BSNAu 03 03 10
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-17.00

Beslutande Lotta Lindblad-Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, budgetchef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Björn Sandblad, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-03-17


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 10-24
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-03-10

Datum för 2003-03-18 Datum för 2003-04-08
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 10 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 11 Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens
konton i 2003 års budget

§ 12 Bokslut 2002 för barn- och skolnämnden

§ 13 Internfördelad budget 2003 för barn- och skolnämnden

§ 14 Förändring av bidrag till friskolor i Norrtälje kommun med anledning av ny lagstiftning, s k skolpliktskostnad

§ 15 Verksamhetsplan 2003 för barn- och skolnämnden

§ 16 Dokumenthanteringsplan för Särskolan

§ 17 Organisation av kommunens rehabiliteringsverksamhet, remiss

§ 18 Personalpolitiskt program, remiss

§ 19 Ansökan från Björkö-Arholmaenheten om att få starta förskola och fritidshem

§ 20 Öppen förskola i kommunal och alternativ regi i Norrtälje kommun

§ 21 Ansökan från Montessoriskolan i Norrtälje AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Norrtälje kommun

§ 22 Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

§ 23 Organisationsförändring gällande ledningen vid Grind-, Park-
och Vätöenheterna

§ 24 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

__________


Bsau § 10

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör kortfattat för barn- och skolnämndens budgetuppföljning t o m februari månad 2003. Utförligare rapport ges på nämndens sammanträde den 17 mars 2003.

___________


Bsau § 11 BSN 02-080 040

Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton
i 2003 års budget

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2003,

att för nämndens samtliga konton skall förvaltningschefen, administrativa chefen, ekonomichefen och ekonomisekreteraren var för sig utföra beslutsattest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro.


Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2003-02-05 samt förteckning

Bakgrund

Enligt kommunens attestreglemente skall nämnd, eller förvaltningschef på
delegation, utse besluts- och behörighetsattestanter och beställningsberättigade, samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar.

__________

Bsau § 12 Dnr BSN 02-027 041

Bokslut 2002 för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att med godkännande överlämna barn- och skolnämndens bokslut
2002 till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Enligt tidplan över planerings- och uppföljningsprocesser för budgethantering skall bokslut för år 2002 och förvaltningens verksamhetsberättelse vara kommunens ledningskontor tillhanda den 14 februari för att ingå i kallelse till kommunstyrelse och fullmäktige. Kallelsen skall även kompletteras med nämndens justerade protokoll.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens verksamhetsberättelse för år 2002 redogör bland annat för barn- och skolnämndens uppdrag, mål och resultat, satsningar och förändringar i de olika verksamheterna, samt ger kommentarer kring ekonomin.
Årsredovisningsblankett 1 och 2 redogör för driftbudget och investeringar. Förteckning över olika nyckeltal föreligger, liksom sammanställning av genomförda enkäter och verksamhetsplanen för år 2002.
Beslutande sammanträde
Ordföranden anser att i nästa års bokslut behöver eventuellt en omformulering göras när det gäller "den röda tråden".
__________


Bsau § 13 Dnr BSN 03-049 041

Internfördelad budget 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut,

att uppdra till förvaltningen att ta fram både en kort- och långsiktig plan för uppföljning av den internfördelade budgeten, samt

att förvaltningen vid nämndens sammanträde den 17 mars skriftligen redovisar de uppdrag som tidigare lämnats i ärendet.


Underlag för beslut

Förteckning över internfördelad budget 2003

Beslutande sammanträde

Förvaltningen redogör för barn- och skolnämndens internfördelade budget för år 2003 enligt föreliggande förteckning. Ordföranden föreslår att förvaltningen dels tar fram en plan över hur uppföljning av internfördelad budget skall kunna genomföras, dels att tidigare lämnade frågor i ärendet redovisas skriftligt vid nämndens kommande sammanträde.

__________


Bsau § 14 Dnr BSN 01-311 603

Förändring av bidrag till friskolor i Norrtälje kommun med anledning av ny lagstiftning, s k skolpliktskostnad

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att reducering av driftsbidraget till enskilda förskolor och fritidshem och för friskolor skall vara 2% fr o m den 1 januari 2003.


Underlag för beslut

Skrivelse 2003-02-11 från Ann S Pihlgren, rektor för Freinetskolan Mimer och representant för övriga friskolor i Norrtälje kommun

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade i december 2001 att från och med 2002-07-01 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla. De kommunala verksamheterna är skyldiga att ta emot de elever och barn som har skolplikt eller en garanterad plats inom barnomsorgen. Detta leder till kostnader inom de kommunala verksamheterna som de enskilda verksamheterna inte omfattas av, varför ett avdrag på 5 % (s k skolpliktskostnader) görs från driftsbidraget till friskolorna.

Förvaltningen fick vid samma tillfälle i uppdrag att under våren vidare utreda ovannämnda procentsatser gällande driftsbidraget, vilket har skett i samarbete med friskolornas representant Ann S Pihlgren. Med anledning av förändrade förutsättningar pga ny lagstiftning föreslår förvaltningen ett avdrag på 2 % från driftsbidraget. Friskolorna ställer sig bakom förslaget.

Politikerberedning

Barn- och skolnämnden beslutade den 17 februari att uppdra till förvaltningen att arbeta in ett bidrag på 2 % i budgetfördelningen för år 2003 för att se vilket utfall detta ger.

__________

Bsau § 15 Dnr BSN 02-048 041

Verksamhetsplan 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att vilandeförklara ärendet tills efter det att barn- och skolnämndens
utbildningsdag har genomförts.


Underlag för beslut

Verksamhetsplan 2003 daterad 2003-02-26

Bakgrund

En verksamhetsplan skall årligen upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår, vilket skall återspeglas i nämndens budget.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2003 redogör för bakgrund och mål för personalutveckling, elevinflytande, elevhälsa, organisatorisk och pedagogisk utveckling, samt uppföljning och utvärdering. Förvaltningen ger även förslag på hur dessa mål skall kunna uppnås.

__________

Bsau § 16 Dnr BSN 03-023 004

Dokumenthanteringsplan för Särskolan

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för Särskolan
att gälla fr o m 2003-01-01.


Underlag för beslut

Skrivelse 2003-01-18 från Stadsarkivet

Bakgrund

Stadsarkivet har i samarbete med rektor och biträdande rektor på Särskolan upprättat förslag till dokumenthanteringsplan. Planen anger vilken dokumentation som skall gallras, dvs slängas, och vilken som skall bevaras för framtiden.

__________


Bsau § 17 Dnr BSN 03-015 026

Organisation av kommunens rehabiliteringsverksamhet, remiss

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att rehabiliteringsverksamheten organiseras så att barn- och skolförvaltningen har fortsatt ansvar för sin rehabiliteringsverksamhet som en del i förvaltningens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt att ett nära samarbete etableras mellan kommunens rehabiliterings- och personalkonsulenter.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2003-02-28

Bakgrund

Norrtälje kommun har genomfört en uppföljning av kommunens långtidssjukskrivna personal. Projektledarens uppdrag har bl a varit att utarbeta ett program för hur personalvårdsarbetet ska organiseras, bedöma rehabiliteringsinsatsernas effekt, samt föreslå förebyggande metoder med syfte att motverka långtidssjukskrivningar i framtiden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att höra samtliga nämnder och styrelser innan beslut tas om en permanentning av kommunens rehabiliteringsverksamhet enligt projektledarens förslag. Nämnderna har möjlighet att yttra sig över förslaget fram t o m den 31 mars.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse 2003-02-28, bl a att projektledarens förslag innebär att en permanent resursenhet, med fem anställda, inrättas under ledningskontorets arbetsgivarenhet.

Ansvaret för de arbetsområden som enligt förslaget skall övertas av den nya organisationen, och medel för att genomföra åtgärder, flyttas därmed från förvaltningen till ledningskontoret.Bsau § 17 forts

I kommunens fastställda arbetsmiljöprogram anges bl a att arbetsgivaransvaret vilar på kommunens nämnder. Rehabiliteringsverksamheten ingår som en del i förvaltningens dagliga verksamhet och i den helhet som utgör förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Finns inte alla delar med kan inte förvaltningen fullfölja sitt uppdrag med att skapa en god arbetsmiljö för förvaltningens anställda.

Barn- och skolförvaltningen har tagit detta ansvar och har en personalkonsulent med ansvar för personalvård, rehabilitering och arbetsmiljö. Förvaltningen har ett väl upparbetat samarbete med försäkringskassa, primärvård, företagshälsovård, samt har beställarkompetens för anlitande av externa konsulter.

Förvaltningen anser att det är av mycket stor vikt att ansvarsfördelningen i rehabiliteringsarbetet är helt klar för inblandade parter. Rektor har alltid rehabiliterings- och uppföljningsansvaret för den egna enhetens sjukskrivna anställda. Kunskap om verksamheten och ledarskapet på förvaltningens arbetsplatser är en förutsättning för att lyckas med arbetsträning och omplaceringar. Förvaltningen budgeterar årligen medel för att genomföra förebyggande och riktade åtgärder och rehabiliteringsinsatser.

__________


Bsau § 18 Dnr BSN 03-048 020

Personalpolitiskt program, remiss

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande 2003-02-25
som sitt eget.

Underlag för beslut
Reviderat Personalpolitiskt program
Tjänsteskrivelse 2003-02-25

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 januari 2003 beslutat att det reviderade personalpolitiska programmet från 1991 skall remitteras till alla nämnder, politiska partier och fackliga organisationer för yttrande. Synpunkter skall vara inlämnade före den 1 april 2003.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen lämnar i sin tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2003 synpunkter på innehållet i förslaget till reviderat personalpolitiskt program och påpekar bland annat att det innehåller två separata delar. Den ena delen består av förslag till personalpolitiskt program, den andra delen redovisning av kommunens policy, riktlinjer och handlingsprogram. Båda är utomordentligt viktiga dokument som bör redovisas separat.

Förvaltningen anser att förslaget till personalpolitiskt program bör ändras och kompletteras för att uppfylla kravet på att kunna utgöra ett tidsenligt personalpolitiskt program och att kommunens gemensamma policydokument, riktlinjer och handlingsprogram bör samlas i ett separat häfte och finnas tillgängliga även via Internet, First Class och Rurik.

Förvaltningen föreslår i sin skrivelse vilka olika områden i det personalpolitiska programmet som behöver ändras och kompletteras, och att innehållet i de olika policydokumenten bör behandlas i ett separat remissförfarande, men framför ändå några synpunkter. Förvaltningens slutsats blir att ledningskontorets fortsatta arbete med innehållet i kommunens policydokument bör ske i samverkan med förvaltningarna och de fackliga organisationerna.

Bsau § 18 forts

Samverkansberedning

Ärendet behandlades i barn- och skolförvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté (PAMK) den 10 februari 2003 och PAMK framförde då att:

De olika policydokumenten som sänts ut på remiss har varierande stoppdatum för yttrande. De hänger dock ihop och flätas in i varandra, och kopplingen dem emellan är mycket oklar. Av den anledningen yrkar PAMK att ärendet återremitteras och att ett nytt samordnat förslag tas fram. Ledningskontoret framhåller dessutom i sin skrivelse att "Ledningskontoret ser det som ytterst angeläget att förankringsprocessen i organisationen sker på ett omsorgsfullt sätt…", vilket är mycket svårt att uppnå med en remisstid på en månad.

__________


Bsau § 19 Dnr BSN 01-135 712

Ansökan från Björkö-Arholmaenheten om att få starta förskola och
fritidshem

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att tillstyrka öppnandet av en ny förskola och fritidshem vid Björkö-
Arholmaenheten.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-02-21
Kommentarer från barntillsynsinspektören 2003-01-10

Bakgrund

Björkö-Arholmaenheten bedriver sedan ett år familjedaghemsverksamhet i gemensam lokal. Någon verksamhet i dagbarnvårdarnas hem finns inte. Verksamheten pågår dagligen och sker i stort sett på samma sätt som i en förskola, dock saknas utbildad förskollärare. År 2001 fick enheten en extra resursförstärkning på 0,88 årsarbetare för att kunna klara verksamheten utifrån en gemensam lokal. Detta har man ej fått under år 2002.

Verksamheten har fungerat mycket bra, men för att klara de kommande behoven med bl a allmän förskola och en mer utvecklad pedagogisk verksamhet, finns behov av att starta en förskola. De som idag önskar allmän förskola hänvisas till Söderbykarl. Många barn som tillhör Björkö-Arholmaenheten har behov av barnomsorg under en stor del av dagen då föräldrarna har sina arbetsplatser långt bort.

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen redogör i sin tjänsteskrivelse detaljerat för ärendet och ger en redovisning av ekonomi och lokaler, och föreslår nämnden tillstyrka öppnandet av en ny förskola/fritidshem på Björkö-Arholma.

Bsau § 19 forts

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade 2002-12-02, § 96 att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning av beslutsunderlaget och vidareutveckling av idéerna.

Beslutande sammanträde

Distriktschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 20

Öppen förskola i kommunal och alternativ regi i Norrtälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.

Bakgrund

Utvecklingen av de öppna förskolorna påverkas av olika reformer som genomförs för barnomsorgen generellt, vilket gör att kommunen måste ta ett helhetsgrepp om förskoleverksamheterna. Föräldrar besöker öppna förskolan bland annat för att få social gemenskap för sig själva och sina barn, samt för att få stöd i sitt föräldraskap.

Planerade reformer, som t ex införandet av allmän förskola för 4-5-åringar, kommer att påverka öppna förskolans roll. Idag kan föräldrar behålla platsen vid föräldraledighet och arbetslöshet, vilket innebär att färre barn är hemma med sina föräldrar, och att det är de yngsta barnen (under 3 år) som besöker de öppna förskolorna.

Sedan ett par år bedrivs ett Familjecenter i Norrtälje. Arbetsformerna byggs utifrån föräldrarnas behov. Samverkan sker med mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och barn- och skolförvaltning. Detta arbetssätt verkar vara rätt väg för att nå målen utifrån öppna förskolans uppdrag.

Förvaltningen har tidigare i skrivelse 2002-03-25 redogjort för ärendet och givit förslag på hur organisationen kan se ut för den öppna förskolan i Norrtälje kommun.

Politikerberedning

Arbetsutskottet har tidigare behandlat ärendet den 30 september 2002 och nämnden den 14 oktober 2002.

Den 13 januari 2003, § 5 beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 10 mars då förvaltningen redovisar tidigare givet uppdrag att undersöka enheternas möjligheter att erbjuda lokaler till den öppna förskoleverksamheten och eventuellt samarbete med t ex kyrkan och
föreningslivet, samt att beslut fattas vid nämnd den 17 mars 2003.

Bsau § 20 forts

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas vid nämndens sammanträde den 17 mars då förvaltningen lämnar sin redovisning kring lokalhanteringen.

__________

Bsau § 21 Dnr BSN 02-216 718


Ansökan från Montessoriskolan i Norrtälje AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Norrtälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att tillstyrka att Skolverket godkänner Montessoriskolans i Norrtälje AB ansökan om godkännande och bidrag till den planerade fristående grundskolan i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2004/2005 avseende årskurs 7-9.


Underlag för beslut

Skolverkets remiss 2003-01-14
Tjänsteskrivelse 2003-02-26

Bakgrund

Montessoriskolan i Norrtälje AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2004/2005.
Barn- och skolnämnden har tidigare godkänt start av årskurserna 1-3 och 4-6. Denna ansökan avser årskurs 7-9. Montessoriskolan avser att följa läroplanen Lpo 94 och de nationella kursplanerna.
Nämndens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 17 mars 2003.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-02-26 att nämnden beslutar tillstyrka att Skolverket godkänner Montessoriskolans i Norrtälje AB ansökan om godkännande och bidrag till den planerade fristående grundskolan i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2004/2005 avseende årskurs 7-9.
__________

Bsau § 22 Dnr BSN 03-072 002
Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att anta den reviderade delegationsordningen för barn- och skolnämnden att gälla fr o m den 1 januari 2003.

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-02-27 inkl delegationsordning

Bakgrund
Den nu gällande delegationsordningen fastställdes i maj 2001. Därefter har verksamhetsförändringar skett i organisationen, och nämnden har även delegerat beslutanderätten inom olika verksamheter till förvaltningens tjänstemän, vilket innebär att en uppdatering av delegationsförteckningen var nödvändig.
__________


Bsau § 23 Dnr BSN 02-037 611

Organisationsförändring gällande ledningen vid Grind-, Park-
och Vätöenheterna
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att inrätta en ny enhet som omfattar all barnomsorg i Grind/Parkområdet, Östra förskoleenheten,

att som en konsekvens, Grind- och Parkenheterna i fortsättningen omfattar
skolår 0-6 samt skolbarnsomsorg,

att den nyinrättade rektorstjänsten, samt den vakanta tjänsten som rektor
vid Parkenheten annonseras internt,

att den nya organisationen föreslås gälla så snart de vakanta tjänsterna är
tillsatta.


Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2003-02-10

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen för Norrtälje 2 redogör i skrivelse 2003-02-10 detaljerat för hur ledningsresursens fördelning inom Grind-, Park- och Vätöenheterna tidigare sett ut, samt den planerade förändringen i och med att det tvååriga projektet med delad ledning på Park- och Vätöenheterna upphör.

__________


Bsau § 24 Dnr BSN 00-130 046

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att delegera till Inga-Maja Dunér att delta vid årets uttagning av stipendiater ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond. Musikskoleelevernas uppspelning sker den 16 april 2003.


Bakgrund

Lennart Bagger Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990-08-13. Donators syfte med stipendiefonden är att ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans, ur både kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet.

Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musikskolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.

Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befattning utser stipendiaterna. Årets stipendiater utses vid musikskoleelevernas uppspelning den 16 april.

__________