Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2001-05-07 


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Leif Glavstedt


Övriga deltagande Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Charlotte S Grape, förskoleansvarig
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-05-14


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 44-53 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2001-05-07

Datum för 2001-05-15 Datum för 2001-06-05
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 44 Barnkonventionen

§ 45 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, Freinetförskolan Mimer

§ 46 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, personalkooperativet Bambino

§ 47 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, personalkooperativet Vintergatan

§ 48 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, personalkooperativet Kråkbrinken

§ 49 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, föräldrakooperativet Skeppet

§ 50 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, personalkooperativet Smörblomman

§ 51 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, personalkooperativet Trollebo

§ 52 Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

§ 53 Månatlig budget- och verksamhetsrapport, samt tertialuppföljning/
delårsbokslut

__________

Bsau § 44

Barnkonventionen, rapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten, 

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till reviderad barnchecklista, samt kontakta ledningskontoret angående Barnombudsmannens uppföljning av barnkonventionens genomförande i Norrtälje kommun.

Bakgrund

Barnombudsmannen (BO) och den parlamentariska Barnkommittén har visat på behovet av en nationell strategi för hur barnkonventionen skall genomföras på alla nivåer i samhället. Regeringen har därför lagt en proposition (1997/98:182) som ger förslag på en sådan strategi för att genomföra FN:s konvention om barns rättigheter.

En av tyngdpunkterna i strategin ligger på uppdraget till kommunerna att på olika sätt visa hur barnkonventionen skall beaktas lokalt. Som delar i strategin anges bland annat:

* Kommuner och landsting bör erbjuda sin personal fortbildning om barnkonventionen
* På alla nivåer skall barnperspektivet beaktas i utredningar och i beslut
* Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur 
barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet
* Sådan uppföljning kan utgöras av t ex barnplaner, barnbilagor till 
budgeten och barnkonsekvensanalyser
* Barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och 
trafikplaneringen skall utvecklas

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-12-16, § 154 bland annat att införa enkel barnchecklista för kontroll av att barnkonventionens grundläggande artiklar beaktas vid varje ärendes beredning och inför beslut, samt att översända skrivelse till kommunstyrelsen med förslag om att kommunstyrelsen ser över möjligheterna till ett gemensamt, kommunövergripande förhållningssätt kring beaktandet av barnkonventionen i kommunens verksamhet.


Bsau § 44 forts

Beslutande sammanträde

Charlotte S Grape redogör för deltagande vid konferens angående barnkonventionen. Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till reviderad barnchecklista, samt kontakta ledningskontoret angående Barnombudsmannens uppföljning av barnkonventionens genomförande i Norrtälje kommun. Ordföranden kommer på nästa presidiemöte med de mjuka nämnderna att lyfta frågan om barnkonventionens tillämpning i Norrtälje kommun.

__________


Bsau § 45 Dnr BSN 00-428 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, Freinetförskolan Mimer

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna förskolan Mimers förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens,

att godkänna förslag till en avgiftsfri månad per år under förutsättning av sammanhållen ledighet av minst tre veckor under året.

Reservation

Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) deltar ej i beslut.


Underlag för beslut 

Freinetförskolan Mimers skrivelse 2001-03-27 med bilaga
Förvaltningens skrivelse 2001-04-06

Bakgrund

Freinetförskolan Mimer anmäler i skrivelse 2001-03-27 att de fr o m juni månad 2001 ämnar göra en taxehöjning, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid 1.740 kr/mån
- upp till 25 tim/v 1.340 kr/mån
- syskon heltid 850 kr/mån
- syskon deltid 650 kr/mån 

samt att den avgiftsfria månaden under sommaren står kvar och gäller om 
barnet har en sammanhängande ledighet på tre veckor under juni, juli eller 
augusti.
Bsau § 45 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-04-06. Handläggaren av ärendet gör bedömningen att förslaget om en avgiftsfri månad, förutsatt att barnet har en sammanhängande ledighet under tre veckor under juni-juli-augusti, missgynnar föräldrar som inte har möjlighet att påverka sin ledighet eller är studerande och därför måste arbeta under sommaren.

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 36 att återremittera ärendet till arbets-utskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

Beslutande sammanträde

Charlotte S Grape redogör för ärendet. 

__________ 

Bsau § 46 Dnr BSN 00-419 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Bambino

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna förskolan Bambinos förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Reservation

Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) deltar ej i beslut.


Underlag för beslut 

Skrivelse från Montessoriförskolan Bambino
Förvaltningens skrivelse 2001-03-21

Bakgrund

Montessoriförskolan Bambino meddelar i skrivelse att de avser att fr o m juni månad höja sin taxa, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- enhetstaxa 1.855 kr/mån
- syskon 800 kr/mån
- syskon 2 500 kr/mån

Avgiften tas ut 11 månader per år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-03-21.

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 37 att återremittera ärendet till arbets-utskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

__________
Bsau § 47 

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Vintergatan

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna förskolan Vintergatans förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens,

att godkänna förslag till en avgiftsfri månad per år under förutsättning av sammanhållen ledighet av minst tre veckor under året.

Reservation

Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) deltar ej i beslut.

Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-03-01 från Vintergatans förskola
Förvaltningens skrivelse 2001-04-06

Bakgrund

Förskolan Vintergatan ansöker i skrivelse 2001-03-01 om att fr o m den 1 april höja sin taxa, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- enhetstaxa heltid 1.650 kr/mån
- syskon heltid 950 kr/mån
- deltid max 25 t/v 1.250 kr/mån
- syskon deltid 750 kr/mån

Avgiften tas ut 12 månader per år. Juli månad är avgiftsfri om barnet är ledigt minst tre veckor i juli. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-03-21. Handläggaren av ärendet gör bedömningen att förslaget att juli månad är avgiftsfri, under förutsättning att barnet är ledigt minst tre veckor i juli månad, missgynnar föräldrar som ej har möjlighet att påverka sin ledighet eller är studerande och därför måste arbeta under sommaren.

Bsau § 47 forts

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 38 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

__________

Bsau § 48 Dnr BSN 00-424 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Kråkbrinken

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna förskolan Kråkbrinkens förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Reservation

Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) deltar ej i beslut.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-02-28 från personalkooperativet Kråkbrinken
Förvaltningens skrivelse 2001-03-05

Bakgrund

Personalkooperativet Kråkbrinken ansöker i skrivelse 2001-02-28 om att få höja sin taxa fr o m den 1 maj 2001, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- enhetstaxa 1.800 kr/mån
- syskon 600 kr/mån

Avgiften tas ut 12 månader per år. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-03-05.

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 39 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

__________
Bsau § 49 Dnr BSN 00-414 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, föräldrakooperativet Skeppet

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna förskolan Skeppets förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Reservation

Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) deltar ej i beslut.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-02-16 från föräldrakooperativet Skeppet
Förvaltningens skrivelse 2001-02-28

Bakgrund

Föräldrakooperativet Skeppet har för avsikt att göra en taxehöjning, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid 1.200 kr/mån
- halvtid 850 kr/mån
- syskon 600 kr/mån 
- syskon halvtid 425 kr/mån

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-02-28.

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 40 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.
__________
Bsau § 50 Dnr BSN 00-412 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Smörblomman

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna förskolan Smörblommans förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Reservation

Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) deltar ej i beslut.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-01-31 från personalkooperativet Smörblomman
Förvaltningens skrivelse 2001-04-06

Bakgrund

Personalkooperativet Smörblomman ansöker i skrivelse 2001-01-31 om att få höja sin taxa fr o m den 1 april 2001, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid (över 25 t/v) 1.975 kr/mån
- halvtid (upp till 25 t/v) 1.525 kr/mån
- syskon 650 kr/mån

Halv avgift tas ut i juli månad.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-04-06.

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 41 att återremittera ärendet till arbets-utskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.
__________
Bsau § 51 Dnr BSN 00-415 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Trollebo

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna förskolan Trollebos förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Reservation

Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) deltar ej i beslut.Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-01-24 från personalkooperativet Trollebo
Förvaltningens skrivelse 2001-01-31

Bakgrund

Personalkooperativet Trollebo ansökte i skrivelse 2001-01-24 om att få höja sin taxa fr o m den 1 mars 2001, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid (över 25 t/v) 2.000 kr/mån
- halvtid (upp till 25 t/v) 1.550 kr/mån
- syskon 550 kr/mån
samt avgiftsfri månad i juli.

Förvaltningens förslag till beslut förelåg i skrivelse 2001-01-31 vid arbetsutskottets sammanträde 2001-02-19. Ärendet utgick då från dagordningen med anledning av att arbetsutskottet skulle genomföra övergripande diskussion beträffande avgiftsfri månad.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 74 om den kommunala barnomsorgstaxan kan personalkooperativet Trollebos ärende åter behandlas i barn- och skolnämnden.
Bsau § 51 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-01-31.

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 42 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

__________
Bsau § 52 

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att i enlighet med kap 6 § 33 kommunallagen (1991:900) överföra beslutanderätten genom delegation till förvaltningschefen i alla beslut som markerats med ”D” i föreliggande reviderad beslutsförteckning, samt 

att ge förvaltningschefen rätt att enligt kap 6 § 37 kommunallagen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-04-10 inklusive delegationsförteckning.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden har med anledning av den nya ledningsorganisationen givit förvaltningen i uppdrag att lägga fram förslag till reviderad delegationsordning innebärande en översyn av besluten och beslutsdelegaterna. 

Den tidigare delegationsordningen antogs 1997-12-11 § 173 med senare revidering 1999-02-18 § 19.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-04-10 för utformningen av delegationsordningen med delegations- och verkställighetsbeslut, samt vilka lagar eller avtal som styr besluten och hur dessa kan överklagas.

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 43 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för komplettering av beslutsunderlaget.
Bsau § 52 forts

Beslutande sammanträde

Efter diskussion om distriktschefernas, arbetsutskottets/nämndens roll vid tillsättningar av t~ex rektorer beslutar arbetsutskottet att vissa justeringar, vilka arbetsutskottet varit enigt om, skall göras i beslutsunderlaget att presenteras vid nämndens sammanträde den 14 maj 2001.

__________


Bsau § 53

Månatlig budget- och verksamhetsrapport, samt tertialuppföljning/
delårsbokslut

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten, samt

att utförlig rapport lämnas vid nämndens sammanträde den 14 maj 2001.


Tjänstemannaberedning

Ekonomichefens arbetsmaterial kring budgetäskanden 2002 för barn- och skolnämnden föreligger.

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 29 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 med anledning av att handlingar ej kunnat färdigställas.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för insatser som måste genomföras för att kunna behålla befintlig personal och göra nödvändiga personalrekryteringar, samt bibehålla och höja kvaliteten på förvaltningens verksamheter. Insatser behöver göras både under höstterminen 2001 och år 2002.

__________