Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-11.30

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Bertil Karlsson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-11-11


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 76-86
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-11-04

Datum för 2002-11-12 Datum för 2002-12-03
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 76 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 77 Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Söderby-Karl

§ 78 Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Edsbro

§ 79 Barnomsorgspeng - ekonomisk tilldelning till verksamheterna
för barnomsorg 1-5 år

§ 80 Riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och
tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan fr o m
2003-01-01

§ 81 Försök med samordning av barnomsorg kvällstid i Hallstaviks-
området

§ 82 Sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö

§ 83 Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism - remiss -
redovisning av "Gerdaprojektet"

§ 84 Motion om upplysningskampanj om kommunismens illdåd

§ 85 Förslag till reviderat handikapprogram för Norrtälje kommun
2003-2006

§ 86 Skolskjutsar

__________


Bsau § 76 Dnr BSN-02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förteckning 2002-11-04

Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för barn- och skolnämndens förbrukning
t o m 2002-10-31 enligt förteckning som delades ut.

__________Bsau § 77 Dnr BSN 02-249 044

Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Söderby-Karl,
Söderby-Karls Idrottsförening

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att bevilja verksamhetsbidrag med 8.000 kr till ungdomsverksamhet i
Söderby-Karl att utbetalas till Söderby-Karls Idrottsförening, ungdoms-sektionen.


Underlag för beslut

Ansökan 2002-08-18
Förvaltningens skrivelse 2002-10-07

Bakgrund

Söderby-Karls Idrottsförening ansöker i skrivelse 2002-08-18 om ekonomiskt bidrag på 30.000 kronor till den ungdomsverksamhet som de bedriver för ung-domar i åldern 10-16 år. Verksamheten bygger på ideellt arbete av förenings-medlemmar och är den enda i sitt slag på orten.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-10-07 att nämnden beviljar 8.000 kr till ungdomsverksamheten i Söderby-Karl.

__________


Bsau § 78 Dnr BSN 02-249 044

Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Edsbro,
Svenska Kyrkans Unga i Edsbro församling

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att bevilja verksamhetsbidrag med 8.000 kr till ungdomsverksamhet i
Edsbro att utbetalas till föreningen Kyrkans Unga i Edsbro församling.


Underlag för beslut

Ansökan 2002-10-13
Förvaltningens skrivelse 2002-10-17

Bakgrund

Kyrkans Unga ansöker i skrivelse 2002-10-13 om ekonomiskt bidrag till den ungdomsverksamhet som de bedriver för ungdomar i åldern 12-17 år. Verk-samheten bedrivs helt ideellt arbete av föräldrarna.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-10-17 att nämnden beviljar 8.000 kr till ungdomsverksamheten i Edsbro.

__________


Bsau § 79

Barnomsorgspeng - ekonomisk tilldelning till verksamheterna för
barnomsorg 1-5 år

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att upphäva nämndens beslut den 14 oktober 2002 § 118 med anledning av
att beslutsunderlaget visat sig vara felaktigt,

att vid nämndens sammanträde i februari 2003 besluta om barnomsorgspeng
att gälla fr o m den 1 juli 2003,

att bidraget till allmän förskola skall vara 0,1144 personal per plats inom schema-intervallet 1-15 timmar per vecka,

att övriga omsorgsformer behåller nuvarande tilldelning fram till den
1 juli 2003.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-18

Bakgrund

Den ekonomiska tilldelningen till verksamheterna sker idag per plats. Barn un-der tre år räknas som 1,5 plats. För barnomsorg utförd av enskild verksamhet räknas antalet platser varje månad, och för barnomsorg utförd inom kommunal verksamhet varannan månad.

Tilldelning av resurser för barnomsorgen sker idag i form av kvoten 0,1635 per plats, vilket motsvarar 3,27 årsarbetare för 20 platser. Kvoten tilldelas per plats oavsett barnets närvarotid, vilket innebär att personalresurserna är desamma oavsett vilket behov som föreligger.

Närvarobeläggningen per barn i barnomsorgen varierar mellan 1-60 timmar per vecka. Snittiden per barn är 29 tim/vecka.

Bsau § 79 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-18 hur verksamheterna skall få en rättvisare fördelning av personalresurserna och ekonomisk tilldelning utifrån närvarobeläggningen. Förvaltningens förslag omfattar både de kommunala och de enskilda verksamheternas tilldelning.

Om förhållandet mellan schemaintervallerna förändras under året kan det inne-bära att kostnaderna för barnomsorgen ökar, respektive minskar. För att möj-liggöra för förvaltningen att hålla budgetramen bör en översyn och eventuell förändring av kvoterna göras årligen.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-09-30.

Politikerberedning

Au 30/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-09-30, § 71.

BSN 14/10 Nämnden beslutade 2002-10-14, § 118 att fr o m 2003-01-01 införa en barn-omsorgspeng för förskolan fördelad på tre kvoter. Vid en senare fördjupad ana-lys av dessa har det visat sig att beslutsunderlaget varit felaktigt. Av den anled-ningen föreslår arbetsutskottet att nämnden fattar nytt beslut enligt förslaget ovan.

___________Bsau § 80 Dnr BSN 02

Riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och
tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan fr o m 2003-01-01

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att anta nya riktlinjer gällande inskrivningsregler för placering inom barn-omsorg med ändringar enligt nedan:
- vistelsetiden skall baseras på förälders arbets-/studietid inklusive restid.

- schemaändringar skall lämnas skriftligt till distriktskontoret för registrering senast 1 månad innan förändringen träder i kraft

- verksamheten stänger två dagar per år för planering och utvärdering.

- plats skall erbjudas senast fyra månader efter att ansökan om plats inkommit till distriktskontoret.

- föräldrarna skall lämna ett skriftligt svar om platsen accepteras eller ej. Svaret skall ha inkommit senast det datum som anges på erbjudande om plats.

- föräldrarna skall inkomma med en skriftlig anmälan om de önskar stå kvar i kön för att få sitt första handsval.

- att önskemålet avregistreras efter 14 dagar om förälder inte besvarar erbju-dandet eller tackar nej till platsen.

- föräldrar som erhållit barnomsorg i den alternativa/enskilda förskoleverksam-heten eller skolbarnsomsorgen skriftligt måste anmäla om de vill kvarstå i kö till den kommunala barn- och skolbarnsomsorgen.

- barn- och skolbarnsomsorg har öppet måndag-fredag 6.30-18.30 alternativt 6.00-18.00. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Barn- och skolbarnsbarnsorg erbjuds om möjligt även till barn vars för-äldrar har obekväma arbetstider.

- barnomsorgskön är sorterad efter anmälningsdatum. Om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldsta barnet före.


Bsau § 80 forts

- Vid placering sker prioritering enligt följande

1 Placering av barn med behov av särskilt stöd Skollagen kap 2 a § 9
2 Syskon (barn bokförda på samma adress) till barn som har barn-
omsorgsplats eller alternativt erbjudits barnomsorgsplats
3 Bytesplacering för barn som ej erhållit önskad placering inom upptag-ningsområdet
4 Nyplacering när förälder arbetar och/eller studerar
5 Nyplacering när förälder är föräldraledig eller arbetssökande
6 Bytesplacering av annat skäl än ovan

- För barn i familjedaghem kan förändring av omsorgstiden medföra eventuell omplacering. Om dagbarnvårdarens arbetstid överstiger 40 timmar kan omsor-gen ske av fler än en dagbarnvårdare.

- Överflyttning mellan omsorgsformerna, samt mellan kommunal och enskild omsorg, erbjuds i mån av plats då sådant önskemål aktualiseras av förälder/ för-äldrar.

- Byte av placering från förskola till skolbarnomsorg sker genom ansökan i samband med ansökan om förskoleklass.

Arbetsutskottet beslutar dessutom föreslå barn- och skolnämnden besluta

att anta nya tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan med
ändringar enligt nedan:

- from augusti det år barnet fyller fyra år borträknas 1% av barnomsorgsavgif-ten motsvarande ett 15- timmars intervall för barn placerade i förskola och
familjedaghem. Avgiftsbefrielsen gäller hela året.

- om räkningen inte betalas i tid kommer dröjsmålsränta att tas ut fr o m förfal-lodagen enligt räntelagen, och övriga inkassoavgifter enligt inkassolagen. Kommunen förbehåller sig rätten att ta ut ersättning för skriftlig påminnelse en-ligt inkassolagen.

Arbetsutskottet beslutar dessutom föreslå barn- och skolnämnden besluta
att de nya inskrivningsreglerna för placering inom barnomsorg och tillämp-ningsföreskrifterna gällande barnomsorgstaxan skall träda i kraft 2003-01-01.
Olle Jansson (s) och Bertil Karlsson (v) deltar ej i beslut.
Bsau § 80 forts

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-10-21

Bakgrund

Barn- och skolförvaltningen, tillsammans med kommunstyrelsens förhandlings-delegation, arbetade fram ett nytt dagbarnvårdaravtal att gälla från 2001-01-01. För att det nya avtalet skall fungera bra i praktiken krävs förändringar i de nu-varande riktlinjerna.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-10-21 att ändringar görs i riktlinjer gäl-lande inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och tillämpningsföre-skrifter för barnomsorgstaxan, och att det nya beslutet skall gälla fr o m 2003-01-01.
Beslutande sammanträde
Efter diskussion beslutas att reviderad skrivelse presenteras vid nämndens sam-manträde den 18 november. Olle Jansson (s) och Bertil Karlsson (v) meddelar att de ej ämnar delta i beslut.
__________

Bsau § 81 Dnr BSN 02-127 712

Försök med samordning av barnomsorg kvällstid i Hallstaviksområdet

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att ej inrätta något kommunövergripande "kvällsdaghem" i Hallstavik då medel för detta ändamål saknas i budget.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-17

Bakgrund

I Hallstaviksområdet finns många föräldrar med skiftarbeten, vilket medför ett stort behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Några barn har sin dagplacer-ing på förskola eller fritidshem, men är hos dagbarnvårdare kvällar, helger och nätter. Dessa dagbarnvårdare har självklart betydligt mindre arbetstid i veckor-na, vilket medför problem för enheterna. Distriktschefen har tidigare redovisat önskemål om att på försök få öppna ett "kvällsdagis" centralt i Hallstavik.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-17 för behovet av barnomsorg utan-för ordinarie 12 timmars öppethållande och lämnar även en ekonomisk beräk-ning.

Politikerberedning

Au 29/4 Arbetsutskottet beslutade 2002-04-29, § 39 att återremittera ärendet för ytterli-gare beredning för att erhålla ett fylligare beslutsunderlag med ekonomiska för-utsättningar.

Au 30/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-30, § 70 att efter ärendet skall behandlas vid nämndens sammanträde den 18 november i samband med att beslut skall fattas kring Riktlinjer och tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen.

Bsau § 81 forts

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå nämnden besluta att avslå an-sökan om att få starta ett "kvällsdaghem" i Hallstavik då medel för detta saknas i budget.
__________


Bsau § 82 Dnr BSN 02-262 001

Sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 18 november då synpunkter från enhetsråden redovisas.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-10-09, yttrande från rektor för Resursenheten,
synpunkter från personalen på distriktskontoret Väddö

Bakgrund

Häverö- och Väddödistrikten har idag två separata kontor - ett i Älmsta och ett i Hallstavik. I och med den nya distriktsorganisationen läggs allt fler ekonomis-ka och personella resurser ut på de enskilda distrikten, vilket innebär att en stör-re samordning och ett effektivare resursutnyttjande mellan tjänstemännen på kontoren, rektorerna och distriktschef är nödvändig.

En nära kommunikation med Resursenhetens stödteam bidrar också till att
distrikten effektivare kan hantera och förebygga problem. Ytterligare en fördel är att sårbarheten minskar vid sjukdom hos personalen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-10-09 för förutsättningarna för en sam-manslagning, samt ger en ekonomisk beräkning av lokalkostnader och
föreslår nämnden besluta att tillstyrka en sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö till ett gemensamt kontor i Hallstavik där även Resursenhe-tens stödteam har sin bas.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-09-30.

Politikerberedning

Au 30/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-30, § 69 att utan eget ställningstagande hän-skjuta ärendet till nämnden för beslut den 14 oktober 2002 då kompletterande beslutsunderlag med ekonomisk redovisning och barnchecklista presenteras.
Bsau § 82 forts

BSN 14/10 Efter omröstning beslutade barn- och skolnämnden 2002-10-14, § 117 att
återremittera ärendet till förvaltningen att sändas på remiss för inhämtande
av ytterligare synpunkter.

Beslutande sammanträde

Med anledning av att möte för berörda enhetsråd äger rum den 14 november beslutar arbetsutskottet att behandla ärendet direkt på nämnd då enhetsrådens synpunkter kan redovisas.

__________Bsau § 83 Dnr BSN 02-183 130

Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism - remiss -
redovisning av "Gerdaprojektet"

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen, samt
att årligen avsätta medel i budgeten som täcker kostnaden för insamlandet av uppgifter på förvaltningsnivå och utbildning av MOD-instruktörerna då denna extra tilldelning är en förutsättning för att barn- och skolnämn-den skall kunna genomföra uppdraget.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-10-17

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2000-05-03, § 94 som svar på en motion från Jan Emanuel Johansson (s) att uppdra till kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder, myndigheter och föreningar, årligen pröva beho-vet av kommunala åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism.
Som ett led i detta arbete tillsattes en projektgrupp som kom att kalla sig Ger-da. Resultatet av Gerdaprojektet redovisas i skrivelse 2002-06-10 av projektle-daren Paki Holvander, kommunens mångfaldskonsult. Servicekontoret har i skrivelse 2002-09-17 gjort en sammanfattning av rapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2002-09-25, § 272 beslutat att remittera rapporten om Gerdaprojektet till utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt socialnämnden för yttrande senast den 8 no-vember 2002.
Tjänstemannaberedning
Barn- och skolförvaltningen har 2002-10-09 meddelat ledningskontoret att barn- och skolnämnden sammanträder den 18 november, varför yttrande kan inkomma tidigast den 19 november.

Bsau § 83 forts
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-10-17 nämnden föreslå kommunfullmäk-tige besluta att bifalla motionen, samt att årligen avsätta medel i budgeten som täcker kostnaden för insamlandet av uppgifter på förvaltningsnivå och utbild-ning av MOD-instruktörerna. Med anledning av det ansträngda budgetläge som barn- och skolnämnden befinner sig i krävs en extra tilldelning av medel i bud-getram för att täcka tillkommande kostnader för genomförande av uppdragen i Gerdarapporten.
__________

Bsau § 84 Dnr BSN 02-269 091
Motion om upplysningskampanj om kommunismens illdåd
Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 18 november 2002 då komplett beslutsunderlag presenteras.


Underlag för beslut

Motion

Bakgrund
Motion från Karl-Axel Öst (fp) om Upplysningskampanj om kommunismens illdåd har lämnats till kommunfullmäktige. I motionen föreslår Folkpartiet i Norrtälje kommun att en informationskampanj genomförs i kommunens skolor i syfte att upplysa om de illdåd och övergrepp mot mänskliga rättigheter som be-gåtts i kommunismens namn under 1900-talet.
Motionen har överlämnats till barn- och skolnämnden för yttrande senast den 30 november 2002.
Beslutande sammanträde
Med anledning av att tjänsteskrivelse saknas beslutar arbetsutskottet att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 18 november.
__________

Bsau § 85 Dnr BSN 02-252 731
Förslag till reviderat handikapprogram för Norrtälje kommun 2003-2006
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen och kommer att behandlas vid möte med omsorgsnämndens presidium.

Underlag för beslut
Handikapprogram 2002-10-07
Bakgrund
Ett nytt och reviderat förslag till handikapprogram har tagits fram i samarbete mellan omsorgsförvaltningen och handikapporganisationerna som är verksamma i Norrtälje kommun. Förvaltningarna har deltagit med representanter i förarbe-tet.
Omsorgsnämnden beslutade 2002-09-23 att det nya förslaget skall skickas ut på remiss till alla nämnder samt till handikapporganisationer verksamma i Norrtälje kommun. Remissvaren skall inlämnas skriftligen till omsorgsförvaltningen se-nast den 15 december 2002.
Beslutande sammanträde
Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att ärendet lyfts vid kommande presi-diemöte tillsammans med omsorgsnämnden.
__________

Bsau § 86
Skolskjutsar
Förvaltningens skolkonsulent och specialpedagog redovisar fakta kring ett
problematiskt skolskjutsärende och önskar höra arbetsutskottets ställnings-
tagande.
Då beslutanderätten i skolskjutsfrågor på grund av särskilda skäl är delegerad till förvaltningschef krävs inget beslut i arbetsutskott eller nämnd.
__________