Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2001-01-29


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Christina Pettersson
Ulla-Britt Pettersson
Helene Thor
Leif Glavstedt


Övriga deltagande Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-02-12


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 12-14
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-01-29

Datum för 2000-02-13 Datum för 2000-03-06
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 12 Centralskolans byggnation etapp II

§ 13 Enskild undervisning i hemmet

§ 14 Barnomsorgstaxa för barn- och skolnämnden

__________

Bsau § 12 Dnr BSN 99-203 026

Centralskolans byggnation etapp II

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

föreslå kommunfullmäktige besluta

att anslå investeringsmedel om 50 800 tkr för genomförande av om- och tillbyggnadsarbeten vid Centralskolan i Hallstavik enligt redovisat program 2001-01-22,

att därutöver anslå medel om 500 tkr till verksamhetens projektledning under byggnationstiden, samt

att bevilja driftanslag för barn- och skolförvaltningen.


Underlag för beslut

Tekniska kontorets projektbeskrivning 2001-01-22
Förvaltningens förslag till beslut 2001-01-25

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-05-28, § 70 i politiska direktiv för Centralskolan, Hallstavik, att en samlad lösning skall göras för matsal/ mötessalar, samt att slöjdsalar och tekniksal skall rymmas i den stora skolbyggnaden så att atriumhuset kan friläggas. Tekniska kontorets skrivelse 2000-01-31 inklusive investeringsunderlag 2000-01-28 föreslår dock att en ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad utföres som en första etapp i ombyggnaden av Centralskolan.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-02-23, § 19 att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp I på Centralskolan, Hallstavik.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2000-08-21 redogjorde förvaltningschefen för dagsläget för ombyggnaden av Centralskolan etapp II. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning.Bsau § 12 forts

Politikerberedning

Au 20/11 Arbetsutskottet beslutade 2000-11-20, § 88 att hänskjuta ärendet till nämnden den 4 december 2000 då beslutsunderlag saknades.

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-12-04, § 144 att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 18 december 2000 med anledning av att beslutsunderlag från tekniska kontoret ej presenterats.

Au 18/12 Beslutsunderlag hade ej inkommit varför ärendet utgick ur dagordningen.

Au 22/1 Arbetsutskottet beslutade 2001-01-22, § 2 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 29 januari 2001 med anledning av att beslutsunderlag presenterades vid sittande sammanträde.

Beslutande sammanträde

Au 29/1 Tekniska kontoret har tagit fram projektbeskrivning 2001-01-22 inklusive ritningar för Centralskolans ombyggnation etapp II, som bland annat innefattar om- och tillbyggnad av stora skolbyggnaden med två huskroppar för generell lokaleffektivisering, samt anpassning till nutida arbetssätt med lärarlag och samlade arbetslagslokaler. Utförlig beskrivning av omfattningen av etapp II samt ekonomisk redovisning ges i ovannämnda projektbeskrivning.

Enligt tekniska kontorets tidplan skall tekniska nämnden och barn- och skolnämnden behandla ärendet under februari månad, samt att kommunfullmäktige fattar beslut den 26 mars 2001.

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________
Bsau § 13 Dnr BSN 01-023 606

Enskild undervisning i hemmet

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att avslå Lise och Ole Pedersens ansökan om att få undervisa sonen John i hemmet.

Underlag för beslut

Ansökan om hemundervisning 2000-11-20
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2001-01-29

Bakgrund

Lise och Ole Pedersen har i skrivelse 2000-11-20 begärt att få undervisa sin son John i hemmet. Skälen för detta är bland annat att John inte finner sig väl tillrätta i skolan (Ekebyholmsskolan) och att man förutom den teoretiska undervisningen vill fördjupa Johns kunskaper i familjens kristna tro.

Det finns ett antal rättsfall och uttalanden i propositioner och departementsutredningar angående enskild undervisning i hemmet, vilka ger en god vägledning vid bedömningen av ansökan om sådan undervisning.

Departementschefen har i propositionen 1986/87:10 uttalat att det kan finnas främst två skäl för enskild undervisning, det ena avser glesbygdsförhållanden där det finns svårigheter att ta sig till skollokal, det andra är baserat på personliga förhållanden och familjens synsätt på skolan. En bedömning måste göras i det enskilda fallet, där avgörande är om undervisningen i hemmet kan utgöra ett fullgott alternativ till den vanliga skolan.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse 2001-01-29 för förutsättningarna i det nu aktuella fallet och hänvisar vidare till rättsfall Skolverkets beslut 29 september 1998, dnr 98:514, Regeringsrättens Årsbok 1989 ref 73.

Beslutande sammanträde

Förvaltningsjuristen redogör för ärendet.
__________
Bsau § 14

Barnomsorgstaxa för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till nämnden för beslut den 12 februari 2001.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i sitt budgetbeslut 2000-11-17, § 277 enligt barn- och skolnämndens förslag att den avgiftsfria månaden i barnomsorgen skulle upphöra fr o m år 2001.

Barn- och skolnämnden ämnar fullfölja detta beslut genom att hos kommunfullmäktige hemställa om att barnomsorgstaxa debiteras per månad i enlighet med den schablon som tidigare tillämpats. Detta innebär en faktisk taxeökning med ca 9 % sedan år 1996 då taxan senast ändrades.

Av de synpunkter som framförts till förvaltningen framgår att många föräldrar har svårigheter att betala en månadsavgift i semestertid. Av den anledningen kommer möjlighet skapas för föräldrar att dela upp denna julikostnad på de fyra efterföljande månaderna.

__________