Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2001-04-23 


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Leif Glavstedt


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-05-07


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 29-43 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2001-04-23

Datum för 2001-05-08 Datum för 2001-05-29
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 29 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 30 Tertialuppföljning, delårsbokslut

§ 31 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget

§ 32 Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

§ 33 Skolskjutsupphandling, Rådmansö

§ 34 Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Herrängsenheten

§ 35 Ändring av riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barn-
omsorg, gällande fr o m 2001-07-01

§ 36 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, Freinetförskolan Mimer

§ 37 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, personalkooperativet Bambino

§ 38 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, personalkooperativet Vintergatan

§ 39 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, personalkooperativet Kråkbrinken

§ 40 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, föräldrakooperativet Skeppet

§ 41 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, personalkooperativet Smörblomman

§ 42 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, personalkooperativet Trollebo

§ 43 Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

__________

Bsau § 29

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 med anledning av att handlingar ej kunnat färdigställas till dagens sammanträde. 

__________

Bsau § 30

Tertialuppföljning, delårsbokslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 med anledning av att handlingar ej kunnat färdigställas till dagens sammanträde. 

__________

Bsau § 31

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2001, samt

att för nämndens samtliga konton skall ekonomichef Arne Appel, ekonomisekreterare Hans Nordström, förvaltningschef Gösta Högberg eller administrativa chefen Britt-Marie Hedlund utföra beslutsattest vid 
ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-04-10 inkl förteckning.

Bakgrund

Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente skall nämnd utse 
beslutsattestanter och ersättare för dessa.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut med attestantförteckning 2001-04-10 föreligger.

__________
Bsau § 32

Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 1999-04-26, § 88 kommunens skolplan – ”Kompassen” – plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens arbetsmaterial kring verksamhetsplan 2002 föreligger.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för det framtagna arbetsmaterialet, vilket kommer att utgöra underlag för nämndens verksamhetsplan 2002 och eventuella budget-äskanden utöver ram för år 2002. 

__________
Bsau § 33

Skolskjutsupphandling, Rådmansö

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att med anledning av ärendets art hänskjuta detsamma till nämnden för 
beslut den 14 maj 2001.

__________

Bsau § 34 Dnr 99-465 611

Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Herrängsenheten

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor samt anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos.


Protokollsanteckning

Patrik Dahl (c) önskar följande antecknat i protokollet:
Centerpartiet vill ha en redovisning av hur förvaltningens arbete fortgår med nya kompletta (0-9) grundskolor i Norrtälje distrikt I, exempelvis Frötuna inför skolstart höstterminen 2002. Det är även värdefullt om det går att redovisa motsvarande arbete i Norrtälje distrikt II och Rimbodistriktet. Redovisning önskas senast vid nämndens sammanträde den 11 juni 2001.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-04-18, § 45 att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen. 1996-10-17, § 122 fick förvaltningen i uppdrag att i samråd med enhetsråden arbeta fram förslag till

- kompletta grundskolor i en och samma enhet
- komplettering av vissa skolor vad avser skolorganisationen att omfatta
så stor del som möjligt av grundskolan,
- en fördjupad samverkan mellan två eller flera enheter där eleverna från ena 
enheten fullgör sin skolgång i den andra 

Arbetet med planering, information och genomförande av kompletta grundskolor har därefter pågått kontinuerligt. Några av förvaltningens enheter har inkommit med ansökningar om start av nya 7-9-enheter, bl a Rådmansö-, 
Frötuna- och Herrängsenheterna.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-11-06, § 126 att ge distriktschef och rektor i uppdrag att redovisa förslag till hur en 7-9-del på Herrängsenheten eventuellt kan byggas upp och att frågan skall behandlas ur ekonomisk och pedagogisk synvinkel.
Bsau § 34 forts

Tjänstemannaberedning

I skrivelse 2001-03-28 redogör distriktschefen för Häverö att vissa faktorer i den pågående utredningen omöjliggör en enskild utredning för Herrängsenheten. 

Som en del i kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 75 om en ombyggnad av Centralskolan i Hallstavik uppdrogs till barn- och skolnämnden att ge förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde till elevprognos daterad 2001-03-06.

__________

Bsau § 35 Dnr BSN 99-257 710

Ändring av riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg,
gällande fr o m 2001-07-01

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att anta nedanstående ändringar i riktlinjer i inskrivningsregler för 
placering inom barnomsorg att gälla fr o m 2001-07-01, dvs

För att ha rätt till en placering i barnomsorgsverksamheten 
skall barnets förälder/föräldrar förvärvsarbeta, vara arbetssökande och/eller studera.

Vid arbetslöshet
Barn till förälder som är arbetslös, eller blir arbetslös, har rätt till placering i barnomsorg eller skolbarnsomsorg på begränsad tid ( max 15 tim/vecka). Om föräldern börjar förvärvsarbeta eller studera utökas 
placeringen omgående för barnet efter förälderns behov.

Barnomsorg vid föräldraledighet
Barn inskrivna i skolbarnsomsorgen, vars föräldrar skall vara föräldralediga, har rätt till barnomsorg två månader efter nedkomsten. Vid flerbarnsfödsel är tiden fyra månader efter nedkomsten. Barn i åldern 1-5 år, som får syskon efter 2001-07-01, har rätt att behålla barnomsorg ( max 15 tim/vecka).

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-04-10.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 2001-02-12, § 21 att barn i åldern 1-5 år i Norrtälje kommun fr o m 2001-07-01 skall ha rätt att behålla barnomsorg 15 timmar per vecka vid syskons födelse. Föräldrarna skall betala fastställd taxa för barnomsorgen.

Från den 1 juli år 2001 införs i den allmänna förskolan rätt till förskoleverksamhet minst 3 timmar per dag, eller 15 timmar i veckan, för arbetslösas barn.


Bsau § 35 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-04-10.

__________
Bsau § 36 Dnr BSN 00-428 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, Freinetförskolan Mimer

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

Underlag för beslut 

Freinetförskolan Mimers skrivelse 2001-03-27 med bilaga
Förvaltningens skrivelse 2001-04-06

Bakgrund

Freinetförskolan Mimer anmäler i skrivelse 2001-03-27 att de fr o m juni månad 2001 ämnar göra en taxehöjning, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid 1.740 kr/mån
- upp till 25 tim/v 1.340 kr/mån
- syskon heltid 850 kr/mån
- syskon deltid 650 kr/mån 

samt att den avgiftsfria månaden under sommaren står kvar och gäller om 
barnet har en sammanhängande ledighet på tre veckor under juni, juli eller 
augusti.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-04-06. Handläggaren av ärendet gör bedömningen att förslaget om en avgiftsfri månad, förutsatt att barnet har en sammanhängande ledighet under tre veckor under juni-juli-augusti, missgynnar föräldrar som inte har möjlighet att påverka sin ledighet eller är studerande och därför måste arbeta under sommaren.

Beslutande sammanträde
Arbetsutskottet önskar fortsätta den övergripande diskussionen kring avgiftsfri månad innan beslut fattas.
__________ 
Bsau § 37 Dnr BSN 00-419 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Bambino

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.


Underlag för beslut 

Skrivelse från Montessoriförskolan Bambino
Förvaltningens skrivelse 2001-03-21

Bakgrund

Montessoriförskolan Bambino meddelar i skrivelse att de avser att fr o m juni månad höja sin taxa, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- enhetstaxa 1.855 kr/mån
- syskon 800 kr/mån
- syskon 2 500 kr/mån

Avgiften tas ut 11 månader per år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-03-21.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet önskar fortsätta den övergripande diskussionen kring avgiftsfri månad innan beslut fattas.

__________ 
Bsau § 38

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Vintergatan

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-03-01 från Vintergatans förskola
Förvaltningens skrivelse 2001-04-06

Bakgrund

Förskolan Vintergatan ansöker i skrivelse 2001-03-01 om att fr o m den 1 april höja sin taxa, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- enhetstaxa heltid 1.650 kr/mån
- syskon heltid 950 kr/mån
- deltid max 25 t/v 1.250 kr/mån
- syskon deltid 750 kr/mån

Avgiften tas ut 12 månader per år. Juli månad är avgiftsfri om barnet är ledigt minst tre veckor i juli. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-03-21. Handläggaren av ärendet gör bedömningen att förslaget att juli månad är avgiftsfri, under förutsättning att barnet är ledigt minst tre veckor i juli månad, missgynnar föräldrar som ej har möjlighet att påverka sin ledighet eller är studerande och därför måste arbeta under sommaren.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet önskar fortsätta den övergripande diskussionen kring avgiftsfri månad innan beslut fattas.
__________
Bsau § 39 Dnr BSN 00-424 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Kråkbrinken

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-02-28 från personalkooperativet Kråkbrinken
Förvaltningens skrivelse 2001-03-05

Bakgrund

Personalkooperativet Kråkbrinken ansöker i skrivelse 2001-02-28 om att få höja sin taxa fr o m den 1 maj 2001, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- enhetstaxa 1.800 kr/mån
- syskon 600 kr/mån

Avgiften tas ut 12 månader per år. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-03-05.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet önskar fortsätta den övergripande diskussionen kring avgiftsfri månad innan beslut fattas.

__________


Bsau § 40 Dnr BSN 00-414 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, föräldrakooperativet Skeppet

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-02-16 från föräldrakooperativet Skeppet
Förvaltningens skrivelse 2001-02-28

Bakgrund

Föräldrakooperativet Skeppet har för avsikt att göra en taxehöjning, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid 1.200 kr/mån
- halvtid 850 kr/mån
- syskon 600 kr/mån 
- syskon halvtid 425 kr/mån

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-02-28.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet önskar fortsätta den övergripande diskussionen kring avgiftsfri månad innan beslut fattas.

__________

Bsau § 41 Dnr BSN 00-412 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Smörblomman

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-01-31 från personalkooperativet Smörblomman
Förvaltningens skrivelse 2001-04-06

Bakgrund

Personalkooperativet Smörblomman ansöker i skrivelse 2001-01-31 om att få höja sin taxa fr o m den 1 april 2001, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid (över 25 t/v) 1.975 kr/mån
- halvtid (upp till 25 t/v) 1.525 kr/mån
- syskon 650 kr/mån

Halv avgift tas ut i juli månad.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-04-06.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet önskar fortsätta den övergripande diskussionen kring avgiftsfri månad innan beslut fattas.

__________
Bsau § 42 Dnr BSN 00-415 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Trollebo

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-01-24 från personalkooperativet Trollebo
Förvaltningens skrivelse 2001-01-31

Bakgrund

Personalkooperativet Trollebo ansökte i skrivelse 2001-01-24 om att få höja sin taxa fr o m den 1 mars 2001, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid (över 25 t/v) 2.000 kr/mån
- halvtid (upp till 25 t/v) 1.550 kr/mån
- syskon 550 kr/mån
samt avgiftsfri månad i juli.

Förvaltningens förslag till beslut förelåg i skrivelse 2001-01-31 vid arbetsutskottets sammanträde 2001-02-19. Ärendet utgick då från dagordningen med anledning av att arbetsutskottet skulle genomföra övergripande diskussion beträffande avgiftsfri månad.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 74 om den kommunala barnomsorgstaxan kan personalkooperativet Trollebos ärende åter behandlas i barn- och skolnämnden.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-01-31.
Bsau § 42 forts

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet önskar fortsätta den övergripande diskussionen kring avgiftsfri månad innan beslut fattas.

__________

Bsau § 43

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för komplettering av beslutsunderlaget.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-04-10 inklusive delegationsförteckning.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden har med anledning av den nya ledningsorganisationen givit förvaltningen i uppdrag att lägga fram förslag till reviderad delegationsordning innebärande en översyn av besluten och beslutsdelegaterna. 

Den tidigare delegationsordningen antogs 1997-12-11 § 173 med senare revidering 1999-02-18 § 19.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-04-10 för utformningen av delegationsordningen med delegations- och verkställighetsbeslut, samt vilka lagar eller avtal som styr besluten och hur dessa kan överklagas.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion om distriktschefernas, arbetsutskottets/nämndens roll vid tillsättningar av t~ex rektorer beslutar arbetsutskottet att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlaget.

__________