BSNAu 030505

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Lotta Lindblad-Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Daniel Bäckman, ekonom KPMG
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-05-12


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 26-35
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-05-05

Datum för 2003-05-13 Datum för 2003-06-03
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 26 Budget 2004 för barn- och skolnämnden, remiss från kommunstyrelsen

§ 27 Effektivare måltidsproduktion, yttrande över slutrapport

§ 28 Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Norrtälje kommun

§ 29 Program till detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30, 1:37, 1:42, 1:45-47 m fl i Rimbo församling, Midsjöområdet

§ 30 Hyresbidrag till Montessoriskolan, överklagande av barn- och skol-nämndens beslut - laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen

§ 31 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 32 Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

§ 33 Interkommunal ersättning - skolpeng till andra kommuner för grund-skoleelever

§ 34 Extra resurser till stöd för elev på Ekebyholmsskolan höstterminen 2003, ansökan

§ 35 Övriga ärenden
- Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem,
de s k Wärnerssonmedlen
- Kö till barnomsorgen
- Deltagande vid seminarium

__________

Bsau § 26 Dnr BSN 03-049 041

Budget och inriktning 2004-2006 för barn- och skolnämnden, remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 26 maj 2003 med anledning av att beslutsunderlag från kommunstyrelsen ej erhållits.


Bakgrund

Enligt tidplan för budget 2004 skall kommunens ledningskontor sända förslag till budget och inriktning 2004-2006 på remiss till samtliga nämnder. Något material har inte erhållits än, varför arbetsutskottet beslutar att behandla ären-det direkt på nämndsammanträdet det 26 maj. Nämndens remissvar skall vara inlämnat till ledningskontoret senast den 10 juni.

__________

Bsau § 27 Dnr BSN 02-307 622

Effektivare måltidsproduktion, yttrande över slutrapport

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande 2003-04-16 som sitt eget.

Underlag för beslut

Slutrapport förstudie - Effektivare måltidsproduktion
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-27, § 111
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-04-16

Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen har en förstudie tagits fram vad gäller möjlig-heter till effektivare måltidsproduktion i kommunen. Faktaunderlaget till för-studien har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från berörda nämnder och tekniska kontoret. Slutrapporten, som presenteras i skrivelse
daterad den 14 mars 2003, har sänts till nämnderna för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande över slutrapporten redovisar detaljerat synpunkter och konsekvenser beträffande personal, utrustning, om- och utbyggnationer, trans-porter, livsmedelshygien och förstudiens utförande. Förvaltningen anser bland annat att konsultens förslag till ytterligare undersökningar och utredningsinsat-ser kan genomföras, men behöver kompletteras.

För att ett beslut om effektivisering av måltidsproduktionen i Norrtälje kom-mun skall fattas behövs underlag vad gäller:

- fördelning av tjänster, portionsantal och arbetsuppgifter i de föreslagna köken

- en kostnadsredovisning över nyinvesteringar i köksutrustning och eventuella om- och utbyggnationer vid förändring av organisation och produktionssystem

- kostnader och kilometerantal vad gäller mat- och livsmedelstransporterna i Norrtälje kommun vid förändring av produktions- och distributionssystem


Bsau § 27 forts

- barns, elevers och personalens möjlighet till påverkan av matsedel och utbud vid centralisering

- eventuella skillnader i upplevelse av måltider vid förskolor och grundskolor som har tillagningskök respektive mottagnings- och serveringskök inom barn- och skolförvaltningen.

Kritiken som framförs om förstudie och slutrapport bör beaktas vid en eventu-ell fortsatt studie av effektivare måltidsproduktion i kommunen.

__________

Bsau § 28 Dnr BSN 03-105 603

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande av
och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Norrtälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att tillstyrka att Skolverket godkänner Kunskapsskolan i Sverige AB:s
ansökan om godkännande av och bidrag till den planerade friskolan Kunskapsskolan i Norrtälje avseende årskurs 6-9.
Arbetsutskottet beslutar dessutom
att eventuell komplettering med synpunkter angående kommunens mål-sättning med 0-9-skolor och friskolans lokalisering presenteras vid nämndens sammanträde den 26 maj 2003.

Underlag för beslut

Skolverkets remiss 2003-04-10 inkl bilagor
Förvaltningens förslag till beslut 2003-04-16

Bakgrund
Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2004/2005. Skolverket har sänt ansökan på remiss till barn- och skolnämnden för yttrande, vilken skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2003.
Barn- och skolnämnden har tidigare tillstyrkt start för Kunskapsskolan avseen-de läsåret 2002/2003 och i december 2001 godkände Skolverket Kunskapssko-lan som en fristående grundskola i Norrtälje kommun. Godkännandet, som även då avsåg årskurserna 6-9, återkallades dock med anledning av att den fri-stående grundskolan inte startades som planerat.
__________

Bsau § 29 Dnr BSN 02-249 044

Program till detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30, 1:37, 1:42, 1:45-47 m fl i Rimbo församling, Midsjöområdet

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att föreslå stadsarkitektkontoret att tillägget att mark ska reserveras för skol- och/eller förskolebyggnation förs in i detaljplanen. I övrigt har barn- och skol-nämnden inte något att invända mot den föreslagna detaljplanen.

Underlag för beslut

Program till detaljplan från stadsarkitektkontoret 2003-04-08
Förvaltningens förslag till beslut 2003-04-16

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har sänt program till detaljplan för Midsjöområdet i Rimbo på remiss. Syftet med planprogrammet är att prova möjligheten att
exploatera Midsjöområdet då en utbyggnad av Rimbo samhälle västerut är
planerad. Barn- och skolnämndens yttrande skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 30 maj 2003.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 16 april 2003 att, trots vikan-de elevtal i kommunen som helhet, sker en konstant ökning i Rimbo centralort. Redan läsåret 2004/2005 kommer det att saknas utrymme i befintliga lokaler. Om planerad bebyggelse genomförs måste ytterligare en F-9 skola byggas i Rimbo. Förutom Midsjöområdet är ytterligare två bostadsområden planerade västerut från Rimbo tätort. Dessutom är första etappen av Vallby Hage i östra delen av Rimbo klar för inflyttning våren 2004.

Med tanke på den framtida utbyggnaden av västra Rimbo förefaller en skol- och förskoleplacering mycket lämplig i detta område.
__________

Bsau § 30 Dnr BSN 02-216 718
Hyresbidrag till Montessoriskolan, överklagande av barn- och skol-nämndens beslut - laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att till Länsrätten i Stockholm överlämna förvaltningens yttrande
daterat den 16 april 2003 som sitt eget.


Underlag för beslut

Remiss från kommunstyrelsen med föreläggande från Länsrätten
Förvaltningens yttrande 2003-04-16

Bakgrund

Förhandlingar angående Montessoriskolans arrendeavtal med Norrtälje kom-mun och hyresbidrag från barn- och skolnämnden har tidigare skett mellan kommunledning, representanter från Montessoriskolan, barn- och skolnämnd och tekniska kontoret.

Barn- och skolnämndens beslut den 3 februari 2003 har överklagats till Läns-rätten. Beslutet var att till Montessoriskolan bevilja utbetalning av överkostna-der för hyra avseende perioden januari-juni 2003 under förutsättning att av-skrivningstiden för etablerings- och avetableringskostnader fastställs till sju (7) år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 16 april 2003 för ärendets hanter-ing och yrkar att överklagan skall lämnas utan bifall.

__________Bsau § 31 Dnr BSN-02-073 042
Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 26 maj
2003 redovisa de åtgärder som redan har gjorts, och som kommer att
göras, så att budgeten kan hållas i balans.


Underlag för beslut

Utfall per april månad och redovisning per enhet

Beslutande sammanträde

Förvaltningens ekonomiska rapport visar utfallet per april månad och förbruk-ningen enhetsvis i förhållande till budget. Nämndens budget för 2003 är 719 426 tkr. Totalt för nämnden ligger förbrukningen t o m april månad på 33,3%.

__________Bsau § 32

Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att avskriva fordringar avseende obetalda barnomsorgsavgifter enligt
förteckning daterad den 1 april 2003 om tillsammans 302 491 kronor.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-04-23

Bakgrund

Barnomsorgsräkningar som ej betalats i tid lämnas till Intrum Justitia för in-kassokrav och ev långtidsbevakning. Ärendet ligger kvar hos dem tills fordran betalats, varvid Norrtälje kommun får ta del av halva beloppet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 23 april 2003 att nämnden beslu-tar att fordringar för de tre senaste åren enligt föreliggande förteckning skall avskrivas fr o m den 1 april 2003. Summan för de osäkra fordringarna uppgår till 302 491 kronor. Förvaltningens rutiner kommer att ändras så att ärendet Avskrivningar förs upp till nämnden var tredje månad

__________


Bsau § 33

Interkommunal ersättning - skolpeng till andra kommuner för
grundskoleelever

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att för år 2003 fastställa ersättningsbeloppet till andra kommuner för elever i år 0-9 till 25 800 kronor per termin.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-04-24

Bakgrund

Utgångspunkt för beräkning av skolpengen är det belopp som utarbetats för friskolorna för år 2000. En uppräkning har gjorts varje år motsvarande de öka-de löne- och lokalkostnader som Norrtälje kommun haft inom grundskolan.

Uppräkningen för år 2003 innebär att skolpengen till andra kommuner för ele-ver i årskurs 0-9 blir 25 800 kronor per elev och termin.

__________


Bsau § 34 Dnr BSN 03-074 606

Extra resurser till stöd för elev på Ekebyholmsskolan höstterminen
2003, ansökan

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att ansökan behandlas lika som ansökningar från kommunal skola och därmed avslå ansökan då hela ansvaret ligger på skolenheten.


Underlag för beslut

Ansökan 2003-03-03 inkl bilagor
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-04-23

Bakgrund

Ansökan har inkommit till nämnden om extra resurser för elev på Ekeby-holmsskolan. Yttranden i ärendet har även lämnats från läkare och Ekeby-holmsskolans rektor.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 23 april 2003 att i tilldelningen till friskolor och kommunala skolor ingår resurs för elever i behov av särskilt stöd. Varken det centrala förvaltningskontoret eller förvaltningens resursenhet har några extra resurser till detta ändamål.

Då resurser och ansvar finns ute på skolenheterna måste frågan lösas i dialog mellan berörd elev, förälder och skolenhet.

__________


Bsau § 35

Övriga frågor


* Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem,
de s k Wärnerssonmedlen
Beslutas att ärendet skall behandlas vid arbetsutskottets planerings-sammanträde den 12 maj och därefter vid nämndens sammanträde den 26 maj.

* Kö till barnomsorgen
Efter diskussion kring tillämpning av köhanteringen till barnomsorg beslutas att ärendet lyfts för ytterligare diskussion vid arbetsutskottets planeringssammanträde den 12 maj.

* Deltagande vid seminarium
Arbetsutskottet biträder förfrågan från två lärare, en från vardera Vätö-och Frötunaenheterna, om deltagande vid ett kommande IT-seminarium. Arbetsutskottet önskar få redovisning vid senare tillfälle.

__________