Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2001-03-05 


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Christina Pettersson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl


Övriga deltagande Britt-Marie Hedlund, t f förvaltningschef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Christina Pettersson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-03-12


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 22-24 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2001-03-05

Datum för 2001-03-13 Datum för 2001-04-03
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 22 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 23 Internfördelad budget år 2001

§ 24 Bokslut 2000 

__________

Bsau § 22

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut 

Förvaltningens driftbudgetuppföljning 2001-02-23 för januari.

Bakgrund

I bilaga till skrivelse 2001-02-23 redovisas prognos för barn- och skolnämndens budget år 2001. Nämndens årsprognos utifrån tilldelad budgetram är: 
anslag 645715 tkr, årsprognos 649715 tkr, samt avvikelse -4000 tkr. 

Av punkt 2 – Specifikation till större avvikelser – framgår att budget för år 2001 kommer att överskridas med ett okänt belopp. 

Nämnden har fått kompensation med 3% för ökade löner. Löneavtalet för lärare/förskollärare kommer att kosta mer än så. Pågående förhandlingar har inte kommit så långt att det går att göra en realistisk bedömning av kostnadernas storlek. Beloppet över årsprognosen är därför enbart en markering av att ett överskridande kommer att göras. I övrigt förväntas inga avvikelser.

Med anledning av att överskridandet är okänt kan förvaltningen inte lämna några förslag till åtgärder.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 23

Internfördelad budget år 2001 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut 

Förteckning över internfördelad budget 2001.

Bakgrund

I förteckning över barn- och skolnämndens internfördelade budget för år 2001 redovisas fördelningen till centrala konton, distriktschefernas budget, grundskola, skolkök, musikskola, förskola, fritidshem, familjedaghem, fritidsgårdar, öppna förskolor, administration, fortbildning, vaktmästare, städ, verksamheter i enskild regi samt resurscenter.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 24

Bokslut 2000 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut 

Blankett nr 1 – Ekonomin i sammandrag

Bakgrund

I blankett 1 – Ekonomin i sammandrag – redovisas barn- och skolnämndens driftbudget/investeringsbudget med angivande av bokslut för år 1998-2000 och avvikelser mot budget 2000.

I blankett 2 och 3 – Årsredovisning driftbudget/investeringsbudget 2000 – är driftbudgeten och investeringsbudgeten specificerad på olika verksamheter och projekt.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________