Au 030210
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad-Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Marianne Sänkelä, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-02-17


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 8-9
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-02-10

Datum för 2003-02-18 Datum för 2003-03-11
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 8 Internfördelad budget 2003 för barn- och skolnämnden

§ 9 Organisationsförändring gällande ledningen vid Grind-, 
Park- och Vätöenheterna

__________


Bsau § 8

Internfördelad budget 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut vid sammanträdet den 17 februari 2003.


Underlag för beslut 

Preliminär budget 2003 daterad 2003-02-10

Beslutande sammanträde

Förvaltningens förteckning 2003-02-10 visande barn- och skolnämndens 
bokslut 2002 och preliminär budget 2003 med kommentarer föreligger.

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till nämnden för beslut vid extra nämndsammanträde den 17 februari 2003 då reviderat beslutsunderlag kommer att presenteras.

__________


Bsau § 9

Organisationsförändring gällande ledningen vid Grind-, Park- och 
Vätöenheterna

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 17 februari 
2003.


Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ledningsresursens fördelning inom Grind-, Park- och Vätöenheterna och distriktschefens planer på en förändring i och med att det tvååriga projektet med delad ledning på Park- och Vätöenheterna upphör. 

Efter redovisningen beslutas att ärendet skall behandlas direkt på nämndens sammanträde den 17 februari 2003 då komplett beslutsunderlag presenteras.

__________