Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2001-09-24 


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Leif Glavstedt


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-10-08


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 86-93 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2001-09-24

Datum för 2001-10-09 Datum för 2001-10-30
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 86 Delårsbokslut 2001 

§ 87 Förslag till uppföljning av Agenda 21, remiss

§ 88 Översiktsplan för Norrtälje kommun

§ 89 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, förskolan Vildnissarna

§ 90 Intäkter i barn- och skolförvaltningens elevverksamheter

§ 91 Trafikfrågor

§ 92 Roslagsskolans musikklasser – inriktning och utveckling

§ 93 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag,
Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan

__________

Bsau § 86

Delårsbokslut 2001 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att med godkännande överlämna barn- och skolnämndens delårsbokslut 2001 till kommunfullmäktige.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-09-12
Reviderad driftbudgetuppföljning andra tertialen 2001, blankett 1 och 3
samt investeringsuppföljning andra tertialen 2001, blankett 2

Bakgrund

Enligt det av kommunstyrelsen antagna dokumentet Planering och uppföljning under år 2001 (PLUPP) skall steg 2 innehålla den totala uppföljningen av budget med all rapportering samt delårsbokslutssiffror.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-09-12 för barn- och skolnämndens delårsbokslut 2001. Skrivelsen redovisar bland annat nämndens uppdrag, organisation, styrdokument, genomförda förändringar och uppföljningar inom verksamheten, synpunkter från kunderna, samt framtida planerade förändringar.

Beslutande sammanträde

Au 24/9 Arbetsutskottet beslutar att med godkännande överlämna barn- och skolnämndens delårsbokslut 2001 till kommunfullmäktige. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad med anledning av att den skall ingå i kallelseutskick till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet kommer att behandlas på nämndens sammanträde den 8 oktober 2001.

__________


Bsau § 87

Förslag till uppföljning av Agenda 21, remiss

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 8 oktober 2001 ta fram förslag till remissvar.


Underlag för beslut 

Ledningskontorets förslag till uppföljning av Agenda 21 daterat 2001-06-27

Bakgrund 

En uppföljning av ”Lokal Agenda 21 för Norrtälje kommun” har genomförts. Uppföljningen omfattar de åtgärdsmål som finns i varje kapitel/ämnesområde. Agendan antogs av kommunfullmäktige 1996 och uppföljningen är genomförd för fyraårsperioden 1997-2000. Uppföljningen skall tills vidare ses som ett förslag.

På uppdrag av Miljörådet har förslaget sänts på remiss till förvaltningar, nämnder och kommunala bolag. Remissen skall vara kommunens ledningskontor tillhanda senast den 31 oktober 2001.

Beslutande sammanträde

Au 24/9 Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att förvaltningen till nämndens sammanträde den 8 oktober 2001 tar fram förlag till remissvar.

__________

Bsau § 88 Dnr BSN 01-183 212

Översiktsplan för Norrtälje kommun

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten och ett väl formulerat remissvar.


Underlag för beslut 

Översiktsplan för Norrtälje kommun
Förvaltningens remissvar 2001-09-12

Bakgrund

Den gällande översiktsplanen för Norrtälje kommun antogs av kommunfullmäktige 1990-09-24. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit uppdrag att planen skall revideras avseende vatten- och skärgårdsfrågor. Underlag för bedömning av vattenfrågor samt utredningen ”Skärgården – Hållbar framtid” har tagits fram inför revideringen av den kommunomfattande planen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt att utan eget ställningstagande sända ut underlaget för revideringen av kommunens översiktsplan på bred remiss. Remisstiden pågår fram till den 15 september 2001.

Remissunderlaget, som sänts ut separat till bland andra nämndens ledamöter, består av två delar: 

Övergripande strategi med sammanvägning av olika allmänna intressen, en översiktlig beskrivning av förväntade konsekvenser samt en förteckning med exempel på aktiviteter som anger hur de 15 nationella miljömålen berörs av planen. Denna del finns på kommunens hemsida, www.norrtalje.se.

Allmänna intressen med beskrivningar av olika allmänna intressen med för varje sektor angivna mål, strategier och åtgärder för framtiden. 

Efter information av planeringskontorets Åke Widman om översiktsplanen beslutade nämnden 2001-09-10, § 105 att uppdra till förvaltningen att ge synpunkter och belysa eventuella konsekvenser för förvaltningen med anledning av Norrtälje kommuns översiktsplan för 2015.

Bsau § 88 forts

Beslutande sammanträde

Au 24/9 Komplettering av samrådsförslaget för ”Översiktsplan för Norrtälje kommun” har inkommit till förvaltningen. Kompletteringen består av kapitel 6 – Ekologiskt särskilt känsliga områden, samt kapitel 9 – Energi. Remisstiden är förlängd till den 31 oktober 2001.

Förvaltningschefen redogör för förvaltningens remissvar 2001-09-12, av vilket bland annat framgår att de viktigaste konsekvenserna av översiktsplanen för barn- och skolförvaltningen är att ur planeringssynpunkt veta var en befolkningsutökning kommer att ske, ha kännedom om planen för de allmänna kommunikationerna, samt att hänsyn tas till naturintressen inom kommunen.

__________

Bsau § 89 Dnr BSN 00-429 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, förskolan Vildnissarna

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna att förskolan Vildnissarna tar halv månadsavgift under en månad i anslutning till ledighet under förutsättning att barnet är ledigt tre sammanhängande veckor under året,

att ej godkänna förslag till halv månadsavgift i juli månad under förutsättning av sammanhållen ledighet av tre veckor under juni-juli-augusti.


Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) deltar ej i beslut.

Protokollsanteckning

Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) önskar följande antecknat i protokollet:
”Eftersom vi inte kan utröna om det är en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen så deltar vi inte i beslutet.”


Underlag för beslut 

Ansökan 2001-05-04.
Förvaltningens skrivelse 2001-09-04.

Bakgrund

Förskolan Vildnissarnas ansökan 2001-05-04 innebär att föräldrar skall betala halv månadsavgift under förutsättning att barnet har en sammanhängande ledighet på tre veckor under juni, juli eller augusti.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-09-04. Handläggaren av ärendet gör bedömningen att detta missgynnar föräldrar som inte har möjlighet att påverka sin ledighet eller är studerande och därför måste arbeta under sommaren.
Bsau § 89 forts

Beslutande sammanträde

Au 24/9 Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) anmäler att de ej deltar i beslut då de inte kan utröna om detta är en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen.

__________Bsau § 90

Intäkter i barn- och skolförvaltningens elevverksamheter

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att sända förslag till Regler och riktlinjer för hantering av intäkter i barn- och skolförvaltningens elevverksamheter på remiss till förvaltningens samtliga enhetsråd och lokala styrelser, 

att det av missivbrevet skall framgå att dessa regler gäller från det att beslut har fattats i nämnden och ej retroaktivt,

att svar på remissen skall ha kommit förvaltningskontoret tillhanda senast den 1 december 2001 och presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2001. 

Underlag för beslut 

Förslag till regler och riktlinjer 2001-09-24

Bakgrund

Den förändring som grundskolan har genomgått de senaste tjugo åren, har 
bl.a. bidragit till att skolan har blivit mera öppen mot övriga samhället. Många skolor har skapat sig en egen profil, som ytterligare har medverkat till att öka öppenheten. Det förekommer också att skolor/klasser anordnar aktiviteter som medför inkomster för arrangörerna. Exempel på sådana aktiviteter kan vara uppförande av teaterpjäser eller musikteater, konserter, modevisning eller skoldans/disco. 

Barn- och skolnämnden anser att vissa regler måste finnas och följas för att denna typ av verksamhet skall kunna bedrivas så friktionsfritt som möjligt.
Beslutande sammanträde

Au 24/9 Förslag till Regler och riktlinjer för hantering av intäkter i barn- och skolförvaltningens elevverksamheter föreligger i skrivelse 2001-09-24. Förslaget kommer att sändas ut på remiss till förvaltningens samtliga enhetsråd och lokala styrelser.
__________
Bsau § 91

Trafikfrågor 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Beslutande sammanträde

Au 24/9 Förvaltningschefen redogör för problemställningar kring skolskjutsar, trafikfarliga vägar och övriga trafikfrågor som berör förvaltningen.

__________


Bsau § 92 Dnr BSN 01-120 611

Roslagsskolans musikklasser – inriktning och utveckling

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att bilda en arbetsgrupp som tar fram förslag till hur verksamheten skall se ut framöver, samt undersöka om ändring av kommunfullmäktiges tidigare beslut krävs,

att arbetsgruppen skall bestå av rektor för Roslagsskolan, rektor för Musikskolan, en distriktschef, vilken är sammankallande, representant från Rodengymnasiet, samt en pedagog från musikklasserna,

att resultatet redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2001.


Bakgrund

Roslagsskolan startade sina musikklasser 1993 efter beslut i dåvarande barn- och utbildningsnämnden. Sedan dess har innehållet i verksamheten ändrat inriktning. Med anledning av detta anhåller rektor för Roslagsskolan om att nämnden fattar beslut om musikklassernas inriktning och innehåll. 

Beslutande sammanträde

Au 24/9 Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att uppdra till förvaltningen att bilda en arbetsgrupp som tar fram förslag till hur verksamheten skall se ut framöver, samt undersöka om ändring av kommunfullmäktiges tidigare beslut krävs. Resultatet redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2001.

__________Bsau § 93

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag, ansökan nr 1

Ansökan om medel till internationellt utbyte med u-land, ansökan från Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ur nämndens utvecklingsanslag bevilja Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan 45.000 kronor under förutsättning att resan blir av, samt att nämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.


Underlag för beslut 

Ansökan 2001-06-18 från Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan

Bakgrund 

Barn- och skolnämnden beslutade 2001-06-11, § 78 bland annat att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag, avsedda att användas höstterminen 2001, skall gå till aktiviteter kring värdegrund och mångfald. Ansökningar skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 september 2001. 

Rektor för Norrsundsskolan och ordförande för Väddö biståndsförening ansöker i skrivelse 2001-06-18 om bidrag till internationellt utbyte med U-land, Norrtäljes vänort Sicaya i Bolivia. Resan till vänorten är planerad att äga rum i oktober månad 2001.

Politikerberedning

Au 17/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-09-17 § 84. 

Beslutande sammanträde

Au 24/9 Med anledning av att resan till Bolivia är planerad att äga rum innan nämnden har sitt sammanträde i oktober 2001, beslutar arbetsutskottet efter diskussion att bevilja medel till resan förutsatt att den blir av och att nämnden i efterskott godkänner arbetsutskottets beslut.

__________