Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2001-03-19 


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Leif Glavstedt


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Leif Glavstedt 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-04-02


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 25-28 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Leif Glavstedt


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2001-03-19

Datum för 2001-04-03 Datum för 2001-04-24
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 25 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 26 Tertialuppföljning, delårsbokslut

§ 27 Samverkansavtal mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och 
barn- och skolförvaltningen för Kärnans barn- och föräldraverksamhet

§ 28 Inköp av nötkött och livsmedel innehållande nötkött inom barn- och 
skolförvaltningens verksamheter

__________

Bsau § 25 Dnr BSN 

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för det aktuella budgetläget. Skriftlig rapport lämnas vid nämndens sammanträde den 9 april 2001.

__________

Bsau § 26

Tertialuppföljning, delårsbokslut

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas vid nämndens sammanträde den 9 april 2001 med anledning av att beslutsunderlag ej kunnat färdigställas.

__________

Bsau § 27 Dnr BSN 99-484 624

Samverkansavtal mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och barn- och skolförvaltningen för Kärnans barn- och föräldraverksamhet

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna föreliggande samverkansavtal för Kärnans barn- och 
föräldraverksamhet gällande tiden 2001-07-01--2004-06-30, samt

att bemyndiga förvaltningschefen att teckna avtalet.


Underlag för beslut 

Samverkansavtal mellan Nordöstra sjukvårdsområdet och barn- och skolförvaltningen.

Bakgrund

Kärnans barn- och föräldraverksamhet fanns tidigare inom omsorgsnämnden i landstinget som en psykiatrisk barn- och ungdomsvårdsverksamhet (PBU). 1997 lade landstinget ned alla dagbehandlingsavdelningar i länet och Norrtälje kommun övertog verksamheten fr o m 1998-01-01. Kärnan, som verksamheten kallas, lyder under Resurscenter inom barn- och skolförvaltningen.

Målsättningen med verksamheten är att främja barns utveckling genom att förebygga och behandla tidiga störningar i kontakten mellan föräldrar och barn i förskoleålder (1-6 år). Upptagningsområde är Norrtälje kommun.

Personalen hade sin anställning i den dåvarande omsorgsverksamheten, numera BUP-divisionen, verksamhetsområde Länet Nordost. Ett treårigt avtal låg till grund för den konstruktionen avseende perioden 1998-01-01--2000-12-31. Norrtälje kommun har förlängt avtalsperioden t o m 2001-06-30 för att under tiden finna en samfinansierad lösning tillsammans med NÖSO.

Föreliggande samverkansavtal för Kärnans barn- och föräldraverksamhet gäller perioden 2001-07-01--2004-06-30. Avtalet förlängs ett år i taget om inte part skriftligen säger upp avtalet tre månader i förväg.Bsau § 27 forts

Tjänstemannaberedning

Samverkansavtal för Kärnans barn- och föräldraverksamhet i Norrtälje har tagits fram av Nordöstra sjukvårdsområdet och barn- och skolförvaltningen. I avtalet beskrivs bland annat mål och genomförande, ersättningar och kostnadsfördelning samt uppföljning av överenskommelsen. 

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 28

Inköp inom barn- och skolförvaltningens verksamheter av nötkött och livsmedel innehållande nötkött 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att inköpsansvariga av livsmedel till barn- och skolförvaltningen använder sig av det utrymme som finns att hitta svenskt nötkött och produkter innehållande endast svenskt nötkött inom befintlig livsmedelsupphandling.

Underlag för beslut 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2001-02-28.

Bakgrund

Den offentliga debatten kring galna kosjukan och de nyupptäckta fallen av sjukdomen BSE och sambandet med den dödliga Creutzfeld Jakobs sjukdom har orsakat stor oro bland personal och föräldrar när det gäller användandet av utländska nötköttsprodukter.

I det nya livsmedelsavtalet som tecknades den 1 juli 2000 finns utrymme för att hitta svenskt nötkött och produkter innehållande endast svenskt nötkött. Vid valet av enbart svenska nötköttsprodukter kommer livsmedelskostnaden dock att öka då dessa produkter oftast är dyrare än importerade.

De barn och elever som helt vill undvika kött kan enligt Riktlinjer för kommunens barnomsorg och grundskola vid special- och alternativkost erhålla vegetarisk kost efter individuell överenskommelse.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens skrivelse 2001-02-28 redogör bland annat för bakgrunden till galna kosjukan, beslut om utfodring av nötkreatur, livsmedelsavtalets utbud samt befarade prisökningar på andra produkter än nötkött.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________