Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2001-05-28 


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-06-05


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 54-63 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2001-05-28

Datum för 2001-06-06 Datum för 2001-06-27
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 54 Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

§ 55 Genomförande av riksdagens beslut om maxtaxa avseende förskole-
verksamhet och skolbarnsomsorg i Norrtälje kommun

§ 56 Fördelning av anslag till Björkö-Arholmaenheten för personal-
resurser till grundskolan

§ 57 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 58 Ansökan om medel till projektet ”Leve Rimbo de Janeiro”

§ 59 Ansökan om resebidrag till kulturutbytesprojekt

§ 60 Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Häverödistriktet

§ 61 Motion ang införande av en schemalagd friskvårdstimme i veckan för 
elever i kommunens grundskolor och gymnasium 

§ 62 Skolskjutsupphandling, Rådmansö

§ 63 Övriga ärenden 
- Hemspråksundervisning
- Energiverket – friskola/skoldaghem
- Rektorstillsättningar

__________


Bsau § 54 Dnr BSN 01-110 044

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att ansökan om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem skall upprättas i enlighet med de tankar som redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-16,

att uppdra till ordföranden att underteckna ansökan,

att uppdra till förvaltningen att påbörja anställningar för de tjänster som avses i ansökan,

att uppdra till förvaltningen att tillskriva alternativen om att de har möjlighet att ta del av statsbidraget och att ansökan skall vara inlämnad till barn- och skolförvaltningen senast den 12 juni 2001.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 2001-05-16
Förvaltningens skrivelse 2001-05-17 till friskolorna

Bakgrund

Riksdagen har beslutat att införa ett särskilt statsbidrag riktat till skolsektorn för att öka personaltätheten. Bidraget är avsett att förbättra förutsättningarna för att höja skolans resultat i förhållande till mål uttryckta i läro- och kursplaner genom att ytterligare personal tillförs skola och fritidshem. Kommunen bestämmer själv vilka personalkategorier som medlen skall användas till.

Statsbidraget kommer stegvis att tillföras kommunerna med början hösten 2001 fram till och med hösten 2006. För varje kommun fastställer Skolverket en bidragsnorm som beräknas utifrån antalet barn och ungdomar i åldersgruppen 6-18 år i kommunen kalenderåret för aktuellt bidragsår/läsår. Ansökan skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 augusti 2001.
Bsau § 54 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-05-16 för Norrtälje kommuns framräknade bidragsbelopp och ansökningsförfarandet, samt friskolornas möjlighet att ta del av statsbidraget.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________
Bsau § 55 Dnr BSN 99-473 710

Genomförande av riksdagens beslut om maxtaxa avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Norrtälje kommun

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att tillstyrka alternativ 1 i ledningskontorets skrivelse 2001-05-07, dvs 
föreslå kommunfullmäktige besluta

- att genomföra maxtaxa i kommunen från den 1 januari 2002,
- att finansiering av reformen behandlas i budget 2002,
- att uppdra till barn- och skolnämnden att utforma ny barnomsorgstaxa
i enlighet med riksdagsbeslutet i samband med nämndens budget-
arbete för 2002,

att barn- och skolförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-23 över remissen 
skall bifogas nämndens yttrande.

Arbetsutskottet beslutar dessutom att föreslå barn- och skolnämnden besluta

att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna att utforma 
- en barnomsorgstaxa med hel- respektive halvtidsplacering, 
- en fast abonnemangsavgift och en tidsrelaterad förbrukningsavgift,
- resurstilldelning byggande på hel- respektive halvtidstilldelning


Underlag för beslut 

Remiss 2001-05-07 från ledningskontoret 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-23

Bakgrund

Rapporten Maxtaxa och allmän förskola (Ds 1999:53), som är framtagen av en tjänstemannagrupp inom regeringskansliet, är ett förslag till hur en maxtaxa inom barnomsorgen och en allmän förskola kan utformas och genomföras. 
Bsau § 55 forts

Reformen består av tre delar:
1 Maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
2 Allmän förskola för fyra- och femåringar
3 Förskoleverksamhet för barn till arbetssökande

Norrtälje kommun, och även barn- och skolnämnden, har lämnat remissyttrande över rapporten. Barn- och skolnämnden behandlade ärendet 2000-01-24, 
§ 5.

Barn- och skolnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott på remiss erhållit ledningskontorets skrivelse 2001-05-07 ang genomförande av riksdagens beslut om maxtaxa avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Norrtälje kommun. 

Beskrivningar och beräkningar har gjorts i samråd mellan barn- och skolförvaltningen och ekonomichef Gunilla Edvinsson, förutom texten under rubriken sammanfattning och bedömning, vilken har gjorts av ledningskontoret. Nämndens yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2001-09-19.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande 2001-05-23 över remissen föreligger. Förvaltningens ekonomichef påpekar i skrivelsen att ett genomförande av maxtaxan i Norrtälje kommun förutsätter att barn- och skolnämnden får fullständig kompensation för de kostnader som uppstår vid reformen. 

Ledningskontoret har i sitt yttrande inte tagit ställning till om maxtaxan skall införas eller ej då införandet bygger på politiska värderingar. Av samma skäl tar inte heller barn- och skolförvaltningen ställning.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 56 Dnr BSN 01-162 611

Fördelning av anslag till Björkö-Arholmaenheten för personalresurser 
till grundskolan

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att Björkö-Arholmaenheten, med anledning av minskat elevunderlag under
2001, i sin budget erhåller en extra tilldelning på 0,57 årsarbetare.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-05-28

Bakgrund

På Björkö-Arholmaenheten finns i grundskolan under vårterminen 2001 
25 elever i årskurs 0-3 och 13 elever i årskurs 4-6. Detta ger med gällande 
regler för resurstilldelning 2,65 årsarbetare.

Till höstterminen kommer 15 elever att vara inskrivna i årskurs 0-3 och 25 elever i årskurs 4-6. Detta ger 2,78 årsarbetare. Rektor för enheten anser inte 
att det är möjligt att lägga ett schema med denna resurstilldelning.

Tjänstemannaberedning

Ekonomichefen redogör i skrivelse 2001-05-28 för principerna för beräkning av resurstilldelning för grundskolan och en skolas minitilldelning baserat på antalet elever.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för ärendet

__________

Bsau § 57

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas vid nämndens sammanträde den 11 juni 2001 
med anledning av att beslutsunderlag ej kunnat färdigställas.

__________

Bsau § 58 Dnr BSN 01-099 044

Ansökan om medel till projektet ”Leve Rimbo de Janeiro”

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att ur nämndens utvecklingsanslag bevilja 10 000 kr till projektet ”Leve
Rimbo de Janeiro” att användas vid skolavslutningen i juni 2001, samt

att reservera 10 000 kr ur nämndens utvecklingsanslag till Brännäsgården, förutsatt att presidierna i de mjuka nämnderna gör ett gemensamt åtagande för ett evenemang i Societetsparken vid årets skolavslutning.


Underlag för beslut 

Projektgruppens ansökan 2001-03-19
Förvaltningens skrivelse 2001-05-21

Bakgrund

1999 och 2000 genomfördes ett folkhälsoarrangemang i Rimbo under mottot ”Leve Rimbo – för ett tryggare samhälle och friskare liv” med målsättningen att skapa ett optimalt evenemang för alla åldrar. 

Skolavslutningen är ett tillfälle då många, alltför unga människor, debuterar vad gäller alkohol, tobak och ibland även andra droger. I år planerar projektgruppen Leve Rimbo att med hjälp av sitt nätverk av vuxna ordna en karneval som präglas av mångfald och drogfrihet. 

Projektgruppen anhåller i skrivelse 2001-03-19 om bidrag på 10.000 kr till projektet ”Leve Rimbo de Janeiro”. Skrivelsen redogör även för arbetsgruppens organisation, syfte och målsättning, samt budget för arrangemanget.

Tjänstemannaberedning

Projektgruppens strävan är att skapa genomslagskraft och engagemang för ett tryggare samhälle och ett friskare liv för våra ungdomar. Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-05-21 barn- och skolnämnden besluta att bevilja medel till ovanstående projekt.


Bsau § 58 forts

Beslutande sammanträde

Efter diskussion kring olika evenemang vid årets skolavslutning beslutade arbetsutskottet föreslå nämnden reservera 10 000 kr ur utvecklingsanslaget till Brännäsgården, förutsatt att presidierna i de mjuka nämnderna gör ett gemensamt åtagande för ett evenemang i Societetsparken.

__________
Bsn § 59 Dnr BSN 01-103 044

Ansökan om resebidrag till kulturutbytesprojekt

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att ur nämndens utvecklingsanslag bevilja musikskolans arbetslag ”Gunnar” ett resebidrag om 1 000 kr per deltagare, dock maximalt 9 000 kr, 

att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag, avsedda att användas höstterminen 2001, som skall behandlas vid sammanträde den 8 oktober skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 september 2001, 

att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag, avsedda att användas vårterminen 2002, som skall behandlas vid sammanträde i januari 2002 skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 december 2001.

Underlag för beslut 

Arbetslagets ansökan 2001-03-23, samt förvaltningens skrivelse 2001-05-21

Bakgrund

Ett av musikskolans arbetslag har blivit inbjudet att delta vid en festival för 
musikskolor i Prato i Italien. Inbjudan kommer från Amelia Borghese, som 
arbetar inom AISM, Italiens motsvarighet till Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMOK).

Arbetslaget anhåller om resebidrag till detta kulturutbytesprojekt som äger rum den 1-3 juni i år. Pratos kommun kommer att stå för kost och logi. Arbetslaget består av nio lärare.

Tjänstemannaberedning

För att möjliggöra för musikskolan att knyta kontakter med en europeisk musikskola och att i framtiden eventuellt kunna bjuda in någon lärargrupp till Norrtälje föreslår förvaltningen i skrivelse 2001-05-21 barn- och skolnämnden besluta att bevilja medel till detta projekt, vilket även musikskolans rektor ställer sig positiv till. Resebidragets storlek föreslås till 1 000 kr per person. Summa 9 000 kr.

Bsau § 59 forts

Beslutande sammanträde

Yrkande

Ordföranden yrkar att beslut fattas kring datum för behandling av ytterligare ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag enligt nedan:

- beslut vid nämndsammanträde 2001-10-08 med sista ansökningsdag 
2001-09-01,

- beslut vid nämndsammanträde i januari 2002 med sista ansökningsdag 
2001-12-01.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och eget tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag med ordförandens tilläggsyrkande.

__________

Bsau § 60 Dnr BSN 99-465 611


Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Häverödistriktet

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att rapport ges direkt vid nämndens sammanträde den 11 juni 2001.


Bakgrund

BSN 18/4 -96 1996-04-18, § 45 beslutade barn- och skolnämnden att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen. Arbetet med planering, information och genomförande av kompletta grundskolor har därefter pågått kontinuerligt. Några av förvaltningens enheter har inkommit med ansökningar om start av nya 7-9-enheter, bl a Rådmansö-, Frötuna- och Herrängsenheterna.

BSN 6/11 -00 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-11-06, § 126 att ge distriktschef och rektor i uppdrag att redovisa förslag till hur en 7-9-del på Herrängsenheten eventuellt kan byggas upp och att frågan behandlas ur ekonomisk och pedagogisk synvinkel.

I skrivelse 2001-03-28 redogör distriktschefen för Häverö att vissa faktorer i den pågående utredningen omöjliggör en enskild utredning för Herrängsenheten. Som en del i kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 75 om en ombyggnad av Centralskolan i Hallstavik uppdrogs till barn- och skolnämnden att ge förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde.

Au 23/4 -01 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 34 att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor samt anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos.

Patrik Dahl (c) önskade vid arbetsutskottets sammanträde 2001-04-23 få 
följande antecknat i protokollet:

Centerpartiet vill ha en redovisning av hur förvaltningens arbete fortgår med nya kompletta (0-9) grundskolor i Norrtälje distrikt I, exempelvis Frötuna inför skolstart höstterminen 2002. Det är även värdefullt om det går att redovisa motsvarande arbete i Norrtälje distrikt II och Rimbodistriktet. Redovisning önskas senast vid nämndens sammanträde den 11 juni 2001.

Bsau § 60 forts

BSN 14/5 Barn- och skolnämnden beslutade 2001-05-14, § 60 att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor samt anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos, att redovisning för Häverödistriktet sker vid nämndens sammanträde den 11 juni 2001, samt att redovisning för övriga distrikt sker vid nämndens sammanträde den 10 september 2001.

___________


Bsau § 61 Dnr BSN 01-067 773

Motion ang införande av en schemalagd friskvårdstimme i veckan för 
elever i kommunens grundskolor och gymnasium

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut med anledning av att ärendet presenterades vid sittande sammanträde.

Underlag för beslut 

Utbildningsförvaltningens och barn- och skolförvaltningens gemensamma 
yttrande 2001-05-15

Bakgrund

Rubricerade motion inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-12-18 av Per Lodenius (c) och Tommy Lundqvist (c). Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna motionen till utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen för yttrande. 

I motionen anförs att många barn och ungdomar idag inte får tillräckligt med träning och motion och att allt fler varningssignaler i form av sjukdomar och skador kan relateras till detta förhållande. Problemet växer samtidigt som antalet lektioner i idrott och hälsa i de nationella kursplanerna minskar. Mot den bakgrunden föreslår motionärerna att Norrtälje kommun, som en lokal profil, inför en schemalagd friskvårdstimme utöver de ordinarie idrottslektionerna i grundskolan och gymnasiet.

Tjänstemannaberedning

Utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen redogör i gemensamt yttrande 2001-05-15 för redan pågående aktiviteter inom förvaltningarnas verksamheter och intentionerna kring ökade insatser på friskvårdsområdet.

Förvaltningarna bedömer att möjligheter finns att nå tydliga resultat med relativt måttliga ekonomiska insatser. Resurser måste dock tillföras enheterna för att ge förutsättningar för att ”motorer” kan knytas till hälsoprojektet och implementera hälsosatsningen. Resurstillskottet på grundskolan skulle stanna vid 10 tjänster och på gymnasiet behövs utökade resurser motsvarande 2,5 tjänster.

Bsau § 61 forts

De båda förvaltningarna föreslår respektive nämnd besluta att motionen bifalles och att som svar på motionen avge yttrande i enlighet med förvaltningarnas skrivelse.

__________ 

Bsau § 62 

Skolskjutsupphandling Rådmansö

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet behandlas direkt vid nämndens sammanträde den 11 juni 2001 
med anledning av att beslutsunderlag ej kunnat färdigställas då datum
för anbudsöppningen flyttats.

__________

Bsau § 63

Övriga ärenden

* Hemspråksundervisning
Diskussion förs kring förvaltningens hemspråksundervisning. Arbetsutskottet kommer att hållas informerat om fortsatt hantering av ärendet.

* Energiverket – friskola/skoldaghem
Förvaltningschefen informerar om träff med representanter från Energiverket, som hos Skolverket ansökt om start av friskola i kommunen. Arbetsutskottet beslutar att bjuda in Energiverket till planeringssammanträdet den 13 augusti 2001. 

* Rektorstillsättningar
Förvaltningschefen redogör för arbetet med tillsättning av rektorstjänster vid några av förvaltningens enheter.

__________