999-01-01.

Rutinen innebär i princip att investeringar föranledda av tekniskt behov prioriteras och beslutas av tekniska nämnden. Detta kan ske fortlöpande under året så snart behov uppstår och beslutsunderlag föreligger.

För investeringar föranledda av verksamhetsförändring inom barn- och skolnämndens område prioriteras och fattas beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på investeringsönskemålets omfattning. Även detta kan ske fortlöpande under året.

I tekniska kontorets verksamhet med utförande av investeringar i fasta anläggningar ingår ett antal verksamhetsområden där investeringsanslag beviljats med nivå för respektive område för att tillmötesgå behov som återkommer varje år, eller mindre förändringsbehov som uppkommer och behöver utföras under året. Den nya rutinen för investeringar medger kommunstyrelsen att bevilja anslag på detta sätt och lämpligen sker det inför varje nytt verksamhetsår.Bsau § 3 forts

Tjänstemannaberedning

Barn- och skolförvaltningen har i samråd med tekniska kontoret bedömt vilka områden som bör ingå i 2001 års prioriteringar. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen i skrivelse 2001-01-09 bevilja anslag enligt nedan:

Verksamhet Belopp tkr Område
Ombyggnader/förändringar 2000 Barn- och skolnämnden
Utredningar 800 Barn- och skolnämnden
Ventilation, larm, kök 500 Barn- och skolnämnden

Summa 3300 tkr

Beslutande sammanträde

Au 22/1 Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________Bsau § 4

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör muntligt för det aktuella budgetläget. Skriftlig rapport lämnas vid nämndens sammanträde den 12 februari 2001.

__________
Bsau § 5

Preliminärt bokslut 2000

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 12 februari 2001 med anledning av att beslutsunderlag ej kunnat färdigställas.

__________
Bsau § 6

Internfördelad budget 2001

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde

Au 22/1 Ekonomichefen redogör för det pågående arbetet med internfördelning av budget 2001. Skriftlig rapport lämnas vid nämndens sammanträde den 12 februari 2001.

__________


Bsau § 7

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 12 februari 2001 med anledning av att förteckning över beslutsattestanter och ersättare ej kunnat färdigställas till dagens sammanträde.

Beslutande sammanträde

Au 22/1 Ekonomichefen redogör för ärendet som föranletts av en ändring av förvaltningens kontoplaner. Någon principförändring har dock ej skett. Beslutsunderlag presenteras vid nämndens sammanträde den 12 februari 2001.

__________


Bsau § 8 Dnr BSN 00-268 623

Skolskjutsar – ny upphandling

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att med anledning av ärendets art hänskjuta detsamma till nämnden för beslut den 12 februari 2001.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 27 att teckna nu gällande avtal avseende skolskjutsar. Avtalets giltighetstid är tre år fr o m den 1 juli 1997 med möjlighet till förlängning ett år om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig. Avtalet kan endast förlängas en gång.

Tjänstemannaberedning

Den nya upphandlingen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av två representanter från nämnden, ekonomichef och skolkonsulent från barn- och skolförvaltningen, en upphandlare från servicekontorets upphandlingsenhet, samt externt anlitad konsult.

Upprättat förfrågningsunderlag avseende skolskjuts och turbundna resor presenterades vid arbetsutskottets sammanträde 2000-09-25.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet beslutade 1999-12-02, § 94 att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna att säga upp nuvarande avtal och genomföra ny upphandling den 1 juli 2000, samt om extern konsult behövde anlitas.

BSN 16/12 Vid nämndsammanträde den 16 december 1999 informerade förvaltningen att ny upphandling av skolskjutsar till den 1 juli 2000 ej var möjlig att genomföra
på grund av tidsbrist. Förhandlingar påbörjades med kommunens ledningskontor vecka 51. Barn- och skolnämnden beslutade 1999-12-16, § 150 att återremittera ärendet tills kompletterande uppgifter kan presenteras.

Au 8/5 Ekonomisekreteraren och skolkonsulenten informerade vid arbetsutskottets planeringssammanträde den 8 maj 2000 om arbetet med ny upphandling av

Bsau § 8 forts

skolskjutsar och meddelade att två representanter från nämnden borde ingå i arbetsgruppen. Arbetsutskottet har 2000-05-08, § 26 behandlat ärendet.

BSN 22/5 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-05-22, § 59 att utse Olle Jansson (s) och Göran Pettersson (m) att ingå i arbetsgruppen för ny upphandling av skolskjutsar.

Au 21/8 Ekonomichefen redogjorde den 21 augusti 2000 för arbetsmaterialet angående förfrågningsunderlag till ny skolskjutsupphandling att presenteras vid nämndens sammanträde den 4 september. Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-08-21, § 57.

BSN 4/9 Den externt anlitade konsulten och förvaltningens skolkonsulent redogjorde den 4 september 2000 för tankar kring anbudsinfordran för skolskjutsar och det föreliggande förslaget till förfrågningsunderlag daterat 2000-08-30.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 100 att bemyndiga arbets-utskottet att å nämndens vägnar pröva och godkänna upprättat förfrågnings-underlag avseende skolskjuts och turbundna resor.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 62 att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 25 september 2000 för komplettering av beslutsunderlag.

Au 25/9 Henning Rickardsson från upphandlingsenheten, skolkonsulent Agneta Hedlundh och Olle Jansson (s) redogjorde för diskussion som förts angående avtalsperiodens omfattning.

Arbetsutskottet beslutade 2000-09-25, § 71 att godkänna upprättat förfrågningsunderlag avseende skolskjuts och turbundna resor förutom föreslagen avtalsperiod, vilken ändras till att gälla tre år med möjlighet till tre års förlängning.

BSN 2/10 Ordföranden redogjorde 2000-10-02 för arbetsutskottets beslut om godkännande av förfrågningsunderlag och avtalsperiod för skolskjutsar.

Beslutande sammanträde

Au 22/1 Ekonomichefen och skolkonsulenten redogör för det pågående upphandlingsarbetet. Beslutsunderlag presenteras vid nämndens sammanträde den 12 februari 2001.
__________

Bsau § 9

Redovisning av uppdrag, kostnader för stimulansplatser

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att barn i åldern 1-5 år i Norrtälje kommun fr o m 2001-07-01 skall ha rätt att behålla barnomsorg 15 timmar per vecka vid syskons födelse,

att föräldrarna skall betala fastställd taxa för barnomsorgen.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2000-12-05

Bakgrund

Förvaltningen fick 2000-10-09, § 75 i uppdrag av arbetsutskottet att ta fram uppgifter kring kostnader för stimulansplatser.

I Norrtälje kommun får barn som är inskrivna i barnomsorgen sluta sin placering när föräldern är föräldraledig för vård av ett nytt syskon. Barnet får behålla sin placering två månader efter syskonets födelse.

Efterfrågan från föräldrar att få behålla barnomsorg för det äldre barnet vid föräldraledighet är stor. Föräldrarna vill ej bryta upp barnets placering i den för barnet kända barngruppen och därmed mista kontakten med kamrater och personal. Föräldrarna ansöker om stimulansplats för sitt barn, varefter resurspedagogen utreder behovet och beslutar om rätt till stimulansplacering.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redovisar i skrivelse 2000-12-05 nulägesfakta och ekonomiska konsekvenser kring förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga.

Politikerberedning

Au 18/12, 22/1 Förvaltningen presenterade vid arbetsutskottets sammanträde 2000-12-18 och 2001-01-22 sin redovisning enligt ovannämnda skrivelse.
__________
Bsau § 10

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, rapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 12 februari 2001 med anledning av att delegationsförteckningen ej kunnat färdigställas till dagens sammanträde.

__________

Bsau § 11

Alkoholpolitiskt program i Norrtälje kommun, revidering

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att anta förslag till revidering av det alkoholpolitiska programmet enligt skrivelse 2001-01-17, dvs

* Skolan har det övergripande ansvaret för att elever i grundskolan får ANT-undervisning (ANT = alkohol, narkotika-tobak). Särskilda insatser bör riktas mot elever i åk 6 och 7. I arbetet bör också beaktas sambandet alkohol och trafik.

* Drogvaneundersökningar skall genomföras vartannat år i skolor år 7-9.

* Skol- och fritidspersonal skall erbjudas kontinuerlig fortbildning i drogfrågor.

* Föräldrar skall få kunskap om skolans alkohol- och drogförebyggande arbete, bland annat genom att information ges till föräldrar då deras ungdomar börjar i åk 7 och genom utskick av ”Drogpolicy för elever i grundskolan” till föräldrar vars barn börjar i åk 4.

* Vuxenvandringar skall uppmuntras och vid behov stödjas med utskick, kopiering och informationsutbyte.

* Ungdomsmottagningen och områdesgrupperna, dvs samarbetet mellan polis, socialförvaltning och barn- och skolförvaltning, är viktiga resurser i det alkohol- och drogförebyggande arbetet och i arbetet med ungdomar i riskzonen.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut 2001-01-17.

Bakgrund

Alkoholpolitiskt program för Norrtälje kommun fastställdes av kommunfullmäktige 1997-09-29, § 160.


Bsau § 11 forts

Syftet med det alkoholpolitiska programmet är
- att formulera den politiska viljan avseende alkoholfrågor i kommunen
- att vara en del av det allmänna folkhälsoarbetet i kommunen

Socialkontoret har uppmanat förvaltningscheferna i utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden att lämna förslag på eventuell revidering av programmet. Respektive nämnd ser över formuleringen kring sitt eget ansvarsområde.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till revidering av Alkoholpolitiskt program föreligger i skrivelse 2001-01-17.

__________