BSNAu 031110

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Patrik Dahl
Inga-Maja Dunér
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-11-17


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 65-75
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-11-10

Datum för 2003-11-18 Datum för 2003-12-09
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 65 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 66 Budget 2004 för barn- och skolnämnden

§ 67 Barnomsorgstaxa – höjt avgiftstak fr o m den 1 januari 2004

§ 68 Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare, verksamhetsbidrag för barn 
hos dagbarnvårdare 

§ 69 Hyresbidrag till Montessoriskolan – ändring av avskrivningstid och
ansökan om tilläggsanslag

§ 70 Barnomsorgsbehov vid Svanbergaenheten

§ 71 Barnens träd

§ 72 Auktorisation av all enskild barnomsorg inom Norrtälje kommun

§ 73 Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet

§ 74 Kvalitetsredovisning av enskilda verksamheter

§ 75 Utbildningsdag för barn- och skolnämnden 

__________


Bsau § 65 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör muntligt för det aktuella budgetläget och kommer snarast att per e-post översända skriftlig rapport till nämndens ledamöter. 

__________Bsau § 66 Dnr BSN 03-049 041

Budget 2004 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta besparingar i budget 2004 om 22,3 miljoner kronor enligt föreliggande förslag till besparingsalternativ.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.


Underlag för beslut

Förteckning över besparingsalternativ för budget 2004

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 9 september 2003 att tilldela barn- och skolnämnden 715 400 000 kronor i driftbudget för år 2004. Nämndens sparbeting är 22 300 000 kronor. Förslag till besparingsalternativ för budgeten 2004 föreligger enligt förteckning.

Förvaltningen har tidigare redogjort för de extra besparingar som måste göras med anledning av tilldelningssystemet till nämnd. Detta gäller både barnomsorg och grundskola. Nämnden uppdrog den 20 oktober 2003 till förvaltningschefen att kontrollera med kommunledningen angående medelshantering 2004 av eventuell kompensation för ökningen inom barnomsorgen.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen informerar att de fackliga organisationerna begärt MBL-förhandling angående besparingarna för 2004. 

Olle Jansson (s) redogör muntligt för socialdemokraternas förslag till besparingar för år 2004, och kommer att presentera det skriftliga förslaget vid nämndens sammanträde den 17 november. 
__________

Bsau § 67 Dnr BSN 03-026 008

Barnomsorgstaxa – höjt avgiftstak fr o m den 1 januari 2004

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att föreslå kommunfullmäktige anta de från staten beslutade högsta nivåerna i maxtaxa för barnomsorgen att gälla fr o m 1 januari 2004.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-10-27

Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2001 angående genomförande av maxtaxa i kommunen uppdrog fullmäktige till barn- och skolnämnden att utforma ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagens beslut. Nämndens förslag överlämnades till kommunfullmäktige i september 2001. 
Riksdagen har nu beslutat att från den 1 januari 2004 höja den högsta avgiften inom maxtaxa för barnomsorgen. Kommunens statsbidrag för år 2004 kommer att minska med ca 1,5 mkr. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 27 oktober 2003 för förslag till nya avgiftsnivåer i barnomsorgstaxan för att täcka det intäktsbortfall som det minskade statsbidraget innebär. Förslaget avser endast högsta nivåerna i de olika intervallerna och påverkar inte Norrtälje kommuns nuvarande taxekonstruktion med olika tidsintervaller. Dessa kan komma att behandlas i särskilt beslut.
Beslutande sammanträde 
Den administrativa chefen redogör för ärendet.
__________Bsau § 68 

Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare, verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ersätta omkostnadsersättningen som utbetalas till dagbarnvårdare med ett verksamhetsbidrag,

att fastställa verksamhetsbidraget enligt nedan:
barn 1-3 år 7 132 kronor per år
barn 3-5 år 5 200 kronor per år
barn 6-12 år 3 200 kronor per år

att verksamhetsbidraget införs från och med den 1 januari 2004.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-11-10

Bakgrund

I dagsläget får dagbarnvårdarna ett omkostnadsbidrag baserat på barnets vistelsetid. Bidraget är en ersättning för mat, material och slitage. Norrtälje kommun följer Kommunförbundets rekommendation för nivå på omkostnadsersättning.

Barnomsorgspengen, som införs i Norrtälje kommun fr o m den 1 juli 2004, följer barnet oavsett om det har kommunal eller enskild barnomsorg. I samband med detta vill förvaltningen ersätta nuvarande omkostnadsbidrag med ett verksamhetsbidrag till dagbarnvårdare. 

Bsau § 68 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 10 november detaljerat för kostnadsberäkningar och vilka förbättringar som införande av ett verksamhetsbidrag ger. Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidraget skall införas fr o m den 1 juli 2004 samtidigt som barnomsorgspengen börjar gälla. 

Beslutande sammanträde 

Den administrativa chefen redogör för ärendet. Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag förutom att datumet för verksamhetsbidragets införande ändras till den 1 januari 2004 istället för den 1 juli.

__________

Bsau § 69 Dnr BSN 03-231 718

Hyresbidrag till Montessoriskolan – ändring av avskrivningstid och ansökan om tilläggsanslag
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att avslå Montessoriskolans yrkande om ändrad avskrivningstid till tre (3) år istället för sju (7) år, samt

att avslå Montessoriskolans yrkande om tilläggsanslag för hyreskostnader för läsåret 2003/2004.


Underlag för beslut 

Ansökan från Montessoriskolan 2003-09-09 och 2003-09-29
Förvaltningens skrivelser 2003-09-11 och 2003-10-24
Bakgrund
Montessoriskolans rektor har tidigare ansökt om att få kompensation för överkostnader som uppstått med anledning av Montessoriskolans utökning av lokaler. Den 17 december 2002 beviljade nämnden utbetalning av överkostnader avseende perioden oktober-december 2002, och den 3 februari 2003 för perioden janúari-juni 2003 - båda med en avskrivningstid om sju (7) år. Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig i båda fallen mot beslutet.
Micael Blomqvist, Montessoriskolan, anhåller den 9 september 2003 om en ändring av avskrivningstiden till tre (3) år istället för sju (7) år för att klara Montessoriskolans framtida expansion med högstadium. I skrivelse daterad den 29 september 2003 äskar Montessoriskolan även bidrag med 364 179 kronor för läsåret 2003/2004. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2003-09-11 att nämnden avslår Montessoriskolans yrkande om ändrad avskrivningstid. Förvaltningen föreslår även i skrivelse daterad 2003-10-24 att nämnden avslår yrkandet om tilläggsanslag för hyreskostnader avseende läsåret 2003/2004.

Bsau § 69 forts
Politikerberedning
Au 6/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 oktober 2003, § 60. 

BSN 20/10 Nämnden beslutade den 20 oktober 2003, § 110 att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 17 november då ytterligare beredning krävdes med anledning av att kompletterande handlingar inkommit.

__________Bsau § 70 Dnr BSN 02-260 712

Barnomsorgsbehov vid Svanbergaenheten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att avslå ansökan om att skolbarnsomsorg vid Svanbergaenheten från årsskiftet 2003-2004 endast erbjuds på fritidshem med undantag för barn med speciella behov, 

att till tekniska kontoret påpeka vikten av att de så långt det är möjligt påskyndar programarbetet avseende Svanbergaenheten.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-10-08

Bakgrund

Barnomsorgen vid Svanbergaenheten omfattar idag enbart dagbarnvårdarverksamhet för förskolebarnen, och fritidshem/familjefritidshem för skolbarnsomsorgen. 

Enhetens dagbarnvårdare har full tid och viss överbeläggning samtidigt som antalet barn beräknas öka. Försök att nyrekrytera dagbarnvårdare har misslyckats, och de nya förskolelokalerna beräknas vara färdiga tidigast hösten 2004. Enhetens akuta barnomsorgsbehov måste snarast lösas.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen ger i skrivelse daterad den 8 oktober 2003 förslag på lösningar för Svanbergaenhetens del, vilka dock kräver beslut från nämnden.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________
Bsau § 71 Dnr BSN 02-108 627

Barnens träd

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att säga upp avtalet med Ulla Frykstrand,

att erbjuda Ulla Frykstrand att få ta tillbaka trädet utan kostnad.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-09-25
Köpeavtal 1991-12-23

Bakgrund

1991 tecknade barn- och skolförvaltningen avtal med dramapedagog Ulla Frykstrand att Barnens träd köpes för 10 000 kronor med tillägget att ”Ulla Frykstrands idé med trädet efterlevs, att trädet lövas varje år av barn från olika skolor/fritidshem/fritidsgårdar, samt att trädet varje år sätts upp på t ex Lilla Torget i Norrtälje i samband med marknadsafton.”

Tjänstemannaberedning

Distriktschef Irene Hjalmarsson-Rosén informerar i skrivelse daterad den 25 september 2003 att trädet rests varje år i enlighet med avtalet. Med tanke på förvaltningens förestående besparingar och kostnaderna för trädets förvaring och reparationsbehov föreslås nämnden säga upp avtalet och erbjuda Ulla Frykstrand att få tillbaka trädet utan kostnad. 

__________

Bsau § 72 Dnr BSN 03-163 718

Auktorisation av all enskild barnomsorg inom Norrtälje 
kommun

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till arbetsutskottet delegera beslutanderätten att ge tillstånd för drift av förskolor och fritidshem i enskild regi i form av auktorisation, samt 

att bevilja bidrag för drift av barnomsorg i enskild regi förutsatt att de av nämnden fastställda kraven uppfyllts.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-09-30

Bakgrund

Nämnden beslutade den 23 juni 2003 att till arbetsutskottet delegera beslutanderätten att ge tillstånd för enskild person att driva familjedaghem i enskild regi i form av auktorisation förutsatt att de av nämnden fastställda kraven uppfyllts. Dagens ärende avser fastställande av formen för samverkan mellan kommunen och enskilda förskolor och fritidshem. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens barntillsynsinspektör redogör för ärendet i skrivelse daterad den 30 september 2003 och ger förslag på vilka krav som skall ligga till grund för auktorisation av barnomsorg i Norrtälje kommun. 

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion föreslås att nämnden delegerar beslutanderätten till arbetsutskottet. Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet då de förordar upphandling istället för auktorisation.
__________ 

Bsau § 73 Dnr BSN 01-311 603

Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta föreliggande Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-09-30
Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet i 
Norrtälje kommun

Bakgrund

Tillsynen av Norrtälje kommuns 22 enskilda förskolor och 14 fritidshem har hittills skett utifrån en plan med tjänstemans syn på lämpligt innehåll. Behov finns av en mer kontinuerlig och fastställd plan utifrån gällande mål och inriktning då antalet enskilda verksamheter antas öka i framtiden.

Tjänstemannaberedning

Barntillsynsinspektören redogör i skrivelse daterad den 30 september 2003 för ärendet och förslag till Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet. I planen ges utrymme för särskild omsorg om barn i behov av särskilt stöd, samt krav på en tydlig kvalitetsgranskning. Utrymme ges även för rådgivning och stöd till bildandet av nya alternativ, stöd till redan befintlig verksamhet, samt kontakt med de enskilda skolorna i kommunen.

__________Bsau § 74 Dnr BSN 01-311 603

Kvalitetsredovisning av enskilda verksamheter

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta förslag till kvalitetsredovisning av enskild barnomsorg i Norrtälje kommun.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-09-30
Manual 

Bakgrund

Kommunen har ansvar för tillsyn av barnomsorg i enskild verksamhet. Tydliga krav på kvalitetsredovisning saknas dock för dessa verksamheter, varför förvaltningen tagit fram förslag till kvalitetsredovisning enligt Norrtälje kommuns system för uppföljning och utvärdering, det s k ”Hjulet”.

Syftet med denna kvalitetsredovisning, vilken är anpassad för de enskilda verksamheterna, är att ge nämnden möjlighet att få ett helhetsgrepp om barnomsorgen oavsett vem som utför uppdraget. 

Tjänstemannaberedning

Tillsynsinspektören redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 30 september 2003. 

__________


Bsau § 75

Utbildningsdag för barn- och skolnämnden

Ordföranden har beslutat att nämnden den 10 december 2003 skall ha en extra utbildningsdag. Programmet kommer bland annat att innehålla olika frågeställningar som behöver diskuteras inför 2004. Vi återkommer med kallelse och detaljerad information snarast möjligt.

__________