BSNAu 03 04 02


Plats och tid Sigtunahöjden, Sigtuna


Beslutande
Lotta Lindblad-Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-04-07


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 25
Gösta Högberg

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-04-02

Datum för 2003-04-08 Datum för 2003-04-29
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 25 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond,
uttagning av stipendiater

__________

Bsau § 25 Dnr BSN 00-130 046

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att för år 2003 dela ut tre stipendier á 5.000 kronor,

att till mottagare av årets stipendier ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musik-
stipendiefond utse:

Ida Modin, blockflöjt
Peter Krafft, trumpet
Malin Ljungehed, piano

Motivering: samtliga tilldelas stipendium till avgående elev som upp-muntran till fortsatta musikstudier.


Underlag för beslut

Stipendiejuryns protokoll 2003-03-27

Bakgrund

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990. Donators syfte med stipendiefonden är att ge ett kon-tinuerligt bidrag till musikskolans, ur både kulturell och social synpunkt, vär-defulla verksamhet.

Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musikskolan,
vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning
på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp till förvärv av eget instru-ment.

Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befattning utser stipen-diaterna. Årets stipendiater utsågs vid musikskoleelevernas uppspelning den
27 mars 2003.


Bsau § 25 forts

Tjänstemannaberedning

När anmälningstiden för sökande till stipendier ur musikstipendiefonden
gått ut hade 17 förslag till stipendiater inkommit från musikskolans lärare.
En kandidat drog tillbaka sin ansökan. Protokoll från stipendiejuryns
sammanträde föreligger.

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade den 10 mars 2003, § 24 att delegera till Inga-Maja Dunér (fp) att delta vid årets uttagning av stipendiater ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond den 27 mars 2003.

__________