Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2001-02-19


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Christina Pettersson
Patrik Dahl
Bridget Wedberg


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-03-05


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 15-21
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-02-19

Datum för 2000-03-06 Datum för 2000-03-27
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 15 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

§ 16 Maxtaxa och allmän förskola

§ 17 Utbetalning av bidrag till enskild bidragsfinansierad verksamhet

§ 18 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, personalkooperativet Trollebo

§ 19 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 20 Internfördelad budget 2001

§ 21 Bokslut 2000

__________

Bsau § 15 Dnr 00/130 046

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att måndagen den 19 mars 2001 kommer representant från arbetsutskottet delta vid musikskoleelevernas uppspelning för uttagning av årets musikstipendiater.

Bakgrund

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990-08-13 genom en donationshandling med tillhörande statuter att förvaltas av dåvarande skolstyrelsen, nuvarande barn- och skolnämnden.

Fondens grundbelopp utgjordes av 200.000 kronor. Skolstyrelsen beslutade 1990-08-23, § 144 att förvalta fondmedlen i enlighet med donators framställda önskan. En tilläggsdonation om 25.000 kronor gjordes 1991-03-11 med syfte att skapa förutsättningar för en fullständig stipendieutdelning 1991 utan att
realvärdet av fondens grundbelopp minskades.

Lennart Bagger-Sjöbäck överlämnade personligen en tilläggsdonation om 100.000 kronor till barn- och skolnämndens arbetsutskott den 27 mars 2000.
Syftet med denna tilläggsdonation var att kompensera fonden för senare års låga räntenivå och att stärka underlaget för fondens avkastning och framtida stipendieutdelningar inom den kommunala musikskolan.

Utförliga föreskrifter och förbehåll kring donationen framgår av skrivelse 2000-03-12, PM och statuter.

Politikerberedning

BSN 17/4 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-04-17, § 51 att tacksamt mottaga den överlämnade tilläggsdonationen om 100.000 kronor, samt att förvalta medlen i enlighet med donators önskan.

Au 20/11 I skrivelse 2000-10-09 informerar Lennart Bagger-Sjöbäck att han med tanke på sin ålder bestämt sig för att avsluta sin aktiva befattning med stipendiefonden och överlämna ansvaret att förvalta stipendiefondens angelägenheter till barn- och skolnämndens arbetsutskott.

Bsau § 15 forts

Ordföranden har varit i kontakt med Lennart Bagger-Sjöbäck och på nämndens vägnar tackat för förtroendet att få förvalta fondens medel, vilket kommer att ske i enlighet med donators önskan. Kort efter detta samtal nådde oss budskapet att Lennart Bagger-Sjöbäck avlidit.

Arbetsutskottet beslutade 2000-11-20, § 89 att anslå 10.000 kronor ur nämndens konto till Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond som ett bevis på och erkänsla för dennes insatser för våra ungdomars musikliv, samt att föreslå barn- och skolnämnden godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. Barn- och skolnämnden beslutade 2000-12-04, § 138 att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

Beslutande sammanträde

Au 19/2 Ordföranden informerar att uttagning av årets musikstipendiater kommer att ske vid en uppspelning vid musikskolan den 19 mars 2001.

__________
Bsau § 16 Dnr 99/473 710

Maxtaxa och allmän förskola

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

Bakgrund

Rapporten Maxtaxa och allmän förskola (Ds 1999:53) är utarbetad av en tjänstemannagrupp inom regeringskansliet som tagit fram förslag till hur en maxtaxa inom barnomsorgen och en allmän förskola kan utformas och genomföras. Reformen innehåller tre delar:

1 Maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
2 Allmän förskola för fyra- och femåringar
3 Förskoleverksamhet för barn till arbetssökande

Norrtälje kommun, och även barn- och skolnämnden, har beretts tillfälle att lämna remissyttrande över rapporten.

Politikerberedning

BSN 24/1 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-01-24, § 5 att instämma i ledningskontorets yttrande 1999-12-08 över betänkande Maxtaxa och allmän förskola (Ds 1999:53), dock med följande justeringar:

- eventuellt ökade skolskjutskostnader bör belysas i yttrandet
- förtydligande att alternativ 1 gäller införande av allmän förskola, och
att maxtaxan är ett senare kommunalt beslut.

Protokollsanteckningar

Majoriteten önskade följande anteckning i protokollet:
”Vi känner oss tveksamma till förslaget om maxtaxa, dels beroende på att det för oss är främmande att subventionera höginkomsttagares avgifter med skattemedel, dels för att förslaget saknar styrmedel för att undvika överkonsumtion av barnomsorg genom att taxan och tiden inom barnomsorgen inte kopplas samman”.


Bsau § 16 forts

Bridget Wedberg (mp) önskade antecknat i protokollet att miljöpartiet i Norrtälje har arbetat för en inkomst- och tidsrelaterad taxa inom barnomsorgen och står fast vid att det är en bra modell.

Beslutande sammanträde

Au 19/2 Administrativa chefen redogör för det pågående arbetet med framtagning av beräkningar och antaganden kring effekter för Norrtälje kommun vid genomförande av maxtaxa. Arbetet sker i samarbete med kommunens ledningskontor.

__________

Bsau § 17 Dnr BSN 99-352 718

Utbetalning av bidrag till enskild bidragsfinansierad verksamhet

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att förändra rutinerna för utbetalning av bidrag till enskild
bidragsfinansierad verksamhet.

Arbetsutskottet beslutar dessutom

att förvaltningen vid nämndens sammanträde den 12 mars presenterar
förslag till förtydligade rutiner.


Bakgrund

Diskussion har tidigare förts i arbetsutskottet beträffande informationsutbyte och rapportering mellan de enskilda verksamheterna och kommunen. Rapporter om antal barn, hyreskostnader, elkostnader etc skall löpande lämnas till
distriktskontoren och nämndens förvaltningskontor.

Nämndens budget är ettårig och avslutas i och med bokslut. Diskussionen har åter blivit aktuell med anledning av att några verksamheter inkommit med fordringar som är tre-fyra år gamla. Det rör sig om stora summor som inte finns i innevarande års budget, och en ev utbetalning kan ge konsekvenser i förvaltningens verksamheter.

De enskilda verksamheterna har olika rutiner för rapportering till förvaltningen och de flesta sköter detta klanderfritt. Förhoppningsvis kan ett förtydligande av rutinerna innebära en förbättring för samtliga inblandade parter.

__________


Bsau § 18 Dnr BSN 00-415 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Trollebo

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen, men kommer att behandlas efter det att arbetsutskottet haft övergripande diskussion beträffande avgiftsfri månad.

__________
Bsau § 19

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utskick av beslutsunderlag görs så att materialet är arbetsutskottet tillhanda måndagen den 26 februari 2001.

__________

Bsau § 20

Internfördelad budget 2001

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utskick av beslutsunderlag görs så att materialet är arbetsutskottet tillhanda måndagen den 26 februari 2001.

_________

Bsau § 21

Bokslut 2000

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utskick av beslutsunderlag görs så att materialet är arbetsutskottet tillhanda måndagen den 26 februari 2001.

__________