BOSAu 020415

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-10.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Bertil Karlsson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-04-15


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 27-28
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-04-15

Datum för 2002-04-16 Datum för 2002-05-07
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 27 Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 28 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

__________


Bsau § 27

Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att välja Hans Andersson (fp) som ersättare för Patrik Dahl (c) i barn- och skolnämndens arbetsutskott.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.


Bakgrund

Helene Thor (c) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-26, § 284 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2001-12-17, § 309 att till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja Mai Helsing-Olsson (c).

Helene Thor tjänstgjorde även som ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 

__________Bsau § 28 Dnr BSN 00-130 046

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att för år 2002 dela ut tre stipendier á 5.000 kronor,

att till mottagare av årets stipendier ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musik-
stipendiefond utse:

Leni Fogelström, altsaxofon, som tilldelas stipendium för bidrag till inköp av instrument, 

Annika Johansson, sång, och Linda Ljungehed, piano, som båda tilldelas stipendium till avgående elev som uppmuntran till fortsatta musikstudier.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Underlag för beslut 

Förteckning över sökande
Stipendiejuryns protokoll

Bakgrund

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990-08-13. Donators syfte med stipendiefonden är att ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans, ur både kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet.

Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musikskolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.

Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befattning utser stipendiaterna. Årets stipendiater utsågs vid musikskoleelevernas uppspelning den 8 april 2002.
Bsau § 28 forts

Tjänstemannaberedning

När anmälningstiden för sökande till stipendier ur musikstipendiefonden gått ut hade tio förslag till stipendiater inkommit från musikskolans lärare. Med anledning av att två sökanden drog tillbaka sina ansökningar under provspelningsdagen, kom endast åtta sökanden. Förteckning över de sökande och protokoll från stipendiejuryns sammanträde föreligger.

__________