Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2001-10-22


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.30

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson §§ 94-97
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Leif Glavstedt


Övriga deltagande Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-10-29


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 94-99
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2001-10-22

Datum för 2001-10-30 Datum för 2001-11-20
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 94 Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2002

§ 95 Kommunrevisorernas årliga granskning av styrningen
av nämndens verksamheter

§ 96 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 97 Ersättning till enskilda verksamheter och friskolor samt
andra kommuner

§ 98 Elevpeng – skolpeng

§ 99 Ansökan om medel till internationell Tomatiskonferens

__________Bsau § 94

Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2002

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider
2002 enligt nedan

Au Nämnd

17/12 2001 7/1
21/1 11/2
18/2 11/3
18/3 8/4
22/4 6/5
27/5 10/6

19/8 9/9
23/9 7/10
21/10 11/11
18/11 9/12


Underlag för beslut

Förslag 2001-07-03 till sammanträdestider 2002

Tjänstemannaberedning

Förslag till barn- och skolnämndens sammanträdestider 2002 föreligger i skrivelse 2001-07-03.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-10-22.

__________

Bsau § 95

Kommunrevisorernas årliga granskning av styrningen av nämndens
verksamheter

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att sända den besvarade enkäten till kommunens revisorer så att den är dem tillhanda senast den 26 oktober 2001.


Underlag för beslut

Enkät från Komrev

Bakgrund

Enligt den nya kommunallagen skall kommunens förtroendevalda revisorer årligen gå igenom nämndernas sätt att styra sina verksamheter. Som underlag för detta har ett antal frågeställningar arbetats fram av Komrev, vilka arbetsutskottet och tjänstemannaledningen får ta ställning till. Senare i höst kommer revisorerna att besöka förvaltningen för genomgång av svarsmaterialet.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet och förvaltningsledningen besvarar gemensamt Komrevs enkät, som tillsammans med befintlig dokumentation sänds till revisorerna.

__________

Bsau § 96

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 12 november då aktuellt beslutsunderlag presenteras.

__________

Bsau § 97

Ersättning till enskilda verksamheter och friskolor samt andra kommuner

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten,

att ärendet behandlas ytterligare vid arbetsutskottets sammanträde den
29 oktober 2001, samt

att rapport lämnas till nämnden från förvaltningens möte onsdagen den
31 oktober 2001 med de enskilda verksamheterna.


Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för framtaget arbetsmaterial. Fortsatt diskussion kommer att ske vid arbetsutskottets planeringssammanträde den 29 oktober 2001.

__________

Bsau § 98

Elevpeng – skolpeng

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för framtaget arbetsmaterial kring skolpeng. Ärendet återkommer efter ytterligare beredning av beslutsunderlaget.

__________

Bsau § 99

Ansökan om medel till internationell Tomatiskonferens

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att avslå ansökan om medel till internationell Tomatiskonferens med
anledning av att medel saknas.


Underlag för beslut

Ansökan 2001-10-17.

Bakgrund

Elisabeth Hallegren ansöker i skrivelse 2001-10-17 om medel till deltagande vid internationell konferens för Tomatiskonsulter.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan med hänvisning till att det enda konto som barn- och skolnämnden har att fritt förfoga över är nämndens utvecklingsanslag, som skall gå till aktiviteter kring värdegrund och mångfald. Ansökningstiden för bidrag ur detta konto, avsedda att användas höstterminen 2001, gick ut den 1 september i år.

__________