Au 03 10 06


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Ulrika Enlund


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Erland Wikman, tekniska kontoret
Agneta Hedlundh, skolkonsulent
Kjell-Åke Eriksson, ledningskontoret
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-10-13


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 56-64
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-10-06

Datum för 2003-10-14 Datum för 2003-11-04 
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 56 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 57 Budget 2003 och 2004 för barn- och skolnämnden

§ 58 Avskrivningar av fordringar - barnomsorgsavgifter

§ 59 Ändring av ramschema inom barn- och skolförvaltningens
enheter, Flygskolan

§ 60 Hyresbidrag till Montessoriskolan - ändring av avskrivningstid

§ 61 Kontaktpolitikerdagarna - återrapport

§ 62 Servicelinjens trafikering till bostadsområdet Sandkilen

§ 63 Kvalitetsredovisning 2003 och Plan för uppföljning och
utvärdering 2004

§ 64 Skolskjutsärende - stulet busskort

__________


Bsau § 56 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporten, och 

att förvaltningen presenterar skriftligt beslutsunderlag vid nämndens 
sammanträde den 20 oktober 2003.


Bakgrund

Nämnden beslutade den 15 september 2003 bl a att uppdra till förvaltningen att 
den 6 oktober redovisa vilka åtgärder som vidtagits så att varje enskild enhet har en budget i balans vid årets slut.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redovisar muntligt enheternas aktuella budgetläge 2003. 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att presentera skriftligt beslutsunderlag vid nämndens sammanträde den 20 oktober 2003.

__________


Bsau § 57 Dnr BSN 03-049 041

Budget 2003 och 2004 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporten, 

att förvaltningens arbetsmaterial kring besparingar 2004 snarast sänds till 
arbetsutskottets ordinarie ledamöter,

att lägga in ett extra planeringsarbetsutskott den 3 november då budget, besparingsförslag och det nya resursfördelningssystemet diskuteras.


Beslutande sammanträde

Förvaltningen redogör bland annat för extra besparingar som måste göras med anledning av tilldelningssystemet till nämnd. Detta gäller både barnomsorg och grundskola. Problemet har uppmärksammats av ledningskontoret. 

Arbetsutskottet beslutar att arbetsmaterialet kring besparingar 2004 skall sändas till arbetsutskottets ordinarie ledamöter snarast efter den 9 oktober. Ärendet kommer därefter att behandlas vid extra planeringsarbetsutskott den 3 november, arbetsutskott den 10 november och beslut i nämnd den 17 november. 

_________
Bsau § 58 Dnr BSN 02-117 043

Avskrivningar av fordringar - barnomsorgsavgifter

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 10 november med anledning av att beslutsunderlag inte kunnat färdigställas till dagens sammanträde.


Bakgrund

Barnomsorgsräkningar som ej betalats i tid lämnas till Intrum Justitia för inkassokrav och eventuell långtidsbevakning. Ärendet ligger kvar hos dem tills fordran betalats, varvid Norrtälje kommun får ta del av halva beloppet.

__________

Bsau § 59 Dnr BSN 02-246 611

Ändring av ramschema inom barn- och skolförvaltningens 
enheter, Flygskolan

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att bevilja att Flygskolans schemaram utökas till kl 16.30 alla dagar i 
veckan fr o m höstterminen 2003.

Underlag för beslut 
Ansökan 2003-09-05 från Flygskolan
Tjänsteskrivelse 2003-09-22

Bakgrund
Rektor för Flygskolan ansöker i skrivelse daterad den 5 september 2003 om utökning av enhetens schemaram till kl 16.30 alla dagar i veckan. Enheten avser att under verksamhetsåret 2003/2004 förlänga måndagarna för att skapa rimliga pedagogiska förutsättningar för Flygskolans elever och personal.
Tjänstemannaberedning
Enligt distriktschefens skrivelse daterad den 22 september 2003 har förvaltningen inget att erinra mot förslaget.
Beslutande sammanträde
Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

__________
Bsau § 60 Dnr BSN 03-231 718

Hyresbidrag till Montessoriskolan - ändring av avskrivningstid
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att avslå Montessoriskolans yrkande om ändrad avskrivningstid då 
kommunen ser sig som civilrättsligt bunden vid den tidigare 
överenskommelsen.


Underlag för beslut 
Ansökan från Montessoriskolan som e-postats till ordföranden den 
9 september 2003
Tjänsteskrivelse 2003-09-11

Bakgrund
Överläggningar angående Montessoriskolans arrendeavtal med kommunen och hyresbidrag från barn- och skolförvaltningen har tidigare skett mellan kommunledningen, representanter från Montessoriskolan, barn- och skolnämnd, barn- och skolförvaltning och tekniska kontoret. 
Nämnden beslutade i december 2001 att från och med den 1 juli 2002 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla tills förslag till skolpeng har arbetats fram av barn- och skolförvaltningen.
Montessoriskolans rektor ansökte om att få kompensation för överkostnader som uppstått med anledning av Montessoriskolans utökning av lokaler. Den 
17 december 2002 beviljade nämnden utbetalning av överkostnader avseende perioden oktober-december 2002, och den 3 februari 2003 för perioden janúari-juni 2003 - båda med en avskrivningstid om sju (7) år. Vänsterpartiets och 
socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig i båda fallen mot beslutet.
Micael Blomqvist, Montessoriskolan, anhåller den 9 september 2003 om en ändring av avskrivningstiden till tre (3) år istället för sju (7) år för att klara Montessoriskolans framtida expansion med högstadium.

Bsau § 60 forts
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att behålla den nu gällande avskrivningstiden om (7) sju år. Tjänsteutlåtande föreligger i skrivelse daterad den 
11 september 2003. 

__________

Bsau § 61
Kontaktpolitikerdagarna
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att återrapportering från kontaktpolitikerträffarna den 22 september 
skall ske skriftligt till nämndens sammanträde den 20 oktober,
att de olika kontaktpolitikergrupperna vid nämndens sammanträde den 20 oktober ger en kort, allmän redovisning där de tre huvudfrågorna ingår, 
att kontaktpolitikerträffarna skall utvärderas.

Bakgrund
Nämnden har tidigare beslutat att samtliga kontaktpolitiker den 22 september skulle ha en uppstartsdag ute på de distrikt de har valt att ingå i. Respektive 
distriktschef har ansvarat för arrangemangen kring träffarna. Politikerna fick tre gemensamma frågeställningar att ta med sig till enheterna. 
Beslutande sammanträde
Efter diskussion beslutade arbetsutskottet att återrapportering från kontaktpolitikerträffarna den 22 september skall ske skriftligt till nämndens sammanträde den 20 oktober, att de olika kontaktpolitikergrupperna vid nämndens sammanträde den 20 oktober ger en kort, allmän redovisning där de tre huvudfrågorna ingår, och att kontaktpolitikerträffarna skall utvärderas.
__________

Bsau § 62 Dnr BSN 03-175 512
Servicelinjens trafikering till bostadsområdet Sandkilen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporten och har inga ytterligare synpunkter utöver det 
distriktschefen framfört i sitt yttrande daterat den 28 augusti 2003. 
Underlag för beslut 
Tekniska kontorets skrivelse 2003-07-02 
Barn- och skolförvaltningens yttrande 2003-08-28

Bakgrund
Ordföranden i Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet föreslår i skrivelse till tekniska nämnden att SL:s servicelinje bör trafikera 
bostadsområdet Sandkilen via Ladugatan, Vigelsjöskolans parkering och gamla Vigelsjövägen enligt tidigare önskemål från boende i området kring Sandkilen. 
Tekniska kontoret föreslår i skrivelse till tekniska nämnden att en särskild bussväg anordnas mellan Vigelsjöskolans parkering och gamla Vigelsjövägen. Enligt turlista kommer servicelinjen att passera sju gånger dagligen på vardagar. 
Tjänstemannaberedning
Barn- och skolförvaltningens distriktschef för området informerar i skrivelse att Vigelsjöenheten omfattar Vigelsjöskolan, som ligger söder om gamla Vigelsjövägen, och förskolan Blåklinten och Familjecenter, som ligger norr om densamma. Samutnyttjande av alla dessa lokaler sker dagligen, vilket innebär att barnen ofta förflyttar sig över gamla Vigelsjövägen. I skolans verksamhet ses hela området som ett skolområde. 
Enhetens personal och föräldrar känner stor oro inför tanken att vägen öppnas för trafik. Trafiksäkerheten för barnen på Vigelsjöenheten riskerar att kraftigt försämras genom den föreslagna sträckningen, varför förvaltningen föreslår att ansökan avslås.
Beslutande sammanträde
Erland Wikman från tekniska kontoret redogör för ärendet.
__________

Bsau § 63
Kvalitetsredovisning 2003 och Plan för uppföljning och 
utvärdering 2004
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporten. 

Underlag för beslut 
Manual 2003-09-17
Plan 2003-09-24
Bakgrund
Genom projektet Växtkraft gör Norrtälje kommun en satsning på skolans verksamhet. Projektet finansieras dels av kommunen, dels med EU-bidrag beviljade via Svenska ESF-Rådet. En del i projektet är att utveckla ett verktyg för planering, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Detta möjliggör kontroll av att budgetramar hålls, att organisationen utvecklas och kvalitetssäkras, och att alla anställda får möjlighet till personlig utveckling. 
Beslutande sammanträde
Kjell-Åke Eriksson, ledningskontoret, redogör för manualen för enheternas kvalitetsredovisning 2003 och plan för uppföljning och utvärdering 2004. Av planen framgår vilket område som skall följas upp, metod, tidpunkt, vem som är ansvarig/delaktig och när och till vem redovisning skall ske. Planen uppfyller ett av nämndens mål i "Med fokus på lärandet".
__________

Bsau § 64
Skolskjutsärende
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporten och vidhåller att det är tidigare beslutade 
Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar som gäller.

Bakgrund
En förälder, vars barn åker buss till skolan, meddelar att busskortet blivit stulet och önskar nu erhålla ett nytt kort. 
Beslutande sammanträde
Skolkonsulenten redogör för ärendet. 
__________