BSN Au 030602

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-16.30

Beslutande Lotta Lindblad-Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita JeanssonÖvriga deltagande Ronny Sjölund, upphandlingsenheten
Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Daniel Bäckman, ekonom KPMG
Irene Hjalmarsson-Rosén, distriktschef
Charlotte S Grape, barntillsynsinspektör
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-06-05


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 37-44
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-06-02

Datum för 2003-06-06 Datum för 2003-06-27
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 37 Upphandlingsenheten informerar om Norrtälje kommuns
upphandlingsverksamhet i EU

§ 38 Ny upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling, förslag

§ 39 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 40 Auktorisation av barnomsorg i enskild regi, tillstånd för enskild person att driva familjedaghem i enskild regi i form av auktorisation

§ 41 Ändring av ramschema inom barn- och skolnämndens enheter,
Drottningdalsenheten

§ 42 Motion angående bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färd-väg, remiss från kommunstyrelsen

§ 43 Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagsskolans
musikklasser, ändring av musikskoleavgift

§ 44 Budget och inriktning 2004-2006 för barn- och skolnämnden, remiss från kommunstyrelsen

__________


Bsau § 37

Upphandlingsenheten informerar om Norrtälje kommuns
upphandlingsverksamhet i EU

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Bakgrund

Lagen om offentlig upphandling (LOU) syftar inte enbart till en effektiv
offentlig upphandling i den mening att stat, kommun och landsting skall göra goda affärer. Det primära syftet är att främja den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och arbetskraft genom att öppna marknaden för konkurrens, samt att ge leverantörer en rättvis och korrekt behandling.

Norrtälje kommun handlade år 2002 varor och tjänster för 827 miljoner kronor. Vid en översiktlig analys har det konstaterats att ca 300 mkr av dessa troligen inte har varit föremål för ett upphandlingsförfarande eller av andra skäl inte bedömts behöva upphandlas. En rätt genomförd upphandling i konkurrens
beräknas ge ett mervärde på 10-23 %.

Med anledning av att kommunens MA-policy och tillämpningsföreskrifter har gällt sedan 1995, att organisatoriska förändringar har gjorts, och att lagen om offentlig upphandling har ändrats, har kommunens servicekontor omarbetat dokumenten.

Beslutande sammanträde

Ronny Sjölund från servicekontorets upphandlingsenhet informerar om Norr-tälje kommuns upphandlingsverksamhet i EU och den nya upphandlingspoli-cyn, samt redovisar från konferensen den 20 maj då förbundsjurist Ulf Palm från Kommunförbundet föreläste.

Efter diskussion beslutas att förvaltningen i samarbete med upphandlingsenhe-ten tar fram den information som barn- och skolförvaltningens enheter
behöver ha för att kunna göra upphandlingar på ett korrekt sätt.

__________

Bsau § 38 Dnr BSN 02-114 050

Ny upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling, förslag

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 23 juni ta fram tjänsteyttrande med förslag till beslut.


Underlag för beslut

Policy för upphandling, remiss 2003-03-25

Bakgrund

Kommunens MA-policy och dess tillämpningsföreskrifter har gällt sedan 1995. Med anledning av organisatoriska förändringar och ändring i lagen om offent-lig upphandling (LOU) har kommunens servicekontor omarbetat dokumenten.

__________


Bsau § 39 Dnr BSN 02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Utfall per april månad och redovisning per enhet

Beslutande sammanträde

Förvaltningens ekonomiska rapport visar utfallet per april månad efter det att budgeten förändrats med anledning av att barnantalet uppdaterats och de s k Wärnerssonpengarna fördelats till enheterna. Förbrukningen enhetsvis i förhål-lande till budget framgår. Nämndens budget för 2003 är 720 566 tkr. Totalt ligger förbrukningen t o m april månad på 33,7 %.

__________


Bsau § 40 Dnr BSN 02-125 718

Auktorisation av barnomsorg i enskild regi, tillstånd för enskild person att driva familjedaghem i enskild regi i form av auktorisation

Beslut

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar ej i beslut.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 23 juni ta fram förslag till ersättningsbelopp och tidsangivelse för handläggning respektive start av enskild verksamhet.

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att ge enskild person tillstånd att driva familjedaghem i enskild regi i form av auktorisation förutsatt att de av nämnden fastställda kraven härför uppfyllts.


Bakgrund

Ansökningar om tillstånd att få driva enskilt familjedaghem har kommit in till förvaltningen. Drift av familjedaghem inryms inte i enskild bidragsfinansierad verksamhet, vilket är den form av enskild verksamhet som hittills har funnits i Norrtälje kommun. I och med ett beslut om auktorisation av barnomsorg kan den möjligheten ges även till enskild person.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 23 april 2003 för ärendet och påpekar svårigheterna när det gäller lämplighetsprövning av den sökande och tillsynen då verksamheten bedrivs i en enskild persons hem.

__________


Bsau § 41 Dnr BSN 02-246 611

Ändring av ramschema inom barn- och skolnämndens enheter,
Drottningdalsenheten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att bevilja ramändring på Drottningdalsenheten fr o m höstterminen 2003 för årskurserna 0-3 med sluttid kl 13.10 istället för kl 13.00.


Underlag för beslut

Ansökan från enheten 2003-04-10
Förvaltningens yttrande 2003-05-19

Bakgrund

Drottningdalsenhetens rektor anhåller i skrivelse daterad den 10 april 2003 om att få utöka ramschemat med 10 minuter för 0-3:orna fr o m höstterminen 2003. Deras timtider förändras inte. De önskar däremot utöka sluttiden till kl 13.10 istället för som idag kl 13.00 för att få en lugnare rytm för barnen, speci-ellt vid lunchrasten.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande daterat den 19 maj 2003 föreligger. Ur skolskjutssyn-punkt finns det inte något som hindrar att skolan ändrar sitt ramschema enligt önskemål.

__________


Bsau § 42 Dnr BSN 03-124 623

Motion angående bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg,
remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.


Underlag för beslut

Motion från Vänsterpartiet
Kommunfullmäktiges protokoll 2003-03-31, § 69
Förvaltningens skrivelse 2003-05-16

Bakgrund

Motion angående bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg har läm-nats till kommunfullmäktige från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleo-nor Rosenquist (v). Fullmäktige har sänt motionen på remiss till trafiksäkerhets-nämnden och barn- och skolnämnden för yttrande.
Motionen föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vad som går att göra åt problemet och sedan vidtar lämpliga åtgärder.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 16 maj 2003 att nämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
___________

Bsau § 43 Dnr BSN 02-180 611
Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagsskolans
musikklasser, ändring av musikskoleavgift
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att alla elever som går i Musikskolan skall erlägga avgift,

att föreslå kommunfullmäktige besluta att musikskoleavgiften skall
vara 450 kronor per termin gällande från höstterminen 2003.


Underlag för beslut

Rektors skrivelse 2003-05-27
Bakgrund
Barn- och skolnämnden fattade den 17 december 2002, § 153 ett antal beslut för att förbättra möjligheterna till utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagsskolans musikklasser.
Tjänstemannaberedning
Den nytillträdda rektorn för Musikskolan anser att inriktningen i beslutet är posi-tivt och sannolikt nödvändigt för att säkerställa en kvalitativ utveckling. I budget för år 2003 har Musikskolan ålagts ett besparingskrav om ca 400 000 kronor för-utom den generella neddragningen om 0,3 %.
Rektor anhåller i skrivelse daterad den 27 maj 2003 om en höjning av musiksko-leavgiften för alla elever till 450 kronor per termin att gälla från höstterminen 2003.
__________

Bsau § 44 Dnr BSN 03-049 041

Budget och inriktning 2004-2006 för barn- och skolnämnden, remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ordföranden skriver majoritetens konsekvensyttrande så att det kan vara ledningskontoret tillhanda enligt tidplan, dvs senast den 10 juni 2003,

att oppositionen presenterar sitt eget förslag vid nämndens sammanträde den 23 juni 2003.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsens remiss 2003-05-05

Bakgrund

Enligt tidplan för budget 2004 skall kommunens ledningskontor sända förslag till budget och inriktning 2004-2006 på remiss till samtliga nämnder. Nämn-dens remissvar skall vara inlämnat till ledningskontoret senast den 10 juni.

Politikerberedning

Au 5/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 maj 2003, § 26, men då något mate-rial inte erhållits beslutades att ärendet skulle behandlas direkt på nämndens sammanträde den 26 maj 2003.

BSN 26/5 Barn- och skolnämnden beslutade den 26 maj 2003, § 54 att delegera till
arbetsutskottet att vid sammanträdet den 2 juni i text formulera konsekvenser-na av olika besparingsförslag så att nämndens yttrande över remissen kan vara ledningskontoret tillhanda den 10 juni, samt att uppdra till förvaltningen att ta fram underlag enligt nämndens anvisningar.

Beslutande sammanträde

Förvaltningens arbetsmaterial kring budgetbesparingarna föreligger. Efter dis-kussion beslutas att ordföranden skriver majoritetens konsekvensyttrande så att det kan vara ledningskontoret tillhanda enligt tidplan, dvs senast den 10 juni 2003, och att oppositionen presenterar sitt eget förslag vid nämndens samman-träde den 23 juni 2003.
__________