Au 030113
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad-Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Ulrika Enlund


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Marianne Sänkelä, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare
Micael Blomqvist, rektor Montessoriskolan 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-01-20


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-7
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-01-13

Datum för 2003- 01-21 Datum för 2003-02-11
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 2 Internfördelad budget 2003 för barn- och skolnämnden

§ 3 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

§ 4 Hyresbidrag till Montessoriskolan

§ 5 Öppen förskola i kommunal och alternativ regi i Norrtälje kommun

§ 6 Förändrade upptagningsområden i centrala Norrtälje

§ 7 Nationella prov och betyg, resultatrapport

__________


Bsau § 1

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 3 februari 
2003 då beslutsunderlag presenteras.

__________


Bsau § 2 

Internfördelad budget 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas på nämndens extra budgetsammanträde den 17 
februari 2003, samt

att beslutsunderlag presenteras vid arbetsutskottets planeringssamman-träde den 10 februari 2003.

__________


Bsau § 3 Dnr BSN 01-028 040

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att bevilja medel ur nämndens utvecklingsanslag enligt nedan

35.000 kr till Margaretha Kriisas projekt för överviktiga barn
48.000 kr till Drottningdalsenheten, 

att uppdra till Margaretha Kriisa, vars projekt löper över längre tid, inkomma med förnyad ansökan inför höstterminen 2003, samt

att uppdra till förvaltningen att inför budget 2004 utreda om medlen i nämndens utvecklingsanslag skall ingå i skolpengen eller ligga kvar centralt.


Underlag för beslut 

Ansökningar från Östans arbetslag vid Elmstaenheten, Margaretha Kriisa, samt Drottningdalsenheten
Förvaltningens skrivelse 2003-01-13

Bakgrund

Samtliga enheter inom barn- och skolförvaltningen har möjlighet att söka 
medel ur nämndens utvecklingsanslag. Den 10 december 2001 beslutade nämnden att ändamålet för ansökningarna skall vara Värdegrund och mångfald, gärna i kombination med hälsofrämjande aktiviteter. 

Ansökan om medel avsedda att användas under vårterminen skall ha inkommit till förvaltningen under december månad för beslut vid nämndens sammanträde i januari. 

Ansökan om medel avsedda att användas under höstterminen skall ha inkommit till förvaltningen under augusti månad för beslut vid nämndens sammanträde i september.

Bsau § 3 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-01-13 bifall till ansökningarna från Margaretha Kriisa samt Drottningdalsenheten, men avslag på Elmstaenhetens ansökan då den inte uppfyller kriterierna för ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag utan utgörs av personalbefrämjande åtgärder. 

Beslutande sammanträde

Förvaltningen redogör för ärendet. 

__________Bsau § 4 Dnr BSN 02-216 718
Hyresbidrag till Montessoriskolan
Beslut
Olle Jansson (s) och Ulrika Enlund (s) deltar ej i beslut.

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att till Montessoriskolan bevilja utbetalning av överkostnader för hyra 
avseende perioden januari-juni 2003 under förutsättning att avskrivningstiden för etablerings- och avetableringskostnader fastställs till 
sju (7) år.

Bakgrund
Överläggningar angående Montessoriskolans arrendeavtal med kommunen och hyresbidrag från barn- och skolförvaltningen har tidigare skett mellan kommunledningen, representanter från Montessoriskolan, barn- och skolnämnd, barn- och skolförvaltning och tekniska kontoret. 
Barn- och skolnämnden har 2001-12-10, § 146 beslutat att från och med 2002-07-01 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla tills förslag till skolpeng har arbetats fram av barn- och skolförvaltningen.
Montessoriskolans rektor anhåller om att få kompensation för överkostnader som uppstått med anledning av deras utökning av lokaler. 
Politikerberedning
BSN 17/12 2002 Barn- och skolnämnden behandlade ärendet 2002-12-17, § 162 och beviljade utbetalning av överkostnader avseende perioden oktober-december 2002. Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig.
Beslutande sammanträde
Micael Blomqvist, rektor för Montessoriskolan, redovisar skolans organisation och underlag för beräkning av sina hyreskostnader. 
Olle Jansson (s) och Ulrika Enlund (s) meddelar att de ej ämnar delta i beslut.

Bsau § 4 forts
Efter diskussion föreslår ordföranden nämnden besluta att till Montessoriskolan bevilja utbetalning av överkostnader för hyra avseende perioden januari-juni 2003 under förutsättning att avskrivningstiden för etablerings- och avetableringskostnader fastställs till sju (7) år. 
__________

Bsau § 5 
Öppen förskola i kommunal och alternativ regi i Norrtälje kommun

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 10 mars då förvaltningen redovisar tidigare givet uppdrag att undersöka enheternas möjligheter att erbjuda lokaler till den öppna förskoleverksamheten och eventuellt samarbete med t ex kyrkan och föreningslivet, samt

att beslut fattas vid nämnd den 17 mars 2003. 

Bakgrund

Utvecklingen av de öppna förskolorna påverkas av olika reformer som genomförs för barnomsorgen generellt, vilket gör att kommunen måste ta ett helhetsgrepp om förskoleverksamheterna. Föräldrar besöker öppna förskolan bland annat för att få social gemenskap för sig själva och sina barn, samt för att få stöd i sitt föräldraskap.

Planerade reformer, som t ex införandet av allmän förskola för 4-5-åringar, kommer att påverka öppna förskolans roll. Idag kan föräldrar behålla platsen vid föräldraledighet och arbetslöshet, vilket innebär att färre barn är hemma med sina föräldrar, och att det är de yngsta barnen (under 3 år) som besöker de öppna förskolorna.

Sedan ett par år bedrivs ett Familjecenter i Norrtälje. Arbetsformerna byggs utifrån föräldrarnas behov. Samverkan sker med mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och barn- och skolförvaltning. Detta arbetssätt verkar rätt väg för att nå målen utifrån öppna förskolans uppdrag.

Förvaltningen har tidigare i skrivelse 2002-03-25 redogjort för ärendet och givit förslag på hur organisationen kan se ut för den öppna förskolan i Norrtälje kommun.

Politikerberedning

Au 30/9, BSN 14/10 Arbetsutskottet har tidigare behandlat ärendet 2002-09-30, § 72 och nämnden 2002-10-14, § 119.

__________

Bsau § 6 Dnr BSN 02-037 611

Förändrade upptagningsområden i centrala Norrtälje

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att nya gränser för upptagningsområden i centrala Norrtälje gäller enligt förvaltningens förslag 2002-12-19, dvs

Vigelsjö/Lommarområdet 

* söder om Vätövägen
* väster om Roslagsgatan från Vätövägen till Bangårdsgatan med undantag
för boende i kvarteren Snöskatan och Senapskornet
* norr om Bangårdsgatan
* väster om Stockholmsvägen

Grind/Parkområdet

* öster om Roslagsgatan från Vätövägen till Hamnplan med ovanstående 
undantag

Kvisthamraområdet 

* söder om Bangårdsgatan mellan Narvagatan och Roslagsgatan
* öster om Stockholmsvägen

att de nya upptagningsområdena skall gälla fr o m läsåret 2003/2004 med successivt införande i och med sexårsstarten, 

att undantag kan göras, om föräldrarna så önskar, för barn med syskon placerade enligt tidigare beslut om upptagningsområden,

att uppdra till förvaltningen att utreda vilka ekonomiska och praktiska konsekvenser ett slopande av upptagningsområden skulle innebära, samt att redovisning sker vid arbetsutskottets sammanträde den 2 juni 2003.

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-12-19

Bsau § 6 forts

Bakgrund

Grind- och Parkenheterna har idag genom inflyttning och bostadsbyggande svårt att inrymma alla elever i området. Inom Vigelsjö- och Lommarområdet finns däremot en överkapacitet i skolorna. En korrigering av upptagningsom-
rådesgränserna är nödvändig.

Elever boende väster om Estuna-Stockholmsvägen hör idag till Vigelsjö/ Lommarområdet. Elever öster om denna gräns hör till Grind/Park eller Kvisthamra. Däremot har ingen tydlig gräns funnits i nord-sydlig riktning.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2002-12-19.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag, samt uppdrar till förvaltningen att utreda vilka ekonomiska och praktiska konsekvenser ett slopande av upptagningsområden skulle innebära, samt att redovisning sker vid arbetsutskottets sammanträde den 2 juni 2003. Olle Jansson (s) påpekar att han ställer sig tveksam till uppdraget.

__________


Bsau § 7

Nationella prov och betyg, resultatrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut 

Statistik nationella prov och slutbetyg
Skolverkets statistik om slutbetyg 

Beslutande sammanträde

Statistik över nationella prov och slutbetyg avseende samtliga kärnämnen, dvs engelska, matematik och svenska, för år 5 och 9 föreligger. Jämförelse görs mellan åren 2000-2002.

Skolverkets statistik om slutbetyg från grundskolan våren 2002 föreligger i skrivelse 2002-12-17.

__________