BSNAu 030901

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad-Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Ulrika Enlund


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Daniel Bäckman, KPMG
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-09-08


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 46-55
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-09-01

Datum för 2003-09-09 Datum för 2003-09-30
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 46 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 47 Delårsbokslut - tertialrapport 2003

§ 48 Ansökan om medel ur kommunstyrelsens investeringspott för lång-siktigt lönsamma åtgärder - förbättring av belysning på förskolor och skolor

§ 49 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

§ 50 Skolhälsovården i folkhälsoarbetet

§ 51 Skollagskommitténs betänkande - Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121

§ 52 Ändring av ramschema inom barn- och skolnämndens enheter,
Roslagsskolan

§ 53 Namnbyte på Parkstugans förskola till Parkens förskola

§ 54 Skolskjutsavtal - förlängning

§ 55 Investeringar 2003-2004 - Ombyggnation vid Vätö- och
Elmstaenheterna samt Svanberga förskola

__________


Bsau § 46 Dnr BSN 02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten och

att uppdra till förvaltningen att senast i början på nästa vecka sända
delårsbokslutet och förslag på besparingar till nämndens ledamöter.
Beslut om eventuella besparingar måste göras vid nämndens samman-träde den 15 september så att nämndens budget kommer i balans vid årets slut.


Underlag för beslut

Förteckning 2003-09-01

Bakgrund

Nämnden beslutade den 23 juni 2003 att förvaltningen vid arbetsutskottet den 1 september 2003 skall presentera förslag på besparingar, vilka måste göras för att nämndens budget skall komma i balans vid årets slut.

Beslutande sammanträde

Daniel Bäckman redogör för nämndens förbrukning per den 25 augusti 2003 i förhållande till budget enligt föreliggande förteckning.

__________
Bsau § 47

Delårsbokslut - tertialrapport för år 2003

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till nämnden för beslut med anledning av att
beslutsunderlag ej färdigställts till dagens sammanträde.

__________


Bsau § 48 Dnr BSN 03-127 044

Ansökan om medel ur kommunstyrelsens investeringspott för långsiktigt lönsamma åtgärder - förbättring av belysning på
förskolor och skolor

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att ur sin investeringspott för långsiktigt lön-samma åtgärder bevilja barn- och skolnämnden 100 000 kronor till
fasadbelysning på ett antal skolor och förskolor.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-05-23

Bakgrund

Kostnaderna för utvändig skadegörelse, klotter, glaskrossning och inbrottsför-sök etc på kommunens förskolor och skolor uppgick år 2001 till 550 000 kro-nor. År 2002 ökade kostnaden markant. Större delen av denna skadegörelse sker under dygnets mörka timmar. På prov har fasadbelysning monterats på några förskolor och skolor, och resultatet har blivit att skadegörelsen minskat drastiskt eller helt upphört.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2003 att rörelsede-tektorstyrda ljuskällor installeras på ett antal skolbyggnaders fasader. Kostnad för ljuskälla inklusive montering är ca 3 000 kronor styck. Önskemål om denna typ av åtgärder har även framförts av kommunens försäkringsbolag, som då är berett att diskutera sänkta försäkringspremier.

__________

Bsau § 49 Dnr BSN 03-054 044

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till nämnden för beslut med anledning av att sista ansökningsdag var den 31 augusti 2003 och att tjänsteskrivelse med förslag till beslut ej hunnit färdigställas.


Underlag för beslut

Ansökningar har inkommit från:
* Pedagoger på Freinetskolan Mimer och några av barn- och
skolförvaltningens enheter
* Skolsköterskan Margaretha Kriisa
* Edsbroenheten
* Östra förskoleenheten
* Norrsundsskolan
* Skarsjö förskola
* Fritidsgården Skutan
* Lännaenheten - 2 st
* Lag 1 Långsjöskolan

Bakgrund

Samtliga enheter inom barn- och skolförvaltningen har möjlighet att söka
medel ur nämndens utvecklingsanslag. Den 10 december 2001 beslutade nämnden att ändamålet för ansökningarna skall vara Värdegrund och mång-fald, gärna i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.

Ansökan om medel avsedda att användas under vårterminen skall ha inkommit till förvaltningen under december månad för beslut vid nämndens sammanträde i januari.

Ansökan om medel avsedda att användas under höstterminen skall ha inkom-mit till förvaltningen under augusti månad för beslut vid nämndens samman-träde i september.

Bsau § 49 forts

Nämnden uppdrog den 3 februari 2003 till Margaretha Kriisa, vars projekt
löper över längre tid, att inkomma med förnyad ansökan inför höstterminen 2003. Denna nya ansökan ingår i beslutsunderlaget till detta ärende.

Beslutande sammanträde

Med anledning av att sista ansökningsdag var den 31 augusti beslutar arbetsut-skottet att överlämna ärendet till nämnden för beslut den 15 september då även förvaltningens förslag till beslut presenteras.

__________

Bsau § 50 Dnr BSN 03-075 624

Skolhälsovården i folkhälsoarbetet

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till nämnden för beslut med anledning av att förvalt-ningen behöver ta fram kompletterande uppgifter kring fördelningsmo-dell och skatteväxling.


Underlag för beslut

Ansökan 2003-02-24
Remiss från kommunstyrelsen 2003-04-02
Förvaltningens skrivelse 2003-07-21

Bakgrund

I och med riksdagens beslut om att även 6-åringar fr o m den 1 juli 2003 skall ingå i skolhälsovårdens tillsyn ökar skolhälsovårdens arbetsbelastning. Det re-kommenderade elevantalet per heltids skolsköterska är 400, vilket ofta över-skrides med det dubbla.

Barn- och skolnämnden har från skolhälsovården fått ansökan om medel till 60 skolskötersketimmar, motsvarande ca 570 000 kronor, för att kunna förstärka skolhälsovården. Liknande skrivelse har sänts till kommunstyrelsen som läm-nat ärendet på remiss till barn- och skolnämnden för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse daterad den 21 juli 2003 att barn- och skolnämnden skall avslå ansökan då medel för detta ändamål saknas i nämn-dens budgetram. Om kommunstyrelsen däremot finner att de kan förstärka barn- och skolnämndens organisation med de äskade medlen, kommer detta att hjälpa nämnden att nå kommunens mål för skolhälsovården.

__________

Bsau § 51 Dnr BSN 03-181 610

Skollagskommitténs betänkande - Skollag för kvalitet och
likvärdighet SOU 2002:121

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att anta utbildningsförvaltningens och barn- och skolförvaltningens
gemensamma yttrande som sitt eget och översända detsamma till
utbildningsdepartementet.


Underlag för beslut

Utbildnings- och barn- och skolförvaltningarnas gemensamma
yttrande 2003-08-04
Kommunförbundets cirkulär 2003:29 och 2003:23

Bakgrund

Skollagskommitténs betänkande Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121 överlämnades till regeringen den 16 december 2002. Regeringen har valt ut ett antal kommuner som remissinstans. Även om inte samtliga kommu-ner inbjudits att yttra sig över betänkandet är det öppet för alla kommuner att lämna synpunkter. Yttranden skall vara utbildningsdepartementet tillhanda se-nast den 15 september 2003.

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:23 uppmärksammar några av de frågor som de tror har särskild betydelse för kommunerna.

Tjänstemannaberedning

De båda förvaltningscheferna för utbildningsförvaltningen och barn- och skol-förvaltningen har gemensamt tagit fram ett förslag till yttrande enligt skrivelse daterad den 4 augusti 2003. I huvudsak stödjer de det förslag som lagts fram i Skollagskommitténs slutbetänkande och välkomnar en skollag som är enhetlig för den offentligt finansierade skolverksamheten.

Bsau § 51 forts

Särskilt viktiga är förslagen kring:
- förstärkning av elevens rätt
- att hänsyn skall tas till barnets bästa
- att hänsyn skall tas till barnets egen vilja
- kvalitetssäkring
- elevinflytande
- former för särskilt stöd
- utvecklingssamtal
- rätten till omprövning av betyg

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för innehållet i det gemensamma yttrandet.

__________

Bsau § 52

Ändring av ramschema inom barn- och skolnämndens enheter,
Roslagsskolan

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att bevilja att Roslagsskolans schemaram fr o m höstterminen 2003 utökas till kl 16.30 alla dagar.


Underlag för beslut

Ansökan 2003-08-21

Bakgrund

Rektor för Roslagsskolan ansöker i skrivelse daterad den 21 augusti 2003 om utökning av enhetens schemaram till kl 16.30 alla dagar i veckan. Enheten av-ser att under verksamhetsåret 2003/2004 förlänga måndagar och onsdagar för att skapa rimliga pedagogiska förutsättningar för enhetens 520 elever.

__________


Bsau § 53 Dnr BSN 03-182 710

Namnbyte på Parkstugans förskola, Östra förskoleenheten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att bevilja namnändring av Parkstugans förskola till Parkens förskola.

Underlag för beslut
Ansökan 2003-08-11 från rektor Östra förskoleenheten
Bakgrund
Rektor för Östra förskoleenheten anhåller i skrivelse daterad den 11 augusti 2003 om att få ändra namnet på Parkstugans förskola till Parkens förskola i samband med enhetens 35-årsjubileum den 26 september.
__________Bsau § 54 Dnr BSN 00-268 623, Dnr BSN 01-173 623
Skolskjutsavtal - förlängning
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att nu gällande skolskjutsavtal och avtalet för skolskjutsar Rådmansö
förlängs ytterligare tre år fr o m den 1 juli 2004,
att bemyndiga förvaltningschef Gösta Högberg att teckna avtalen.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2003-08-19
Kostkonsultens skrivelse 2003-08-29
Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade den 12 februari 2001, § 12 att delegera till förvaltningschefen att teckna avtal gällande upphandling av skolskjuts och tur-bundna resor inklusive badresor, särskoleskjutsar, särskilda omsorgsresor och mattransporter. Upphandlingen genomfördes i samarbete med servicekontorets upphandlingsenhet. Avtalet kring Rådmansöskjutsarna beslutades av nämnden den 11 juni 2001, § 81.
Avtalstiden löper fr o m den 1 juli 2001 t o m den 30 juni 2004. Därefter finns möjlighet att förlänga avtalen ytterligare tre år. Beslut om förlängning skall fat-tas senast nio månader före avtalstidens utgång.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen påpekar i skrivelse 2003-08-19 att det i dagsläget inte är möjligt att genomföra en ny upphandling med hänsyn till det mycket omfattande arbete och tidsåtgång som krävs för att ta fram nytt förfrågningsunderlag och genom-förande av upphandling även i EU. Av den anledningen föreslås nämnden för-länga nuvarande avtal ytterligare tre år. Kostkonsulten har lämnat sina syn-punkter på mattransporter enligt skrivelse daterad den 29 augusti 2003.
__________

Bsau § 55 Dnr BSN
Investeringar 2003-2004 - Ombyggnation vid Vätö- och
Elmstaenheterna samt Svanberga förskola
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att uppdra till tekniska kontoret att genomföra programarbete och
återkomma med respektive projekt som investeringsärende.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-08-29

Bakgrund

Med anledning av att barn- och elevantalet på Vätö har ökat till det dubbla jämfört med förra året krävs en ombyggnation eller komplettering med pavil-jonger. De lokaler Svanbergaenheten tänker öppna förskola i har visat sig otjänliga och måste åtgärdas för att kunna tas i bruk. Elmstaenhetens höga elevantal föranleder vissa lokaljusteringar.
I enlighet med gällande investeringsrutin beslutad av kommunfullmäktige skall tekniska kontoret ha verksamhetsnämndens uppdrag att återkomma med inve-steringsärende inklusive beslutsunderlag.
Tjänstemannaberedning
För att åstadkomma tillförlitligt underlag behöver tekniska kontoret komplette-ra programmet med förprojektering, systemhandlingar, ritningar och tidsplan. Med anledning av detta föreslår förvaltningen enligt skrivelse daterad den 29 augusti 2003 att nämnden beslutar uppdra till tekniska kontoret att genomföra programarbetet och återkomma med respektive projekt som investeringsären-de.
__________